Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 4. - 10. 4. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí spolupořádá CEBRE dvě debaty. Jednu na téma Geo-blocking, která se koná v Praze. Druhou na téma pečeť excelence (Brusel).
 • V úterý bude druhým dnem probíhat v Amsterdamu konference o oběhovém hospodářství. Konference je organizována Evropskou komisí spolu s nizozemským předsednictvím. Druhý den bude věnován členským státům, jejich dosavadním pokrokům a udržitelným cílům v rámci oběhového hospodářství.
 • Ve středu předloží Komise balíček modernizace veřejných služeb a technologií Jednotného digitálního trhu.
 • Ve čtvrtek ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne elektronické hlasování o nové progresivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice. V rámci výboru proběhne také rozprava na téma označování energetické účinnosti a bude prezentována zpráva o pokroku energie z obnovitelných zdrojů.
 • Ve čtvrtek ve výboru pro dopravu a cestovní ruch EP proběhne elektronické hlasování o sociálním dumpingu v EU.

 

Pondělí 4. dubna

 • V Radě EU proběhne zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a schůze attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví se uskuteční čtyřdenní konference EU pro mládež s názvem “Připraven pro život, připravený pro společnost”. Konference bude probíhat v rámci trojice předsednictví Nizozemí, Slovenska a Malty. Mladí lidé a politici ze všech členských států EU se sejdou, aby diskutovali o potřebách mladých lidí, o rozvíjení jejich talentů v digitální a multikulturní společnosti. Výsledky konference poslouží jako vstup pro Radu EU.
 • Evropská komise spolu s nizozemským předsednictvím organizují dvoudenní konferenci vysokých představitelé o oběhovém hospodářství. Na konferenci bude představen projekt Make it work, což je iniciativa členských států, které se snaží, aby předpisy EU o životním prostředí byly více konzistentní a proveditelné. První den bude věnován dosud dosaženým výsledkům a pracovnímu programu pro nadcházející období.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem EP proběhne výměna názorů s Margrethe Vestager , komisařkou pro hospodářskou soutěž. V rámci výboru se uskuteční také výměna názorů s evropskými bankami.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP bude na programu jednání rozprava o makrofinanční pomoci Tunisku, dále Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii a současný stav probíhajících třístranných jednání. Výbor se také zaměří na činnost monitorovacích skupin a prezentace výsledků misí z delegace ad hoc do Ottawy a Montrealu (Kanada), 21.–23. března 2016, delegace ad hoc do Quita (Ekvádor), 21.–23. března 2016 a pracovní cesty do Istanbulu a Ankary (Turecko), 29.–31. března 2016. Posledním bodem programu bude výměna názorů s Komisí o provádění investiční politiky EU.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude zabývat následujícími body: Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu V části III Smlouvy o fungování Evropské unie, Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014, Boj proti korupci a hlasování o absolutoriu rozpočtu EU za rok 2014
 • V rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání posouzení návrhu opravného rozpočtu č 1/2016 : Nový nástroj poskytovat potřebnou pomoc v rámci Evropské unie, dále pak rozprava na téma evropských hranic a pobřežní stráže. V rámci výboru proběhne i elektronické hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o řízení rejstříku a složení expertních skupin Komise, o Rozpočtu pro oddíl III - Komise a ostatní sekce.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne setkání předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství, 3. schůze studijní skupiny Kontrola nabývání a držení zbraní a 2. schůze studijní skupiny Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku.
 • V pondělí spolupořádá CEBRE dvě debaty. Jednu na téma Geo-blocking, která se koná v Praze. Druhou na téma pečeť excelence (Brusel).

 

Úterý 5. dubna

 • V Radě EU proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro finanční služby a uskuteční se schůze MERTENS GROUP.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat konference EU pro mládež s názvem “Připraven pro život, připravený pro společnost”.
 • Evropská komise spolu s nizozemským předsednictvím organizují dvoudenní konferenci vysokých představitelé o cyklickém hospodářství. Druhý den bude věnován členským státům, jejich dosavadním pokrokům a udržitelným cílům v rámci oběhového hospodářství.
 • Pod záštitou Evropské komise konference na vysoké úrovni o přilákání investic do cestovního ruchu. Konference se zaměří na financování, zvyšování kvalifikací a zlepšování podnikatelského prostředí k posílení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu EU.
 • V rámci Evropské komise proběhne dvoudenní Fórum zainteresovaných stran o provádění výzkumného a inovačního partnerství Afrika-EU v oblasti zabezpečení potravin a výživy a udržitelného zemědělství. Fórum je organizováno prostřednictvím dialogu EU-Afrika na vysoké úrovni politiky v oblasti vědy, technologií a inovací, ve spolupráci se skupinou projektů a iniciativ mezi Afrikou a EU, které podporují tento politický dialog.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva, schůze generálních sekretariátů politických stran a schůze generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických stran.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční schůze SC/043 Evropská občanská iniciativa (přezkum), schůze studijní skupiny REX/465 Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, dále pak proběhne slyšení stálé studijní skupiny na téma Začlenění Romů a bude zasedat předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost. V rámci EHSV také proběhne informační návštěva „Europe Direct Porto and Basic School Eugénio de Andrade, 2. schůze studijní skupiny TEN/582 Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku a diskuse u kulatého stolu věnovaná malým a středním podnikům. V neposlední řadě proběhne slyšení a 1. schůze studijní skupiny o Statusu Číny jako tržní hospodářství a setkání s poslankyní EP paní Sorayou Post v rámci DASSIS.

