Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 22.2. - 28.2. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na pořadu jednání realizace nové politiky pro spotřebitele energie a nové uspořádání trhu s energií.
 • V úterý v rámci Evropské komise proběhne zasedání Občanského energetického fóra. Cílem fóra je vytvořit konkurenceschopné, energeticky udržitelné trhy pro spotřebitele. V rámci fóra byly ustanoveny pracovní skupiny, které se zabývají tématy jako zranitelnost spotřebitelů či transparentnost cen. Fórum se schází každoročně v Londýně.
 • Ve středu se v Evropském parlamentu uskuteční dvoudenní plenární zasedání ve kterém proběhne společná rozprava na téma Evropský semestr 2016, ve kterém se bude například řešit koordinace hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2016 a správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016.
 • Ve čtvrtek pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní pracovní seminář, který proběhne za účasti veřejnosti. Tato akce je součástí aktivit Společného výzkumného střediska. Cílem pracovní semináře je prohloubení a sdílení informací o osvědčených postupech, které vedou k větší transparentnosti při provádění energetické politiky v Evropské unii.
 • V pátek proběhne zasedání Coreperu I.

 

Pondělí 22. února

 

 • V Radě EU zasedá výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne tematická konference zaměřená na zlepšení výroby produktů. Konference se zaměří na zlepšení výroby potravinářských výrobků v celé EU (snížení soli, nasycených tuků aj.). Cílem nizozemského předsednictví a této konference je zlepšení kvality potravin, které přispějí k lepšímu zdraví evropské populace.
 • V Evropské komisi proběhne na základě Evropské zprávy 2016 zahajovací akce, za využití behaviorálních poznatků aplikovaných v různých oblastech politik EU. Cílem je sdílení informací a nových poznatků v chování v politice.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Palestinou.
 • Hospodářský a měnový výbor EP bude projednávat nové přístupy k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a větší diverzifikaci financování malých a středních podniků v rámci kapitálových trhů EU. Dále se bude zabývat společným systémem daní z přidané hodnoty (pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu) a výjimkami pro obchodníky s komoditami.
 • Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne udělení absolutorií za rok 2014, a to souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada, souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost, souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr, souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr, souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor, souhrnný rozpočet EU - Evropský veřejný ochránce práv, Souhrnný rozpočet Evropské unie - evropský inspektor ochrany údajů.
 • Ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na pořadu jednání realizace nové politiky pro spotřebitele energie a nové uspořádání trhu s energií. V rámci výboru proběhne také strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a představení balíčku o plynu komisařem pro opatření na ochranu klimatu a energetiku Miguelem Ariasem Cañetem. Posledním bodem bude představení studie na téma „Otevřená inovace, včetně 3D tisku“.
 • V rámci výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se účastníci budou zabývat doporučením pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatské republiky k úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii. Dále také necelními překážkami na jednotném trhu, porušením celních předpisů a sankcemi. V neposlední řadě se výbor zaměří na realizaci nové politiky pro spotřebitele energie a na strategii pro jednotný trh.
 • Ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne výměna názorů mezi Franzem Fischlerem (předseda řídícího výboru vědeckého programu EU pro Expo 2015) a Davidem Wilkinsonem (generální komisař Evropské komise pro EXPO 2015) o úspěších Expo 2015 v souvislosti s výzvami vpřed pro evropské a světové zemědělství. Dalším bodem na pořadu jednání je pak novela nařízení EU o označování ekologických produktů.
 • Výbor pro ústavní záležitosti EP bude projednávat interinstitucionální dohodu o lepší právní úpravě, dále se bude zabývat vytvořením mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Jako poslední pak proběhne společné slyšení výborů LIBE a AFCO na téma „Dodržování demokracie, základních práv a právního státu: úloha soudní moci“
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční slyšení a 2. schůze studijní skupiny na téma Dohoda o partnerství po skončení platnosti dohody z Cotonou. Dále proběhne 1. schůze studijní skupiny, zaměřená na Retailové finanční služby a pojištění a slyšení Evropské občanské iniciativy. V neposlední řadě se také uskuteční veřejný seminář SSTP – Začleňování uprchlíků na trhu práce: jak z krize udělat příležitost a informační návštěva „Gewerkschaftsschule Steiermark 2.

