Archív témat

Studie a analýzy CEBRE


CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu zpracovává pravidelně nejrůznější studie a analýzy na aktuální evropská témata. V této souvislosti v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS – Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a následně Hospodářskou komorou ČR spoluorganizuje CEBRE řadu debat, které mají komunikovat danou problematiku vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti a jejichž cílem je přispět do všeobecné diskuse.

 

V roce 2016 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:


Téma: Nová agenda dovedností pro EU

Datum: 8.9.2016 


* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR  
Současná situace v Evropě poukazuje na fakt, že nedostatečné vzdělání potencionálně činí z obyvatel ohroženou skupinu na pracovním trhu. Takovýmto lidem také hrozí chudoba a sociální vyloučení. Více než polovina z 12 milionů dlouhodobě nezaměstnaných v EU má pouze základní stupně vzdělání. Zároveň mnoho Evropanů, zejména velmi kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání a ambicím. Za hlavní problém považuje EU fakt, že část firem nemůže najít kvalifikované zaměstnance a zároveň určitý počet zaměstnanců nemůže najít práci ve svém oboru, vykonávají tedy práce, pro které nezískali kvalifikaci. Dle odhadů se jedná až o 40 % zaměstnanců. Proto Evropská komise přijala v červnu 2016 novou komplexní Agendu dovedností pro Evropu, která má za cíl vybavit občany již od útlého mládí širokou škálou dovedností. Komise chce dovednosti více zviditelnit a zlepšit jejich uznávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, od škol a univerzit až po trh práce.

Podkladový materiál ke stažení zde.

 

Téma: Pas pro poskytovatele služeb

Datum: 17.5.2016 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR


Služby tvoří významnou část HDP Evropské unie a většina z nich je poskytována pouze na domácích trzích členských států EU. Růstový potenciál přeshraničního poskytování služeb je obrovský, existují však významné překážky, které stále brání plně využít jeho potenciálu. Nadměrná zátěž, diskriminační praktiky a neodůvodněné překážky poskytování služeb nadále komplikují podnikání v celé EU. Ačkoli členské státy vynaložily velké úsilí, aby byla směrnice o službách z roku 2009 úspěšně převedena do praxe, mnoho překážek stále přetrvává. Evropská komise oznámila ve svém sdělení pro Jednotný trh z 28. října 2015 několik opatření, která povedou k dalšímu rozvoji jednotného trhu se zbožím a službami. Jednou z iniciativ tohoto sdělení je i pas pro poskytovatele služeb - nástroj, jež by měl zjednodušit postupy a notifikace při přeshraničním poskytování služeb.

Podkladový materiál ke stažení zde. 


 

Téma: Přístup k digitálnímu obsahu online a geoblocking

Datum: 4.4.2016 


* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Jednou z hlavních politických priorit Evropské komise je stavět na síle jednotného trhu a plně využít jeho potenciál ve všech jeho rozměrech. Prioritou Komise je proto odstranění těchto překážek a vytvoření efektivního jednotného trhu. V květnu 2015 přijala Komise sdělení stanovující strategii jednotného digitálního trhu, které stanovuje hlavní výzvy a překážky bránící dosažení jednotného digitálního trhu. Návrh na odstranění geo-blockingu se setkal se silnou politickou podporou na jednání Evropské rady v červnu 2015, kdy se hlavní představitelé členských států shodli na tom, že se musí odstranit bariéry bránící volnému pohybu zboží a služeb. V rámci strategie chce Komise identifikovat a zakázat specifické formy diskriminace na základě místa pobytu, které nejsou způsobené objektivními a ověřitelnými faktory, usnadnit spotřebitelům a spotřebitelským organizacím určit, kdy jsou na základě uvedených kritérií skutečně diskriminováni a zlepšit vymáhání pravidel národními orgány.

Podkladový materiál ke stažení zde.Téma: Evropský balíček proti daňovým únikům

Datum: 31.3.2016 


* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

  

 Evropská komise v lednu 2016 předložila balíček iniciativ proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob. Komise v něm vyzvala členské státy k užší spolupráci, výměně daňových informaci o nadnárodních společnostech působících v EU a k důraznějšímu přístupu k firmám, které neplatí daně tam, kde vytváří zisk. Balíček obsahuje návrhy na podporu řádné daňové správy na globální scéně, doporučení pro členské státy ohledně předcházení zneužívání daňových smluv a opatření pro zamezení běžných metod používaných nadnárodními firmami při vyhýbání se daňovým povinnostem. Balíček se snaží navázat na spolupráci v rámci G20 a OECD v rámci projektu BEPS pro dosažení účinnějšího a důslednějšího uplatňování daných pravidel v EU.

Podkladový materiál ke stažení zde. 

 

Téma:      Oběhové hospodářství

Datum:     9.2.2016 

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Evropská vize pro přechod na oběhové hospodářství do roku 2020 je součástí prosincového balíčku Komise. Nová vize si klade za cíl minimalizovat odpad v evropské ekonomice, naplnit cíle udržitelnosti a učinit EU konkurenceschopnou v globálním měřítku. Komise v balíčku navrhuje způsoby pro udržení hodnoty výrobků, materiálu a zdrojů v ekonomice po co možná nejdelší dobu a stanovuje akční plán s dlouhodobými cíli v oblasti odpadu a řadu iniciativ, které plánuje přijmout do roku 2020. Pokrok naplňování akčního plánu pak chce Komise monitorovat prostřednictvím tzv. scoreboardu, který doplní monitoring analýzy efektivnosti zdrojů a monitoring surovin, a bude zveřejňován společně se zprávou o naplňování rozvojových cílů udržitelnosti doplněnou o ukazatel potravinového odpadu.

