Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. - 17. 4. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde proběhne rozprava o programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a rozprava o cestě k lepší regulaci jednotného trhu.
 • V pondělí ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu proběhne elektronické hlasování, v němž se bude hlasovat o nové progresivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice.
 • V pondělí v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu proběhne výměna názorů s P. Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitost, daně a cla na téma hloubkový přezkum 2016. V neposlední řadě se poslanci zaměří na nová pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem s přímým dopadem na fungování vnitřního trhu.
 • V úterý Evropská komise spolu s nizozemským předsednictvím organizují konferenci o bio-ekonomice. Konference je součástí aktivit v rámci Evropské strategie pro bio-ekonomii a akčního plánu této strategie. Vyhodnocení strategie a další směřování bude aktualizováno v roce 2016 Evropskou komisí.
 • Ve čtvrtek a pátek proběhne neformální zasedání ministrů dopravy. Na programu jsou následující témata: inteligentní mobilita, zelená mobilita, inovace pro budoucnost – udržitelná řešení a návaznost na COP21, globální řešení pro letectví a lodní dopravu.
 • V pátek pod záštitou Evropské komise proběhne informační den k otevřené vědě v oblasti cloudu o nadcházejících výzvách v rámci evropských výzkumných infrastruktur (včetně e-Infrastruktur), které spadají do pracovního období 2016-2017 programu Horizont 2020.

 

Pondělí 11. dubna

 

 • V Radě EU proběhne neformální zasedání ministrů energetiky, ministři se zaměří na nový design trhu s elektřinou a dále na regionální spolupráci.
 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.
 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizi a také attaché pro finanční služby.
 • Ve Štrasburku bude zahájen první den plenárního zasedání EP, na kterém proběhne rozprava na téma Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013. Dále proběhnou krátká přednesení následujících zpráv: Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti, Cesta k lepší regulaci jednotného trhu, Vyučování o EU ve škole, Erasmus + a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí, Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé, Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti, Společná pravidla s ohledem na uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne výměna názorů s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou odpovědným za euro a sociální dialog, a s Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla na téma hloubkový přezkum 2016. Dalším bodem jednání bude rozprava na téma Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem s přímým dopadem na fungování vnitřního trhu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne rozprava o směrnici o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a rozprava o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). Dalším bodem jednání budou Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placeného školení a dobrovolných služeb a rozprava na téma Evropské hranice a pobřežní stráž.
 • § Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne elektronické hlasování, v němž se bude hlasovat o nové progresivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice. Dalším bodem programu bude uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem a výměna názorů s Peterem Burianem, zvláštním zástupcem EU pro Střední Asii, o vztazích mezi EU a Turkmenistánem. V neposlední řadě proběhne rozprava na téma Evropská hraniční a pobřežní stráž.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV zasedne předsednictvo Sdružení bývalých členů, Valné shromáždění bývalých členů a Výkonný výbor. V rámci EHSV se také uskuteční Kulatý stůl na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin – Jak může udržitelné odvětví těžby přispět k hospodářskému a průmyslovému růstu Portugalska, dále také 2. schůze studijní skupiny Udržitelnější potravinové systémy (průzkumné stanovisko), 2. schůze studijní skupiny Evropská normalizace na rok 2016 a 1. schůze stálé studijní skupiny Evropské energetické společenství (v roce 2016).

 

Úterý 12. dubna

 

 • Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti, zasedání Politického a bezpečnostního výboru a schůze attaché pro finanční služby. Uskuteční se také schůze Mertens Group.
 • Evropská komise spolu s nizozemským předsednictvím organizují konferenci o bio-ekonomice. Konference je součástí aktivit v rámci Evropské strategie pro bio-ekonomii a akčního plánu této strategie. Diskuze bude důležitým vstupem pro další směřování evropské bio-ekonomie a její budoucnost. Vyhodnocení strategie a další směřování bude aktualizováno v roce 2016 Evropskou komisí.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne pracovní seminář o průmyslových technologiích pro regionální růst, na podporu inteligentní specializace (RIS3), snahou je i podpořit dialog a výměnu názorů mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Konference se zúčastní odborníci klíčových technologií (KET) programu H2020 a národní nebo regionálními orgány, které se zabývají RIS3 a prováděním strukturálních fondů
 • V rámci Evropské komise proběhne akce s názvem Automobilové inteligenční centrum – Inovace v automobilovém průmyslu. Fórum bude analyzovat některé z nejnovějších inovačních strategií v automobilovém průmyslu, z pohledu výrobců automobilů, dodavatelů pro automobilový průmysl, vývojových center, konzultantů a veřejné správy.
 • V EP pokračuje plenární zasedání ve Štrasburku, ve kterém proběhne společná rozprava o Železničním balíčku a rozprava o krizi na zemědělském trhu. V rámci zasedání se uskuteční také hlasování. Poslanci budou hlasovat o indexech používaných jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, dále o minimální základní sazbě daně z přidané hodnoty, o Dohodě o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem, o návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie, o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks a o dohodě EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb. Dalším bodem programu budou rozpravy na téma Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU), dále o EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět a na téma Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii. Posledním bodem jednání budou rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru a odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017.
 • V Evropském parlamentu se uskuteční konference předsedů, konference předsedů výborů, schůze kvestorů a schůze generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne schůze Předsednictva specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, 1. schůze studijní skupiny REX/464 Postoj EHSV, pokud jde o konkrétní klíčové otázky TTIP, 4. schůze skupiny ad hoc „Jednodušší provádění finančního statutu členů“ a 2. schůze studijní skupiny Evropská pohraniční a pobřežní stráž. V neposlední řadě proběhne úvodní školení EHSV a setkání s tzv. Tuniským kvartetem (pracovní cesta do Tuniska).

