Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 7. 3. - 13. 3. 2016


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde mj. proběhne rozprava o ekonomice založené na datech.
 • V pondělí se v Bruselu koná summit hlav států a předsedů vlád zemí EU s tureckou vládou.
 • V pondělí rovněž zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Hlavními tématy budou zaměstnanost, agenda dovedností, rovnost pohlaví a sociální dialog.
 • V pondělí pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference vysokých představitelů s názvem „Překračování hranic - jurisdikce v kyberprostoru“, která se zaměří na vymáhání práva na internetu, se zaměřením na vyšetřování a stíhání trestné činnosti v praxi.
 • V úterý bude druhým dnem probíhat setkání řídící skupiny Boloňského procesu, na které bude bezprostředně navazovat konference zaměřená na otevřené a on-line vzdělávání. Obě tyto akce budou probíhat v rámci nizozemského předsednictví.
 • V úterý kolegium komisařů pravděpodobně zahájí diskusi o revizi směrnice o vysílání pracovníků.
 • V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři budou diskutovat o evropském semestru 2016, povinné výměně informací v oblasti daní, Bankovní unii a fiskální udržitelnosti.
 • Ve středu se uskuteční pracovní seminář mezi EU a Brazílii, který bude organizován Evropskou komisí. Cílem semináře je nabídnout brazilským a evropským výzkumným pracovníkům příležitost pro diskusi a přípravu společných aktivit v rámci biopaliv.
 • Ve čtvrtek proběhne poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se Europoslanci například zaměří na výroční zprávu z roku 2015, týkající se Bankovní unie.
 • Ve čtvrtek a pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu jednání bude kromě migrační krize a boje proti terorismu také informace o pokroku v práci na dvou vzájemně souvisejících směrnicích - směrnice o smlouvách o poskytování digitálního obsahu a směrnice o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku.

 

Pondělí 7. března

 

 • Proběhne zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem. Dále se také uskuteční zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství. V neposlední řadě proběhne zasedání Euroskupiny, která bude například jednat o ekonomických ozdravných návrzích pro Řecko a Kypr.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne setkání vysokých představitelů na konferenci s názvem „Překračování hranic - jurisdikce v kyberprostoru“, kde se bude diskutovat o přeshraničním vyšetřování počítačové trestné činnosti. Cílem konference je shromažďovat informace a diskutovat o konkrétních návrzích na zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání práva na internetu, se zaměřením na vyšetřování a stíhání trestné činnosti v praxi.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní setkání řídící skupiny Boloňského procesu, na které byli přizváni delegáti z Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, Evropská komise a další organizace, jako je například UNESCO nebo Konfederace evropského podnikání. Bezprostředně po tomto zasedání se uskuteční konference v Amsterdamu na otevřené a on-line vzdělávání.
 • V Evropském parlamentu proběhne čtyřdenní plenární zasedání. První den proběhnou rozpravy na téma režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, rozprava na téma zdraví zvířat a diskuze o přístupu na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Dalším bodem programu bude výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům a debata na téma Na cestě k prosperující ekonomice, založené na datech.
 • Ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova proběhne výměna názorů s komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o vývoji situace na zemědělských trzích.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční schůzka organizace Make Mothers Matter a mimořádná schůze skupiny III v Manchesteru (Spojení království).

 

Úterý 8. března

 

 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • Uskuteční se zasedání politického a bezpečnostního výboru a skupiny MERTENS.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne druhým dnem setkání řídící skupiny Boloňského procesu.
 • V rámci Evropské komise bude na programu balíček evropského semestru, zahájení konzultace o evropském pilíři sociálních práv a revize směrnice o vysílání pracovníků.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat druhým dnem plenární zasedání. V úterý na plenárním zasedání proběhne rozprava na téma situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU a hledisko rovnosti pohlaví v činnosti Evropského parlamentu. Po rozpravách bude následovat hlasování, které se zaměří na harmonizované indexy spotřebitelských cen a návrhy usnesení - Dohoda o tabáku (dohoda PMI). Dalším bodem programu bude sdělení o řízení migrace, dále také rozprava o interinstitucionální dohodě zlepšování právní úpravy a procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. V neposlední řadě budou uděleny pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze generálního sekretariátu politických skupin a generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin. Uskuteční se také konference předsedů výborů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a  schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se sejde organizace Make Mothers Matter. Proběhne také mimořádná schůze skupiny III v Manchesteru (Spojení království), 1. schůze studijní skupiny Přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, schůze rozpočtové skupiny a 1. schůze studijní skupiny Důstojná práce v rámci globálních dodavatelských řetězců. V rámci EHSV se také uskuteční setkání skupiny IT Členové a Informační návštěva „Plusgymnasiet Örebro“.

