Archív témat

Priority zahraniční politiky České republiky


Co jsou to priority zahraniční politiky ČR?

 

Priority zahraniční politiky usilují o lepší vnímání České republiky ve světě a zároveň jsou klíčem k vnější konkurenceschopnosti české ekonomiky.

 

Základní priority české zahraniční politiky pro následující období jsou:

 

 •  posilovat bezpečnost ČR, analyzovat hrozby a působit proti nim;
 •  prosazovat hospodářské a obchodní zájmy ČR v zahraničí, včetně energetické bezpečnosti;
 •  posilovat pozitivní obraz a vnímání ČR v zahraničí;
 •  rozvíjet dobré vztahy se sousedními státy a posilovat regionální spolupráci;
 •  podporovat akceschopnou a ekonomicky a politicky silnou Evropskou unii;
 •  udržovat a posilovat transatlantickou vazbu;
 •  podporovat dodržování lidských práv a demokracii ve světě (s využitím prostředků transformační a rozvojové spolupráce);
 •  posilovat evropskou integraci východní a jihovýchodní Evropy.

 

Popis projektu

 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) ve spolupráci s CEBRE zrealizovala v období od dubna do listopadu 2010 projekt zaměřený na prosazování priorit zahraniční politiky České republiky. Projekt usiloval o aktivní sledování a analýzu vývoje národních, evropských a světových politik stejně jako o podporu prosazování obchodně-ekonomických a zahraničních zájmů. Rovněž kladl důraz na prosazování zahraniční politiky a mezinárodních vztahů ČR.

 

Projekt byl nastaveny tak, aby neopomíjel současné světové výzvy v podobě světové hospodářské krize či globalizace, která otevírá českým podnikatelům nové příležitosti. Projekt měl podporovat české exportéry při hledání obchodních partnerů i v pronikání na nové trhy, např. prostřednictvím účasti na rozvojové pomoci, která má potenciál proměnit se v dlouhodobou obchodní spolupráci. Projekt ve výsledku potvrdil, že informovanost a komunikační aktivity o prioritách české zahraniční politiky směrem k evropské veřejnosti přispívají k jejich lepšímu prosazení a že  prosazování obchodně-ekonomických priorit zahraniční politiky českou podnikatelskou sférou společně s jejími tvůrci může vytvořit jedinečnou symbiózu.

 

 

Akce

 


 

Kulaté stoly 

 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) ve spolupráci s  CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU realizuje projekt nazvaný „Kulaté stoly zaměřené na prosazování priorit zahraniční politiky ČR a prohlubování jejích mezinárodních vztahů 2011“. Navazují tak na dobrou zkušenost s pořádáním kulatých stolů v roce 2010.

 

Význam prosazování priorit zahraniční politiky


Prosazování zahraniční politiky a mezinárodních vztahů ČR přispívá k posilování lepšího vnímání naší země a je zároveň  nástrojem k vnější konkurenceschopnosti české ekonomiky. V roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie a priority její zahraniční politiky jsou jejím členstvím do značné míry determinovány.  V současné době se zahraniční politika ČR zaměřuje na hlubší spolupráci se členy EU a zároveň si je vědoma významné role kandidátských a sousedních zemí, které se Evropské unii přibližují. Soudobý vývoj a míra světové globalizace otevírá českým podnikatelům nové příležitosti a zahraniční priority by měly české exportéry neustále podporovat v pronikání  na nové trhy. Vedle české podpory získávají čeští exportéři rovněž důležitou podporu ze strany EU prostřednictvím jejích nástrojů Společné obchodní politiky, vyjednaných bilaterálních smluv o spolupráci mezi EU a třetími zeměmi (např. FTA) a pomocí dalších iniciativ. Z tohoto důvodu je nutné usilovat o co největší prosazování českých zahraničních priorit zejména na úrovni EU. Právě v této oblasti je prostor pro společnou snahu české podnikatelské sféry a státní správy, která může přinést bohaté ovoce.

 

Vzájemná diskuse mezi českou státní správou a zájmovými skupinami o budoucích výzvách, nových trzích či potenciálech české ekonomiky i její bezpečnosti představují nejefektivnější nástroj pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti o prioritách české zahraniční politiky. Z tohoto důvodu projekt navazuje na pořádání kulatých stolů (debat, seminářů, apod.) v roce 2010. Výstupy z debat budou sloužit aktérům státní správy, kteří se mnohdy potýkají s nedostatečnými zdroji informací při prosazování zájmů ČR v EU i ve světě.

 

O projektu


Definovanými cíli projektu kulatých stolů jsou:

 

 • Seznámit cílové skupiny projektu s prioritami zahraniční politiky ČR
 • Posílit existující vazby mezi cílovými skupinami případně vytvořit vazby nové a zvýšit efektivitu prosazování priorit zahraniční politiky ČR
 • Informovat o projektu jako takovém a o jeho výsledcích

Cílů projektu je dosahováno prostřednictvím uspořádání dvou odborných seminářů v ČR (Praha, Brno) a dvou seminářů a jedné konference v Belgii (Bruselu). Tyto semináře budou zaměřeny zejména na uvedené priority zahraniční politiky ČR: Stabilizace, demokratizace a integrace zemí Balkánu a východní Evropy do evropských a euroatlantických struktur; Vytvoření prostoru pro vstup a úspěšné působení českých firem na světových trzích a pro příliv investic do ČR; Prosazování ekonomických zájmů ČR ve strukturách EU a v jejích vnějších ekonomických vztazích; Energetická bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj; Odstranění bariér, reforma institucí, podpora deregulace a zvýšení efektivity fungování EU.