 

Úterý 23. února

 

 • V Radě EU zasedá bezpečnostní výbor, politický a bezpečnostní výbor a dále proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • Na základě nizozemského předsednictví proběhne mezinárodní konference zaměřená na prosazování práva v Evropě „bez hranic“.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci Evropské komise proběhne zasedání Občanského energetického fóra. Cílem fóra je vytvořit konkurenceschopné, energeticky udržitelné trhy pro spotřebitele. V rámci fóra byly ustanoveny pracovní skupiny, které se zabývají tématy jako zranitelnost spotřebitelů či transparentnost cen. Fórum se schází každoročně v Londýně.
 • V rámci rozpočtového výboru proběhnou odhady příjmů a výdajů za rozpočtový rok 2017 - oddíl I - Evropský parlament.
 • Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne elektronické hlasování: Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2014, Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy, Zvláštní zpráva EÚD č. 20/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) na téma „Nákladová efektivnost podpory EU na rozvoj venkova v případě neproduktivních investic do zemědělství“. Dále bude na programu jednání boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM a Absolutoria za rok 2014, která se budou týkat souhrnný rozpočtem EU, všeobecným rozpočtem EU - 8., 9., 10. a 11. ERF a zvláštními zprávami Účetního dvora Evropské komise.
 • Ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne výměna názorů s Pavlem Trantinou, předsedou sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství EHSV. Dále bude na pořadu jednání Strategie EU pro alpský region nebo také prezentace zvláštní zprávy Účetního dvora o akčních týmech pro mladé lidi. Po prezentaci se uskuteční elektronické hlasování o přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Po ukončení hlasování bude následovat výměna názorů s Madlen Serbanovou, ředitelkou Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), výměna názorů s Christou Sedlatschekovou, ředitelkou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) a výměna názorů s Juanem Menéndezem-Valdésem, ředitelem Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND).
 • V rámci výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude na pořadu jednání označování energetické účinnosti štítky, konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu, nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice a vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany. Ve výboru následně proběhne strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, výměna názorů s komisařem pro vzdělání, kulturu, mládež a sport Tiborem Navracsicsem. Posledním bodem programu pak bude veřejné slyšení na téma „Náklady na energii a konkurenceschopnost průmyslu EU“.
 • Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne seznámení se studií: sociální ekonomika a seznámení s počáteční analýzou zaměřenou na „dopad změn hraničních kontrol v rámci Schengenu na jednotný trh zboží a služeb“. Dále proběhne výměna názorů s Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla. Výbor se bude také zabývat strategii pro jednotný trh a novou perspektivní a inovativní budoucí strategií pro obchod a investice.
 • V rámci výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne elektronické hlasování o zdraví zvířat, o výrobě, uvádění na trh a používání krmiv za zrušení směrnice Rady a politice soudržnosti v horských regionech EU. Po hlasování proběhne výměna názorů s Evropskou komisí (DG AGRI) týkající se vyrovnání a zjednodušení sekundárního práva pro ovoce, zeleninu a víno. Posledním bodem programu výboru bude slyšení na téma "Nástroje pro snížení cenové nestability na zemědělských trzích“.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • § VEHSV proběhne schůze předsednictva specializované sekce Vnější vztahy. Dále se také uskuteční 1. schůze monitorovacího výboru Euromed, 1. schůze studijní skupiny Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj a 2. schůze zaměřená na směrnice o prospektu.

 

