Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 9. - 15. 5. 2016


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde například proběhne rozprava na téma politiky soudržnosti.
 • V pondělí instituce EU slaví den Evropy.
 • V úterý v Evropském hospodářském a sociálním výboru zasedne předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.
 • Ve středu v rámci nizozemské předsednictví proběhne akce „Drive to Digital Europe“. Akce bude zaměřena na digitální automobilový průmysl.
 • Ve čtvrtek pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference vysokých představitelů zaměřená na kybernetickou bezpečnost. Cílem bude diskutovat o dobrých praktikách a posílení evropské spolupráce v této oblasti.
 • Ve čtvrtek Evropská komise ve spolupráci s belgickými regiony organizuje pracovní seminář s názvem „Druhá šance pro podnikatele: od neúspěchu k úspěchu“. Ze semináře bude vytvořena zpráva pro Evropskou komisi, která ji bude prezentovat na konferenci Fóra jednotného trhu dne 13. června v Nizozemsku.

 

 

Pondělí 9. května

 

 • Evropské instituce slaví den Evropy.
 • Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den budou na programu jednání dvě společné rozpravy, a to na téma politiky soudržnosti a dohody o partnerství v oblasti rybolovu. V neposlední řadě se europoslanci zaměří na povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin.
 • V Evropském parlamentu zasedne předsednictvo EP.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

 

Úterý 10. května

 

 • Zasedá Zvláštní výbor pro zemědělství, dále se uskuteční schůze skupiny Mertens a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne schůze pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro Evropské sdružení volného obchodu.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s programem Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) proběhne čtyřdenní konference, zaměřená na mezinárodní klimatické změny s názvem „Adaption Futures 2016“. Každý den bude zahrnovat plenární zasedání, na kterých řečníci budou diskutovat o aktuálních a budoucích problémech.
 • Evropská komise pořádá konferenci zaměřenou na železniční bezpečnost pasažérů v Evropské unii. Cílem této konference je sdílení poznatků o bezpečnosti železniční dopravy a podnícení diskuze napříč celým železničním sektorem. Konference bude rovněž sloužit jako studie pro budoucí iniciativy Evropské komise v rámci zlepšení bezpečnosti železniční dopravy.
 • V Evropském parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude rozprava o podpoře volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin. Dále proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících tématech: Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic a Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou. V rámci plenárního zasedání také proběhne příprava světového humanitárního summitu.
 • V Evropském parlamentu proběhne konference předsedů delegací, konference předsedů výborů a schůze kvestorů. Sejdou se také generální sekretariáty politických stran a generální tajemník EP s generálními tajemníky politických stran.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba. Proběhne také ustavující schůze Platformy občanské společnosti EU-Moldavsko a schůze monitorovacího výboru Mezinárodní obchod.
 • Zastoupení ČR při EU spoluorganizuje v Bruselu seminář věnovaný online platformám.

 

Středa 11. května

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice) a zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • Proběhne schůze attaché pro finanční služby a schůze pracovní skupiny pro telekomunikaci a informační společnost.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s programem Organizace spojených národů pro životní prostředí bude druhým dnem probíhat konference s názvem „Adaption Futures 2016“.
 • Nizozemské předsednictví pořádá akci „Drive to Digital Europe“. Akce bude zaměřena na digitální automobilový průmysl.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne třídenní pracovní seminář zaměřený na evropské zakázky v oblasti inovativní zdravotní péče.
 • V Evropském parlamentu bude třetím dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), dále rozprava na téma Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Dalším bodem programu budou výjimky pro obchodníky s komoditami a rozhodnutí o reformě společného evropského azylového systému. Posledním bodem programu bude povinná automatická výměna informací v oblasti daní.
 • V Evropském parlamentu se konají interní jednání politických skupin. Dále proběhne setkání delegací, jako například delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem a také delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru.
 • Proběhne schůze politické Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí. Proběhne také 1. schůze studijní skupiny Evropský pilíř sociálních práv, dále 162. schůze Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí a přípravná schůze – kulatý stůl EU-Čína. V rámci EHSV se také uskuteční plenární shromáždění Hospodářského a sociálního výboru oblasti Velký region a schůze Střediska pro sledování jednotného trhu.

 

Čtvrtek 12. května

 

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se se budou zabývat Evropským konsensem o rozvoji, dále migrací a rozvojem a přípravami Světového humanitárního summitu.
 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro obchodní politiky a attaché pro obchodní služby.
 • Proběhne schůze pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst, schůze pracovní skupiny pro životní prostředí a schůze pracovní skupiny radů pro finanční věci.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s programem Organizace spojených národů pro životní prostředí bude třetím dnem probíhat konference s názvem „Adaption Futures 2016“.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference vysokých představitelů zaměřená na Kybernetickou bezpečnost. Cílem bude diskutovat o dobrých praktikách a posílení evropské spolupráce v této oblasti. Akce se zúčastní představitelé soukromého tak i veřejného sektoru.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat pracovní seminář zaměřený na financování EU zakázek inovací v oblasti zdravotní péče.
 • Začíná dvoudenní fórum EU zaměřené na Strategii EU pro region Jadranského a Iónského moře. Konference je spolupořádána chorvatskou vládou. Cílem této akce je zhodnotit pokrok strategie od jejího schválení vroce 2014 a definování nových strategických cílů do budoucna.
 • § Evropská komise ve spolupráci s belgickými regiony organizuje pracovní seminář s názvem „Druhá šance pro podnikatele: od neúspěchu k úspěchu“. Seminář je součástí fóra pro Jednotný trh, které bylo zřízeno Evropskou komisí. Ze semináře bude vytvořen report pro Evropskou komisi, který bude prezentován na konferenci Fóra jednotného trhu 13. června v Nizozemsku.
 • Ve spolupráci s Evropskou komisí proběhne konference SEMIC.
 • V Evropském parlamentu bude posledním dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude rámcová dohoda o rodičovské dovolené, dále prevence obchodování s lidmi a boj proti němu a informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách.
 • V Evropském parlamentu proběhne Konference předsedů, schůze skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb a delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti (stanovisko z vlastní iniciativy), dále 2. schůze studijní skupiny Status Číny jako tržního hospodářství, 2. schůze zájmové skupiny EHSV MSP, řemesla a svobodná povolání a 1. schůze Akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V rámci EHSV proběhne také zasedání Specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost a zasedání Specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství.

tek 13. května

 

 • V Radě EU proběhne zasedání Rady pro zahraniční věci. Ministři se se budou zabývat Evropským konsensem o rozvoji, dále migrací a rozvojem a přípravami Světového humanitárního summitu.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s programem Organizace spojených národů pro životní prostředí bude posledním dnem probíhat konference s názvem „Adaption Futures 2016“.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat konference vysokých představitelů zaměřená na Kybernetickou bezpečnost.
 • Pod záštitou Evropské komise bude třetím dnem probíhat pracovní seminář zaměřený na financování EU zakázek inovací v oblasti zdravotní péče.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat fórum EU zaměřené na Strategii EU pro region Jadranského a Iónského moře.
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce ECO - Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, dále proběhne 5. pracovní cesta v rámci Going local – Malaga (ES) pod záštitou Inteligentních měst.

 

Sobota 14. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 15. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do. 26.07.       Veřejná konzultace o Pasu pro poskytovatele služeb  

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 5/5/2016.< Archív novinek