Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. - 24. 4. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí ve Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu proběhne rozprava o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti MSP v unii kapitálových trhů.
 • V pondělí pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference nazvaná „Den spotřebitelů a konkurence“. Tématy konference budou například online platformy, online trhy nebo také digitalizace trhu.
 • V úterý proběhne v Bruselu debata na téma Pas pro poskytovatele služeb, která je organizována CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU.
 • V úterý Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne rozprava o uplatňování směrnice Rady ze dne 27. listopadu 2000, která stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání a rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál pro vytváření nových pracovních míst v MSP. V rámci výboru budou poslanci hlasovat o zprávě k sociálnímu dumpingu v EU a ke strategii jednotného trhu.
 • V úterý a ve středu se koná neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Hlavními tématy bude mobilita pracovníků a jejich vysílání v rámci EU. Druhý den budou ministři diskutovat na téma pilíř sociálních práv;
 • Ve středu pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní konference Net Futures 2016. Ročník 2016 bude věnován především tématům cloud computingu, 5G a internetu věcí, tedy základním osám strategie jednotného digitálního trhu.
 • Ve středu ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne prezentace studie na téma "Energetická unie: Klíčové rozhodnutí pro realizaci plně integrovaného trhu s energií" a zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti.
 • Ve středu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání o Strategii pro jednotný vnitřní trh. Výbor se také zaměří na smlouvy na dodávku digitálního obsahu a na smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku.
 • Ve čtvrtek v rámci Evropské komise proběhne Konference Digitální den 2016: Inovace v digitální éře, transformace našeho hospodářství. Konference se zaměří na digitální hospodářství a jeho konkurenceschopnost, zlepšení e-dovedností a transformaci obchodních modelů v celém průmyslu a službách.
 • Ve čtvrtek budou poslanci ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP hlasovat o Strategii pro Jednotný trh, o nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice a o necelních překážkách na jednotném trhu.

 

Pondělí 18. dubna

 

 • Koná se neformální zasedání ministrů zdravotnictví.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se zaměří na vnější rozměr migrace, spolupráci s východními partnery a regionální strategii pro Irák a Sýrii
 • Zasedá Zvláštní výbor pro zemědělství a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizi a také attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference „Den spotřebitelů a konkurence“. Akce bude zaměřena na digitalizaci ekonomiky, prostřednictvím hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele. Tématy konference budou například online platformy, online trhy nebo také digitalizace trhu.
 • Evropské komise ve spolupráci s Výborem regionů pořádá konferenci zaměřenou na Atlantickou strategii a provádění jejího akčního plánu. Účastníci se zaměří na stav provádění strategie a jeho dostupné finanční fondy. Tento den bude i představen podpůrný tým v rámci této strategie.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude na programu jednání rozprava na téma Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Dále se výbor zaměří na změnu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č 2015/2195 ze dne 9. července 2015 o doplnění nařízení (EU) č. 1304/2013 Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a jednorázové částky na úhradu výdajů ze strany Komise členským státům a na revize statutu agentur. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Činnost, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem EP proběhne výměna názorů s národními parlamenty EU.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP bude na programu jednání Protokol k Euro-středomořské dohodě zakládající sdružení mezi Evropským společenstvím a Libanonem o rámcové dohodě mezi EU a Libanonem v obecných zásadách účasti Libanonu v programech Unie a Protokol k Euro-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a Libanonem, který bere v potaz rozšíření v roce 2004. Dále bude na programu jednání Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé a doporučení týkající se 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. V neposlední řadě proběhne také rozprava na téma zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných postupů pro udělování a odnímání mezinárodní ochrany.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude prezentovány tyto zprávy: Zpráva o probíhajících mezinárodních institucionálních jednáních, Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením za rok 2014 a Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů: výroba, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech z Evropská unie, 2010-2012.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj EP bude na programu jednání přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a větší rozmanitost financování MSP v rámci Unie kapitálových trhů, příprava povolební revize víceletého finančního rámce 2014-2020. V rámci výboru proběhne také výměna názorů s Valdisem Dombrovskim, místopředseda Evropské komise pro euro a sociálního dialog k návrhu Komise na "Programu podporu strukturálních reforem".
 • Ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude na programu jednání rozprava na téma Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU. Dále se europoslanci zaměří na provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen a na přípravu povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise.
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělání EP proběhne strukturovaný dialog s komisaři Marianne Thyssen a Tibor Navracsics o „Znalostním balíčku“;
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • § VEHSV proběhne schůze poradního výboru EU-Cariforum. Dále se uskuteční Workshop „Dopad partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetické účinnosti budov“ a informační návštěva dánských zaměstnavatelů z Odense. V neposlední řadě proběhne také 24. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 a 42. schůze Střediska pro sledování trhu práce.

