Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 29. 2. - 6. 3. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 •  V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Mezi její hlavní body jednání patří Strategiepro jednotný trh služeb a zboží, prověrka konkurenceschopnosti a oběhové hospodářství a udržitelnost ocelářského průmyslu.
 • Ve středu kolegium komisařů povede orientační debatu o svém příspěvku ke Globální strategii.
 • Ve středu bude zahájena třídenní konference na téma zpracování velkých objemů dat pod názvem Small Big Data Value Association Summit se bude zabývat zpracováním dat a digitální agendou Evropské unie.
 • Ve čtvrtek v rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference zaměřená na posílení pozice evropského audiovizuálního obsahu. Tato konference se bude konat v kontextu dvou hlavních politických debat: evropské digitální strategie jednotného trhu a revizí směrnice evropských audiovizuálních a mediálních služeb.
 • Ve čtvrtek a pátek pod záštitou Evropské komise bude probíhat setkání evropského elektrárenského regulačního fóra, které se bude zabývat vnitřním trhem s elektřinou. Dále se také bude zabývat přeshraničním obchodem s elektřinou, zejména ratifikací přeshraničního obchodu s elektřinou.
 • V pátek zasedá Rada pro životní prostředí.

Pondělí 29. února
 • V Radě EU zasedne Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Mezi její hlavní body jednání patří Strategie pro jednotný trh služeb a zboží, prověrka konkurenceschopnosti a oběhové hospodářství a udržitelnost ocelářského průmyslu.
 • Zasedání schůze attaché pro finanční služby.
 • V Evropském parlamentu proběhnou tři zasedání. Zasedání pracovní skupiny předsednictva, zasedání oddělení pro otázky demokracie a voleb a v neposlední řadě také zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří.
 • Výbor pro zahraniční věci
 • Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne udělení absolutoria za rok 2014, a to souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament. Dalším bodem programu bude zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, nazvaná „Zpráva o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora za rok 2014“. V rámci výboru proběhnou také hodnocení mezinárodních účetních standardů, nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví a rady pro dozor nad veřejnými zájmy. Posledním bodem programu bude posouzení strategie EU pro mládež za období 2013-2015.
 • Ve výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci proběhne dohoda o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Europolem. Dále se výbor bude zabývat situací ve Středomoří a potřebou holistického přístupu EU k migraci, evropskými hranicemi a pobřežní stráží a posílením kontroly příslušných databází na vnějších hranicích. Dalším bodem programu bude pak Evropská agentura pro námořní bezpečnost a agentura Společenství pro kontrolu rybolovu. V rámci výboru proběhne také elektronické hlasování o opatřeních přijatých v návaznosti na usnesení zprávy amerického senátu o mučení ze strany CIA.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční informační návštěva „Instituto Internacional San Telmo“. Dále proběhne 2. schůze, zaměřená na Digitální smluvní právo a 1. schůze inovace jako motor nových obchodních modelů. Uskuteční se také 2. schůze studijní skupiny - Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015.


Úterý 1. března

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost, politického a bezpečnostního výboru a zasedání skupiny MERTENS. Dále také proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Koná se Evropské fórum rafinace. Cílem fóra je diskutovat o plánovaných i budoucích návrzích právních předpisů, které mají významný dopad na rafinaci ropného průmyslu EU a dodávek ropných produktů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze generálního sekretariátu politických skupin a generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin. Uskuteční se také zasedání oddělení pro otázky demokracie a voleb a zasedání pracovní skupiny předsednictva.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se sejde předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba a interní poradní skupina EU v rámci dohody o přidružení se Střední Amerikou. Proběhne také 2. schůze studijní skupiny Obchod pro všechny. V neposlední řadě se uskuteční informační návštěva „Fondation Jean-Charles-Bonenfant“ a „Université Saint Louis - Kobe“.

 

 

Středa 2. března 

 