Podkladový materiál ke stažení zde.dokument ve formátu pdf 

 

 

V roce 2015 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:

 

Téma:      Nová strategie obchodní a investiční politiky

Datum:     8.12.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Evropská komise zveřejnila v polovině října dokument "Obchod pro všechny", který nastoluje směr obchodní politiky EU pro příštích pět let. Strategie se dotýká jak současných, tak budoucích jednání a má zajistit odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat na třech klíčových zásadách – transparentnosti, efektivnosti obchodu a prosazování evropských hodnot, tj. především podpora udržitelného rozvoje, lidských práv a boj proti korupci. Dalším důležitým návrhem strategie je zavedení nového systému investičních soudů jakožto náhrada zastaralého systému urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS), a to do každé nově uzavřené dohody o volném obchodu.

Podkladový materiál ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:      Strategie pro jednotný trh zboží a služeb

Datum:     24.11.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Při přeshraničním podnikání v Evropské unii se podnikatelé potýkají se složitými administrativními procedurami, nedostatečným přístupem k informacím o požadavcích a pravidlech či rozdílnými národními pravidly pro výrobky a služby. Přestože byly od založení jednotného trhu v roce 1993 postupně odstraňovány překážky obchodu, stále existuje řada překážek bránících volnému pohybu zboží a služeb mezi členskými státy EU. Evropská komise na tuto situaci zareagovala 28. října 2015 představením nové strategie pro jednotný trh zboží a služeb. Dle této strategie se chystá zaměřit na opatření k usnadnění přeshraničních činností, včetně investic, implementaci směrnice o službách, opatření pro harmonizaci a standardizaci, sjednocení elektronických formulářů, vytvoření celoevropského informačního portálu, lepší vzájemné uznávání, včetně zjednodušení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací.

Podkladový materiál ke stažení zde. dokument ve formátu pdf 

 

 

Téma:      Energetické štítky: Návrat ke stupnici A-G

Datum:     20.10.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Štítky, které uvádějí spotřebu energie, byly zavedeny před dvaceti lety a jejich úspěch byl a i nadále zůstává jednou z motivací pro vývoj účinnějších výrobků. S technickou inovací a posunem většiny spotřebičů směrem k "nejúčinnější" energetické kategorii, včetně využívání prémiových označení typu A+, však informační hodnota na štítcích klesala. Komise proto ve svém letním energetickém balíčku navrhla "aktualizaci" škály energetické účinnosti, která umožní návrat původního rozsahu energetických štítků se stupnicí A až G. Tento systém by měl být pro spotřebitele návratem k transparentnosti označování energetické účinnosti. Spotřebitelé tak budou mít při nákupu přístrojů jasnější informace o tom, které jsou energeticky nejúčinnější, čímž se sníží spotřeba energie.

Podkladový materiál ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:      Digitální kontrakt

Datum:     21.9.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Prodej zboží a služeb přes internet neustále roste. V EU se od roku 2007 do roku 2014 zvýšil počet spotřebitelů nakupujících na internetu z 30 na 50%. Přestože dochází k rozvoji elektronického obchodu, přeshraniční obchod v EU stále ještě nedosáhl svého plného potenciálu. Rozvoj přeshraničního elektronického obchodu blokují nejrůznější bariéry, přičemž jednou z hlavních je přetrvávající rozdílnost digitálních kontraktů v jednotlivých členských státech EU. Tuto skutečnost reflektovala Evropská komise v rámci své strategie pro jednotný digitální trh, kterou představila v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i zboží.

Podkladový materiál je ke stažení zdedokument ve formátu pdf 

 

 

Téma:       Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Datum:      21.5.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy, které krize před státy postavila, byly postupně akcentovány v řadě strategických dokumentů, jejichž cílem je tyto výzvy vyřešit, vyvést region z krize a nastavit ekonomický růst, jež byl v klíčové strategii Evropa 2020 definován jako inteligentní (prostřednictvím efektivnějšího investování do oblasti vzdělávání, podpory výzkumu a inovací a rozvoje digitální společnosti), udržitelný (konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomika, méně náročná na zdroje) a inkluzivní (snaha o vysokou zaměstnanost přinášející hospodářskou, sociální a územní soudržnost).

Podkladový materiál ke stažení zde.dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách  

Datum:      27.4.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

České středoškolské i vysokoškolské technické obory již dlouhodobě trpí nedostatkem zájemců. Například studenti vysokých škol v oblasti technických věd, výroby a stavebnictví představovali v roce 2013 pouhých 15 % z celkového počtu vysokoškoláků a to i přesto, že český průmysl zaměstnává necelých 40 % obyvatel ČR a generuje téměř dvě pětiny HDP ČR. Tento problém je třeba rychle řešit, v opačném případě se budou podniky do budoucna potýkat s kritickým nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Podkladový materiál ke stažení zde.

 

 

Téma:       Energetická unie

Datum:      24.3.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Přílišná závislost EU na dovozu energie (až 53 %) ohrožuje v současné době energetickou bezpečnost EU, důraz na využívání energie z fosilních paliv má pak vliv na udržitelnost celého systému. V EU nadále existuje 28 trhů s energií podléhajících různým regulatorním rámcům. Vlivem tržních bariér mezi jednotlivými zeměmi dochází k omezení investic do infrastruktury a stárnutí energetické infrastruktury EU. Řešením situace má být vytvoření energetické unie, jejíž strategický rámec byl přijat Evropskou komisí 25. února 2015. Podle rámce by měla mít energetická unie za cíl poskytnout spotřebitelům EU bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a dostupnou energii.

Podkladový materiál ke stažení zde.

 

 

Téma:       Unie kapitálových trhů

Datum:      25.2.2015

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Evropská komise předložila 18. února 2015 návrh na vytvoření Unie kapitálových trhů (dále jen CMU), jehož cílem je poskytnout firmám a podnikatelům široký přístup k finančním zdrojům napříč celou Evropskou unií. Unie kapitálových trhů by měla přispět k mobilizaci investic soukromého sektoru v rámci investičního plánu pro Evropu a diverzifikaci zdrojů financování.

