Archív témat

Debaty v Evropském domě


2016

 

Debaty jsou pořádány jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat svá prioritní evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti. Projekt odborných debat je realizován Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s bruselskou kanceláří CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

 

2.12.2016

Energetická účinnost: kam směřuje "zelený závazek" EU?

 

Směrnice o energetické účinnosti, která byla přijata v roce 2012, má podnítit zvyšování energetické účinnosti a snižování konečné spotřeby energie. Do roku 2020 má EU jako celek zvýšit svou energetickou účinnost o 20 %, k čemuž členské státy přispívají na základě stanovení vnitrostátních cílů. Na přelomu loňského a letošního roku provedla Evropská komise veřejnou konzultaci týkající se hodnocení směrnice o energetické účinnosti, jejímž cílem bylo zjistit názor zúčastněných stran na směr, kterým by se měla legislativa v oblasti energetické účinnosti v EU ubírat v budoucnosti. Koncem listopadu by Evropská komise měla představit návrh revize této směrnice. Hlavní otázkou zůstává, zda by měl být cíl energetické účinnosti do roku 2030 navýšen, či nikoliv. V roce 2014 se členské státy shodly na společném indikativním cíli 27 %, nicméně některé strany se domnívají, že by cíl měl být ještě daleko vyšší a závazný.

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Biosdokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Radoš Horáček dokument ve formátu pdf

Evžen Tošenovský dokument ve formátu pdf

Vladimír Sochor dokument ve formátu pdf

Petr Holub dokument ve formátu pdf

Zuzana Krejčiříková dokument ve formátu pdf

 

20.9.2016

Revize směrnice o vysílaní pracovníků

 

Při poskytování přeshraničních služeb a při souvisejícím vysílání pracovníků do jiného státu Evropské unie musí podniky dodržovat pravidla směrnice o vysílání pracovníků. Směrnice upravuje, že vysílaní pracovníci mají ze zákona nárok na soubor základních práv zajištěných hostitelským státem, ve kterém vykonávají činnost. Dle nového návrhu Komise z 8. března by měli mít vyslaní pracovníci nárok na stejnou mzdu jako pracovníci hostitelského státu. Princip „stejná mzda za stejnou práci“ je však pro řadu členských států neakceptovatelný. V revizi se Komise rozhodla pokračovat i přes odpor 11 národních parlamentů, které návrhu udělily tzv. žlutou kartu, s odůvodněním, že návrh subsidiaritu neohrozí.

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Inge Bernaerts dokument ve formátu pdf

Marie Beranová   dokument ve formátu pdf


 

 

8.9.2016

Nová agenda dovedností pro Evropu


Cílem debaty bylo diskutovat o tom, co nová agenda dovedností pro Evropu přináší, jak bude podporovat kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy a jakým způsobem budou cíle agendy a doporučení Rady naplňovány v ČR. Téměř 70 milionů Evropanů nemá odpovídající dovednosti v oblasti čtení a psaní a ještě více z nich nemá dostatečné početní a digitální dovednosti. Tyto osoby jsou vystaveny zvýšenému riziku ztráty pracovního místa. Zároveň mnoho Evropanů, zejména velmi kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání a ambicím. Evropská komise v červnu 2016 přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu, která má za cíl vybavit občany již od útlého mládí širokou škálou dovedností. Komise chce dovednosti více zviditelnit a zlepšit jejich uznávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, od škol a univerzit až po trh práce. K tomu slouží návrh 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let.

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Martina Dlabajová dokument ve formátu pdf

Kateřina Kapounová   dokument ve formátu pdf

Petr Černikovský dokument ve formátu pdf

Vladimíra Drbalová dokument ve formátu pdf

 

15.6.2016

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016


Evropská komise od roku 2011 každoročně navrhuje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Tato doporučení jsou poté stvrzena Evropskou radou a formálně schválena Radou EU v rámci koordinace fiskálních a hospodářských politik. Návrh doporučení pro rok 2016 byl předložen Evropskou komisí 18. května tohoto roku. Evropská komise ve svých doporučeních pro Českou republikuuvádí možné ohrožení fiskální udržitelnosti způsobené dopadem veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatel, zejména v oblasti zdravotnictví a penzijním systému. Ve fiskální oblasti Komise rovněž vybízí ke schválení legislativy k rozpočtové odpovědnosti, již dlouho projednávané Parlamentem. 