 • V Radě EU proběhne zasedání výboru pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice), vojenského výboru EU a výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne summit na téma zpracování velkých objemů dat. Summit se bude zabývat zpracováním dat a digitální agendou Evropské unie. Zúčastněnými budou zástupci malých a středních podniků, zástupci velkých firem, političtí představitelé nebo profesionálové z digitálních oborů.
 • V rámci Evropské komise proběhnou v Polsku Evropské humanitární kulaté stoly 2016. Tyto panelové diskuze budou předcházet Světovému humanitárnímu summitu, který proběhne v květnu 2016. Kulaté stoly se budou týkat současných výzev humanitární politiky a její provádění v praxi. Cílem diskuze je podporovat sdílení informací a idejí účastníků v rámci humanitárního práva.
 • V rámci Evropské komise se uskuteční 10. zasedání evropské sítě ekonomů veřejných financí ve veřejné správě. Setkání se zaměří na dvě hlavní výzvy pro evropský dohled nad finančním trhem. Nejprve budou diskutovány posouzení fiskálních politik, které pokrývají jednotlivé členské státy, jakož i eurozónu. Za druhé se schůzka bude zabývat kvalitou veřejných financí, zejména pokud jde o veřejné investice. Cílem je projednat příslušné analytické problémy a najít osvědčené postupy, které by v budoucnu mohly být zařazeny do politického poradenství.
 • Kolegium povede diskusi o provádění Pařížské dohody o změně klimatu, dále pak diskuzi na téma současný stav v oblasti migrace s tureckým premiérem a pomoc při mimořádných událostech v rámci návrhu EU (Timmermans). Proběhne také orientační debata o příspěvku Komise na globální strategii (Mogherini).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze generální ředitelky GR PRES s generálními tajemníky politických skupin, schůze generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin a schůze pracovní skupiny „interinstitucionální spolupráce“. Zasedne také oddělení pro otázky demokracie a voleb.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se sejde předsednictvo specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí a specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí. Proběhne také 3. schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2017, 1. schůze studijní skupiny - Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku a veřejné slyšení na téma „Stav energetické unie – řízení a správa a důsledky pro občanskou společnost“. Uskuteční se také 1. schůze studijní skupiny Evropská pohraniční a pobřežní stráž a 1. schůze studijní skupiny Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku. V neposlední řadě proběhne také informační návštěva „De Montfort University“ a schůze zaměstanců.

 

Čtvrtek 3. března

 

 • V Radě EU bude zasedat politický a bezpečnostní výbor. Uskuteční se také zasedání stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference zaměřená na posílení pozice evropského audiovizuálního obsahu. Tato konference se bude konat v kontextu dvou hlavních politických debat: evropské digitální strategie jednotného trhu a revizí směrnice evropských audiovizuálních a mediálních služeb. Konference se zúčastní tvůrce politik, zástupci z mediálního průmyslu (veřejní i soukromí) a další odborníci. Kromě plenárních zasedání se konference se bude dělit do šesti menších zasedání, které povedou k projednání konkrétních podtémat, jako je například distribuce a výroba mezinárodních formátů, nový mediální svět nebo také přeshraniční přístup a přenositelnost evropských audiovizuálních médií.
 • Pokračuje summit věnovaný velkým datům.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní setkání evropského elektrárenského regulačního fóra, které se bude zabývat vnitřním trhem s elektřinou. Dále se také bude zabývat přeshraničním obchodem s elektřinou, zejména ratifikaci přeshraničního obchodu s elektřinou. Účastníky budou představitelé národních regulačních orgánů, představitelé vlád členských států, obchodníci s elektřinou nebo také spotřebitelé.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Běloruskem a konference předsedů.
 • V podvýboru pro lidská práva bude na programu provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN a realizace doporučení 2010 EP o sociálních a environmentálních standardech, lidských právech a společenské odpovědnosti. V rámci podvýboru proběhne také výměna názorů s Emily O'Reilly a se členy interdisciplinární skupiny nezávislých odborníků. V závěru se podvýbor zaměří na lidská práva a migraci ve třetích zemích.
 • V podvýboru pro bezpečnost a obranu bude na programu jednání rozprava mezi EDU a NATO, na téma koherentní reakce na hybridní hrozby a výzvy. Dále proběhne přezkum operace Atalanta a příprava ozbrojených sil ve Středoafrické republice ve vztahu k bezpečnostním výzvám zítřka.
 • Ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví bude bodem programu Mezinárodní den žen.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se sejde předsednictvo specializované sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, skupina politického monitorování EHSV a skupina ad hoc Migrace a uprchlíci. V rámci EHSV proběhne slyšení na téma Nová strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Uskuteční se také 1. schůze zájmové skupiny EHSV Zemědělci, 1. schůze zájmové skupiny Doprav, 1. schůze studijní skupiny - Mořská energie: obnovitelné zdroje energie, které je třeba rozvíjet. Dále pak proběhne schůze monitorovacího výboru pro mezinárodní obchod a 1. schůze pracovní skupiny Nová strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

 

Pátek 4. března

 • V Radě EU proběhne zasedání výboru pro obchodní politiku a stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Uskuteční se také schůze Rady pro životní prostředí a schůze attaché pro finanční služby.
 • Pokračuje konference zaměřená na posílení pozice evropského audiovizuálního obsahu a konference věnovaná velkým datům.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat setkání evropského elektrárenského regulačního fóra, které se bude zabývat vnitřním trhem s elektřinou. Dále se také bude zabývat přeshraničním obchodem s elektřinou, zejména ratifikaci přeshraničního obchodu s elektřinou. Účastníky budou představitelé národních regulačních orgánů, představitelé vlád členských států, obchodníci s elektřinou nebo také spotřebitelé.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupiny schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informamační společnost a uskuteční se 2. schůze studijní skupiny Spravedlivější pracovní mobilita v EU.

 

Sobota 5. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Neděle 6. března

 •  Neproběhnou žádné zajímavé události


Probíhající veřejné konzultace:


Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

 

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

 

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 26/2/2016.
< Archív novinek