Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. - 29. 5. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s Evropskou komisí proběhne dvoudenní konference nazvaná Open Innovation 2.0 2016. Akce bude zaměřena na jednotný digitální trh, online platformy, inovace založené na datech aj.
 • V pondělí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne veřejné slyšení na téma „Balíček o plynu – jak posílit energetickou bezpečnost EU“ a výměna názorů s panem Andrusem Ansipem, místopředsedou pro jednotný digitální trh jako součást strukturovaného dialogu.
 • V úterý ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání rozprava o smlouvách na dodávku digitálního obsahu a o smlouvách na online prodej zboží a další prodej na dálku.
 • Ve středu Evropská komise zveřejní balíček pro elektronické obchodování.
 • Ve středu v Evropském parlamentu začne plenární zasedání, kde se europoslanci zaměří na přípravu zavádění přeshraničních nástrojů elektronické identifikace a služeb on-line. Bude také prezentována zpráva o necelních překážkách na jednotném trhu.
 • Ve středu se koná schůze Senátu PČR. Senátoři se mj. budou zabývat evropskými tisky jako Energetický balíček, Sdělení Komise – Investice do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku ESIF, Zpráva Komise o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zpráva o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého;
 • Ve čtvrtek začne mezinárodní summit G7 v Japonsku. Summit se zaměří na globální hospodářský růst, uprchlickou krizi, terorismus a různé otázky zahraniční politiky.
 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku: Rada přijme obecný přístup k návrhu rozhodnutí o využívání pásma ultra krátkých vln (UKV) (470–790 MHz) v EU. Proběhne také rozprava o přezkumu telekomunikačních pravidel EU.
 • Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro konkurenceschopnost.
 • Ve čtvrtek v Evropském parlamentu na plenárním zasedání proběhne hlasování o necelních překážkách na jednotném trhu a o Strategii pro jednotný trh.

 

 

Pondělí 23. května

 

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři budou jednat o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák. Dále se zaměří na vnější aspekty migrace a představí aktuální informace o globální strategii EU.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví a ve spolupráci s Evropskou komisí, proběhne dvoudenní konference Open Innovation 2.0 2016. Akce bude zaměřena na jednotný digitální trh, online platformy, inovace založené na datech a na další související témata. Součástí akce bude předávání ocenění 'Luminary Awards'.
 • V Alžíru se koná podnikatelské fórum EU-Alžírsko. Fórum se zaměří na obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost a zemní plyn. Proběhne také debata o plánu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, který byl přijat alžírskou vládou v roce 2015.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP bude na programu jednání rozprava na téma Indikátory udržitelného rozvoje. Dále se výbor zaměří na dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé a na rozpočet pro rok 2017 a sním spojené udělení mandátu k zahájení třístranných jednání. V neposlední řadě bude také na programu jednání politická situace v Somálsku a volební proces v roce 2016.
 • V Rozpočtovém výboru EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost z Francie - EGF/2015/010 FR/ MoryGlobal), Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost společnosti Řecko - EGF/ 2015/011 GR/Supermarket Larissa), Činnosti, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014, Jak nejlépe využít potenciál pro vytváření nových pracovních míst v malých a středních podniků?, Přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a větší diverzifikaci financování malých a středních podniků na kapitálových trzích Unie, o Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 2016 Rozpočet: Oddíl III – Komise, 2016 Rozpočet: Ostatní oddíly.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP bude na programu jednání jmenování jednoho člena Evropského účetního dvora a slyšení Rimantase Šadžiuse, kandidáta nominovaného litevskými orgány. Ve výboru bude prezentována zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 5/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): „Zajistila Komise účinné provádění směrnice o službách?“ a proběhne rozprava na téma vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP budou na programu jednání pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem s přímým dopadem na fungování vnitřního trhu. Proběhne také veřejné slyšení o evropském systému pojištění vkladů (EDIS).
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne veřejné slyšení na téma „Balíček o plynu – jak posílit energetickou bezpečnost EU a výměna názorů s panem Andrusem Ansipem, místopředsedou pro jednotný digitální trh, jako součást strukturovaného dialogu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a zelená kniha o retailových finančních službách. V rámci výboru proběhne také výměna názorů s komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elzbietou Bienkowskou. Posledním bodem programu bude Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce; Strategie pro evropské letectví.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP proběhne příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise a strukturovaný dialog – výměna názorů s komisařkou Bulcovou o pracovním programu Komise a představení dopravních projektů financovaných v rámci EFSI/CEF.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání Protokol k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI). Dále budou na programu jednání zprávy EUROPOLU "Zpráva o situaci v oblasti terorismu v roce 2016 (TE-SAT)" a "Změny způsobu provádění teroristických útoků Islámského státu". Výbor předloží návrh prováděcího rozhodnutí Rady ze dne 12. května 2016, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru (v návaznosti na návrh Komise.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhne výměna názorů o připravované iniciativě EU v odvětví oděvního průmyslu. Dalším bodem programu bude současný stav probíhajících třístranných jednání a nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Europoslanci budou také projednávat strategii EU vůči Íránu po podepsání dohody o jaderném programu a sankce USA mající dopad na obchodní činnost EU v Íránu.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV zasedne rozšířené užší předsednictvo. Proběhne 1. schůze studijní skupiny Přezkum směrnice o vysílání pracovníků, 2. schůze studijní skupiny Digitální pilíř růstu: počítačově zdatní senioři, potenciál 25 % evropského obyvatelstva a 1. schůze studijní skupiny Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti podpory legální migrace do EU. Uskuteční se také informační návštěva „Albin Folkhögskola“.