Projekt počítá s několika cílovými skupinami, které mají zásadní význam při formování zahraničních priorit České republiky a jejich prosazování. Výčet cílových skupin není taxativní. Jedná se o cílové skupiny, mezi nimiž už komunikační vazby existují, je však vhodné tyto vazby nadále posilovat a upevňovat a zaměřit se rovněž na rozšiřování okruhu cílových skupin.

 

Skupina I – Formují a prosazují české priority zahraniční politiky

- Ministerstvo zahraničních věcí ČR
- Stálé zastoupení ČR při EU a zastupitelské úřady ČR ve světě
- Ostatní subjekty státní a veřejné správy (CzechTrade a jeho síť zahraničních kanceláří, síť Českých center, apod.)


Skupina II - Podílejí se na formování a prosazování českých ekonomických zájmů

- Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace (kromě předkladatele projektu také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, apod.)
- Široká veřejnost


Skupina III – Cílová skupina prosazovaných priorit zahraniční politiky ČR  

- Zastupitelské úřady jiných států v ČR, stálá zastoupení členských zemí při EU, stálé mise kandidátských, asociovaných a třetích zemí při EU, mezinárodní organizace při EU, Evropské instituce a jejich konzultativní orgány – Evropská komise, Evropský parlament, Generální sekretariát Rady EU, Evropský hospodářský a sociální výbor 
- Zastupitelské kanceláře evropských a zahraničních podnikatelských organizací při EU, evropské podnikatelské platformy


Po skončení série kulatých stolů budou jejich závěry spolu s doporučeními pro další efektivní vzájemnou komunikaci mezi cílovými skupinami publikovány v informační brožuře.

 


 

Round tables focused on promoting Czech Foreign policy priorities


Confederation of Employers´ and Entrepreneurs´ Associations of the Czech Republic in cooperation with CEBRE – Czech Business Representation to the EU are implementing a project called “Round tables focused on promoting Czech Foreign policy priorities and deepening of its international relations 2011”. It is a follow-up of the same project from 2010, based on good experience.

 

The importance of promoting foreign policy priorities


Promoting foreign policy priorities and Czech international relations contributes to strengthening of better positive perception of our country and also represents a tool for external competitiveness of Czech economy. The Czech Republic joined the European Union in 2004 and its foreign policies are significantly determined by its EU membership.

 

The Czech Republic is focusing on closer cooperation with other EU Member States. However, it is is also perfectly aware of the key role of the candidate and neighbouring countries that are getting closer to the EU. Current development and the degree of globalization open new opportunities to Czech businesses. Foreign priorities should always support Czech exporters entering new markets. Beside national support, exporters are also supported by the EU through its Common trade policy tools, its bilateral cooperation agreements with third countries (i.e. FTA) and other initiatives. For this reason, it is necessary to reinforce promoting Czech foreign priorities - especially at EU level. Specifically in this area, there is a room for potentially a fruitful joint effort between Czech businesses and public sector.

 

Joint discussions between Czech administration and Czech stakeholders on future challenges, new markets or potential challenges for Czech economy as well as on its security, present the most efficient tool for increasing awareness on Czech foreign priorities among public. Therefore, the aim of this project is to follow up good experience in organizing panel discussions (debate, seminars etc.) in 2010. The results of the debate will help government actors to receive important information from Czech stakeholders for promoting Czech interests in the EU and around the world.

 

About project


Objectives of the project are:

 

 • Introduction of the Czech foreign policy priorities to the target groups;
 • Improve the existing links between the target groups or creating new links in order to enhance the efficiency of enforcement of Czech foreign policy priorities;
 • Information about the project itself and its results

In the framework of the project, two seminars will be organized in the Czech Republic (Prague, Brno) and two seminars and one conference will be held in Belgium (Brussels). The events will especially focus on the following Czech foreign policy priorities: Stabilisation, democratization and integration of the Balkans countries and countries of Eastern Europe into Euro-Atlantic structure; Creating conditions for access and successful operation of Czech companies on world markets and support of investments into the Czech Republic; Promoting Czech economy interests in the EU structure and in its external economic relations; Energy security and sustainable development; Removing barriers on the Internal Market, reforming EU institutions, support for deregulation and increasing of EU institutions‘ efficiency.


The project has several target groups that have an impact on the formation of foreign policy priorities of the Czech Republic and its enforcement. The list of target groups is not exhaustive. The below mentioned target groups already have communication links between them, nonetheless it is nesesary to further strengthen these links and to expand the list of target groups.

 

Group I – Forms and promotes the Czech foreign policy priorities

- Ministryof ForeignAffairs
- PermanentRepresentation to theEU and Czech Embassies abroad
- Otherstateagenciessuch CzechTrade andits networkof foreign offices, network ofCzech Centres,etc.


Group II - Participates in the process of formation and promotion of Czech economic interests

- Business and employers' associations (Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations, Confederation of Industry of the Czech Republic, Czech Chamber of Commerce, etc.)
- General public


Group III -onitors the Czech foreign policy priorities

- Embassies of other countries in the Czech Republic, Permanent Representation of Member States to the EU, Permanent Delegations of the candidate, associated and third countries inEU, representations of international organizations to the EU, the European institutions and consultative bodies - the European Commission, the European Parliament, General Secretariat of the Council of the EU, the European Economic and Social Committee
- Representative offices of European and foreign business organizations in the EU, Europeanbusiness platforms, etc.

 

A brochure will be published at the end of the project (December 2011) including conclusions from the series of roundtables and recommendations for more effective mutual communications among the target groups.

 


< zpět na archív temat