Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15.2. - 21.2. 2016


  Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí Evropská komise pořádá konferenci zaměřenou na energeticky náročná průmyslová odvětví. Konference bude mapovat klíčové výzvy a problémy, včetně inovací, investic, energetiky, ekonomiky a obchodu.
 • V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci například proběhne rozprava o dohodě mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání. Ve výboru pro mezinárodní obchod bude prezentována studie na téma TTIP a služby. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele pořádá veřejné slyšení na téma maloobchod.
 • V úterý Komise pořádá konferenci představitelů na vysoké úrovni, která bude zaměřena na digitální transformaci průmyslu a podniků. Cílem konference je vyhodnocení nastávající situace a následná debata na úrovni EU, která by napomohla k urychlení digitální transformace průmyslu a podniků.
 • V úterý zasedá pracovní skupina pro jednotný digitální trh pod výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP.
 • Ve středu začíná plenární zasedání Evropského a hospodářského sociálního výboru, povede se mj. debata o zachování Schengenu a bude schvalováno stanovisko k Akčnímu plánu pro unii kapitálových trhů.
 • Ve čtvrtek a pátek probíhá zasedání Evropské rady.

 

Pondělí 15. února

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro zahraniční věci, výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání politického a bezpečnostního výboru. Uskuteční se také schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne schůze strategického orgánu SCIFA, která se bude zabývat otázkami přistěhovalectví, hranic a azylu.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference zaměřená na energeticky náročná průmyslová odvětví. Konference bude mapovat klíčové výzvy a problémy, včetně inovací, investic, energetiky, ekonomiky a obchodu.
 • Ve výboru pro mezinárodní obchod proběhne výměna názorů se Sandrou Polaskiovou, zástupkyní generálního ředitele Mezinárodní organizace práce (MOP). Dále proběhne výměna názorů na obchodní vztahy mezi EU a Ukrajinou a EU a Ruskem a s Komisí ohledně zprávy o monitorování TTIP. Předmětem rozpravy následně bude současný stav probíhajících třístranných jednání, zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015, porušení celních předpisů a sankce, činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014. Rovněž proběhne elektronické hlasování o: zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem, nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice, provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Poslední záležitostí programu výboru bude prezentace studie „Srovnání nabídek služeb v EU pro účely jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství(TTIP) a o dohodě o obchodu se službami.
 • Ve výboru pro dopravu a cestovní ruch proběhne rozprava týkající se: oznámení postoje Rady v prvním čtení k technickému pilíři čtvrtého železničního balíčku, směrnice o interoperabilitě železničního systému, směrnice o bezpečnosti železnic a nařízení o Evropské agentuře pro železnice (ERA), interoperabilita železničního systému v Evropské unii, bezpečnosti železnic, Evropské agentury pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004, strategie EU pro alpský region, sociálního dumpingu v Evropské unii, provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Dále proběhne hlasování o: Absolutorium 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM, Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR), souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Evropská agentura pro železnice (ERA). Na závěr programu proběhne rozprava o dohodě EU – Macao o některých aspektech leteckých služeb, přezkumu a příprava aktu v přenesené pravomoci na téma multimodální informační služby o cestování v celé Unii- prezentace Evropské komise. Rovněž proběhne výměna názorů během zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch s komisařkou Elzbietou Bienkowskou.
 • Ve výboru pro regionální rozvoj proběhne rozprava ohledně přezkumu úlohy skupiny EIB v evropské politice soudržnosti, strategie EU pro alpský region, provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu, nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj.
 • Ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci proběhne slyšení o kontrole nabývání a držení zbraní. Předmětem rozpravy pak bude dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely vynucování práva (EU a USA).
 • V rozpočtovém výboru bude předmětem jednání výměna názorů ohledně informací z konference o VFR uspořádané v rámci nizozemského předsednictví (28. ledna 2016 v Amsterdamu), Služební cesta do Turecka (8.-11. února 2016). Následovat bude rozprava na téma: dohoda mezi EU a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcí protokol k této dohodě, Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let. Předmětem jednání výboru bude rovněž hlasování: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu 2016, rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu a v poslední řadě proběhne hlasování ohledně rozpočtu Komise oddíl III na rok 2016.
 • Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne veřejné slyšení na téma: „Maloobchodní trh u kulatého stolu“.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční 2. schůze studijní skupiny Hospodářské politiky eurozóny (2016) a 1. schůze studijní skupiny zaměřené na Vnější rozměr energetické politiky EU. V pondělí také zasedne rozšířené užší předsednictvo.