 

Středa 13. dubna

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice) a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference „Ruri“ zaměřená na inovace a rozvoj měst. Konference se bude zabývat výzvami, kterým čelí města v rámci udržitelnosti měst.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference zaměřená na provádění osobních a domácích politik.
 • § VEP bude probíhat třetím dnem plenární zasedání. Prvním bodem programu bude jmenování členů Účetního dvora, mezi nimiž bude i Jan Gregor z České republiky. Dále bude probíhat rozprava o situaci ve Středomoří a potřebě uceleného přístupu EU k migraci. Dalším bodem programu budou Závěry zasedání Evropské rady konané ve dnech 17- 18. března 2016, zpráva o Turecku za rok 2015, zpráva o Albánii za rok 2015, zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 a ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním;
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva, schůze generálního tajemníka a generálního ředitele GŘ PŘES s generálními tajemníky politických skupin. Dále se uskuteční schůze delegací, jedná se například o delegaci ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko nebo delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV proběhne setkání s tzv. Tuniským kvartetem (pracovní cesta do Tuniska) a schůze předsednictva specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba. Uskuteční se také 1. schůze studijní skupiny Koalice pro splnění závazků Pařížské dohody, 2. schůze a slyšení Evropský akt týkající se přístupnost a 1. schůze studijní skupiny Rozpočet EU – důraz na skutečné výsledky.

 

Čtvrtek 14. dubna

 

 • Neformální zasedání ministrů životního prostředí, neformální zasedání ministrů dopravy a schůze attaché pro finanční služby. Ministři pro dopravu mají na programu následující témata: inteligentní mobilita, zelená mobilita, inovace pro budoucnost – udržitelná řešení a návaznost na COP21, globální řešení pro letectví a lodní dopravu.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní setkání ředitelů Národních ústavů veřejného zdraví, kteří budou sdílet svoje znalosti a diskutovat o aktuálních otázkách veřejného zdraví. Cílem konference je zlepšovat a rozvíjet zdravotní a hygienické systémy veřejného zdraví.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne akce s názvem Expo – trvale udržitelná města, která bude sdružovat přes 400 účastníků. Akce se zaměří na aktuální problémy naší společnosti, jako je například vodní hospodářství, využití energie, potraviny, doprava, logistika a ochrana přírody.
 • V rámci Evropské komise proběhne také třetí seminář na téma „ Městská rozvojová informační síť, která bude organizována generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku.
 • V Evropském parlamentu bude poslední den plenárního zasedání. Poslanci se zaměří na naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost a bude představena krátká zpráva na téma soukromý sektor a rozvoj. V rámci plenárního zasedání proběhne i hlasování o Rozpravách o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • V Evropském parlamentu proběhnou delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a Arabskou mahrebskou unií, delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky, delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou a delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • § VEHSV zasedne Předsednictvo specializované sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, dále proběhne setkání s tzv. Tuniským kvartetem (pracovní cesta do Tuniska a workshop Továrny budoucnosti pořádaný v partnerství s GŘ pro výzkum a inovace. V neposlední řadě se také uskuteční setkání zpravodaje s expertem + setkání se zástupci ostatních institucí a 1. schůze studijní skupiny Hrozby a překážky pro jednotný trh.

 

tek 15. dubna

 

 • V Radě EU proběhne neformální zasedání ministrů životního prostředí, neformální zasedání ministrů dopravy, zasedání Výboru pro obchodní politiku (zástupci) a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat setkání ředitelů Národních ústavů veřejného zdraví, kteří budou sdílet svoje znalosti a diskutovat o aktuálních otázkách veřejného zdraví.
 • V rámci Evropské komise se uskuteční informační den k European Opean Science Cloud o nadcházejících výzvách v rámci evropských výzkumných infrastruktur (včetně e-Infrastruktur), které spadají do pracovního období 2016-2017 programu Horizont 2020.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • § VEHSV proběhne workshop Továrny budoucnosti pořádaný v partnerství s GŘ pro výzkum a inovace, 1. schůze studijní skupiny MiFID a MiFIR / data a 1. návštěva země Švédsko v rámci Začleňování Romů v členských státech EU.

Sobota 16. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 17. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 8/4/2016.< Archív novinek