 

 

 

Úterý 19. dubna

 

 • V úterý se koná neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Hlavními tématy bude mobilita pracovníků a jejich vysílání v rámci EU.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se zaměří na vnější rozměr migrace, spolupráci s východními partnery a regionální strategii pro Irák a Sýrii
 • Zasedá Mertens Group a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne konference na téma Silniční doprava 2016. Na konferenci se sejdou zástupci členských států, poslanci Evropského parlamentu a klíčové zainteresované strany, které budou projednávat plánované silniční iniciativy, jak bylo oznámeno v pracovním programu 2016 Komise. Tématy jsou sociální aspekty v dopravě a elektronické mýtné.
 • V rámci Evropské komise proběhne dvoudenní Evropské kulturní fórum. Cílem této akce je zviditelnit evropské kulturní spolupráci a sdružovat klíčové hráče v daném kulturním odvětví.
 • V EP proběhne setkání pracovní skupiny předsednictva a hodnocení vědecko-technických možností.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Bude se hlasovat o: Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, Prostorových možnostech pro evropskou bezpečnost a obranu, Podpoře mírových operací - angažovanost EU s OSN a Africkou unií, Doporučení týkající se 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů; Přípravě post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Dalším bodem programu bude rozprava o posílení kontroly příslušných databází na vnějších hranicích a debriefing summitu EU-Indie v Bruselu dne 30. března 2016. V neposlední řadě proběhne také rozprava na téma Vztahy EU s Tuniskem v aktuálním regionálním kontextu.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP budou na programu jednání Virtuální měny, dále Mezinárodní účetní standardy (IAS): Hodnocení činnosti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a dozor nad veřejnými zájmy Board (POB) a sledování uplatňování práva Unie: 2014 Výroční zpráva. Posledním bodem jednání bude rozprava na téma Evropský systém pojištění vkladů.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude rozprava o provádění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou; Uplatňování směrnice Rady 2000/78 / ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovném zacházení v zaměstnání"). Dále se výbor zaměří na Rozpočtovou kontrolu financování nevládních organizací z rozpočtu EU a přípravu post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020. V rámci výboru proběhne také elektronické hlasování o sociálním dumpingu v EU a strategii jednotného trhu. V neposlední řadě proběhne rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál pro vytváření nových pracovních míst v MSP a na téma Uprchlíci: Sociální inkluze a integrace do trhu práce.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP proběhne elektronické hlasování o Strategii pro Alpský region. Proběhne také výměna názorů s panem Miguel Arias Cañete, komisař pro oblast klimatu a energetiky, jako součást strukturovaného dialogu.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci bude hlasovat o následujících tématech: Politika soudržnosti a strategie pro výzkum a inovace pro inteligentní specializaci (RIS3), Provádění tematického cíle "posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků" (článek 9 (3)) ze společných ustanovení nařízení, Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014, Zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě, Zpráva o pokroku energie z obnovitelných zdrojů; Urychlení provádění politiky soudržnosti.
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělání EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Návaznost strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN. Dále se výbor zaměří na posouzení strategie EU pro mládež 2013-2015 a na Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a větší diverzifikace financování malých a středních podniků na kapitálových trzích Unie.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Bude se hlasovat o: provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen, o genderové stránce chudoby, o Boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU, o Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu, o Zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě a o Činnosti, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014. Dalším bodem programu bude návštěva Věry Jourové, komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů a rozprava na téma Rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • VEHSV proběhne schůze předsednictva specializované sekce Vnější vztahy, dále se uskuteční veřejné slyšení na téma Financování služeb obecného zájmu, Workshop „Dopad partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetické účinnosti budov“ a schůze rozpočtové skupiny. V rámci EHSV proběhne také 1. schůze studijní skupiny Limity pro požadavky na transparentnost podniků, 2. schůze podvýboru REFIT, 3. schůze studijní skupiny Měnící se povaha zaměstnaneckých poměrů / mzda zajišťující důstojný život a schůze poradního výboru EU-Cariforum.
 • Zasedá pracovní skupina pro Jednotný digitální trh výboru IMCO. Tématy zasedání je Vnitřní trh pro zásilky a elektronický obchod
 • V úterý proběhne v Bruselu debata na téma Pas pro poskytovatele služeb, která je organizována CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU.

