Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14. 3. - 20. 3. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Hlavními tématy budou vztahy s Ruskem, Irán a mírový proces na Blízkém východě.
 • V pondělí také zasedá Rada pro obecné záležitosti. Ministři budou diskutovat o Evropském semestru, nadcházející Evropské radě 17-18. března, interinstitucionální dohodě a Sdělení o investicích pro růst a zaměstnanost.
 • V úterý proběhne zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, ve kterém budou poslanci diskutovat o nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice a proběhne také hlasování o necelních překážkách na jednotném trhu a o realizaci nové politiky pro spotřebitele energie. Dále budou členové výboru diskutovat o pozměňovacích návrzích zprávy ke Strategii pro jednotný trh.
 • Ve středu zasedá tripartita na evropské úrovni. Členové tripartity budou sdílet zkušenosti při provádění doporučení pro jednotlivé členské země, diskutovat o dopadu migrační a uprchlické krize na trh práce a problémech spojených s digitalizací.
 • Ve středu se Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zaměří na přezkum telekomunikačního rámce, balíček oběhového hospodářství, studii o Provádění směrnice o energetické účinnosti a zprávě o Plnění směrnice o energetické účinnosti.
 • Ve středu v rámci nizozemského předsednictví proběhne Kampaň „E-skills“ pro zaměstnanost. Kampaň poskytuje celoevropskou platformu, která sdružuje všechny příslušné veřejné i soukromé organizace, které kladou důraz na digitální vzdělání a osvojení si elektronických dovedností.
 • Ve středu projedná Zaměstnanecký výbor EP návrh zprávy „Sociální dumping v EU“.
 • Ve čtvrtek pořádá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP veřejné slyšení „ Nové uspořádání trhu s energií“
 • Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská Rada. Cílem bude zhodnotit naplňována doporučení pro jednotlivé země, a projednat priority evropského semestru 2016. V této souvislosti podá nizozemské předsednictví zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo u hlavních iniciativ na posílení jednotného trhu. Hlavním tématem však bude migrační krize.

 

Pondělí 14. března

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro zahraniční věci, Rady pro obecné záležitosti a Rady pro zemědělství a rybolov. Uskuteční se také schůze attaché pro finanční služby a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace v parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP se uskuteční společná rozprava s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Dalším bodem programu bude navrhované nařízení Rady o poskytnutí nouzové podpory v rámci Evropské unie a rozprava na téma Nová progresivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Výbor pro rozvoj EP se také bude zabývat podporou mírových operací - angažovanost EU s OSN a Africkou unií a doporučením, které se týká 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. V neposlední řadě se výbor bude zabývat novou aliancí pro bezpečnost potravin a výživy a volební pozorovatelskou misí do Ugandy pro všeobecné volby dne 18. února 2016.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem EP proběhne výměna názorů se zástupci Guernsey a Jersey.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhne rozprava o všeobecné obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou. Dále se výbor zaměří na současný stav vyjednávání o mezinárodním obchodu a na obchodní řešení sporů Unie. V neposlední řadě proběhne rozprava na téma aktuálního stavu probíhajících třístranných jednání a výměna názorů s Komisí o navazující zprávě TTIP.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se uskuteční výměna názorů s Jyrkim Katainenem, místopředsedou odpovědným za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Dále proběhne rozprava na téma aktuálních informací třístranných jednání a akcích. Výbor se také zaměří na necelní překážky na jednotném trhu a na realizaci nové politiky pro spotřebitele energie. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP se uskuteční dohoda EU – Izrael o Středozemní letecké dopravě a dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení Chorvatské republiky k EU.
 • Ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne workshop na téma "Vliv strukturálních změn na zemědělství EU: Jak lépe podporovat evropský model zemědělství 21. století s CAP?". Dalším bodem programu bude představení strategie EU pro alpský region a výměna názorů s Evropskou komisí o podvodných praktikách při uvádění medu na trh. V neposlední řadě se Výbor zaměří na ekologickou produkci a označování ekologických produktů (novela nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady a zrušení nařízení Rady).
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělání EP proběhne rozprava na téma Uprchlíci: Sociální inkluze a integrace do trhu práce a příprava post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020. Dalším bodem programu bude výměna názorů s Evropskou komisí, GŘ pro vzdělávání a kulturu a GŘ CNECT, o stavu záručních prostředků v rámci programu Tvůrčí Evropa.
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP se zaměří na ochranu dospělých osob vyžadujících zvláštní ochranu. Proběhne také výměna názorů s Lene Wendlandovou, zástupkyní Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), o projektu odpovědnosti a opatření právní nápravy. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři.
 • Ve Výboru pro ústavní záležitosti EP proběhne Slyšení na téma "e-demokracie v Evropské unii: potenciál a výzvy a rozprava na téma zřízení mechanismu EU v oblasti demokracie, právního státu a základních lidských práv.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční seminář o bezpečnosti a právech a zasedne rozšířené užší předsednictvo a skupina ESAN.