Podkladový materiál ke stažení zde.dokument ve formátu pdf 

 

 

 

V roce 2014 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:

 

Téma:       Velká koalice pro digitální pracovní místa

Datum:      25. 11. 2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

V době, kdy Evropa čelí vysoké míře nezaměstnanosti, společnosti napříč všemi sektory průmyslu se setkávají s nedostatkem talentovaných expertů Informačních a komunikačních technologií (ICT). Dle odhadů Evropské komise může v EU chybět až  900 tisíc ICT expertů. Z tohoto důvodu Komise v březnu 2013 iniciovala vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa.

Podkladový materiál ke stažení zde.dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

Datum:      23. 10. 2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Doposud Evropská unie přijala několik sankčních opatření vůči Rusku v reakci na její postup na Ukrajině. Zpočátku se jednalo o cílené sankce, primárně zaměřené proti konkrétním osobám. Ty byly později rozšířeny i na osoby právnické. Poslední sankční opatření, které vstoupilo v platnost 12. září 2014, limituje obchod se zbraněmi, vývoz zboží a technologií dvojího užití, vývoz citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory, a především rozšiřuje omezení týkající se unijního kapitálového trhu pro finanční instituce vlastněné více než 50% Ruskou federací, především pak co se týče obchodu s cennými papíry. V rámci nových sankčních opatření byly České republice a dalším zemím vyjednány výjimky, které výrazně zmírňují dopady na české firmy a podnikatele. Forma a přísnost všech uvedených sankcí se však bude s postupem času měnit. Ruská sankční protiopatření zasahují několik oblastí. Dotkla se především dovozu vybraných zemědělských komodit do Ruska.

Podkladová materiál ke stažení zde.dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?

Datum:      2. 10. 2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa 2020 splněny. Konkrétně se v této oblasti jedná o snížení emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % a zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Podpora zlepšování energetické účinnosti je považována za přínosnou pro růst konkurenceschopnosti, zlepšení bezpečnosti dodávek a přispívá k splnění závazků v oblasti změn klimatu uzavřených podle Kjótského protokolu. Významný potenciál pro snížení spotřeby existuje v mnoha odvětvích, například ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, přeměně energie a dopravě. Pro dosažení cíle v rámci strategie Evropa 2020, který se týká zvýšení energetické účinnosti, pracuje EU na mobilizaci veřejného mínění, rozhodujících činitelů a tržních subjektů a na vytvoření minimálních norem pro energetickou účinnost a pravidel o označování výrobků, služeb a infrastruktury.

Podkladový materiál ke stažení zde dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé

Datum:      20. 6. 2014

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

Brožura ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Datum:      19. 6. 2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy, které krize před státy postavila, byly postupně akcentovány v řadě strategických dokumentů, jejichž cílem je tyto výzvy vyřešit, vyvést region z krize a nastavit ekonomický růst, jež byl v klíčové strategii Evropa 2020 definován jako inteligentní (prostřednictvím efektivnějšího investování do oblasti vzdělávání, podpory výzkumu a inovací a rozvoje digitální společnosti), udržitelný (konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomika, méně náročná na zdroje) a inkluzivní (snaha o vysokou zaměstnanost přinášející hospodářskou, sociální a územní soudržnost). Součástí strategie jsou rovněž iniciativy pro udržitelný růst a konkurenceschopnost (Digitální agenda pro Evropu, Unie inovací, Mládež v pohybu, Evropa méně náročná na zdroje, Průmyslová politika pro éru globalizace, Program pro nové dovednosti a pracovní místa, Evropská platforma pro boj proti chudobě). Za tímto účelem bylo v rámci strategie stanoveno pět hlavních politických cílů, s jejichž pomocí bude možné měřit pokrok v jejím plnění.

Celou studii naleznete zde.dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:       Směrnice o spotřebitelských právech

Datum:      30. 5. 2014

 

Všeobecně je úprava spotřebitelského práva roztříštěná do mnoha komunitárních předpisů, které tak způsobují problémy zejm. v rámci přeshraničního styku. Z tohoto důvodu si směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů klade za cíl sjednocení spotřebitelského práva především v oblastech smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání a smluv uzavřených pomocí prostředků na dálku.

V rámci českého právního řádu byla směrnice transponována do nového občanského zákoníku (NOZ) - zákona č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, rovněž jí reflektuje i nařízení vlády 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Manuál naleznete zde.dokument ve formátu pdf 

 

 

 

Téma:        Překážky podnikání a zaměstnanosti mladých v ČR

Datum:       9. 5. 2014

 

U příležitosti European Youth Event se ve Štrasburku uskutečnilo setkání pěti tisíc studentů z celé Evropy s cílem hovořit o problémech, které současnou mladou generaci nejvíce tíží, tj. zejména vysoká nezaměstnanost. Za metodické a organizační podpory CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU se Akce EYE 2014 zúčastnila skupina 40 studentů z českých vysokých škol - Západočeská univerzita v Plzni, Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola finanční a správní a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Studenti se zapojili do organizace tří workshopů na téma: překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR, překážky zaměstnanosti mladých a manuál úspěšného pohovoru. Studenti z výše uvedených škol vypracovali studie zaměřené na problémy, se kterými se současná mladá generace potýká, a nabídli různá řešení.