 

Středa 20. dubna

 

 • V Radě EU probíhá druhý den neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Druhý den budou ministři diskutovat na téma pilíř pro sociální práva;
 • § Proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Vojenského výboru Evropské unie a schůze attaché pro finanční služby.
 • § Proběhne zasedání Coreperu I.
 • § Proběhne zasedání Coreperu II.
 • § Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne setkání Telecom na vysoké úrovni „Propojení vnitřního trhu prostřednícím moderních regulací“. Konference se zaměří na modernizaci evropské telekomunikační legislativy. Cílem konference je, bylo zajištěno, že spotřebitelé a podniky budou mít prospěch z většího výběru, nižších cen a inovativních služeb na vysoké úrovni, a že budou mít přístup k jednotného digitálního trhu.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat Evropské kulturní fórum.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní konference Net Futures 2016: Jednotný digitální trh. Cílem této konference je maximalizovat konkurenceschopnost evropského technologického průmyslu. Konference se zúčastní přes 1000 účastníků, kteří budou diskutovat o budoucích inovací a snadnější a efektivnější cestě na trh. Ročník 2016 bude věnován především tématům cloud computingu, 5G a internetu věcí, tedy základním osám strategie jednotného digitálního trhu.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne Evropský občanský iniciační den.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • V podvýboru pro lidská práva EP bude na programu jednání provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN a rozprava na téma Lidská práva migrace ve třetích zemích.
 • V Podvýboru pro bezpečnost a obranu EP bude na programu jednání Konfliktu v Náhorním Karabachu: dopad na stabilitu v poloze jižního Kavkazu a EU; Boj s ISIS ve východních a jižních sousedních zemích a veřejné slyšení "Zajištění vnějších hranic EU - výzva pro vnitřní a vnější bezpečnost“.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP bude na programu jednání zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných postupů pro udělování a odnímání mezinárodní ochrany. Dále proběhne rozprava na téma Lidská práva a migrace ve třetích zemích. Výbor se také zaměří na přezkum Evropského konsensu o rozvoji. V rámci výboru pro rozvoj proběhne také elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Nová aliance pro bezpečnost potravin a výživy, Boj proti korupci a navazující rezoluce CRIM, Zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných postupů pro udělování a odnímání mezinárodní ochrany, Lidská práva a migrace ve třetích zemích, Evropská unie 2015 Zpráva o soudržnosti politik pro rozvoj. Po ukončení hlasování proběhne příprava post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020 a proběhne rozprava na téma Maximalizace efektivity v oblasti vývoje a výdajů na humanitární pomoc: úloha a přístup Účetního dvora a soudní zvláštní zprávy Účetního dvora 14/2015 o investičním ACP nástroji.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Činnosti, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014 dále o posouzení strategie EU pro mládež 2013-2015 a o Boji proti korupci a navazující rezoluci CRIM. Dalším bodem programu bude Zvláštní zpráva 10/2016 (2015): Další zlepšení nezbytné k zajištění účinného provádění postupu při nadměrném schodku a Slyšení na téma "Řízení projektů a využívání finančních prostředků EU v oblasti infrastruktury a dopravy - účinnost a problémy".
