Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21. 3. - 27. 3. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí pořádá Evropská komise Evropské robotické fórum 2016, které se zaměří na prezentaci nových výzkumných a inovačních projektů. Chybět nebudou ani pracovní semináře o digitalizaci evropského průmyslu, které se budou zabývat inteligentní regulací, novými inovacemi nebo financováním malých a středních podniků.
 • V pondělí proběhne zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, které bude hlasovat o uplatňování směrnice Rady ze dne 27. listopadu 2000, jež stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
 • V úterý proběhne v rámci nizozemského předsednictví digitální energetická konference – InnoGrid 2020. Konference se bude zabývat tématy, jako jsou technologické inovace, datové analýzy v oblasti energetiky nebo inovace v energetických systémech.
 • V úterý pořádá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP výměnu názorů na téma zřízení Evropského pilíře pro sociální práva s hlavním poradcem na toto téma Allanem Larssonem.
 • Ve středu pořádá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP rozpravu o vytváření nových pracovních míst v malých a středních podnicích. V rámci výboru budou poslanci také hlasovat o Strategii jednotného trhu.

 

Pondělí 21. března

 

 • Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství a schůze attaché pro finanční služby. V neposlední řadě se také uskuteční zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Evropské robotické fórum 2016, které se zaměří na prezentaci nových výzkumných a inovačních projektů. Chybět nebudou ani pracovní semináře o digitalizaci evropského průmyslu, které se například budou zabývat inteligentní regulací, novými inovacemi nebo financováním malých a středních podniků.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne každoroční konference zaměřená na inkluzivní růst, na které se sejdou tvůrci politik a občanská společnost. Účastníci budou diskutovat o „evropském pilíři sociální práv“ a specifických problémech, které je nutné odstranit k dosažení trvalého a dlouhodobého růstu.
 • V rámci Evropské komise proběhne pracovní seminář zaměřený na finanční možnosti a legislativní překážky oběhové ekonomiky. Pracovní seminář je určen pro subjekty, které se zabývají nebo zapojují do projektů oběhové ekonomiky. První část bude nabízet možnost získat lepší pochopení dostupných nástrojů a prostředků pro přístup k finančním prostředkům. V druhé části budou diskutovány hlavní právní překážky pro investice a inovace.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP budou prezentovány zprávy o Albánii a Bosně a Hercegovině z r. 2015. V rámci výboru se také uskuteční prezentace s názvem Posouzení spolupráce EU s Tuniskem v posledním desetiletí a posouzení podpory jejich politiky.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem EP proběhne výměna názorů s evropskými bankami.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude prezentována zpráva o probíhajících mezinárodních institucionálních jednáních. Dalším bodem programu bude rozprava o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy výboru OSN.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání právní pomoc podezřelým nebo obviněným osobám zbavených svobody a právní pomoci v evropském zatýkacím rozkazu. Dále bude prezentována zpráva Evropské agentury o základních právech s názvem „„Odborně řečeno: výzvy pro dosažení rovnosti LGBT osob" a proběhne také rozprava o prodeji občanství v členských státech a rozprava o situaci v schengenském prostoru. V neposlední řadě se výbor zaměří na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o dostupnosti a připravenosti technologie k identifikaci osob na základě otisků prstů, v druhé generaci Schengenského informačního systému (SIS II). Posledním bodem programu bude elektronické hlasování o uplatňování směrnice Rady 2000/78 / ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovném zacházení v zaměstnání").
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční mimořádná schůze předsednictva specializované sekce TEN a slyšení na téma „Evropská energetická unie – dopad a důsledky pro občanskou společnost v Bulharsku“. Dále proběhne 2. přípravná schůze zpravodaje, spolu zpravodaje, experta a zástupce EK na téma Vrakování lodí a recyklační společnost, schůze monitorovacího výboru Transatlantické vztahy a 1. schůze podskupiny REFIT.

 

Úterý 22. března

 