 

Středa 9. března

 

 • V Radě EU proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru, vojenského výboru EU a výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne pracovní seminář skupiny e-IRG, kde jeho účastnici zhodnotí pokrok e-infrastruktury, čeho již bylo dosaženo a čeho ne. Zaměří se také na vývoj na straně poptávky a na roli trhu ve spojení s poskytovateli národní e-infrastruktury a finančními mechanismy.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne třídenní setkání studentů EU na akci „Evropská studentská úmluva“, kde budou studenti diskutovat o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Proběhne řada pracovních seminářů a krátkých přednášek. První den se setkání zaměří na kontrolu kvality digitálního vzdělání a na otevření online kurzů.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne konference zaměřena na budoucnost vyššího vzdělávání. Hlavním cílem konference je prezentovat osvědčené postupy a sdružovat lidi, kteří pracují v průmyslu, inovacích a vzdělávání. Během konference se bude diskutovat o hlavních výzvách a příležitostech pro evropské vysokoškolské vzdělávání a budou se formulovat doporučení pro Evropskou komisi.
 • V rámci Evropské komise proběhne pracovní seminář mezi EU a Brazílii, jehož cílem je nabídnout brazilským a evropským výzkumným pracovníkům příležitost pro diskusi a přípravu společných aktivit v rámci biopaliv. Seminář se například zaměří na produkci biomasy, logistiku a aplikovaný výzkum v rámci biopaliv.
 • Oslava 35 let spolupráce Evropské komise s Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
 • V Evropském parlamentu bude probíhat třetí den plenárního zasedání, které nejdříve začne přípravou zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. března 2016. Dále proběhne hlasování, ve kterém zúčastnění poslanci budou hlasovat o dohodě ES-Andorra o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru a o společném systému daní z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu. V neposlední řadě proběhnou rozpravy o situace v Eritreji a budou představeny dvě zprávy za rok 2015. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015; Zpráva o Černé Hoře za rok 2015.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze mnoha delegací, jako například Delegace pro vztahy s Izraelem, Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou, Delegace pro vztahy s Irákem, Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem nebo také Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko;
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin a schůze generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční společný seminář ve spolupráci s institutem EU v Kansaï věnovaný politikám v oblasti obchodu a migrace, návštěva věnovaná tématu migrace – Turecko a Informační návštěva „Union of European Turkish Democrats Brussels“. Proběhne také 1. schůze studijní skupiny Ekonomika sdílení a samoregulace, 2. schůze studijní skupiny Balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství a 2. schůze skupiny ad hoc „Jednodušší provádění finančního statutu členů. V neposlední řadě proběhnou tři pracovní workshopy v rámci Odborného semináře věnovanému zaměstnanosti v nejvzdálenějších regionech.

 

 

Čtvrtek 10. března

 

 • V Radě EU proběhne Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a schůze attaché pro finanční služby.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat setkání studentů EU na akci „Evropská studentská úmluva“, kde budou studenti diskutovat o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Proběhne řada pracovních seminářů a krátkých přednášek. Tématem diskuze druhého dne bude Boloňský proces a uznávání kreditů.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne konference Evropského strategického fóra pro infrastruktury výzkumu, které bude prezentovat nový plán na rok 2016 týkající se infrastruktury, který splňuje dlouhodobé potřeby evropských výzkumných pracovníků napříč všemi vědeckými oblastmi. Plán se skládá z 21 projektů s vysokým stupněm vyspělosti, včetně šesti nových. V rámci konference proběhne diskuze o provádění a udržitelnosti výzkumných infrastruktur.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne pracovní seminář zaměřený na možnosti financování mody, textilu a dalších tvůrčích odvětví. Tento workshop je zaměřen na představitele průmyslu z různých sektorů kulturních a tvůrčích odvětví a na zástupce módy. Cílem je větší podpora těchto odvětví a vytváření nových specializací.
 • V Evropském parlamentu proběhne poslední den plenárního zasedání. Na programu bude prezentace výroční zprávy z roku 2015 z Bankovní unie, dále pak proběhnou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Dalším bodem programu bude hlasování. Hlasovat se bude o návrzích usnesení týkajících se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru a schůze Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Dále se uskuteční Konference předsedů a zasedání skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne Evropský den spotřebitelů 2016. Dále se v rámci výboru uskuteční 2. schůze studijní skupiny Přezkum evropské politiky sousedství, schůze komunikační skupiny březen 2016, 2. schůze studijní skupiny Integrace uprchlíků v EU. V neposlední řadě proběhne návštěva věnovaná tématu migrace – Turecko a projekt „Inteligentní ostrovy“: pracovní cesta č. 2 na Baleárské ostrovy (Mallorca), Španělsko.

 

tek 11. března

 

 • V Radě EU proběhne zasedání výboru pro obchodní politiku a zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Uskuteční se schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat setkání studentů EU na akci „Evropská studentská úmluva“, kde budou studenti diskutovat o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Proběhne řada pracovních seminářů a krátkých přednášek. Poslední den dojde k sumarizaci témat z předešlých dnů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV se uskuteční projekt „Inteligentní ostrovy“: pracovní cesta č. 2 na Baleárské ostrovy (Mallorca), Španělsko a v rámci DASSIS setkání s velvyslancem Srbska při EU panem Lopandićem. Proběhne také 1. schůze studijní skupiny a veřejné slyšení Udržitelnější potravinové systémy, 2. schůze Modernizace autorských práv a 1. schůze studijní skupiny a veřejné slyšení Udržitelnější potravinové systémy. Dalším bodem programu bude návštěva věnovaná tématu migrace – Turecko.

Sobota 12. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 13. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

 

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 20.04.        Možné změny v metodě zjišťování existence dumpingu při  šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky (1)

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 26.04.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 05.05.        Konzultace zúčastněných stran týkající se nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 4/3/2016.< Archív novinek