Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 30. 5 - 5. 6. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne prezentace zvláštní zprávy ohledně směrnice o službách, s níž vystoupí Evropský účetní dvůr.
 • V pondělí ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP proběhne hlasování o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů.
 • V úterý v Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost a pracovní skupiny pro energetiku.
 • Ve středu pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne třídenní konference „Digital and Open Government“. Konference je spojena s evropským akčním plánem pro eGovernment, který je součástí strategie pro jednotný digitální trh.

 

 

Pondělí 30. května

 

 • Zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Ministři přijmou závěry o úloze odvětví mládeže při předcházení násilné radikalizaci mladých lidí a boji proti ní. Dále se zaměří na podporu mediální gramotnosti a kritického myšlení, modernizaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě a na podporu evropského audiovizuálního obsahu. Rada má také přijmout závěry o posílení integrity, transparentnosti a řádné správy při významných sportovních akcích.
 • Proběhne neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti, na kterém se ministři budou věnovat městské agendě.
 • Proběhne neformální zasedání ministrů zemědělství.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference na téma městské agendy pro EU. Na této konferenci se ministři členských států EU se setkají s partnerskými zeměmi EU a evropskými zúčastněnými stranami (například Výbor regionů), aby podpořili Amsterodamský pakt jako nový krok v dalším rozvoji městské agendy pro EU.
 • V rámci Evropské komise proběhne Zelený týden 2016. Cílem konference bude projednat evropskou politiku životního prostředí, se zaměřením na téma „Investice pro zelenější budoucnost".
 • V podvýboru pro lidská práva EP bude na programu jednání zpětná vazba z mise do Thajska a zpětná vazba z mise do Turecka a na Světový humanitární summit.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP bude na programu jednání společná schůze s výborem EP BUDG. Dále se uskuteční jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a veřejné slyšení s Jeanem-Paulem Gauzèsem, kandidátem navrženým Komisí. Ve výboru proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi. Dále proběhne prezentace zvláštní zprávy ohledně směrnice o službách, s níž vystoupí Evropský účetní dvůr. V neposlední řadě se výbor zaměří na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb a na normy občanského práva o robotice.
 • Ve Výbor pro kulturu a vzdělávání EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013-2015 a o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů. Dalším bodem programu bude rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání, demokracie online v Evropské unii: potenciál a výzvy, investice do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů a sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných postupů pro udělování a odnímání mezinárodní ochrany a Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o přípravě povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, dále o výměně informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS), o protokolu k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, o jednotném vzoru víz, o Evropských hranicích a pobřežní stráži, o Evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP proběhne elektronické hlasování. Bude se hlasovat o přípravě povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise a o kontrole uplatňování práva Unie – výroční zpráva za rok 2014.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude na programu jednání protokol k dohodě mezi ES a Švýcarskem o volném pohybu osob zohledňující přistoupení Chorvatska k EU, dále rozpočtová kapacita pro eurozónu a hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Ve výboru proběhne elektronické hlasování. Bude se hlasovat o příspěvku výboru EMPL o strukturovaném dialogu, dále o přípravě povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu a o Uprchlících: Sociální začleňování a integrace na trhu práce.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem a delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • § VEHSV proběhne mnohostranné setkání zainteresovaných stran, dále slyšení a 1. schůze studijní skupiny po Pařížské konferenci a 2. schůze studijní skupiny Limity pro požadavky na transparentnost podniků. V neposlední řadě se také uskuteční 2. schůze zaměřená na Rozpočet EU – důraz na skutečné výsledky.

 

Úterý 31. května

 

 • Druhým dnem zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a probíhá neformální zasedání ministrů zemědělství.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, attaché pro finanční služby a skupina Mertens.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost a pracovní skupiny pro energetiku.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne pracovní seminář zaměřený na budoucnost eGovernment. Seminář se zaměří na digitální veřejné služby.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat „Zelený týden“.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických stran.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne mimořádná schůze skupiny II. Dále budou probíhat dny občanské společnosti a uskuteční se informační návštěva „BR VÖGB“ a informační návštěva „Robert Schuman Institute Budapest“. V rámci DASSIS se uskuteční setkání s nezávislým expertem na zahraniční dluh a lidská práva panem Juanem Pablem Bohoslavskym a setkání s panem Markkulou.

 

Středa 1. června

 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Politický a bezpečnostní výbor a Vojenský výbor Evropské unie.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh a schůze attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne třídenní konference „Digital and Open Government„. Konference je spojena s evropským akčním plánem pro eGovernment, který je součástí strategie jednotného digitálního trhu.
 • V rámci Evropské komise proběhne dvoudenní konference s názvem Smart Regions. Konference se bude věnovat přechodu k obnovitelným energetickým zdrojům, digitálnímu růstu nebo zemědělsko-potravinářské a průmyslové modernizaci.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických stran a setkání pracovní skupina „Interinstitucionální spolupráce“.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 1. schůze studijní skupiny a slyšení na téma Agenda 2030 – Odhodlání Evropské unie globálně podporovat cíle udržitelného rozvoje. Dále se uskuteční 2. schůze studijní skupiny Výzvy, jimž čelí ocelářský průmysl, 2. schůze stálé studijní skupiny Služby obecného zájmu (v roce 2016) a 25. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 za účasti národních hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí. V neposlední řadě se také uskuteční konference na téma: Sledujte vývoj svého důchodu v Evropě (TTYPE) a Schůze studijní skupiny TEN/595 – Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské.

 

Čtvrtek 2. června

 

 • V Radě zasedá Bezpečnostní výbor a attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemské předsednictví bude druhým dnem probíhat konference „Digital and Open Government„.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference s názvem Smart Regions.
 • V Evropském parlamentu proběhne konference předsedů a setkání delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • VEHSV proběhne 53. schůze SSUR. Dále se uskuteční schůze monitorovacího výboru Západní Balkán konaná v Sarajevu (Bosna a Hercegovina), 1. schůze studijní skupiny TEN/588 Bezpečnost dodávek zemního plynu, schůze komunikační skupiny a kontaktních osob pro komunikaci a setkání monitorovacího výboru EU-Latinská Amerika. V rámci EHSV proběhne také kulatý stůl na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin – Jak může udržitelné odvětví těžby přispět k hospodářskému a průmyslovému růstu Polska, ve Varšavě v Polsku.

 

tek 3. června

 

 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou nizozemské předsednictví bude posledním dnem probíhat konference „Digital and Open Government„.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne schůze komunikační skupiny a kontaktních osob pro komunikaci a informační návštěva „Universidad Icesi“.

 

Sobota 4. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 5. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 26/5/2016.< Archív novinek