Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. - 19. 6. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní setkání mezinárodního Energetického regulačního fóra, které bude diskutovat o vnitřním trhu s elektřinou.
 • V pondělí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne rozprava na téma přeshraniční přenositelnosti služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu.
 • V úterý ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne hlasování o označování energetické účinnosti štítky. V rámci výboru také proběhne výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, jako součást strukturovaného dialogu.
 • Ve středu CEBRE pořádá v Praze debatu na téma Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016.
 • Ve středu ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků (MSP) vytvářet pracovní místa? Ve výboru se také uskuteční výměna názorů s komisařem Güntherem Oettingerem o dopadech digitální agendy Komise na oblast působnosti výboru EMPL, zejména s ohledem na zaměstnanost, mzdy a dovednosti.
 • Ve čtvrtek a pátek zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V Radě proběhne politická rozprava o evropském semestru 2016. Ministři se také zaměří na směrnici o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, směrnici o vysílání pracovníků a na informace Komise o aktuálním stavu týkajícím se postupu „žluté karty“. Rada by měla přijmout závěry týkající se integrovaného přístupu k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a nového začátku pro silný sociální dialog.
 • V pátek zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Rada bude projednávat návrh směrnice proti daňovým únikům. Dále ministři přezkoumají současný stav návrhu směrnice o zavedení daně z finančních transakcí. Na základě prezentace Komise bude také Rada projednávat případné širší využití mechanismu přenesení daňové povinnosti, a to zejména na vnitrostátní úrovni.

 

Pondělí 13. června

 

 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a Zvláštní výbor pro zemědělství.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů a schůze attaché pro finanční služby.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne Fórum jednotného trhu a konference Jednotného trhu.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní setkání mezinárodního Energetického regulačního fóra, které bude diskutovat o vnitřním trhu s elektřinou a to především o stanovení cen přeshraničního obchodu s elektřinou.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP bude na programu jednání výměna názorů s Ranierim Sabatuccim, nově jmenovaným vedoucím delegace EU při Africké unii (v souladu s prohlášením o politické odpovědnosti VP/HR). Dále se výbor zaměří na třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie). Dalším bodem jednání bude výměna názorů o situaci palestinských uprchlíků s Pierrem Krähenbühlem, generálním komisařem Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA). V neposlední řadě proběhne rozprava na téma Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou a veřejné slyšení o sekuritizaci.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP bude prezentována Zpráva úřadu OLAF za rok 2015 - Šestnáctá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, od 1. ledna do 31. prosince 2015 a Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 6/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Programy eradikace, tlumení a sledování, které by měly zabraňovat nákazám zvířat. Dalším bodem programu bude rozprava na téma Kroky v návaznosti na cestu delegace do České republiky a v neposlední řadě se Výbor zaměří na mechanismus pro spolupráci a ověřování s ohledem na Bulharsko a Rumunsko (poslední vývoj).
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne veřejné slyšení na téma „Pohled na průmysl 4.0 a dopad robotiky a dat velkého objemu na průmysl“. Dalším bodem programu bude rozprava na téma Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice a pracovní cesta výboru ITRE do Irska, která proběhla 29. - 31. března 2016.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude na programu jednání Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce, Rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání, Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu a Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Posledním bodem programu jednání bude přezkum služby „Vaše Evropa – Poradenství“ a SOLVIT.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání mise do Řecka, která proběhla 17. až 20. května 2016. Dále proběhne slyšení na téma vliv nedávných migračních toků na uplatňování a revizi společného evropského azylového systému (CEAS).
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP budou na programu jednání práva žen ve státech Východního partnerství a dalších sousedních zemích.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV proběhne 31. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a 639. mimořádná schůze předsednictva EHSV v Bratislavě. Dále se uskuteční informační návštěva „University Professors from Kazakhstan“ a Global Media Forum 2016.

 

Úterý 14. června

 