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf  

 

Prezentace

Jan Michal dokument ve formátu pdf

Bohuslav Čížek  dokument ve formátu pdf

 

 

17.5.2016

Pas pro poskytovatele služeb


Nadměrná zátěž, diskriminační praktiky a neodůvodněné překážky poskytování služeb nadále komplikují podnikání v celé EU. Ačkoli členské státy vynaložily velké úsilí, aby byla směrnice o službách z roku 2009 úspěšně převedena do praxe, mnoho překážek stále přetrvává a omezuje využít plný potenciál služeb. Evropská komise nyní usiluje o usnadnění poskytování služeb pro podniky v rámci celé EU, a to prostřednictvím nástroje, jenž zjednoduší postupy a notifikace při přeshraničním poskytování služeb. Nový nástroj – Pas pro poskytovatele služeb - je jednou z iniciativ strategie pro vnitřní trh zboží a služeb a jeho cílem je pomoci poskytovatelům služeb s přeshraniční aktivitou a odstraněním zbytečné zátěže spojených s fragmentací pravidel.

 

4.4.2016

Geoblocking

 

Cílem debaty bylo diskutovat o problematice geoblockingu a dopadech, které by jeho odstranění mělo na spotřebitele, podniky a obecně na rozvoj jednotného digitálního trhu. S rozvojem digitálního trhu roste i zájem evropských spotřebitelů o nákup zboží a služeb na internetu. Přestože by principy jednotného trhu měly platit i v digitálním světě, setkávají se evropští spotřebitelé často s překážkami, které jim přístup ke zboží a službám v jiném členském státě neumožňují. Jednou z těchto překážek je tzv. geoblocking, tedy diskriminace na základě zeměpisné polohy. Geoblocking může mít řadu podob, od zamezení přístupu na internetovou stránku, přes nemožnost objednat a nechat si doručit zboží z jiného členského státu, až po rozdílnou cenu produktů nebo služeb, které si chce zákazník zakoupit.

 

Podkladové materiály

Programdokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva  

 

Prezentace

Michaela Líčeníková dokument ve formátu pdf

 

31.3.2016

Balíček proti daňové optimalizaci

Cílem debaty bylo diskutovat o opatřeních navržených Komisí v oblasti boje proti daňovým únikům a jejich vazbách na národní úroveň. Daňové úniky státní kasy v Evropské unii obírají o miliardy eur. Z tohoto důvodu Evropská komise předložila 28. ledna 2016 balíček návrhů proti vyhýbání se daňovým povinnostem nadnárodních společností. Cílem této iniciativy je harmonizovat daňové právní předpisy v jednotlivých zemích EU za účelem účinného a efektivního boje proti agresivním daňovým praktikám nadnárodních korporací, zvýšení transparentnosti mezi členskými státy a zajištění pro všechny podniky na jednotném trhu spravedlivější hospodářskou soutěž. Základním mottem je, že firmy by měly platit daně tam, kde vytvářejí zisky.


Podkladové materiály 

Program dokument ve formátu pdf

Reader   dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Dieter Kischel dokument ve formátu pdf

Milena Hrdinková dokument ve formátu pdf

 

9.2.2016

Oběhové hospodářství

 

Cílem debaty bylo diskutovat o balíčku oběhového hospodářství a jeho jednotlivých iniciativách. Evropská vize pro přechod na oběhové hospodářství do roku 2020 je součástí prosincového balíčku Evropské komise. Nová vize si klade za cíl minimalizovat odpad v evropské ekonomice, naplnit cíle udržitelnosti a učinit EU konkurenceschopnou. Komise v balíčku navrhu způsoby pro udržení hodnoty výrobků, materiálů a zdrojů v ekonomice po co možná nejdelší dobu a stanovuje akční plán s dlouhodobými cíli v oblasti odpadu a řadu iniciativ, které plánuje přijmout do roku 2020.