 

Úterý 15. března

 

 • V Radě EU se uskuteční zasedání politického a bezpečnostního výboru a schůze attaché pro finanční služby.
 • Evropská Komise spolu s Evropským parlamentem bude organizovat slyšení na téma Občanství EU v praxi: naše společné hodnoty, práva a demokratické účast. Cílem jednání bude hledat způsoby, jak zjednodušit a usnadnit výkon práv občanů EU v jejich každodenním životě, jakožto i propagovat společné hodnoty EU a demokratickou účast.
 • V rámci Evropské komise se uskuteční Konference zaměřená na zpracování velkých objemů dat z vesmíru. Konference se bude zabývat prioritními oblastmi pro výzkum, technologický vývoj a inovace v rámci zpracování dat a zaměří se také na zvýšení kompetence a odbornosti vysokých škol, výzkumných ústavů, laboratoří, malých a středních podniků a průmyslových subjektů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko a delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů o současném stavu spolupráce mezi EU a Marokem, dále bude prezentována zpráva o Turecku z roku 2015 a v neposlední řadě se uskuteční Výměna názorů s Jerzym Pomianowski (výkonný ředitel pro prezentaci EED výroční zprávy) a s Carlosem Moedas (komisař pro výzkum, inovace a vědu). V rámci výboru proběhne i elektronické hlasování o zprávě o Turecku z roku 2015. Posledním bodem jednání bude výměna názorů o současném stavu vztahů mezi EU a Ruskem a doporučení týkající se 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP proběhne elektronické hlasování. Poslanci budou například hlasovat o: Doporučení týkající se 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, Dohodě o udržitelné partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou a k ní prováděcímu protokolu a Nové progresivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice Dalším bodem programu bude veřejné slyšení na téma "Směrem k univerzální systém zdravotní péče: cesta k SDG 3“ nebo také rozpravy na téma Budoucnost vztahů EU-AKT po roce 2020; Boj proti korupci a navazující rezoluce CRIM.
 • Ve Zvláštní výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem proběhne výměna názorů se zástupci nadnárodních korporací.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP se zaměří na Protokol k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, které nespadají do hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie nebo také na Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru, na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení Chorvatska k EU. V rámci výboru proběhne i elektronické hlasování, kdy budou poslanci hlasovat o Činnosti, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014 a Obchodních a hospodářských vztazích s Latinskou Amerikou.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP bude probíhat hlasování o jmenování šesti členů Evropského účetního dvora. Jedním z kandidátu je i pan Jan Gregor, zástupce z České republiky. Dalším bodem jednání výboru bude probíhající reforma Evropského účetního dvora a posouzení strategie EU pro mládež 2013-2015.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne rozprava na téma nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce. Proběhne také elektronické hlasování. Poslanci budou hlasovat například o necelních překážkách na jednotném trhu a o realizaci nové politiky pro spotřebitele energie. Dalším bodem programu bude Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice a zpráva o používání směrnice o poštovních službách; Kontrola nabývání a držení zbraní.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP se bude zabývat Dohoda EU – Izrael o Středozemní letecké dopravě Dohodou o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení Chorvatské republiky k EU.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne elektronické hlasování. Bude se hlasovat například o: Ekologické produkci a označování ekologických produktů, změně nařízení (výroba, uvádění na trh a používání krmiva) a zrušení směrnice Rady nebo také o posílení inovace a hospodářského rozvoje v evropském řízení zemědělských podniků. V rámci výboru proběhne také příprava post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020.
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělání proběhne rozprava o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, prezentace studie na téma "sběr a analýza dat v kulturním a tvůrčím odvětví s výjimkou audiovizuálního odvětví“ a výměna názorů s panem Stefanem Dominioni (ředitel Evropského institutu pro kulturní cesty Rady Evropy). V neposlední řadě se uskuteční veřejné slyšení o "Integraci přistěhovalců a jejich dětí prostřednictvím vzdělávání a kultury".
 • Výbor pro právní záležitosti EP se bude zabývat výroční zpráva za rok 2014, správním právem procesním a prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Dále se výbor zaměří na kontrola nabývání a držení zbraní. V rámci výboru proběhne také vystoupení předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) Antónia Campinose s prezentací návrhu víceletého strategického programu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
 • Ve Výboru pro ústavní záležitosti EP proběhne příprava post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020 a rozprava na téma Zlepšení fungování správy Evropské unie v rámci potenciálu Lisabonské smlouvy.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví bude na programu rozprava na téma Boj proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU. Proběhne také elektronické hlasování, v němž se bude například hlasovat o: Uplatňování směrnice ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovném zacházení v zaměstnání") a o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí v boji proti terorismu.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční schůze kvestorů, schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny I a schůze předsednictva:  přípravná schůze skupiny Různé zájmy (skupina III). Uskuteční se také informační návštěva „DGEMC Ducos Martinique“, Portuguese Farmers' Confederation“ nebo také „Grabner Wirtschaftsrunde“. V rámci EHSV proběhne také schůze Výboru EHSV pro audit a 1. schůze studijní skupiny Nařízení o udělování oprávnění k rybolovu.