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na programu jednání rozprava na téma Využívání pásma 470-790 MHz v Evropské unii, dále Opatření k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a prezentace studie na téma "Energetická unie: Klíčové rozhodnutí pro realizaci plně integrovaného trhu s energií". Dalším bodem programu bude rozprava na téma Směrem k novému energetickému trhu a prezentována Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP budou na programu jednání Virtuální měny. Dále proběhne rozprava na téma kontroly nabývání a držení zbraní. Dalším bodem jednání bude rozprava o Strategii pro jednotný trh a bude prezentována Zpráva o používání směrnice o poštovních službách. V neposlední řadě se uskuteční rozprava na téma Smlouvy na dodávku digitálního obsahu a Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku.
 • Ve Výboru pro ústavní záležitosti EP bude na programu jednání rozprava o přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech (ECHR): inventarizace po stanovisku ESD a cesta vpřed. Dále se výbor zaměří na rozpočtovou kapacitu pro eurozónu - důsledky pro rozpočet EU, komplementaritu a parlamentní kontrolu a na přípravu post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020. V rámci výboru proběhne také hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Výroční zprávě za rok 2014 o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Po ukončení hlasování proběhne rozprava na téma Zřízení mechanismu EU v oblasti demokracie, právního státu a základních práv.
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP bude na programu jednání prezentace studie o přeshraničním nabývání majetku a prezentace studie o přidané hodnotě činnosti EU v oblasti ochrany zranitelných dospělých osob. Dalším bodem programu bude rozprava na témata: Modernizace pravidel EU týkajících se autorského práva, Soudní příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a Soudní příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Výbor se také zaměří na provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu, dále na žádost, aby byl pan Bolesław G. Piecha zbaven poslanecké imunity a na žádost o ochranu imunity pana Maria Borghezia.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o možných cestách vpřed, pokud jde o situaci zneužití reciprocity s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politik, dále Mise do Turecka, 8 až 11 02. 2016 a sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Na cestě k reformě společného evropského azylového systému a posílení právní cesty do Evropy. Dalším bodem programu bude prezentována aktualizovaná zpráva Zahraniční zločinci: Z pohledu EUROJUST na fenomén a trestněprávní stíhání. Posledním bodem programu bude společné slyšení LIBE/SEDE "Zajištění vnějších hranic EU - výzva pro vnější a vnitřní bezpečnost - probíhající akce v boji proti pašování na hranicích EU".
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP bude programu jednání společné veřejné slyšení INTA-IMCO o TTIP: Veřejné výzvy a příležitosti pro EU a USA. Dále aktuální stav probíhajících třístranných jednání, příprava post-volební revizi víceletého finančního rámce 2014-2020 a realizace doporučení 2010 Parlamentu o sociálních a environmentálních standardech, lidských právech a společenské odpovědnosti. Dalším bodem programu bude rozprava na téma Nová progresivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. V neposlední řadě se Výbor zaměří na Makro-finanční pomoc do Tuniska a Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat anebo užívat na kolových vozidlech.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • § VEHSV proběhne oběd zaměřený na navazování profesních kontaktů v rámci dne evropské občanské iniciativy 2016. Dále se uskuteční 52. schůze SSUR, 19. schůze stálé studijní skupiny Zajišťování potravin, 2. schůze studijní skupiny Ekonomika sdílení a samoregulace a 2. schůze Nařízení o rtuti. V rámci EHSV proběhne také Projekt „Inteligentní ostrovy“: 3. pracovní cesta v EU mimo Brusel – Favignana a společná konference EHSV a řecké HSR věnovaná migraci.