Celá studie Překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR zde.dokument ve formátu pdf

Celá studie Překážky zaměstnanosti mladých lidí zde.dokument ve formátu pdf

Doporučení Překážky zaměstnanosti mladých lidí zde.dokument ve formátu pdf

Celý Manuál úspěšného pohovoru zde. dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:        Reformy na českém trhu práce

Datum:       13. 5. 2014 

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Jednou z největších výzev, jíž evropská společnost v současné chvíli čelí, je vysoká nezaměstnanost. Podle posledních údajů Eurostatu bylo v březnu 2014 v Evropské unii celkem 25,69 mil. nezaměstnaných. Po očištění od sezónních vlivů to je 11,8 % aktivního obyvatelstva. Podle Českého statistického úřadu byl ve stejném období počet nezaměstnaných v ČR u osob mezi 15-64 let po očištění od sezónních vlivů 347,9 tisíc. Podle analytiků se objevují první náznaky zlepšování situace na trhu práce, především díky postupnému ekonomickému oživení a nástupu sezónních prací. V dalších měsících by měla nezaměstnanost klesat pod osmiprocentní hranici, na konci roku ovšem očekávají ekonomové opět její růst nad osm procent. Výraznější pozitivní posun tak lze podle nich čekat spíše až příští rok, a to za předpokladu ekonomického růstu na úrovni minimálně 2 %

Celou studii naleznete zde. dokument ve formátu pdf

 

Téma:        Jednotný evropský trh elektronických komunikací

Datum:       1. 4. 2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Jednotný trh elektronických komunikací je jedním z nejvíce inovativních a perspektivních odvětví v Evropě. Tento dynamicky rozvíjející se trh zaujímá stále větší podíl HDP a na jeho stavu jsou přímo závislé i ostatní sektory hospodářství. V roce 2009 dosahoval podíl ICT průmyslu na HDP Evropské unie 4% a o tři roky později vzrostl na 6%. Pro zachování hospodářského růstu Evropské unie je zásadní harmonizace právních předpisů v jednotlivých státech, tedy sjednocení podmínek pro občany i podniky na trhu telekomunikačních služeb v celé Evropské unii. Zároveň je nutné nastavení stejných podmínek pro všechny poskytovatele digitálních služeb. Z těchto a mnoha dalších důvodů přijala 11. září 2013 Evropská komise nařízení, které navrhuje propojit evropský trh elektronických komunikací. Podstatou návrhu nové právní úpravy je harmonizovat odlišná povolení pro podnikání operátorů poskytujících své služby ve více členských zemích EU, sjednocení spotřebitelských práv při změně operátora, harmonizace spektra a virtuálního přístupu k pevným sítím a regulace cen roamingu na ceny poskytovaných služeb na domácím trhu do roku 2016.

Celou studii naleznete zde. dokument ve formátu pdf

 

 

 

Téma:        Modernizace pravidel veřejné podpory

Datum:       27. 3. 2014

 

 * studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

 

 

Před koncem roku 2013 vypršela účinnost celé řady nástrojů veřejné podpory, proto Evropská komise, také s výhledem na výzvy nového finančního období a potřebu konsolidace národních rozpočtů, přistoupila k celkové modernizaci pravidel v této oblasti. V jejím rámci dojde ke změně řady předpisů, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory, přičemž obecně by mělo dojít ke zjednodušení řízení a vyjasnění pojmů. Plán pro modernizaci představila Evropská komise ve Sdělení z 8. května 2012 Modernizace státní podpory v EU. Revize se dotkne mimo jiné pokynů k regionální státní podpoře, pokynů ke státní podpoře pro výzkum, vývoj a inovace, ochranu životního prostředí, investic rizikového kapitálu a zavádění širokopásmových sítí. Úpravám se nevyhnulo rovněž nařízení Komise o podpoře de minimis, obecné nařízení o blokových výjimkách a zmocňující nařízení Rady, jejichž revidované verze by měly vstoupit v účinnost 1. července 2014, stejně jako pokyny k regionální podpoře. Součástí modernizace by též měla být přesnější definice pojmu veřejná podpora a úprava procedurálních nařízení k veřejné podpoře, které  by měly přispět k urychlení rozhodování Komise.

 

Celou studii naleznete zde.dokument ve formátu pdf

 

 

Téma:          Reforma společné zemědělské politiky EU

Datum:        19.2.2014

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Po více než třech letech jednání mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem bylo dosaženo politické dohody o hlavních otázkách reformy Společné zemědělské politiky (SZP). Vzhledem ke skutečnosti, že její implementace v členských zemích potrvá nejméně půl roku, bylo rozhodnuto, že nová zemědělská politika vstoupí v platnost od 1. ledna 2015. Pro rok 2014 budou platit přechodná opatření. Nová pravidla budou klást po roce 2013 větší důraz na ochranu životního prostředí, zajistí spravedlivější rozdělení fondů EU a pomohou zemědělcům lépe se vyrovnat s problémy na trhu. Konkrétně nová Společná zemědělská politika přinese nižší dotace pro velké farmy a konec cukerných kvót od roku 2017, kvót u mléka do roku 2015 a u vína do roku 2030. Českého zemědělství se dotkne změna v přímých platbách, tedy u základních dotací poskytovaných zemědělským podnikům. Přímé platby by nyní měly zvýhodňovat malé zemědělské podniky, zatímco velkým farmám, které získávají více než 150 000 EUR (4 050 000 Kč), budou platby nad tuto částky sníženy o 5 %. To může představovat nevýhodu pro české farmy, které jsou v průměru větší než v jiných zemích EU.

Celou studii naleznete zde.dokument ve formátu pdf


 

V roce 2013 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:

 

Téma:              Flexibilita pracovního trhu

Datum:            17.12.2013

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Rada EU pro finanční a ekonomické otázky schválila v červenci doporučení pro Českou republiku. Jedním z nich je „vyvinout další úsilí k posílení efektivnosti a účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti. Výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti podporujících sociální začlenění se zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast romských dětí, a to zejména přijetím a provedením zákona o službách péče o děti a zvýšením kapacity veřejných i soukromých služeb péče o děti.“ Již v květnu 2013 předložila Vláda ČR návrh zákona umožňující zřizování „dětských skupin“ pod vedením profesionálních chův, na něž by byla poskytovatelům péče a zúčastněným rodinám poskytována podpora ve formě daňových úlev. Nicméně z důvodu přetrvávajícího nedostatku zařízení pro péči o děti (zejména pro děti mladší tří let), je zapotřebí zvýšit v rozpočtu podporu veřejných zařízení péče o děti předškolního věku. S tímto je rovněž spojena potřeba usnadnit návrat matek na pracovní trh a nedostatek předškolních zařízení.