 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku, attaché pro finanční služby a skupina Mertens.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro energetiku.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne konference s názvem „eYou in the EU“, která se zaměří na digitální identitu v rámci jednotného digitálního trhu.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat setkání mezinárodního Energetického regulačního fóra.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference na téma modré ekonomiky v Černém moři, která se zaměří na identifikování oblastí ekonomického potenciálu v Černém moři.
 • Evropská komise organizuje Evropský týden pro udržitelnou energii – EUSEW 2016, který se zaměří na naplňování klimatických a energetických cílů energetické unie EU nebo také na inovace v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů.
 • V Evropském parlamentu zasedá pracovní skupina předsednictva a proběhne setkání delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a o Rámcové dohodě mezi EU a Ázerbájdžánskou republikou. Po ukončení hlasování bude následovat prezentace průzkumu Pew Research Center o místě Evropy ve světě, na níž vystoupí Bruce Strokes. V rámci výboru proběhne také výměna názorů se zástupci EEAS o situaci v Ázerbájdžánu a bude prezentována zpráva o činnosti pracovní skupiny pro nástroje vnějšího financování. Výbor se také zaměří na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo).
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne workshop na téma „Kroky v návaznosti na pracovní cestu výboru CONT do Řecka. Jak zlepšit rozhodování o vyvlastnění půdy?“. Dále bude prezentována Zvláštní zpráva EÚD č. 19/2015 (udělení absolutoria za rok 2015) na téma „Lepší poskytování technické pomoci Řecku vyžaduje důraznější zaměření na výsledky“. V neposlední řadě se Výbor zaměří na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne hospodářský dialog a výměna názorů s Jeroenem Dijsselbloemem, předsedou ECOFIN a ministrem financí Nizozemska. Dále se uskuteční rozprava na téma Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES a na téma Zelená kniha o retailových finančních službách. Posledním bodem programu bude Výměna názorů s Jonathanem Hillem, komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat a následujících návrzích: Na cestě k novému uspořádání trhu s energií, Označování energetické účinnosti štítky a Rozpočet na rok 2017 – mandát k zahájení třístranných jednání. Po ukončení hlasování se Výbor zaměří na změna směrnice 2008/98/ES o odpadech, obaly a obalové odpady, změnu směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a na ukládání odpadů. V rámci výboru také proběhne výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, jako součást strukturovaného dialogu. Posledním bodem programu bude rozprava na téma Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a na téma Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne rozprava na téma Strategie pro evropské letectví. Dále se uskuteční elektronické hlasování, ve kterém budou europoslanci hlasovat o následujících návrzích: Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii a Rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání. Po ukončení hlasování se výbor zaměří na kontrolu nabývání a držení zbraní a na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly. V rámci výboru proběhne i výměna názorů s komisařkou odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou. Posledním bodem jednání bude prezentace Komise týkající se balíčku o elektronickém obchodu a prezentace Komise týkající se nových pravidel pro audiovizuální mediální služby a přístupu k online platformám.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP proběhne elektronické hlasování o rozpočtu na rok 2016 (mandát na trialog). Dále se výbor zaměří na úlohu žen při řešení konfliktů a smiřovaní.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 31. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a 1. schůze studijní skupiny TEN/596 Jaderný ukázkový program. Proběhne také Informační návštěva „TCO Mellersta Norrland“ a Informační návštěva „Free Choice Assignment Group WHC“. V neposlední řadě se uskuteční 639. mimořádná schůze předsednictva EHSV v Bratislavě.

 

Středa 15. června

 • V Radě zasedne Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Politický a bezpečnostní výbor a Vojenský výbor Evropské unie.
 • V Radě proběhne schůze attaché pro finanční služby
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Evropská komise druhým dnem organizuje Evropský týden pro udržitelnou energii – EUSEW 2016.
 • V rámci Evropské komise proběhnou Evropské rozvojové dny, které se zaměří na agendu 2030 o udržitelném rozvoji.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne konference na téma přínos digitálních technologií k cílům udržitelného rozvoje. Konference se zaměří na ústřední roli technologií pro ekonomiku a společnost a její úlohu v rámci dalšího rozvoje.
 • V Evropském parlamentu zasedá pracovní skupina předsednictva a proběhne setkání delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP bude na programu jednání aktuální stav mezinárodních obchodních jednání, dále dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé a dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii. Výbor se také zaměří na budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020. Proběhne také veřejné slyšení na téma Obchodní politiky EU a udržitelnost globálních hodnotových řetězců.
 • V Rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání ustanoveni programu na podporu strukturálních reforem na období 2017 až 2020. Dále se výbor zaměří na buducnost vztahů mezi ACP a EU po roce 2020, na nástroje SZP pro snížení kolísání cen na zemědělských trzích a na rozpočtovou kontrolu financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dalším bodem programu bude mise do Jordánska a Libanonu, která proběhla 15. - 19. května 2016. V rámci výboru proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o těchto návrzích: Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016 – Změna přebytku za rozpočtový rok 2015, Mobilizace Evropského fondu na přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery), Rozpočet na rok 2016: oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2016: jiné oddíly.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude na programu jednání rozprava na téma Minimální příjem. Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání, Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU, Provádění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou. Po ukončení hlasování proběhne výměna názorů s Marošem Šefčovičem (místopředsedou Evropské komise). Dalším bodem jednání bude rozprava na téma Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků (MSP) vytvářet pracovní místa? V neposlední řadě se uskuteční výměna názorů s komisařem Güntherem Oettingerem o dopadech digitální agendy Komise na oblast působnosti výboru EMPL, zejména s ohledem na zaměstnanost, mzdy a dovednosti.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP bude na programu jednání debata na téma Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, dále kontrola prováděcích pravomocí Komise: jednotné evropské nebe – vnitrostátní plány /plány funkčních bloků vzdušného prostoru a Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Ve výboru také proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách. Po ukončení hlasování se uskuteční prezentace Briana Simpsona, evropského koordinátora koncepce mořských dálnic a prezentace pracovního dokumentu útvarů Komise týkajícího se hodnocení ex post v rámci programu REFIT směrnice o kombinované dopravě 92/106/EHS.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj proběhne výměna názorů s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețuovou týkající se městské agendy a hodnoceni ex post operačních programů na roky 2007 – 2013. Dalším bodem jednání bude hodnocení příspěvků evropských strukturálních a investičních fondů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne společná schůze domácí poradní skupina EU v rámci dohody o přidružení se Střední Amerikou, 31. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, schůze platformy občanské společnosti EU-Gruzie a 2. schůze zájmové skupiny EHSV Zemědělci. Uskuteční se také 2. schůze studijní skupiny Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu, schůze skupiny Oběhové hospodářství – hnojiva. Vrámci EHSV proběhne také řídící výbor pro summit o změně klimatu a Global Media Forum 2016.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu na téma Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016.

