Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25. 4. - 1. 5. 2016


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí bude v Hospodářském a měnovém výboru EP na programu jednání Zelená kniha o maloobchodních finančních službách a přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky (MSP) a zvýšení rozmanitosti MSP v unii kapitálových trhů.
 • V pondělí proběhne ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP společná rozprava na téma přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
 • V úterý bude v Rozpočtovém výboru EP na programu jednání rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál pro vytváření nových pracovních míst v malých a středních podnicích? Výbor se také zaměří na přístup k finančním prostředkům pro MSP a zvýšení rozmanitosti MSP v unii kapitálových trhů.
 • Ve středu začne dvoudenní plenární zasedání EP, kde například proběhne společná rozprava na téma zlepšování postavení žen v digitálním věku.
 • Ve čtvrtek v rámci Evropské komise proběhne pracovní seminář na téma otevření e-služeb veřejné správy. Seminář si klade za cíl vytvářit kolektivní náhled do inovací ve veřejném sektoru pro otevření elektronické správy (OGS).

 

Pondělí 25. dubna

 

 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou (EDA) dvoudenní seminář na téma obranného výzkumu a technologií. Na akci se sejdou vysocí představitelé, kteří budou diskutovat o kritických situacích, inovacích v obraně a o strategické agendě.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní setkání kontaktních míst a ústředních orgánů podle nařízení Brusel IIA v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní Dialog EU - Latinská Amerika o posílení regionální spolupráce v oblasti zdrojů surovin. Hlavním cílem této akce je diskutovat o akčním plánu pro provádění regionální spolupráce EU se zeměmi Latinské Ameriky (Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika, Peru a Uruguay) v těžebním odvětví. Hlavními tématy budou technologie, poradenské služby (včetně ochrany zdraví a bezpečnosti), obchod, investice do infrastruktury, výzkumu a inovací.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem. Dále proběhne setkání delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina a Delegace pro vztahy s Afghánistánem.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne rozprava o opatřeních přijatých v návaznosti na mimořádné zasedání ministrů EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti 24. března 2016 po teroristických útocích v Bruselu dne 22. března 2016. Dále se výbor zaměří na činnosti navazující na agendu bezpečnosti a nové iniciativy v oblasti boje proti terorismu. Dalšími body programu budou Dohoda mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty a Dohoda mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP bude na programu jednání souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly, dále pak Zelená kniha o maloobchodních finančních službách a rozprava na téma povinná automatická výměna informací v oblasti daní. Posledním bodem jednání bude přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti MSP v unii kapitálových trhů.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP bude na programu jednání Strategie EU pro alpský region a Evropská agentura pro námořní bezpečnost.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP se uskuteční slyšení na téma „Rovné podmínky v Evropě: provádění evropských právních předpisů v odvětví zemědělství“ a výměna názorů s Evropskou komisí (GŘ AGRI) o aktech v převedené pravomoci a prováděcích aktech, pokud jde o krize v zemědělství.
 • V Rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání příprava post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Dále se uskuteční rozprava na téma uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie - EGF/2015/010 FR/ MoryGlobal) a uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka - EGF/2015/011 GR /Supermarket Larissa).
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP bude na programu jednání přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, dále využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii a proběhne výměna názorů s panem Jensem Geierem, hlavním zpravodajem pro rozpočet 2017.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne veřejné slyšení a 1. schůze studijní skupiny Dlouhodobá sociální péče, nabídka pracovních sil a mobilita. Dále se uskuteční 1. schůze skupiny Nedostatečná evropská konkurenceschopnost pro zakládání nových podniků a 2. schůze stálé studijní skupiny Podniky sociální ekonomiky. VEHSV také zasedne rozšířené užší předsednictvo.

 

Úterý 26. dubna

 