Celou studii naleznete zde.dokument ve formátu pdf


 

Téma:              Veřejné zakázky

Datum:             12.11.2013

 

 * studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Zadávání veřejných zakázek hraje klíčovou roli v dosahování cílů v rámci zlepšování podnikatelského prostředí a podmínek pro inovace v podnikání, povzbuzování k většímu zadávání ekologických zakázek atp. Tyto výdaje jsou hrazeny z veřejných rozpočtů a představují významnou část ekonomiky státu. Veřejné orgány vynakládají přibližně 18 % HDP Evropské unie na zboží, služby a práce. V době, kdy se většina členských států potýká s rozpočtovými a hospodářskými problémy, se musí politika zadávání veřejných zakázek zefektivnit tak, aby zajistila optimální využívání veřejných prostředků k podpoře růstu a vytváření pracovních míst a přispěla k plnění cílů strategie Evropa 2020

Celou studii naleznete zde.


Téma:              Regulovaná povolání v EU

Datum:             22. 10. 2013

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Právní úpravu regulovaných povolání stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která vstoupila v platnost v roce 2007 a od té doby byla již několikrát pozměněna a doplněna. Tato směrnice se vztahuje na každého státního příslušníka členského státu EU, který chce vykonávat regulované povolání, buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě, než ve kterém získal svou odbornou kvalifikaci. Směrnice rozlišuje mezi „volným pohybem služeb“ a „svobodou usazování“ na základě kritérií stanovených Soudním dvorem: trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování služeb. Obecný systém platí na povolání, na která se nevztahují specifická pravidla uznávání, a na určité situace, kdy odborník neodpovídá požadavkům stanoveným v jiných systémech uznávání. Tento systém je založen na zásadě vzájemného uznávání, aniž je dotčeno uplatňování vyrovnávacích opatření, pokud existují velké rozdíly mezi přípravou, kterou daný člověk obdržel, a přípravou požadovanou v hostitelském členském státě. Vyrovnávací opatření může být ve formě adaptačního období nebo zkoušky způsobilosti.

Celou studii naleznete zde.

 

 

 

Téma:              Nové klimaticko-energetické cíle 2030

Datum:             9. 9. 2013

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

V roce 2015 má být dokončeno již čtyři roky probíhající vyjednávání ohledně mezinárodní dohody o ochraně klimatu zavazujícím všechny státy na světě ke snižování emisí uhlíku. Evropská unie produkuje okolo 11 % z celosvětového objemu emisí a není tak nijak zvlášť dominantním znečišťovatele planety. V Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 z března 2011 EU navazuje na stanovené cíle zabránit vzestupu globální teploty o více než 2C oproti stavu na začátku průmyslové revoluce a připravit Evropskou unii na obtíže spojené s rostoucí cenou strategických energetických surovin, stejně jako s jejich případným budoucím kvantitativním nedostatkem. V Energetickém plánu do roku 2050 z prosince 2011 pak definovala hlavní cíle pro energetický průmysl, tj. dosahovat nulových emisí uhlíku (hlavními nástroji jsou obnovitelné zdroje energií a zvyšování povšechné energetické účinnosti v souvislosti s uplatňovaným evropským systémem obchodu s emisemi). V březnu 2013 navázala Komise na tento dokument Zelenou knihou o rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030, která iniciovala veřejnou diskusi ohledně klimatických a energetických cílů, a navrhla snížit do roku 2050 emise uhlíku oproti roku 1990 až o 80-95 % (což při lineárním uvažování v důsledku znamená do roku 2030 snížení až o 40 %).

Celou studii naleznete zde.


 

Téma:              Národní program reforem - Doporučení Rady pro Českou republiku

Datum:             26. 7. 2013
* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
V květnu 2013 zveřejnila Evropská komise v rámci tzv. Evropského semestru návrh doporučení pro jednotlivé členské státy pro rok 2013. Evropský semestr je mechanismus koordinace a konvergence hospodářských a fiskálních politik. Má napomáhat předcházet negativním výkyvům v eropské ekonomice a být i nástrojem motivace členských států pro provádění strukturálních reforem. Evropský semestr je instrumentem mezitimní revize naplňování cílů vytyčených ve strategii Evropa 2020. Studie CEBRE přináší podrobnější vysvětlení fungování Evropského semestru, prochází jednotlivými prioritami stanovenými vládou ČR pro rok 2013 a shrnuje stanovisko Evropské komise k těmto prioritám, jakožto i  návrhy doporučení Komise pro Českou republiku.
Studii naleznete zde.  

 

 

Téma:            Ochrana spotřebitele: „Vím, co jím?“

Datum:           15. 5. 2013 

 

 * studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Členské státy Evropské unie vyvezou a dovezou ročně objem potravin v hodnotě přes 500 mil. eur jen v rámci vnitřního trhu, což tvoří zhruba desetinu veškerého obchodovaného zboží mezi členskými státy EU. Nezanedbatelným faktorem je na tomto trhu bezpečnost potravin a s ní související důvěra spotřebitelů. Série odhalených podvodů v označování výrobků počínaje dnem 15. ledna 2013, kdy irská potravinářská kontrolní inspekce identifikovala přítomnost koňského a vepřového DNA v hovězích hamburgerech, vyvolává oprávněnou diskuzi o záruce bezpečnosti poskytované současným systémem sledování. Na začátku února bylo objeveno koňské maso také ve Velké Británii ve výrobcích označených jako hovězí. Tyto případy představují primární porušení povinností výrobce uvádět pravdivé informace o složení výrobku. Otázkou je, jak těmto podvodům předcházet a lépe koordinovat činnost a výměnu informací mezi národními kontrolními orgány v EU, a jak nastavit účinný kontrolní systém v EU založený na hodnocení rizika.