 

Středa 16. března

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Vojenského výboru Evropské unie a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také Trojstranná sociální vrcholná schůzka a zasedání Výboru pro obchodní politiku.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne Kampaň „E-skills“ pro zaměstnanost. Kampaň poskytuje celoevropskou platformu, která sdružuje všechny příslušné veřejné i soukromé organizace, které kladou důraz na digitální vzdělání a osvojení si elektronických dovedností. Kampaň je zaměřena na mladé lidi (studenty středních a vysokých škol), nezaměstnané osoby, které potřebují digitální vzdělávání, odbornou přípravu a na vytváření pracovních míst ve všech odvětvích.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat Konference zaměřená na zpracování velkých objemů dat z vesmíru.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne 9. mezinárodní konference pro zlepšení energetické účinnosti v obchodních budovách a inteligentních společenstvích. Konference se zaměří na komerční a veřejný sektor s vysokou spotřebou energie. Tématy budou například integrace budov inteligentních energetických systémů nebo udržitelné městské plánování.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva a Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • V podvýboru pro bezpečnost a obranu EP proběhne prezentace studie Budoucnost obranného výzkumu v EU a veřejné slyšení na téma Krize v Sýrii a úloha mezinárodních a regionálních aktérů: bezpečnostní důsledky pro Evropu. Dalším bodem programu bude rozprava o podpoře mírových operací a o angažovanosti EU s OSN a Africkou unií.
 • Rozpočtový výbor EP se bude zabývat pilotní projekty a přípravnými akcemi v rozpočtu na rok 2016 a 2017, novými iniciativami o poskytnutí nouzové podpory v rámci Evropské unie, misí do Turecka (8-11. 2. 2016) nebo také uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Dalším bodem programu bude také například Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014. V rámci výboru proběhne také elektronické hlasování o rozpočtu pro rok 2016 – oddíl III a ostatní oddíly.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP bude na programu povinná automatická výměna informací v oblasti daní, rozprava o virtuálních měnách. V rámci výboru se uskuteční i hlasování. Poslanci budou hlasovat například o změně směrnice 2014/65 / EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o prodloužení některých lhůt nebo také o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazby.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN. Dále také rozprava na téma Uprchlíci: sociální inkluze a integrace do trhu práce nebo také Posouzení strategie EU pro mládež 2013-2015. V rámci výboru proběhne i elektronické hlasování, ve kterém se bude hlasovat o Zprávě o uplatňování směrnice Rady EU ze dne 8. března 2010, kterým se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP nebo také o realizaci doporučení Parlamentu o sociálních a environmentálních standardech, lidských právech a společenské odpovědnosti. Posledním bodem programu bude rozprava o Sociálním dumpingu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se zaměří na balíček oběhového hospodářství, který bude prezentován generálním ředitelem Evropské komise. Dále také proběhne studie o "Provádění směrnice o energetické účinnosti“ a strukturovaný dialog mezi Evropský parlamentem a Evropskou komisí, výměna názorů s místopředsedou Jyrki Katainenem (viceprezident pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost).
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne elektronické hlasování. Hlasovat se například bude o založení cestovního víza a změna úmluvy k provedení Schengenské dohody, o přepracovaném znění Unie kodexu o vízech nebo také o situace ve Středomoří a potřebě holistického přístupu EU k migraci. Dalším bodem programu bude rozprava na téma Přístup veřejnosti k dokumentům pro roky 2014-2015 a výbor se také zaměří na přípravu post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020 a sejde se Vyšetřovací výbor související s mafií a jinými zločineckými organizacemi italského parlamentu.
 • Výbor pro regionální rozvoj EP bude organizovat Workshop na zjednodušení politiky soudržnosti. Zaměří se také na Evropskou územní spolupráci a osvědčené postupy a inovativní opatření. Posledním bodem programu bude Urychlení provádění politiky soudržnosti.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční 515. plenární zasedání. Proběhne také tisková konference na téma migrace a Informační návštěva „Felix-Klein-Gymnasium“.

