Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 6. - 12. 6. 2016


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro energetiku. Očekává se, že ministři přijmou obecný přístup k návrhu rozhodnutí o zřízení mechanismu výměny informací ohledně mezivládních dohod a nezávazných instrumentů mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Rada povede veřejnou diskusi na téma bezpečnost dodávek plynu. Dalším tématem bude zpráva předsednictví o designu trhu s elektřinou, plány post-COP 21. Ministři rovněž slavnostně podepíšou politickou deklaraci o energetické spolupráci se zeměmi Severního moře.
 • V pondělí začíná první den plenárního zasedání Evropského parlamentu, na kterém proběhne rozprava na téma synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020.
 • V úterý zasedá Rada pro dopravu. Ministři povedou rozpravu o emisích oxidů dusíku (NOx) z naftových vozidel. Ministři by rovněž měli přijmout obecný přístup k novým pravidlům ohledně uznávání odborných kvalifikací v oblasti vnitrozemské plavby.
 • V úterý zasedá v Senátu PČR Výbor pro záležitosti EU. Senátoři se budou zabývat mj. Akčním plánem pro eGovernment 2016-2020, Evropským systémem vstupu a výstupu (EES), Sdělením Komise pro ocelářský průmysl, Národním programem reforem ČR pro rok 2016 a aktualizací Konvergenčního programu ČR a v neposlední řadě ekonomickými doporučeními pro ČR.
 • Ve středu zasedá kolegium komisařů. Komise by měla přijmout Agendu znalostí EU.
 • Ve čtvrtek pořádá Evropská komise Bruselské ekonomické fórum. Cílem tohoto fóra je zhodnotit ekonomický vývoj, identifikovat klíčové problémy a diskutovat o politických prioritách.
 • Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Ministři budou projednávat návrh tzv. digitálního kontraktu – oblast digitálního obsahu, a otázky týkající se kriminální justice v oblasti kybernetického prostoru.

 

Pondělí 6. června

 

 • V pondělí zasedá Rada pro energetiku. Očekává se, že ministři přijmou obecný přístup k návrhu rozhodnutí o zřízení mechanismu výměny informací ohledně mezivládních dohod a nezávazných instrumentů mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Rada povede veřejnou diskusi na téma bezpečnost dodávek plynu. Dalším tématem bude zpráva předsednictví o designu trhu s elektřinou, plány post-COP 21. Ministři rovněž slavnostně podepíšou politickou deklaraci o energetické spolupráci se zeměmi Severního moře.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a attaché pro finanční služby.
 • V Evropském parlamentu bude prvním dnem probíhat plenární zasedání, na kterém proběhne rozprava na téma Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 a rozprava na téma Bezpečnost jaderných zařízení v Bělorusku. Dalším bodem programu bude krátké představení následujících zpráv: Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015. Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu. Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS). Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií. Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce. Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU. Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů s Johannese Hahnem o pracovním programu Komise pro rok 2017 a výměna názorů s Giorgiem Margvelašvilim, prezidentem Gruzie, o vztazích mezi EU a Gruzií.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Přípravě povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, dále o Rozpočtu na rok 2016 a mandátu k zahájení třístranných jednání a o Nové perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Dále bude na programu jednání rozprava na téma Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • § EHSV organizuje mimořádnou schůzi, která se uskuteční v Haagu. Dále proběhne druhá návštěva Slovenska v rámci začleňování Romů v členských státech EU. V neposlední řadě v EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny Akční plán v oblasti DPH.

 

Úterý 7. června

 

 • Zasedá Rada pro dopravu. Ministři uspořádají politickou rozpravu o emisích oxidů dusíku (NOx) z naftových vozidel. Dále bude Rada vyzvána, aby přijala obecný přístup k novým pravidlům ohledně uznávání odborných kvalifikací v oblasti vnitrozemské plavby. Očekává se také, že Rada přijme mandáty, jež Komisi umožní zahájit jednání o komplexních dohodách o letecké dopravě se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Spojenými arabskými emiráty, s Katarem a s Tureckem.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, attaché pro finanční služby a skupina Mertens.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro daňové otázky.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V Evropském parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání, kde nejprve proběhne společná rozprava na téma Finanční nástroje, která bude rozdělena do dvou částí. V první části budou europoslanci diskutovat o Trzích finančních nástrojů a v druhé části se zaměří na Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry. Dalším bodem programu bude hlasování. Bude se hlasovat o jmenování člena Účetního dvora (Rimantas Šadžius), dále o Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO, o Jednotných technických pravidlech pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN a o Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska). Po ukončení hlasování bude následovat společná rozprava na téma Filipíny a rozprava na téma Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA. V neposlední řadě se europoslanci zaměří na rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu a na rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb. Posledním bodem programu úterního plenárního zasedání bude rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA).
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických stran a setkání generálních sekretariátů politických stran. Uskuteční se také schůze kvestorů a konference předsedů delegací.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • EHSV organizuje mimořádnou schůzi, která se uskuteční v Haagu. Dále proběhne druhá návštěva Slovenska v rámci začleňování Romů v členských státech EU. V rámci EHSV také proběhne 2. schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí, schůze rozpočtové skupiny a 1. schůze studijní skupiny Účinnost financování / boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V neposlední řadě se uskuteční informační návštěva „Liberal Arts & Sciences University of Birmingham“.
 • V úterý zasedá v Senátu PČR Výbor pro záležitosti EU.Senátoři se budou zabývat mj. Akčním plánem pro eGovernment 2016-2020, Evropským systémem vstupu a výstupu (EES), Sdělením Komise pro ocelářský průmysl, Národním programem reforem ČR pro rok 2016 a aktualizací Konvergenčního programu ČR a v neposlední řadě ekonomickými doporučeními pro ČR.