Celou studii naleznete zde.

 

 

Téma:            „Je nutné revidovat nařízení REACH?“

Datum:           29. 4. 2013 

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Chemický průmysl je jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě a zároveň důležitým zdrojem přímé i nepřímé zaměstnanosti v mnoha regionech EU. Evropská unie přijala po třech letech projednávání jedno z nejvýznamnějších nařízení (nařízení 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - REACH). Návrh nařízení byl předložen v roce 2003, v době, kdy byla EU největším světovým trhem chemických látek, na kterém se uskutečňovalo přibližně 30 % celosvětového prodeje chemických látek. V současné době je to asi 21 %, kdy největším trhem je Čína.

Celou studii naleznete zde

 

 

 

Téma:            Infrastrukturní projekty v oblasti dopravy financované ze strukturálních fondů

Datum:           5. 3. 2013 

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Od vstupu do Evropské unie byla v České republice realizována celá řada významných projektů za podpory EU zaměřených na výstavbu dálnic, rekonstrukci železnic či budování vodních sítí. Finance na infrastrukturní projekty v oblasti dopravy jsou poskytovány prostřednictvím Operačního programu Dopravu, ze kterého bylo prozatím schváleno 82,5 % prostředků a je potřeba mobilizovat všechny síly, aby bylo možné před koncem tohoto programovacího období vyčerpat celou částku, jež byla pro tyto účely vyčleněna. I v budoucím programovacím období 2014-2020 se počítá s podporou infrastrukturních projektů prostřednictvím nástupce dnešního operačního programu Doprava. Vedle toho bude možná podpora celoevropských projektů s přeshraničním aspektem z tzv. Nástroje pro propojení Evropy. V říjnu 2011 přijala Evropská komise návrhy nařízení zjednodušující a propojující evropské sítě v oblasti energií, dopravy a informačních technologií (KOM (2011) 658, 650, a 657). Největší důraz je přitom kladen na dopravu a zefektivnění silniční, železniční, vodní a letecké infrastruktury v projektu Transevropských dopravních sítí, tzv. TEN-T. Dvě třetiny celkové alokace nástroje jsou navrženy pro oblast dopravy, celkem se jedná o €31,7 miliard, z toho je €10 miliard určených výhradně pro kohezní země (tedy i ČR). V České republice má navíc nástroj potenciál v rámci prioritních projektů TEN-T, které budou propojovat severojižní silniční a železniční koridory a energetickou infrastrukturu. 

Celou studii naleznete zde.

 

 

Téma:             Veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje

Datum:            12. 2. 2013

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Zadávání veřejných zakázek hraje klíčovou roli v dosahování cílů v rámci zlepšování podnikatelského prostředí a podmínek pro inovace v podnikání, povzbuzování k většímu zadávání ekologických zakázek atp. V Evropské unii vynaloží veřejné orgány na pořízení dodávek, služeb a stavebních prací každoročně v průměru 18% HDP, na lokální úrovni je to pak dvojnásobek. V době, kdy se většina členských států potýká s potřebou úspor v oblasti veřejných výdajů, musí politika zadávání veřejných zakázek zajistit optimální využívání veřejných prostředků k podpoře růstu, vytváření pracovních míst, tj. k plnění cílů strategie Evropa 2020. Evropská komise přijala v roce 2011 návrh revize stávajících směrnic o veřejných zakázkách (17/2004, 18/2004) s cílem modernizovat veřejné zakázky v EU. Návrh je nyní projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU. Mezitím v České republice nabyla 1. dubna 2012 účinnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012Sb. s cílem změnit systém zadávání veřejných zakázek tak, aby se omezila veškerá korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená. Klíčovým nástrojem pro financování „Unie inovací“ po roce 2013 bude navržený program EU Horizont 2020, jenž je integrovaným systémem, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu. Tento návrh zahrnuje jak formy podpory nabídkového, tak i poptávkového typu, tedy veřejné zakázky, čímž by z hlediska České republiky mohlo dojít k překonání uzavřenosti českého výzkumného systému, výzkumu a inovací a zároveň k zapojení českých subjektů a jejich spolupráci s výzkumnými týmy EU, ale i s partnery z třetích zemí. Pro lepší umožnění komercializace výstupů výzkumu a vývoje slouží systém tzv. předobchodního zadávání veřejných zakázek, se kterým se již v rámci návrhu Horizontu 2020 a v modernizaci státní podpory EU počítá.

Celou studii naleznete zde .


 

Téma:             Evropský rok občanů

Datum:            8. ledna 2013

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Evropská unie si nadcházející rok 2013 zvolila rokem občanů. Dvacet let od zrodu evropského občanství byl učiněn obrovský pokrok, který má dopad na životy několika milionů občanů Unie, kteří se v rámci EU pohybují ať již za prací, studiem, cestováním nebo obchodem. V roce 2009, žilo dle odhadů Komise 11,9 milionů evropských občanů v jiném členském státě a mnoho lidí koketovalo s myšlenkou se do jiné země EU odstěhovat za prací. Od stěhování je však odradila řada překážek spojených s výkonem svých práv v zahraničí. Přestože byl učiněn v oblasti volného pohybu velký pokrok, při výkonu svých práv narážejí občané EU na řadu překážek. Mnohdy je to však spojeno s pouhou neznalostí svých práv či nedostatku informací. Ve své zprávě o Občanství za rok 2010 „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ identifikovala Komise hlavní překážky, které občanům brání při výkonu svého práva evropského občanství, a stanovila 25 konkrétních akcí pro jejich odstranění. Cílem Evropského roku občanů 2013, společné iniciativy Komise, Rady a Evropského parlamentu, je zvýšit povědomí a znalosti práv a povinností, jež se váží k unijnímu občanství, a tím pomoci občanům plně využít právo volného pohybu a pobytu na území členských států. Dále jde o zvýšení povědomí občanů o jejich dalších právech, konkrétně o právu volit v místních volbách (dle místa pobytu) a ve volbách do Evropského parlamentu.