Středa 24. února

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Rovněž proběhne zasedání vojenského výboru EU a výboru pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci Evropské komise proběhne zasedání Občanského energetického fóra. Cílem fóra je vytvořit konkurenceschopné, energeticky účinné trhy pro spotřebitele. V rámci fóra byly ustanoveny pracovní skupiny, které se zabývají tématy jako zranitelnost spotřebitelů či transparentnost cen. Fórum se schází každoročně v Londýně.
 • Komise schválila Evropský semestrální balíček - včetně zpráv o jednotlivých zemích (Dombrovskis/Katainen)
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva.
 • V Evropském parlamentu se uskuteční dvoudenní plenární zasedání, které bude na začátku svého programu analyzovat závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016. Dále proběhne společná rozprava na téma Evropský semestr 2016, ve kterém se bude například řešit koordinace hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2016 a správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016. Dalším bodem programu bude diskuze na téma Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce. V neposlední řadě proběhne v rámci plenárního zasedání společná rozprava o obchodních vztazích mezi EU a Tuniskem, jedná se především o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko a zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem. Posledním bodem programu bude příprava zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného drogám.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhne jednání o Strategii EU pro alpský region. Dále se bude výbor zabývat zprávou o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a proběhne také výměna názorů s výkonným ředitelem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) Bernhardem Urlem.
 • V rámci Výboru pro rozvoj se bude hovořit o nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice, o svěřeneckém fondu EU pro Afriku a také o aktuálním stavu rozvojové pomoci.
 • § Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci budou poslanci projednávat provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu, dále také strategii pro jednotný trh. V rámci tohoto výboru proběhne hlasování o přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik.
 • V rámci výboru pro právní záležitosti bude zveřejněna zpráva Komise o evropském justičním vzdělávání z roku 2015. Dále se výbor bude zabývat ochranou zranitelných dospělých osob, společné minimálními normami o občanskoprávním řízení, přeshraniční uznávání adopcí a promlčecími lhůtami u dopravních nehod.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem proběhne výměna názorů s Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • § VEHSV proběhne schůze předsednictva specializovaného na sekce zaměstnanost, sociální věci, občanství, schůze World Vision a schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé. Dále proběhne 1. schůze, která se bude zabývat novými opatřeními pro správu a provádění, které jsou zaměřené na rozvoj – doporučení pro hodnocení evropských strukturálních a investičních fondů v polovině období a sejde se interní poradní skupina EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. Dalším bodem programu je setkání zpravodaje, spoluzpravodaje a zástupců Komise v rámci posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků. Proběhne také schůze podvýboru pro kulturu únor 2016 a schůze monitorovacího výboru Západní Balkán. V rámci EHSV se také uskuteční informační návštěva „Unis-cité Rhône-Alpes et PACA“;

 

Čtvrtek 25. února

 

 • V Radě EU se uskuteční zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedat bude dále skupina MERTENS a politický a bezpečnostní výbor. V Radě EU se rovněž proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní pracovní seminář, který proběhne za účasti veřejnosti. Tato akce je součástí aktivit Společného výzkumného střediska. Cílem pracovní semináře je prohloubení a sdílení informací o osvědčených postupech, které vedou k větší transparentnosti při provádění energetické politiky v Evropské unii.
 • V rámci Evropské komise a ve spolupráci s městem Amsterdam proběhne zahajovací akce soutěže „Evropská sociální inovace 2016“. Soutěž bude zaměřena na sociální inovace pro uprchlíky a migranty.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Mercosurem, delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem a delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat již druhým dnem plenární zasedání. Ve čtvrtek bude na programu plenárního zasedání revize činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014, dohoda o tabáku a hlasování. Hlasovat se bude například o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016, o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016, o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem a v neposlední řadě také o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014. Na žádost Belgie proběhne také hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • § VEHSV se uskuteční schůze SOKA-BAU a střediska pro sledování jednotného trhu, schůze delegátů kategorie 1 a 1. schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace. V rámci EHSV také zasedne poradní komise pro průmyslové změny. Proběhne setkání s představitelem Austrálie za účelem projednání politiky EU v oblasti azbestu a uskuteční se informační návštěvy Gewerkschaftsschule Steiermark 3 a „Lycée Pommerit de Bretagne“. V rámci DASSIS proběhne konference na univerzitě v Cáceres.

 

tek 26. února

 

 • V Radě EU proběhne schůze attaché pro finanční služby a zasedne výbor pro obchodní politiku.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci Evropské komise se uskuteční pracovní seminář, který proběhne za účasti veřejnosti. Tato akce je součástí aktivit Společného výzkumného střediska. Cílem pracovní semináře je prohloubení a sdílení informací o osvědčených postupech, které vedou k větší transparentnosti při provádění energetické politiky v Evropské unii.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • § VEHSV proběhne informační návštěva „Università di Forlì“ a CIFE“. Proběhne také 2. schůze kontroly nabývání a držení zbraní.

Sobota 27. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 28. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

 

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

 

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 19/2/2016.< Archív novinek