 

Čtvrtek 21. dubna

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference Filantropie a sociální investice. Konference bude příležitostí ke sdílení zkušeností podpory výzkumu a inovací prostřednictvím inovativní filantropie, sociálních investic a rizikového financování. Událost také bude usilovat o posílení vzájemné spolupráce mezi veřejným sektorem, komerčním sektorem a nadacemi.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference Net Futures 2016.
 • V rámci Evropské komise proběhne Konference Digital day 2016: Inovace v digitální éře, transformace našeho hospodářství. Konference se zaměří na digitální hospodářství a jeho konkurenceschopnost, zlepšení e-dovedností a transformaci obchodních modelů v celém průmyslu a službách.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko a delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky. Uskuteční se také hodnocení vědecko-technických možností (STOA), transatlantický legislativní dialog a smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.
 • V podvýboru pro bezpečnost a obranu EP bude na programu jednání Summit jaderné bezpečnosti a sním související otázky a veřejné slyšení "Kybernetická válka: skutečnou hrozbou pro bezpečnost EU".
 • Ve Výboru pro rozvoj EP bude na programu jednání Nezákonnost finančních toků z Afriky a provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na závěrečné postřehy CRPD výboru OSN. Posledním bodem programu bude měření oficiální rozvojové pomoci (ODA).
 • Ve Výbor pro mezinárodní obchod EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Protokol k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, které nespadá do hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru, Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 až 2014, Statistiky týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí na Komisi pro přijímání určitých opatření. Dále se výbor zaměří na rozšíření obchodu s produkty informačních technologií.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP bude na programu jednání nařízení (EU, Euratom) č 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne strukturovaný dialog Evropský parlament - Evropská komise, výměna názorů s Günther Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost. V rámci výboru proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Novém údělu pro spotřebitele energie. Dále se uskuteční výměna názorů s ENISA na téma Kybernetická bezpečnost jako hospodářská příležitost pro EU. Dalším bodem programu bude pak rozprava na téma Odpovědnost, odškodnění a finanční zabezpečení pro těžbu ropy a zemního plynu a veřejné slyšení na téma "Úloha uchovávání energie v budoucím energetickém systému EU".
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Bude se hlasovat o Strategii pro Jednotný trh, o Nové perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice, o Nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce, o Virtuálních měnách a o Necelních překážkách na jednotném trhu. V rámci výboru proběhne také výměna názorů s Andrusem Ansipem, místopředsedou Komise odpovědným za jednotný digitální trh.
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP bude na programu jednání hlasování. Bude se hlasovat o: Přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU, Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie, Podpora volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU, Přijetí návrhu zásad pro řešení případů týkajících se poslanecké imunity, Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce, Přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Právní a etické aspekty robotiky a umělé inteligence.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání rozprava na téma posílení kontroly příslušných databází na vnějších hranicích. Dále bude prezentována zpráva Komise Evropskému parlamentu a druhá zpráva Rady o pokroku Turecka při plnění požadavků jeho uvolnění vízového režimu. V rámci výboru proběhne také rozprava na téma Kontrola nabývání a držení zbraní a prohlášení Europolu o 10.000 migrantských dětech, které jsou pohřešovány. Dalším bodem programu bude boj proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU, boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475 / SVV o boji proti terorismu a zřízení mechanismu EU v oblasti demokracie, právního státu a základních práv. V neposlední řadě proběhne také rozprava na téma Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít víza při překračování vnějších hranic a země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne Veřejné slyšení na téma „Provádění strategie EU v oblasti letectví – zapojení zúčastněných stran“ v souvislosti s TEN/581 Balíček opatření v oblasti letectví a Konference na téma „Digitální den 2016: inovace v digitální éře – nová podoba naší ekonomiky“. Dále se uskuteční mimořádná schůze skupiny III v Haagu – Od zemědělské politiky k politice v oblasti potravin – Směrem ke zdravé a udržitelné výrobě a spotřebě. V rámci EHSV proběhne také informační návštěva „Lycée Saint Joseph de Tivoli de Bordeaux“, informační návštěva „Universidad Complutense de Madrid“ a informační návštěva „Fachschaft WiSo Universität zu Köln“. V neposlední řadě proběhne Workshop SPIRE pořádaný v partnerství s GŘ pro výzkum a inovace.

 

 

tek 22. dubna

 

 • V Radě EU proběhne neformální zasedání ministrů hospodářství a financí a zasedání Výboru pro obchodní politiku.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat konference Filantropie a sociální investice.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • § VEHSV proběhne mimořádná schůze skupiny III v Haagu – Od zemědělské politiky k politice v oblasti potravin – Směrem ke zdravé a udržitelné výrobě a spotřebě a Workshop SPIRE pořádaný v partnerství s GŘ pro výzkum a inovace. Dále proběhne Informační návštěva „NEOMA Business School“ a informační návštěva „University of Latvia“.

Sobota 23. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 24. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/4/2016.< Archív novinek