 

Podkladové materiály

Programdokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Silvija Aile dokument ve formátu pdf

Pavlína Kulhánková dokument ve formátu pdf

Zdeněk Horsák dokument ve formátu pdf

 

2015

 

8.12.2015 

Nová strategie obchodní a investiční politiky

 

Cílem debaty bylo diskutovat o nové strategii obchodní a investiční politiky s názvem "Obchod pro všechny", která byla představena v polovině října 2015. Strategie se dotýká jak současných, tak budoucích jednání. Prioritou je dokončit současné kolo jednání WTO v Dohá, vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP), dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem a dohodu o investicích mezi EU a Čínou. Nová strategie má zajistit odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat na třech klíčových zásadách – transparentnosti, efektivnosti obchodu a prosazování evropských hodnot, tj. především podpora udržitelného rozvoje, lidských práv a boj proti korupci.

 

Podkladové materiály 

Programdokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Lucie Vondráčková

Pavel Fára

Jaroslav Šulc

 

24.11.2015 

Strategie pro jednotný trh zboží a služeb

 

Cílem debaty bylo diskutovat o nové strategii Evropské komise pro jednotný trh zboží a služeb a jejích jednotlivých iniciativách. Nová strategie pro jednotný trh byla představena 28. října 2015 a je zaměřena na opatření k usnadnění přeshraničních činností, včetně investic, implementaci směrnice o službách, opatření pro harmonizaci a standardizaci, sjednocení elektronických formulářů, vytvoření celoevropského informačního portálu, lepší vzájemné uznávání, včetně zjednodušení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací.

 

Podkladové materiály

Program  dokument ve formátu pdf 

Reader  dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Eike Klapper

Jan Havlík

Vladimíra Drbalová

 

20.10.2015 

Energetické štítky: Návrat ke stupnici A-G

 

Cílem debaty bylo informovat o novém návrhu na štítky pro označování energetické účinnosti a jeho dopadu na výrobce, maloobchodníky a spotřebitele. Evropská komise ve svém letním energetickém balíčku navrhla "aktualizaci" škály energetické účinnosti, která umožní návrat původního rozsahu energetických štítků se stupnicí A až G. Tento systém by měl být pro spotřebitele návratem k transparentnosti označování energetické účinnosti. 

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf 

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Juraj Krivošík

Radek Hacaperka

Michaela Mlíčková-Jelínková  

  

21.9.2015

Digitální kontrakt

 

Cílem debaty bylo diskutovat o digitálním kontraktu jako jednom z aspektů strategie jednotného digitálního trhu. Diskuze se  odvíjela od těchto otázek: Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel? Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B? Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?

 

Podkladové materiály

Programdokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf  

  

Prezentace

APEK - Martin Svoboda

Věra Knoblochová

  

21.5. 2015 

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2015

 

Cílem debaty bylo diskutovat o doporučeních pro Českou republiku v rámci Evropského semestru a jejich vlivu na růst české ekonomiky. Evropská komise od roku 2011 každoročně navrhuje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Tato doporučení jsou poté formálně stvrzena Evropskou radou a schválena Radou EU v rámci koordinace fiskálních a hospodářských politik. Návrh doporučení pro rok 2015 byl předložen Evropskou komisí 13. května tohoto roku.

 

Podkladové materiály

Program dokument ve formátu pdf 

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf 

 

Prezentace

Jan Michal

Jan Bureš

 

15.5. 2015

TTIP: Příležitost nebo hrozba?