Středa 6. dubna

 • V Radě EU proběhne zasedání Vojenského výboru Evropské unie a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také schůze attaché pro finanční služby.
 • Zasedání COREPERU I a II.
 • Ve středu předloží Komise balíček modernizace veřejných služeb a technologií Jednotného digitálního trhu.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude třetím dnem probíhat konference EU pro mládež s názvem “Připraven pro život, připravený pro společnost”.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní setkání neformální skupiny Urban Development Group (UNDG) a sítě územní soudržnosti kontaktních míst (NTCCP), kteří budou diskutovat o rozvoji a spolupráci mezi městy a regiony v různých oblastech politiky. Pracovní skupiny se skládají z odborníků z členských států EU, partnerských zemí a evropských subjektů, jako je Výbor regionů.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat Fórum zainteresovaných stran o provádění výzkumného a inovačního partnerství Afrika-EU v oblasti zabezpečení potravin a výživy a udržitelného zemědělství.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhnou pracovní semináře s názvem “5G Architektura”.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva, schůze generálních sekretariátů politických stran a schůze generální ředitelky GŘ Pres s generálními tajemníky politických stran. Uskuteční se také schůze pracovní skupiny „interinstitucionální spolupráce“.
 • V EHSV proběhne slyšení a 1. schůze studijní skupiny Status Číny jako tržního hospodářství. Uskuteční se také Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj – 2. schůze studijní skupiny a slyšení a informační návštěva „Jeunes responsables de la CFDT Bretagne Pays de Loire“. Posledním bodem programu budou workshopy 2. schůze Evropského fóra pro migraci.

 

Čtvrtek 7. dubna

 • V Radě EU proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude posledním dnem probíhat konference EU pro mládež s názvem “Připraven pro život, připravený pro společnost”.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat setkání neformální skupiny Urban Development Group (UNDG) a sítě územní soudržnosti kontaktních míst (NTCCP), kteří budou diskutovat o rozvoji a spolupráci mezi městy a regiony v různých oblastech politiky.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference SBE 2016 o udržitelném stavebnictví Cílem konference je shromáždit technologie a odborníky na podporu mezinárodních, osvědčených postupů v oblasti udržitelnosti měst.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání předsedů, setkání delegace pro vztahy s Izraelem a pro vztahy s Korejským poloostrovem.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Hlasovat se bude o Absolutoriích souhrnného rozpočtu EU z roku 2014.
 • Hospodářský a měnový výbor EP se zaměří na výroční zprávu Evropské centrální banky za rok 2015. Dalším bodem programu bude Změna směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data a Změna nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v EU a o centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data. V rámci výboru proběhne hlasování o Referenčních indexech v rámci finančních nástrojů a smluv, o Statistice týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic a Změně směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data. Po ukončení hlasování se výbor bude zabývat Evropským systémem pojištění vkladů a Prospektem, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude diskutovat o statusu tržního hospodářství Číny a jeho možných důsledcích pro evropský průmysl. Dále proběhne elektronické hlasování o konkurenceschopnosti evropského železničního dodavatelského průmyslu a o nové pokrokové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice. V rámci výboru proběhne také rozprava na téma označování energetické účinnosti a bude prezentována zpráva o pokroku energie z obnovitelných zdrojů.
 • Ve výboru pro dopravu a cestovní ruch EP proběhne elektronické hlasování o sociálním dumpingu v EU. Dále se výbor zaměří na technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (zrušení směrnice 2006/87/a Rady ES Evropského parlamentu) a na přípravu post-volební revize víceletého rámce 2014-2020 a provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN.
 • Ve Výboru LIBE proběhne hlasování o návrhu zprávy „Veřejný přístup k dokumentům“.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční slyšení a 2. schůze na téma Měnící se povaha zaměstnaneckých poměrů / mzda zajišťující důstojný život, dále zasedne předsednictvo a specializované sekce pro Vnější vztahy. Proběhne také slyšení a 1. schůze studijní skupiny na téma Průmysl 4.0 a digitální transformace: další postup a 2. schůze studijní skupiny, která bude projednávat novou strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. V rámci EHSV se také v Bulharsku uskuteční 5. evropské fórum o sociálním podnikání.

 

tek 8. dubna

 • V Radě EU proběhne schůze attaché pro finanční služby a zasedání Výboru pro obchodní politiku.
 • V rámci Evropské komise proběhne akce s názvem “Reforma regulace profesí: Výsledky vzájemného hodnocení”. Zúčastněné strany, včetně vnitrostátních orgánů a profesních organizací, budou diskutovat o vzájemném hodnocení regulovaných profesí, jeho výsledcích a národních akčních plánech pro řešení zastaralé nebo nepřiměřené regulace. Účastníci budou mít také příležitost k diskusi o následných opatření pro zlepšení přístupu k povolání, vyhlášených Evropskou komisí ve Strategii jednotného trhu loni v říjnu.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne schůze předsednictva CCMI, 2. schůze studijní skupiny TEN/587 Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii a schůze poradní komise pro průmyslové změny. V rámci EHSV se také uskuteční informační návštěva „Jeunes responsables de la CFDT Bretagne Pays de Loire”, Informační návštěva „University of Paris 1“, Informační návštěva „APICE“.

Sobota 9. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 10. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 20.04.        Možné změny v metodě zjišťování existence dumpingu při  šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky (1)

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 26.04.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 05.05.        Konzultace zúčastněných stran týkající se nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti

Do 03.06.       Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem;

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 1/4/2016.< Archív novinek