Studii naleznete zde

 

V 2. pololetí roku 2012 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:

 

Téma:              Kvalita terciárního vzdělávání

Datum:            18. prosince 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

V rozvoji národních systémů vzdělávání a odborné přípravy pomáhá členským státům EU Strategický rámec „Vzdělávání a odborná příprava 2020“. Vedle celoživotního učení a mobility, spravedlivého vzdělávání a podnikatelských schopností se tento rámec zaměřuje také na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání. V rámci strategie Evropa 2020, která si klade za cíl posílit hospodářský růst v Evropské unii, využívají členské státy tzv. otevřenou metodu koordinace a vzájemně se tak vyzývají, aby přijaly vnitrostátní opatření pro naplnění vzájemně dohodnutých strategických cílů a metod a přispěly k dosažení evropské referenční úrovně. Rada ve svých červnových doporučeních vyzvala českou vládu, aby mobilizovala faktory, které pomohou lépe využit lidský kapitál a vytvořit růst založený na inovacích. V oblasti vzdělávání Rada vyzývá Českou republiku k zavedení transparentního a jasně definovaného systému hodnocení kvality vysokého školství a výzkumných institucí. Česká republika by měla rovněž v této oblasti zajistit udržitelné financování, propojené s výsledky hodnocení kvality. V České republice je terciární vzdělávání zajišťováno především školami veřejnými, které jsou zřizovány zákonem a školami soukromými, jež ke svému vzniku potřebují souhlas Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podmíněný souhlasem Akreditační komise. Komplexní reforma terciárního vzdělávání v ČR počítá od roku 2013 s posílením akreditačního systému, nastavením správní struktury, rozlišením mezi vysokoškolskými institucemi a v neposlední řadě posílením vazby mezi výsledky a financováním. Tímto krokem by se mělo docílit jasné profilace vysokých škol, zlepšení kvality a zaměstnanosti absolventů.

Studii naleznete zde.


Téma:              Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko

Datum:             30. října 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Očekává se, že do roku 2015 bude 90 % budoucího hospodářského růstu generováno mimo evropský trh. Orientace na Asii – ekonomicky rychle rostoucí kontinent, může pro Evropskou unii znamenat obchodní příležitosti, potenciál pro zahraniční investice, hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Evropská unie uzavřela v roce 2011 dohodu o Zóně volného obchodu s Jižní Koreou s cílem uvolnit obchod se zbožím, službami, investicemi a duševním vlastnictvím, a zároveň harmonizovat regulatorní předpisy v oblasti veřejných zakázek a cel. Rok po implementaci této dohody se zdá být vhodným okamžikem pro zhodnocení, do jaké míry dohoda skutečně přispěla k naplnění stanovených cílů. V červenci letošního roku požádala Evropská komise členské státy EU o mandát k oficiálnímu zahájení jednání o Zóně volného obchodu s třetí největší ekonomikou světa - Japonskem. Přestože Japonsko přistoupilo na podmínky EU spočívající převážně v odstranění netarifních bariér, existují vážné obavy, že řada z nich nebude ze strany Japonska odstraněna. Evropský automobilový průmysl se rovněž obává, že je dohoda s Japonskem nevyrovnaná a může tak v konečném důsledku znamenat destruující dopad na toto odvětví v situaci, kdy se evropská ekonomika nachází v recesi.

Studii naleznete zde.

Analýzu na stejné téma naleznete zde

   

Téma:              Jednotný evropský patent

Datum:             4. října 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

V současné době je při zapsání patentu nutné vyřídit veškeré náležitosti v každém členském státě, ve kterém chce majitel svůj patent uplatnit, což s sebou nese značné finanční náklady. Například cena zapsání patentu ve 13 členských zemích se nyní odhaduje na 20 000 EUR, z čehož přibližně 80 procent jsou výdaje za překlady. Proto Evropská komise předložila návrh Jednotného evropského patentu. Téměř po třiceti letech byl v jeho vyjednávání letos v červnu proveden velký pokrok. Nyní se čeká na vyjádření Evropského parlamentu. Nová úprava by měl přinést výhody především pro malé a střední podniky, protože výrazně snižuje náklady na zapsání patentů v EU a podpoří tak jejich podnikatelskou činnost. Kromě toho, že bude nová žádost výrazně levnější, bude také administrativně méně zatěžující. Po vystavení bude patent automaticky platit ve 25 členských státech (Španělsko a Itálie tuto iniciativu z jazykových důvodů nepodporují). Kromě toho bude možné patent podat v jakémkoliv oficiálním jazyce EU, přičemž překlad do jednoho z pracovních jazyků bude žadateli proplacen. Návrh také obsahuje vytvoření Jednotného patentového soudu, který by měl řešit veškeré spory týkající se porušení patentů.

Studii naleznete zde

 

Téma:              Energetická účinnost

Datum:             13. září 2012

 

 * studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Evropský parlament bude na základě dosaženého kompromisu s Radou schvalovat 11. září směrnici o energetické účinnosti. Europoslanci se na jejím znění dohodli s členskými státy v polovině června. Schválení této legislativy považují Dánové jako realizaci jedné ze svých klíčových priorit předsednictví, ale přesto je konečný text směrnice oproti tomu původnímu pohledu Komise mírnější, co se týče stanovených cílů. To může podle některých odborníků znamenat snížení původně plánovaných úspor energie pouze o několik málo procent. I přesto však zástupci evropských institucí věří, že směrnice dokáže kromě snížení emisí a energetických úspor nastartovat ekonomický růst. Podnikatelé se naopak domnívají, že je nová úprava zatíží a přinese řadu povinností, které bude těžké splnit.