 

Úterý 24. května

 

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti: Rada v rámci příprav zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června2016 projedná komentovaný návrh pořadu jednání. Ministři také povedou každoroční dialog o právním státě.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Bezpečnostní výbor – zabezpečení informací (AQUA, odborníci).
 • V Radě proběhne schůze attaché pro finanční služby, Euroskupiny a pracovní skupiny pro energetiku.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí bude druhým dnem probíhat konference Open Innovation 2.0 2016.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne Evropský start-up festival. Cílem této akce je pomoci začínajícím najít ty správné investiční příležitosti, nábor nových talentovaných zaměstnanců a prohloubení podnikatelské sféry.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne politické fórum zaměřené na sociální rozměr hospodářské a měnové unie. Fórum se zaměří na dvě témata: sociální dimenzi daňové odpovědnosti a financování růstu podporujícího začlenění v Evropské unii.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky a setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických stran.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Dalším bodem programu bude rozprava na téma Další kroky směrem k dosažení globálních cílů a závazků EU v oblasti výživy a zajišťování potravin ve světě. V neposlední řadě se výbor zaměří na nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod bude na programu jednání souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly a dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé. Potom proběhne elektronické hlasování. Poslanci budou hlasovat o: Makro finanční pomoc Tunisku, Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA), Sankce USA mající dopad na obchodní činnost EU v Íránu; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce, Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise. Po ukončení hlasování proběhne veřejné slyšení na téma Mezinárodní digitální obchod se zbožím a službami, Evropa jako globální hráč.
 • V rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání mise do Jordánska a Libanonu (15.-19. května), dále uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Belgie - EGF/2015/012BE/ Hainaut Machinery) a rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se výbor zaměří na společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení agentury pro bezpečnost letectví Evropské unie. Posledním bodem programu bude příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o změně nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a o protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu V části III Smlouvy o fungování Evropské unie. Dalším bodem programu bude společná rozprava na téma tvorba rozpočtů založená na výkonnosti. Výbor se také zaměří na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2016 (udělení absolutoria za rok 2015) pod názvem „Je systém Komise pro měření výkonnosti v souvislosti s příjmy zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze správných údajů?“ a na zvláštní zprávu EUD č. 23/2015 (absolutorium za rok 2015): Kvalita vody v povodí řeky Dunaje: bylo dosaženo pokroku při provádění rámcové směrnice o vodě, avšak stále nebylo zcela dosaženo cíle. Dalším bodem programu bude rozpočtová kapacita pro eurozónu a slyšení na téma „Ochrana finančních zájmů Evropské unie: úloha investigativní žurnalistiky, dozorčích nevládních organizací a multimediálních akcí.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP budou na programu jednání společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, dále obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování. Ve výboru proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o pravidlech proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem s přímým dopadem na fungování vnitřního trhu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi. Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování. Dalším bodem programu bude zpráva o používání směrnice o poštovních službách. V neposlední řadě se také uskuteční výměna názorů s komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Jonathanem Hillem. Výbor se také zaměří na smlouvy na dodávku digitálního obsahu a na smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání prezentace výroční zprávy, s níž vystoupí evropský inspektor ochrany údajů Giovanni Buttareli. Dále proběhne společná rozprava o zřízení systému Entry/Exit (EES) na registraci vstupních a výstupních údajů a odmítnutí vstupních údajů státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států EU a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva. Dalším bodem programu bude změna nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému Entry/Exit, souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly a boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM. Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, o dohodě mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, o Evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Evropské statistiky cen zemního plynu a elektřiny a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU), Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise. Po ukončení hlasování bude na programu jednání rozpočet na rok 2016 a mandát k zahájení třístranných jednání, dále Strategie EU pro vytápění a chlazení a nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o: Pilotní projekty a přípravné akce v rozpočtu na rok 2017, Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise. Po ukončení hlasování se Výbor zaměří na vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života, vymýcení praktik mrzačení ženských pohlavních orgánů a na vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života.
 • Ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP si poslanci vyslechnou dvě prezentace, které by jim měly pomoci při shromažďování důkazů. Odborníci z nizozemské organizace pro aplikovaný vědecký výzkum TNO ve své prezentaci představí měření používaná pro určení reálného výkonu emisí u silničních vozidel. Zástupce Evropské agentury pro životní prostředí bude informovat o způsobu shromažďování a šíření údajů o emisí vozidel.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne informační návštěva „Comité d'Entreprise Européen d'Air France / KLM“, dále se uskuteční schůze kvestorů a setkání domácí poradní skupina EU v rámci dohody o přidružení se Střední Amerikou. Dále proběhne schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny II a schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny Různé zájmy (skupina III). V rámci EHSV se také uskuteční informační návštěva „Institut für Sozialwissenschaften Universität Oldenburg a schůze předsednictva. V neposlední řadě proběhne setkání skupiny ad hoc „Jednodušší provádění pravidel pro náhrady členům“ sIT a informační návštěva „Next Educational Centre Copenhagen“.

 

Středa 25. května

 

 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • V Radě zasedá Bezpečnostní výbor – Komise pro bezpečnostní akreditaci, dále Vojenský výbor Evropské unie a Výbor pro obchodní politiku (TPC).
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro finanční služby, schůze pracovní skupiny pro leteckou dopravu a schůze pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Evropská komise zveřejní balíček pro elektronické obchodování. Vedle geoblockingu by se měl balíček věnovat doručování zásilek, spolupráci na ochraně spotřebitele a v neposlední řadě aktualizaci pravidel Směrnice o nekalých obchodních praktikách z roku 2005.
 • V rámci Evropské komise proběhne dvoudenní konference EU: Elektro mobilita – 4. setkání zúčastněných stran. Konference se zaměří na urbanistiku, nabíjející vozidla nebo na provozní dopad elektrických vozidel. Cílem bude také zhodnotit dosavadní výsledky.
 • V Evropském parlamentu zasedne pracovní skupina předsednictva.
 • V Evropském parlamentu proběhne plenární zasedání. Na programu jednání budou rozpravy o rozhodnutí přijatých ohledně balíčku pro jednotný digitální trh, dále příprava summitu G7, transatlantické datové toky a zavádění přeshraničních nástrojů elektronické identifikace a služeb on-line. Dalším bodem programu bude společná rozprava na téma zaměření energetické unie na občany a boj proti energetické chudobě. Po ukončení společné rozpravy bude následovat krátké přednesení těchto zpráv: chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů, necelní překážky na jednotném trhu a virtuální měny.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhnou přípravy 517. plenárního zasedání a to v rámci zasedání přípravných skupin. Proběhne také informační návštěva „Universidad Complutense de Madrid“ a informační návštěva „Rhine-Waal University of Applied Sciences“. V neposlední řadě se uskuteční setkání s panem Gyurcsanym (DASSIS).
 • Schůze Senátu PČR – senátoři se mj. budou zabývat evropskými tisky jako Energetický balíček, Sdělení Komise – Investice do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku ESIF, Zpráva Komise o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zpráva o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého;