  

Cílem debaty bylo prezentovat pozice zakladatelů CEBRE (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) k hlavním kapitolám dohody a vyměnit si názory ohledně jejích problematických částí. Debata byla zaměřena na vybrané klíčové oblasti dohody TTIP a jejich dopad na český byznys, zejména pak na malé a střední podniky. Ambiciózní a vyvážená dohoda TTIP je pro českou podnikatelskou veřejnost jednou z priorit. Podnikatelé očekávají pozitivní přínosy pro evropskou ekonomiku v zájmu posílení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních příležitostí. Vyjednání o TTIP je však velmi složitý a komplexní proces a k některým částem dohody přetrvávají výhrady.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

Společné stanoviskodokument ve formátu pdf 

 

 

27.4. 2015  

Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách

 

Cílem debaty bylo diskutovat o problematice přetrvávajícího nesouladu mezi potřebami trhu práce a terciárního systému vzdělávání v oblasti technického vzdělání. České středoškolské i vysokoškolské technické obory již dlouhodobě trpí nedostatkem zájemců. Například studenti vysokých škol v oblasti technických věd, výroby a stavebnictví představovali v roce
2013 pouhých 15 % z celkového počtu vysokoškoláků a to i přesto, že český průmysl zaměstnává necelých 40 % obyvatel ČR a generuje téměř dvě pětiny HDP ČR. Tento problém je třeba rychle řešit, v opačném případě se budou podniky do budoucna potýkat s kritickým nedostatkem kvalifikovaného personálu.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf 

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Prezentace - Tomáš Fliegl dokument ve formátu pdf

Prezentace - Miloš Rathouský dokument ve formátu pdf

 

 


24.3. 2015  

Energetická unie

 

Cílem debaty bylo diskutovat o návrhu energetické unie a jejím dopadu na český energetický trh. Podle strategického rámce, který byl přijat Evropskou komisí, by měla mít energetická unie za cíl poskytnout spotřebitelům EU bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a dostupnou energii, čehož chce dosáhnout zejména snižováním poptávky po energetických zdrojích, posílením bezpečnosti jejich nabídky, zavedením jednotného energetického trhu, snižováním emisí skleníkových plynů či podporou výzkumů a inovací v této oblasti.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf 

Biosdokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva

 

Prezentace

Prezentace - Jakub Vít dokument ve formátu pdf

Prezentace - Marten Westrup dokument ve formátu pdf

 

25.2.2015 

Unie kapitálových trhů

  

Cílem debaty bylo diskutovat o vhodném způsobu podpory alternativních zdrojů financování v EU, potažmo v ČR, a o možnostech, které tyto formy financování mohou – nejen podnikům na straně příjemců, ale i domácnostem na straně investorů - nabídnout. Evropská komise v polovině února předložila Zelenou knihu Unie kapitálových trhů. Ta má za cíl vytvořit integrovaný, dobře regulovaný likvidní kapitálový trh v EU, který si klade za cíl zajistit jednotný finanční trh pro kapitálové toky a rovněž zatraktivnit EU pro investory z celého světa. 

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva 

 

Prezentace

Prezentace - Jana Michalíková dokument ve formátu pdf

Prezentace - Martin Špolc dokument ve formátu pdf

Prezentace - Tomáš Čása dokument ve formátu pdf

Prezentace - Ladislav Minčič dokument ve formátu ppt

Prezentace - Martin Hanzlík dokument ve formátu pdf

 

 

 

2014

 

25.11.2014  

Velká koalice pro digitální pracovní místa

 

Cílem debaty bylo diskutovat o iniciativě Velká koalice pro digitální pracovní místa, jejím potenciálním vlivu na hospodářský růst České republiky, vytváření digitálního vzdělávacího programu pro mladé a podpory vzdělávání v této oblasti. Potenciál rostoucího počtu volných digitálních pracovních míst by mohl být lékem na snížení nezaměstnanosti v EU, zejména pak nezaměstnanosti mladých lidí. Dle odhadů Evropské komise může v EU v této oblasti chybět až 900 tisíc pracovníků.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Prezentace - Alexander Riedl dokument ve formátu pdf

Prezentace - Ondřej Neumajer dokument ve formátu pdf

  

 

23.10.2014

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

 

Cílem debaty bylo diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti EU, a jejich dopadech na hospodářský růst České republiky a konkurenceschopnost českých firem a EU. Sankce zasáhly finanční instituce vlastněné více než 50% ruským státem.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

  

Prezentace

Jan Michal dokument ve formátu pdf

Helena Horská dokument ve formátu pdf

Vilém Semerák dokument ve formátu pdf

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

 

2.10.2014

Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?