 

Úterý 16. února

 

 • V Radě EU proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru a zasedání Rady pro obecné záležitosti.
 • Na základě nizozemského předsednictví proběhne konference zaměřená na odborné vzdělání. Konference se v první řadě bude týkat osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a podnikání, které poskytují základy pro výchozí pozice na trhu práce. Konference bude sdružovat představitelé z oblasti vzdělávání a podnikání.
 • V rámci Evropské komise se uskuteční konference představitelů na vysoké úrovni, která bude zaměřena na digitální transformaci průmyslu a podniků. Cílem konference je vyhodnocení nastávající situace a následná debata na úrovni EU, která by napomohla k urychlení digitální transformace průmyslu a podniků. Konference se kupříkladu zúčastní evropský komisař pro vnitřní trh, průmysl a podnikání a představitelé malých a středních podniků.
 • V Evropském parlamentu proběhne zasedání výboru pro zahraniční věci, kde předmětem jednání bude hlasování o : Absolutoriu 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost. Následně proběhne rozprava, a to ohledně zprávy o Turecku za rok 2015, zprávy o Černé Hoře za rok 2015, zprávy o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015. Následovat bude výměna názorů s ministrem zahraničí Íránské islámské republiky Mohammadem Javadem Zarifem; dále s předsedou výboru pro zahraniční věci a obranu izraelského Knesetu Tzachim Hanegbim a s předsedou Valného shromáždění OSN Mogensem Lykketoftem.
 • Zasedat bude výbor pro mezinárodní obchod, kde proběhne veřejné slyšení na téma „Obchodní preference pro udržitelný rozvoj: Přezkum nového mechanismu systému GSP+ po dvou letech“. Předmětem jednání bude rovněž rozprava: světová obchodní organizace a program po Nairobi, pracovní cesta ad hoc na 10. ministerskou konferenci WTO, Nairobi, Keňa, 15.–18. prosince 2015.
 • V Evropském parlamentu bude rovněž zasedat výbor pro dopravu a cestovní ruch, kde proběhne Slyšení na téma bezpečnost silničního provozu.
 • Zasedat bude výbor pro regionální rozvoj. Na programu jednání je rozprava o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ (čl. 9 odst. 3) nařízení o společných ustanoveních, politice soudržnosti a výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a ohledně situace ve Středomoří a potřebě uceleného přístupu EU k migraci. Následovat bude výměna názorů se Siimem Kallasem, předsedou skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení politiky soudržnosti a hlasování o: novém nástroji územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014–2020, integrované územní investici (ITI) a komunitně vedené pro místní rozvoj (CLLD) a v poslední řadě o Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise.
 • Zasedat bude dále výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kde se uskuteční rozprava ohledně provádění směrnice 2011/36 / EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci a potírání obchodu s lidmi a o ochraně obětí z hlediska pohlaví, boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475 / SVV o boji proti terorismu a jednotném vzoru víz. Následovat bude hlasování o: zprávě o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie za rozpočtový rok 2014, Absolutoria 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA), Evropský azylový podpůrný úřad (EASO); Evropský policejní úřad (Europol), Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Evropská policejní akademie (EPA).
 • Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne zasedání pracovní skupiny pro jednotný digitální trh.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhnou schůze zástupců EU v poradním výboru s Cariforem, přípravné schůze skupin I, II a skupiny Různé zájmy (skupina III), které budou probíhat v rámci Schůze předsednictva. Dále se uskuteční 1. schůze skupiny ad hoc „Jednodušší provádění finančního statutu členů“ a 1. schůze studijní skupiny Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Proběhne také schůze kvestorů a informační návštěva „Austrian Trade Union SOZAK“.

 

Středa 17. února

 

 • V Radě EU proběhne zasedání výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice), výboru pro finanční služby a vojenského výboru EU.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci Evropské komise proběhnou „Evropské humanitární kulaté stoly“. Tyto panelové diskuze budou zaměřeny na humanitární pomoc. Diskuze proběhnou mezi politiky, akademiky a mládeží, která je zapojena do humanitární pomoci. Cílem je podpora sdílení informací a idejí účastníků.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze výboru pro rozvoj, výboru pro zaměstnanost a sociální věci, výboru pro právní záležitosti, pracovní skupina předsednictva a schůze zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV proběhnou přípravné schůze pracovní skupiny I, II a skupiny Různé zájmy (skupina III), které budou probíhat v rámci plenárního zasedání. Proběhne také Informační návštěva „KAB Traunstein“.