 

Čtvrtek 16. června

 

 • Zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V Radě proběhne politická rozprava o evropském semestru 2016. Ministři se také zaměří na směrnici o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, směrnici o vysílání pracovníků a na informace Komise o aktuálním stavu týkajícím se postupu „žluté karty“ a na návrh na revizi směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Rada by měla přijmout závěry týkající se: integrovaného přístupu k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a nového začátku pro silný sociální dialog.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Euroskupina a attaché pro finanční služby.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost a pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference s názvem „Věda pro oběhové hospodářství“. Konference se zaměří na priority nizozemského předsednictví, jehož prioritou je i přechod na oběhové hospodářství.
 • Evropská komise třetím dnem organizuje Evropský týden pro udržitelnou energii – EUSEW 2016.
 • V rámci Evropské komise budou druhým dnem probíhat Evropské rozvojové dny.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne konference zaměřená na Jednotný trh. Cílem je zlepšit vzájemné uznávání na jednotném trhu pro produkty a také diskutovat o tom, jak je možné snížit počet nevyhovujících výrobků na jednotném trhu.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou a setkání delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude na programu jednání vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života. Dále proběhne výměna názorů s Allanem Larssonem (zvláštní poradce pro evropský pilíř sociálních práv). Dále se výbor zaměří na požadavky podle čl. 33 odst. 2 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v kontextu EU a na zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj EP proběhne hlasování o Strategii EU pro Alpský region a o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly. Dalším bodem jednání budou opatření k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. V rámci výboru bude také prezentována studie, kterou vypracovala tematická sekce B na téma služby všeobecného zájmu v období financování 2014 – 2020.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhne výměna názorů na hodnocení akčního plánu FLEGT a přezkum nařízení EU o těžbě dřeva. Dále se uskuteční hlasování. Europoslanci budou hlasovat o uvedených návrzích: Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice a Provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Po ukončení hlasování se výbor zaměří na činnost monitorovacích skupin a na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii. V neposlední řadě proběhne prezentace studie o modernizaci obchodního pilíře všeobecné dohody mezi EU a Mexikem.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne přípravná schůze a schůze platformy občanské společnosti EU-Gruzie a společná schůze domácí poradní skupiny EU v rámci dohody o přidružení se Střední Amerikou. V rámci EHSV se také uskuteční mezinárodní konference na téma „Migrace v Evropě“, informační návštěva „German Young Greens“ a informační návštěva „ABF Stockholm“. V neposlední řadě se uskuteční tematický seminář: Podpora inovací a průmyslu v Evropě.

 

tek 17. června

 

 • Druhým dnem zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Rada by měla přijmout tři závěry, které se budou týkat: zlepšování potravinářských výrobků, přístupu „jedno zdraví“ s cílem bojovat proti antimikrobiální rezistenci a posílení rovnováhy farmaceutického systému v EU. V rámci bodu „Jiné záležitosti“ bude předsednictví informovat ministry o dohodě, které bylo s Evropským parlamentem dosaženo ohledně nových pravidlech EU týkajících se zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Rada bude projednávat návrh směrnice proti daňovým únikům. Rada přezkoumá současný stav ohledně návrhu směrnice zavedení daně z finančních transakcí. Rada by měla schválit návrhy doporučení 27 členských států EU v rámci evropského semestru. Na základě prezentace Komise bude také Rada projednávat případné širší využití mechanismu přenesení daňové povinnosti, a to zejména na vnitrostátní úrovni. Rada také přijme svůj postoj při vyjednávání o nových pravidlech prospektů.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku a Politický a bezpečnostní výbor.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne tematický seminář Podpora inovací a průmyslu v Evropě. Proběhne také schůze kvestorů a společná schůze domácí poradní skupiny EU v rámci dohody o přidružení se Střední Amerikou. V rámci EHSV proběhne také Mezinárodní konference na téma „Migrace v Evropě“.

Sobota 18. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 19. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/6/2016.< Archív novinek