 

Cílem debaty bylo diskutovat o dosažitelnosti stanovených cílů a jejich případného dopadu na hospodářský růst a konkurenceschopnost České republiky a EU. Sdělení Evropské komise, které bylo vydáno na konci července 2014, ukazuje, že snížení energetické náročnosti o 20% nebude EU schopna do roku 2020 splnit zcela – očekávané snížení by se mělo pohybovat okolo 18 - 19%.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Claudia Canevari dokument ve formátu pdf

Marcela Juračková dokument ve formátu pdf

Jakub Vít dokument ve formátu pdf

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

 

19.6.2014

Ekonomická doporučení pro Českou republiku

  

Komise doporučuje ČR mimo jiné udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém a zlepšit správu a financování ve zdravotnictví. V oblasti daní Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy.

 

Podkladové dokumenty

Program CS dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Jan Bureš dokument ve formátu pdf

 

Tisková zprávadokument ve formátu pdf


 

13.5.2014

Lze český trh práce reformovat? Jak na to?

 

Cílem debaty bylo diskutovat o reformních opatřeních, která by pomohla České republice zvýšit hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa. Reformní úsilí se zaměřilo především na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, žen a osob v předdůchodovém věku, a to např. prostřednictvím opatření v oblasti rodinné politiky či aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Podkladové dokumenty

Program dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Radek Malý dokument ve formátu pdf

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf  

 

 

1.4.2014

Jednotný evropský trh elektronických komunikací

  

Cílem debaty bylo diskutovat o změnách, které návrh přináší, a obecně o jeho dopadu na český trh elektronických komunikací. Nařízení má za cíl posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v Unii se tyto služby poskytují.

 

Podkladové dokumenty

Program CS 
Program EN dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Prezentace Peter Eberl dokument ve formátu pdf

Prezentace Ondřej Malý dokument ve formátu pdf


Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

 

27.3.2014

Modernizace pravidel veřejné podpory

  

Cílem debaty bylo diskutovat o změnách, které modernizace pravidel veřejné podpory přináší a její dopad na české subjekty. Revize se dotkne mimo jiné pokynů k regionální státní podpoře, pokynů ke státní podpoře pro výzkum, vývoj a inovace, ochranu životního prostředí, investic rizikového kapitálu a zavádění širokopásmových sítí.

 

Podkladové dokumenty

Program CSdokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Reader dokument ve formátu pdf

Program EN dokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Prezentace Ondřeje Dostala dokument ve formátu pdf

Prezentace Hynka Broma dokument ve formátu pdf

Prezentace Ramony Ianus a Josefa Schwarze dokument ve formátu pdf  

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

 

19.2.2014

Reforma společné zemědělské politiky

  

Cílem debaty bylo diskutovat o změnách, které přinese reforma společné zemědělské politiky EU, a o jejích dopadech na české zemědělství. Nová SZP se také snaží podporovat především aktivní zemědělce a usiluje o větší ekologické ohledy.

 

Podkladové dokumenty

Program CSdokument ve formátu pdf

Program ENdokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

Readerdokument ve formátu pdf

 

Prezentace

Tassos Haniotis ENdokument ve formátu pdf

Tassos Haniotis CSdokument ve formátu pdf

Jaroslava Beneš Špalková dokument ve formátu pdf

Tisková zprávadokument ve formátu pdf

 

 


< zpět na archív temat