 

Čtvrtek 18. února

 • Proběhne zasedání Evropské rady.
 • Na základě nizozemského předsednictví proběhne konference s názvem „Modrý růst - překážky v investování a v přístupu k evropským finančním prostředkům pro námořní hospodářství: úloha pro evropské regiony“. Cílem této konference je představit konkrétní případy toho, jak regionální a místní orgány Evropy stimulují hospodářský rozvoj ve spojitosti s námořním hospodářstvím, které je finančně podporováno Evropskou unií. Na konferenci se budou projednávat programy a především finanční nástroje, které by přispěly k rozvoji modrého růstu a regionálnímu rozvoji.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní konference, spolufinancovaná z programu EU pro veřejné zdraví, zaměřená na problémy pracovníků ve zdravotnictví po celé Evropě i mimo ní. Konference se zaměří na témata, jako jsou výzvy související s mobilitou zdravotnických pracovníků nebo na vzdělávání budoucích profesionálů.
 • V rámci Evropské komise proběhne také třetí seminář na téma „ Městská rozvojová informační síť, která bude organizována generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku.
 • V Evropském parlamentu proběhnou delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a Arabskou mahrebskou unií, delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky, delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou a delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie.
 • Rozpočtový výbor bude připravovat post - volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Dále se bude zabývat uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ve výboru proběhne hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a hlasování o pokynech pro rozpočet pro rok 2017.
 • V hospodářském výboru proběhne hospodářský dialog a výměna názorů s Jeroenem Dijsselbloemem, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a nizozemským ministrem financí.
 • Ve výboru pro právní záležitosti proběhne hlasování o přístup veřejnosti k dokumentům pro roky 2014-2015, proběhne ratifikace o přistoupení členských států Evropské unie k protokolu z roku 2010 o Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři s výjimkou aspektů týkajících se soudní spolupráce v občanských věcech.
 • V Evropském parlamentu dále proběhne schůze výboru pro rozvoj. Na programu jednání je rozprava Evropský rok pro rozvoj 2015, Dále proběhne veřejné slyšení na téma „Řešení základních příčin migrace z rozvojových zemí“ (ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci).
 • Zasedat bude rovněž výbor pro zaměstnanost a sociální služby, kde proběhne rozprava na téma: uprchlíci: Sociální začleňování a integrace na trhu práce. Dále proběhne seminář tematické sekce: Vývoj kolektivního vyjednávání v členských státech, které jsou nebo byly předmětem programu Trojky a seminář tematické sekce: Vývoj kolektivního vyjednávání v členských státech, které jsou nebo byly předmětem programu Trojky.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne plenární zasedání. Dále pak proběhnou informační návštěvy: „Austrian Trade Union SOZAK“, „Gewerkschaftsschule Steiermark 1“, „Unio Democratica de Catalunya“ a „Trade Unionists from Prospect“.

 

tek 19. února

 • Proběhne zasedání Evropské rady.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne první zasedání pro „Evropská práva obětí“. Cílem je, aby v průběhu nizozemského předsednictví byla posílena práva obětí trestních činů.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dne pokračovat konference s názvem „Modrý růst - překážky v investování a v přístupu k evropským finančním prostředkům pro námořní hospodářství: úloha pro evropské regiony“. Cílem této konference je představit konkrétní případy toho, jak regionální a místní orgány Evropy stimulují hospodářský rozvoj ve spojitosti s námořním hospodářstvím, které je finančně podporováno Evropskou unií. Na konferenci se budou projednávat programy a především finanční nástroje, které by přispěly k rozvoji modrého růstu a regionálnímu rozvoji.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV proběhne Komunikace on-line a sociální média pro pokročilé v anglickém jazyce a úvod do používání stránek EUR-Lex (vyhledávání právních předpisů EU), rovněž v anglickém jazyce. Dále v EHSV proběhne 1. schůze studijní skupiny Přezkum evropské politiky sousedství, informační návštěvy „Abingdon School“ a „AECESE“.

 

Sobota 20. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 21. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 12/2/2016.< Archív novinek