 • V Radě EU se uskuteční zasedání politického a bezpečnostního výboru, schůze attaché pro finanční služby a zasedání Mertens Group.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne digitální energetická konference – InnoGrid 2020. Konference se bude zabývat tématy, jako jsou technologické inovace, datové analýzy v oblasti energetiky, inovace v energetických systémech a mnoho dalšího.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní fórum meziregionální spolupráce "Evropo, pojďme spolupracovat!“ Na akci by se mělo sejít přes 700 delegátů z30 různých evropských zemí a přes 1000 online účastníků. Během těchto dvou dnů se účastníci naučí, jak mohou těžit z meziregionální spolupráce. Budou také čerpat inspiraci z institucí a regionů, které již mají zkušenosti s realizací projektů v rámci meziregionální spolupráce.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference vysokých představitelů na téma světové zdravotní bezpečnosti. Hlavním cílem této konference je podpořit provádění mezinárodních zdravotnických předpisů, které byly přijaté v roce 2005, Světovým zdravotnickým shromážděním a poskytnout inovativní nástroje k provádění těchto předpisů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko a delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • § Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne elektronické hlasování, ve kterém se bude hlasovat o zprávách z r. 2015 (Albánie, Bosna a Hercegovina) a také se bude hlasovat o Evropské unii v měnícím se globálním prostředí - více propojený, zpochybňovaný a složitý svět. V rámci výboru proběhne i rozprava o nové progresivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice a uskuteční se výměna názorů s ministrem zahraničních věcí Palestiny. V neposlední řadě se výbor zaměří na vztahy EU s Tuniskem v aktuálním regionálním kontextu.
 • V hospodářském a měnovém výboru EP proběhne veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou, dále také přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření a hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) a činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB). Dalším bodem jednání bude Zelená kniha o retailových finančních službách.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhne elektronické hlasování, ve kterém se například bude hlasovat o boji proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU, o povinném označení místa nebo země původu pro určité potraviny nebo také o virové epidemii ZIKA. V rámci výboru proběhne také výměna názorů s Evropskou komisí o zdravotní péči pro uprchlíky.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví bude hlavním bodem programu rozprava o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne rozprava o zřízení evropského pilíře sociálních práv. Dále se výbor zaměří na provádění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou a na uplatňování směrnice Rady 2000/78 / ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovném zacházení v zaměstnání").
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční slyšení a 2. schůze studijní skupiny Důstojná práce v rámci globálních dodavatelských řetězců, slyšení a 2. schůze studijní skupiny Co nejvíce využít příspěvek ESI fondů a 1. schůze studijní skupiny Evropská normalizace na rok 2016. Dále proběhne mimořádná schůze předsednictva specializované sekce TEN a slyšení na téma „Evropská energetická unie – dopad a důsledky pro občanskou společnost v Bulharsku“, Informační návštěva „Lycée Jean Cocteau de Miramas a Fórum mládeže. V rámci EHSV se také uskuteční informační návštěva „Kent State University“, 1. schůze studijní skupiny Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu a 1. schůze přípravné skupiny.

 

Středa 23. března

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Vojenského výboru Evropské unie a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také zasedání Výboru pro obchodní politiku a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat fórum meziregionální spolupráce "Evropo, pojďme spolupracovat!“
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference vysokých představitelů na téma světové zdravotní bezpečnosti.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva.
 • V rozpočtovém výboru EP proběhne rozprava o rozpočtové kapacitě pro eurozónu, se zaměřením na důsledky pro rozpočet EU, komplementaritu a parlamentní kontrolu.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne elektronické hlasování o návodech pro politiky zaměstnanosti členských států a o Strategii jednotného trhu. Dalším bodem jednání bude příprava post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020, rozprava na téma využití potenciálu při vytváření nových pracovních míst v malých a středních podnicích a Změna nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č 2015/2195 ze dne 9. července 2015 o doplnění nařízení (EU) č 1304/2013 Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a jednorázové částky na úhradu výdajů ze strany Komise, členským státům.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví bude na programu elektronické hlasování, ve kterém se například bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají začleňování z hlediska rovnosti žen a mužů. Dále se výbor bude zabývat bojem proti obchodování s lidmi a jeho místem ve vnějších vztazích EU a prováděním Směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se druhým dnem sejde Fórum mládeže. Proběhne také 1. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika, 3 schůze skupiny Digitální smluvní právo, 3. schůze skupiny ad hoc „Jednodušší provádění finančního statutu členů“ a 2. schůze studijní skupiny Veřejné zakázky/azylové krize. V rámci EHSV se také uskuteční slyšení na téma Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu, tisková konference nebo také Informační návštěva „Dutch Central Emlpoyers' Organisation VNO / NCW – MKB. V neposlední řadě v rámci EHSV proběhne účast paní King na semináři UCESIF a Marocké hospodářské a sociální rady v Rabatu + dvoustranná setkání ve dnech 23. – 25. března 2016.

 

 

Čtvrtek 24. března

 

 • V EHSV proběhne účast paní King na semináři UCESIF a Marocké hospodářské a sociální rady v Rabatu + dvoustranná setkání ve dnech 23. – 25. března 2016.

 

tek 25. března

 • V EHSV proběhne účast paní King na semináři UCESIF a Marocké hospodářské a sociální rady v Rabatu + dvoustranná setkání ve dnech 23. – 25. března 2016.

Sobota 26. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 27. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 20.04.        Možné změny v metodě zjišťování existence dumpingu při  šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky (1)

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 26.04.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 05.05.        Konzultace zúčastněných stran týkající se nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti

Do 03.06.       Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 18/3/2016.< Archív novinek