Studii naleznete zde .

 

V 1. pololetí roku 2012 připravilo CEBRE tyto studie a analýzy:

 

Téma:              Evropský semestr: Doporučení Rady pro ČR

Datum:             26. června 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Na konci června 2012 Evropská rada potvrdila doporučení jednotlivým členským státům v oblasti hospodářské politiky. Východiskem pro jednání Rady byly návrhy, které na konci května 2012 vydala Evropská komise, která České republice doporučila pokračovat v konsolidaci veřejných financí, podporovat ekonomický růst, zavést další změny v důchodovém systému, zlepšit fungování trhu práce a zkvalitnit fungování veřejné správy a vzdělávacího systému. Všechny členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. V současném turbulentním prostředí je zapotřebí nejen koordinace na národní, ale i na unijní úrovni, k čemuž by měl napomoci tzv. Evropský semestr, jenž sleduje koordinaci hospodářských a fiskálních politik. Národní programy reforem a konvergenční programy definují opatření, které členské státy hodlají podniknout ke splnění stanovených cílů. Červnová doporučení Rady  tak byly reakcí na tyto programy předložené členskými státy. Studie shrnuje proces Evropského semestru, popisuje jeho provázanost se strategií Evropa 2020, konvergenčním programem a národním programem reforem a uvádí letošní doporučení Rady pro ČR.

Studii naleznete zde

 

Téma:              Konkurenceschopnost a růst

Datum:             9. května 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Pro efektivní a zacílené využití disponibilních prostředků v budoucím víceletém finančním rámci je možné vycházet z priorit, které jsou stanovené v národní „Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR“. Česká republika by se v budoucím období měla zaměřit na vyjasnění si způsobu využití financí v rámci největšího programu EU Horizont 2020 (s disponibilním objemem 80 mld. EUR), ale rovněž menšího programu na podporu malých a středních podniků COSME  (2,5 mld. EUR). Oba programy spojuje zaměření na podporu přístupu podniků k financím. Zatímco COSME se zaměří na podporu malých a středních podniků s rozpočtem 1,4 mld. EUR, Horizont 2020 pak na rostoucí inovativní firmy s disponibilním rozpočtem 3,8 mld. EUR. Studie se podrobněji věnuje návrhu víceletého finančního rámce EU, „Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR“, financování jejích cílů a navrhovaným programům COSME a Horizont 2020.

Studii naleznete zde

 

Téma:              Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR

Datum:             3. dubna 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Začátkem října 2011 předložila Evropská komise balíček legislativních návrhů k podobě politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020. Balíček obsahoval mimo jiné nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF), ve kterém Komise navrhovala zacílení ESF na podporu zaměstnanosti a mobility pracovní síly, investic do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, podporu sociálního začleňování a boj s chudobou a posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Nový ESF vychází ze stěžejních iniciativ Evropské unie „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, jejímž cílem je snížit strukturální nezaměstnanost, zlepšit samoregulační funkci pracovního trhu a zajistit zlepšování pracovních podmínek a iniciativy „Mládež v Pohybu“, která reaguje na vysokou nezaměstnanost mladých Evropě. Studie shrnuje výše uvedené iniciativy a představuje problematiku ESF z pohledu a implementace prioritních oblastí v ČR.

Studii naleznete zde

 

 

Téma:              Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Datum:             7. března 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Zatímco na začátku 20. století byla průměrná délka života sotva 50 let, dnes se očekává, že se až polovina dětí narozených po roce 2000 může dožít 100 let. Masivní dlouhověkost, fenomén stejně moderní jako technologie, které jejímu šíření velkou měrou napomáhají, vyvolávají nové otázky a potenciální problémy. Podle aktuálních odhadů budou nastupující generace zastávat během produktivního věku v průměru 14,2 různých pozic (a to často ve velmi odlišných oborech). Rychle se prodlužující délka života navíc díky stále lepší zdravotní péči vede v kombinaci s nižší porodností k nepříznivému demografickému trendu a stárnoucí populace znamená extrémní zátěž pro veřejné rozpočty. Studie se z mnoha úhlů pohledu dívá na potenciální mezigenerační boj, nezaměstnanost mladých a snahu udržet aktivní seniory na trhu práce.

Studii naleznete zde

 

 

Téma:              Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Datum:            14. února 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 

Na konci listopadu 2011 schválila Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o alternativním řešení sporů (Alternative Dispute Resolution – ADR) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution – ODR). Alternativním řešením, je takové řešení, které nabízí jinou cestu urovnání sporu, než je cesta soudní. Toto řešení má celou řadu výhod – je rychlejší, levnější a strany neodcházejí jako nepřátelé, ale jako dva subjekty, které svůj spor vyřešily smírně. Studie se zabývá jednotlivými formami ADR, shrnuje a popisuje aktuální stav problematiky v ČR i v jiných evropských zemích.

Studii naleznete zde.

 

 

Téma:              Společenská odpovědnost firem

Datum:             30. ledna 2012

 

* studie byla vytvořena v rámci projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v Č

Téma:      Oběhové hospodářství

Datum:     9.2.2016 

R

 

Evropská komise publikovala koncem roku 2011 po dlouhém očekávání „balíček k CSR“, který obsahuje sdělení k obnovené strategii EU pro společenskou odpovědnost podniků na léta 2011 – 2014 a sdělení o iniciativách podniků operujících v sociální ekonomice, které přináší návrhy konkrétních iniciativ pro evropské instituce, členské státy i samotné firmy. Studie se zabývá obecnou definicí CSR, definicí CSR na evropské úrovni, situací v České republice a přináší celkové shrnutí stavu problematiky u nás i v Evropě.

Studii naleznete zde

 

< zpět na archív temat