 

 

Čtvrtek 17. března

 

 • Proběhne zasedání Evropské rady.
 • V Radě EU proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne summit na téma „Mentoring jako výkonný nástroj pro dovednosti 21. století.“. Summit bude sdružovat představitelé vlád, zástupce firem nebo výzkumníky. Setkání se zaměří například na poradenství v ekonomické sféře nebo také na osvědčené postupy v oblasti poradenství.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a v rámci oslavy výročí energetické unie, se uskuteční setkání fóra pěti členských států Energetické unie, které budou diskutovat o důležitosti role plynu pro energetickou unii a Evropu.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat 9. mezinárodní konference pro zlepšení energetické účinnosti v obchodních budovách a inteligentních společenstvích.
 • V rámci Evropské komise bude třetím dnem probíhat Konference zaměřená na zpracování velkých objemů dat z vesmíru.
 • Evropská komise organizuje setkání fóra Organizace občanské společnosti: angažovanost EU s občanskou společností a podpora lidských práv. Cílem této akce je zvýšit účast a kapacity občanské společnosti v rámci evropské správy a podpořit ochranu lidských práv, právního státu a demokracie na celém světě.
 • V Evropském parlamentu se uskuteční schůze několika delegací. Například se sejde delegace pro vztahy s Palestinou, delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru nebo také delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem. V rámci Evropského parlamentu proběhne také Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • V Rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání víceletý finanční rámec, jeho revize v polovině období a vyhlídky pro rozpočet EU pro druhou polovinu VFR.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne veřejné slyšení na téma "nové energetické struktury trhu".
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se zaměří na kontrolu nabývání a držení zbraní. Dalším bodem jednání budou dohody mezi EU s Kolumbií, Peru a Tongem o krátkodobých pobytech a zrušení vízové povinnosti.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne schůze koordinátorů.
 • Výbor pro regionální rozvoj se zaměří na zprávu o pokroku energie z obnovitelných zdrojů. V rámci výboru proběhne také elektronické hlasování. Bude se hlasovat například o politice soudržnosti v horských regionech EU, o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne 515. plenární zasedání.

 

tek 18. března

 

 • Proběhne zasedání Evropské rady.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat Evropská setkání fóra Organizace občanské společnosti.
 • Pod záštitou Evropské komise bude třetím dnem probíhat 9. mezinárodní konference pro zlepšení energetické účinnosti v obchodních budovách a inteligentních společenstvích
 • Evropská komise bude organizovat konferenci na téma Evropský profesní průkaz. Zavedení Evropského profesního byl jeden z největších úspěchů modernizaci směrnice o odborných kvalifikacích a v rámci této konference budou mít účastníci možnosti diskutovat o jeho výhodách a nevýhodách. Účastníci budou mít také možnost se naučit, jak funguje informační systém vnitřního trhu.
 • V Evropském parlamentu proběhne Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční školení IT o portálu členů a o on-line systému proplácení výdajů, diskuze na téma Vaše Evropa, váš názor nebo také informační návštěva „Delegazione della FELSA-Cisl“ a informační návštěva „Chinese interpreter trainees“. V neposlední řadě v rámci EHSV bude probíhat setkání Červeného kříže.

Sobota 19. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 20. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

 

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

 

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 20.04.        Možné změny v metodě zjišťování existence dumpingu při  šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky (1)

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 26.04.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 05.05.        Konzultace zúčastněných stran týkající se nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/3/2016.< Archív novinek