Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise posiluje ochranu pracovníků před nebezpečnými chemickými látkami


Evropská komise dnes stanovila limity hodnot expozice pracovníků u 31 nebezpečných chemických látek a zavedla tak společný referenční bod pro zaměstnavatele, pracovníky a donucovací orgány stanovující maximální úroveň vystavení těmto chemikáliím povoleným na pracovišti. Členské státy nyní musí přijmout odpovídací národní hodnoty, na které se vztahuje určitý manévrovací prostor, vzhledem k orientačnímu charakteru nastavených evropských hodnot.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Průmysl