 

Čtvrtek 26. května

 

 • Zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku: Rada přijme obecný přístup k návrhu rozhodnutí o využívání pásma ultra krátkých vln (UKV) (470–790 MHz) v EU. Proběhne také rozprava o přezkumu telekomunikačních pravidel EU.
 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro finanční služby.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro životní prostředí.
 • Proběhne dvoudenní summit skupiny G7 v Japonsku. Summit se zaměří na globální hospodářský růst, uprchlickou krizi, terorismus a různé otázky zahraniční politiky.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne 39. konference ředitelů platebních agentur EU (zemědělství). Konference se především zaměří na provádění společné zemědělské politiky.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference s názvem EU: Elektro mobilita – 4. setkání zúčastněných stran.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne půldenní informační schůzka s názvem AS4 Nástroje pro propojení Evropy (CEF) – e doručení. Schůzka je určena dodavatelům softwaru, realizátorům a poskytovatelům odborné přípravy, kteří mají zájem o AS4 nástroj.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace pro vztahy s Běloruskem, delegace pro vztahy s Izraelem, delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky a delegace pro vztahy s Palestinou.
 • V Evropské parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání. Prvním bodem programu budou rozpravy na téma Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků a na téma Strategie pro jednotný trh. Dalším bodem programu bude hlasování. Europoslanci budou hlasovat o virtuálních měnách, dále o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal a o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. Také se bude hlasovat o dočasném opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska, o 71. zasedání Valného shromáždění OSN, o transatlantických datových tocích, o realizaci nové politiky pro spotřebitele energie a o chudobě z hlediska rovnosti žen a mužů. V neposlední řadě se bude hlasovat o necelních překážkách na jednotném trhu a o Strategii pro jednotný trh.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne 517. plenární zasedání. Uskuteční se také informační návštěva „Swedish Trade Union Saco“ a informační návštěva „Francis Marion University Florence & HTW Saarbrücken“. V rámci EHSV proběhne také Fórum občanské společnosti 2016 a jeho plenární shromáždění. Proběhne také 2. schůze studijní skupiny REX/464 Postoj EHSV, pokud jde o konkrétní klíčové otázky TTIP. V neposlední řadě se členové monitorovacího výboru Euromed zúčastní Fóra občanské společnosti jižních zemí.

 

tek 27. května

 

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost.
 • Druhým dnem bude probíhat summit G7 v Japonsku.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA) proběhne pětidenní konference s názvem „Space Solutions“. Konference bude zaměřena na evropskou politiku v oblasti vesmírných technologií a aplikací, vývoje programů Galileo, Copernicus a na využívání velkých dat z evropského satelitního systému evropským průmyslovým a podnikatelským sektorem.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV bude delegace 6 členů na zasedání Švédského venkovského parlamentu. Dále proběhne Komunikace on-line a sociální média pro pokročilé. V neposlední řadě se členové monitorovacího výboru Euromed zúčastní Fóra občanské společnosti jižních zemí.

Sobota 28. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 29. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 20/5/2016.< Archív novinek