 • Zasedá skupina Mertens a Politický a bezpečnostní výbor.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou (EDA) bude druhým dnem probíhat seminář na téma obranného výzkumu a technologií.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat setkání kontaktních míst a ústředních orgánů podle nařízení Brusel IIA.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat Dialog EU - Latinská Amerika o posílení regionální spolupráce v oblasti zdrojů surovin.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin. Dále se uskuteční setkání delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile, EU-Ukrajina. Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie. V neposlední řadě proběhne setkání delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne společné setkání s Rozpočtový výborem na téma Rozpočtová kapacita pro eurozónu - důsledky pro rozpočet EU, doplňkovost a parlamentní kontrola. Dalším bodem programu, již samostatným, bude přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. V rámci výboru proběhne i hlasování. Europoslanci budou hlasovat o povinné automatické výměně informací v oblasti daní, o virtuální měnách a o kontrole uplatňování práva Unie - Výroční zpráva za rok 2014.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude na programu jednání souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly a rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání. Dalším bodem programu bude zpráva o používání směrnice o poštovních službách. Proběhne také rozprava na téma Uprchlíci: Sociální začleňování a integrace na trhu práce a zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě. Ve výboru proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, dále o Strategii EU pro alpský region a o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu.
 • Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude na programu jednání odpovědnost, odškodnění a finanční zabezpečení pro těžbu ropy a zemního plynu, dále pak provádění zdravotních právních předpisů a zpráva o probíhajících mezinárodních institucionálních jednáních. Ve výboru se uskuteční elektronické hlasování. Bude se hlasovat o mezních hodnotách emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích, o zprávě o pokroku energie z obnovitelných zdrojů, dále o zprávě o plnění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/ EU) a o označování energetické účinnosti. Po ukončení hlasování bude probíhat rozprava na téma příprava post-volební revize víceletého finančního rámce na období 2014-2020 a na téma provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP bude na programu jednání provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu a uskuteční se výměna názorů s výkonným ředitelem agentury EASA Patrickem Kyem o opatřeních navazujících na zřícení letadla MH17. V rámci výboru proběhne představení pracovního dokumentu útvarů Komise o snižování hlučnosti nákladní železniční dopravy – SWD(2015)0300. Pracovní skupina pro cestovní ruch představí manifest s názvem Cestovní ruch na podporu růstu a zaměstnanosti, na jehož základě proběhne výměna názorů se zúčastněnými stranami. Dalším bodem programu bude představení studie s názvem Samořídící automobily: budoucnost silniční dopravy? A veřejné slyšení o silniční dopravě v éře nových technologií.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Bude se hlasovat o technických řešení pro udržitelné zemědělství v EU, o Strategii EU pro alpský region a o zprávě o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Po ukončení hlasování bude na programu jednání výměna názorů s Jensem Geierem (zpravodajem výboru BUDG) o rozpočtovém procesu pro rok 2017 a Rozpočtu na rok 2017 – mandát k zahájení třístranných jednání. Dále se výbor zaměří na novou perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice. V rámci výboru proběhne také prezentace studie nazvané „Úloha společné zemědělské politiky EU v oblasti vytváření pracovních míst na venkově“. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?
 • Ve Výbor pro kulturu a vzdělání EP proběhne elektronické hlasování. Bude se hlasovat o spolupráci EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), dále na téma Uprchlíci: Sociální začleňování a integrace do trhu práce, o přípravě post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020 a o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
 • V Rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál pro vytváření nových pracovních míst v MSP? a Přístup k finančním prostředkům pro MSP a zvýšení rozmanitosti MSP v unii kapitálových trhů. Dále se výbor zaměří na provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V rámci výboru proběhne hlasování. Bude se hlasovat o Evropských hranicích a pobřežní stráži, dále o svěřeneckém fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc a o 2016 Rozpočet: Oddíl III – Komise, 2016 Rozpočet: Ostatní oddíly.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční schůze předsednictva. Proběhne také informační návštěva „Youth Organisation in Boden - Sweden“ a seminář metody prezentace (MODUL 2).

 

Středa 27. dubna

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro obchodní politiku - odborníci (služby a investice) a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání pracovní skupiny předsednictva.
 • V Evropském parlamentu se uskuteční dvoudenní plenární zasedání. Na programu jednání bude výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 a společná rozprava o udělení Absolutorii za rok 2014 (53 zpráv). Dalším bodem programu bude rozprava na téma Útoky na nemocnice a školy jako porušení mezinárodního humanitárního práva a Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015; Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte (přes hranice) v Evropě. V neposlední řadě se europoslanci zaměří na ženy pracující v domácnosti a pečující o jiné osoby v EU a na rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV se uskuteční 516. plenární zasedání. Dále proběhne informační návštěva „BAköV Berlin“ a informační návštěva „Université de Liège“. Vneposlední řadě se uskuteční vernisáž výstavy: Giles Duley – „This is Europe, This is Now“ a účast pana VUORIHO na setkání s předsedou EHSV panem Dassisem.

 

Čtvrtek 28. dubna

 

 • Proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro obchodní politiku - odborníci (služby a investice), zasedání Výboru pro finanční služby a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne setkání pracovní skupiny s názvem Zlepšení podávání zpráv a zaznamenávání trestných činů z nenávisti v rámci EU. Akce je považována za prevenci. Cílem je usnadnit obětem ohlásit nezákonnou diskriminaci a zajistit, aby policie, trestní a soudní orgány měli dostatečné znalosti, aby efektivně vyšetřovali a stíhali pachatele.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne konference o reformě regulace profesí. Zúčastněné strany, včetně vnitrostátních orgánů a profesních organizací budou diskutovat o vzájemných hodnocení regulovaných profesí, jejích výsledcích a o národních akčních plánech pro řešení zastaralé nebo nepřiměřené regulace.
 • V rámci Evropské komise proběhne pracovní seminář na téma otevření e-služeb veřejné správy. Seminář si klade za cíl vytvořit kolektivní náhled do inovací ve veřejném sektoru pro otevření elektronické správy (OGS).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem, schůze delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem, schůze delegace pro vztahy s Mercosurem a delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií.
 • V Evropském parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude rozprava na téma Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU-Turecko. Dále proběhne společná rozprava o Železničním balíčku. V rámci plenárního zasedání proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o dohodě o společném evropském leteckém prostoru EU - Gruzie (přistoupení Chorvatska), o Evropsko-středomořská letecké dohodě EU – Izrael (přistoupení Chorvatska), o Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska), o návrzích usnesení - Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu, o Agentuře Evropské unie pro železnice, o Interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, o bezpečnosti železnic, o indexech používaných jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, o Absolutoriu za rok 2014 (53), o návrzích usnesení - Útoky na nemocnice a školy jako porušení mezinárodního humanitárního práva, o přístupu veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015, o ženách pracující v domácnosti a pečujících o jiné osoby v EU a v neposlední řadě o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 516. plenární zasedání.

 

tek 29. dubna

 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne akce s názvem Diplohack, která má za cíl vyvinout aplikace, díky nimž budou údaje v Evropě transparentnější a přístupnější občanům.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • § VEHSV proběhne pracovní seminář zaměřený na základy Komunikace on-line a sociální média a 4. pracovní cesta v rámci Going local – La Rochelle pod záštitou Inteligentních měst.

 

Sobota 30. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 1. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/4/2016.< Archív novinek