 

Středa 8. června

 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Politický a bezpečnostní výbor a Vojenský výbor Evropské unie.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh a schůze attaché pro finanční služby.
 • Komise by měla přijmout Agendu znalostí EU.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne třídenní konference s¨názvem „eHealth week 2016“. Mezi hlavní témata budou patřit mj. posílení role občanů, standardy v oblasti eHealth a sociální inovace. Program nabídne také příležitosti k setkávání potenciálních partnerů a soutěž pro MSP.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference s názvem Atlantická strategie v praxi. Hlavním cílem této akce je zlepšit znalosti a povědomí o akčním plánu.
 • V Evropském parlamentu bude třetím dnem probíhat plenární zasedání. V úvodu proběhne přezkum investičního plánu v polovině období a rozprava na téma makro finanční pomoc Tunisku. Dalším bodem programu bude hlasování. Europoslanci budou hlasovat o ratifikaci Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech, dále o ratifikaci Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech, o Podrobení α-PVP kontrolním opatřením, o Dohodě mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, o Dohodě mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, o Dohodě mezi EU a Kolumbií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty a o situaci ve Venezuele. Po ukončení jednání budou probíhat rozpravy na téma Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin, dále proběhne rozprava o Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU a rozprava na téma Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále se europoslanci povedou rozpravu na téma Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a na téma Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů. V neposlední řadě se zaměří na Otevřenou, efektivní a nezávislou správu Evropské unie a na Hospodářskou diplomacie EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání zástupce generálního tajemníka a generálního ředitele GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin. VEP také proběhne setkání delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem, setkání delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem, setkání delegace pro vztahy s Kanadou, setkání delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a setkání delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • EHSV organizuje misi na Kubu s cílem navázat dialog s kubánskou občanskou společností. Dále proběhne druhá návštěva Slovenska v rámci začleňování Romů v členských státech EU. V rámci EHSV také proběhne veřejné slyšení + 1. schůze studijní skupiny Funkční ekonomika, dále 2. schůze zájmové skupiny Doprava, 9. schůze stálé studijní skupiny Provádění bílé knihy o dopravě (druhá v roce 2016) a 2. schůze studijní skupiny Akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Uskuteční se také informační návštěva „Wharton School of the University of Pennsylvania“, informační návštěva „Europa-Haus Leipzig a informační návštěva „Hochschule Fulda“.

 

Čtvrtek 9. června

 

 • Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Ministři budou projednávat návrh tzv. digitálního kontraktu – oblast digitálního obsahu, a otázky týkající se kriminální justice v oblasti kybernetického prostoru.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost.
 • Pod záštitou nizozemské předsednictví bude druhým dnem probíhat konference s názvem „eHealth week 2016“.
 • V rámci Evropské komise proběhne každoroční Bruselské ekonomické fórum. Cílem tohoto fóra je zhodnotit ekonomický vývoj, identifikovat klíčové problémy a diskutovat o politických prioritách.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne pracovní seminář zaměřený na spolupráci EU a Japonska v oblasti vědy, inovací a technologií.
 • V Evropském parlamentu bude posledním dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude rozprava na téma Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu a rozprava na téma Informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách.
 • V Evropském parlamentu proběhne konference předsedů a setkání delegace pro vztahy s Indií.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • EHSV organizuje misi na Kubu s cílem navázat dialog s kubánskou občanskou společností. Dále se uskuteční 1. schůze studijní skupiny TEN/594 Akční plán pro „eGovernment“ na období 2016–2020, 2. schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI), 1. schůze studijní skupiny TEN/589 Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu a 1. schůze studijní skupiny TEN/592 Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. Proběhne také Informační návštěva „FH St Pölten BA Soziale Arbeit“ a Irini Pari se zúčastní schůze předsednictva Evropského fóra pro migraci v Bruselu.

 

tek 10. června

 

 • Druhým dnem zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci a attaché pro finanční služby.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro ochranu a informování spotřebitele.
 • Pod záštitou nizozemské předsednictví bude posledním dnem probíhat konference s názvem „eHealth week 2016“.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne konference s názvem „Synergie velkých projektů“. Cílem konference je vytvořit vazby mezi velkými výzkumnými infrastrukturami, zejména v rámci programu Horizont 2020.
 • V rámci Evropské komise proběhne pracovní fórum o implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne mimořádná schůze předsednictva specializované sekce NAT se zvláštním zaměřením na rozvoj venkova, včetně návštěv konkrétních míst a semináře. Schůze se uskuteční ve Skotsku. V rámci EHSV také proběhne 1. schůze studijní skupiny Systém vstupu/výstupu a 1. schůze studijní skupiny TEN/593 Normalizace IKT pro jednotný digitální trh. Proběhne také konference o účasti Romů na politickém životě.

Sobota 11. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 12. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 3/6/2016.< Archív novinek