Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20. - 26. 6. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři životního prostředí přijmou prohlášení o ratifikaci Pařížské dohody a povedou politickou rozpravu o revizi systému obchodování s emisemi. Očekává se také, že Rada přijme závěry o akčním plánu EU pro oběhové hospodářství.
 • V úterý ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, o cílech mimo oblast systému ETS do roku 2030.
 • V úterý ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o přeshraniční přenositelnosti služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu a o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii.
 • V úterý v rámci Evropské komise proběhne konference o vymáhání práv duševního vlastnictví (IPR). Akce poskytne prostor k diskuzi na téma současného vývoje v oblasti duševního vlastnictví v návaznosti na závěry Strategie jednotného digitálního trhu z května 2015.
 • Ve čtvrtek na plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne společná rozprava na téma Energie, kde bude prezentována zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti. O zprávách se bude následně i hlasovat.

 

Pondělí 20. června

 

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Rada bude jednat o integrované politice EU vůči arktické oblasti a přijme závěry. Poté ministři přezkoumají situaci v regionu Sahelu a zhodnotí komplexní přístup EU k bezpečnosti a vývoj v této oblasti. Rada se bude zabývat i situací v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Rada s pravděpodobností formálně přijme rozhodnutí, jímž se o jeden rok prodlouží mandát operace EU NAVFOR MED Sophia.
 • Zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři životního prostředí přijmou prohlášení o ratifikaci Pařížské dohody. Ministři také povedou politickou rozpravu o revizi systému obchodování s emisemi. Dále se bude Rada zabývat návrhem směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, tzv. směrnice o národních emisních stropech. Očekává se, že Rada přijme závěry o akčním plánu EU pro oběhové hospodářství. V rámci bodu „Jiné záležitosti“ se ministři budou zabývat otázkou emisí z naftových vozidel a endokrinními disruptory.
 • V Radě zasedá Zvláštní výbor pro zemědělství a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Radě proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne třídenní konference „TEN-T Days“. Konference se zaměří na rozvoj transevropské dopravní sítě a posílení investic v dopravě.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne workshop zaměřený na strategickou spolupráci v rámci modrého růstu v Severním moři.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP bude prezentována studie na téma Vývozní daně a další restrikce v oblasti surovin a jejich omezení prostřednictvím dohod o volném obchodu: dopady na rozvojové země. Dalším bodem jednání bude Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé a uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. V neposlední řadě se výbor zaměří na Rozpočet na rok 2017 – mandát k zahájení třístranných jednání.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP bude předložena studie na téma „Situace v oblasti nástrojů řízení rizik zaváděných členskými státy v období 2014–2020: vnitrostátní a evropský rámec“. Dále proběhne prezentace Komise (GŘ AGRI) o aktuální situaci v oblasti nedávných a nadcházejících aktů v přenesené pravomoci.
 • § Ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP proběhne seminář tematické sekce B na téma „Nová úloha veřejných knihoven“. Výbor se také zaměří na zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV zasedne ad hoc skupina Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2017. Dále proběhne mimořádná schůze skupiny III na téma „Naděje pro Evropu – Kultura, města a nové scénáře“. V rámci EHSV se také uskuteční informační návštěva zástupců podniků a neziskových organizací a oběd v rámci mimořádné schůze skupiny III na téma „Kultura, města a identita“ ve dnech 20. a 21. června 2016. V neposlední řadě proběhne 1. schůze studijní skupiny Mapování vnitřních a vnějších politik EU a recepce skupiny Různé zájmy (skupina III).

 

Úterý 21. června

 

 • V Radě zasedá Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, Politický a bezpečnostní výbor, skupina Mertens a Attaché pro finanční služby.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro energetiku a Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference o vymáhání práv duševního vlastnictví (IPR). Akce poskytne prostor k diskuzi na téma současného vývoje v oblasti duševního vlastnictví v návaznosti na závěry strategie jednotného digitálního trhu z května 2015, strategie pro jednotný trh z října 2015 a sdělení o autorských právech z prosince 2015.
 • V Evropském parlamentu zasedá pracovní skupina předsednictva a proběhne setkání delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina. Uskuteční se také setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP proběhne strukturovaný dialog o pracovním programu Komise. Dále se výbor zaměří na budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020. V rámci výboru proběhne také hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc a Příští kroky k dosažení globálních cílů a splnění závazků EU v oblasti výživy a zajištění potravin ve světě. Po ukončení hlasování proběhne společná rozprava s Výborem pro mezinárodní obchod (INTA) na téma Možné dopady TTIP na rozvojové země.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP budou na programu jednání Společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci. Dále se výbor zaměří na Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky. Uskuteční se také Společná schůze s výborem EMPL. V rámci výboru proběhne také dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim a veřejné slyšení s Mariem Draghim. Posledním bodem programu bude hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, o cílech mimo oblast systému ETS do roku 2030. Dále se výbor zaměří na Minimální normy pro ochranu chovaných králíků. V rámci výboru se také uskuteční slyšení na téma „Zlepšení dodávek rostlinného proteinu v Evropě“ a rozprava na téma Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP proběhne veřejné slyšení na téma „Důvody, důsledky a náprava ekonomické nerovnosti v EU“ a výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s Jyrkim Katainenem (místopředseda Evropské komise). Dalším bodem programu bude elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, Protokol k dohodě mezi ES a Švýcarskem o volném pohybu osob zohledňující přistoupení Chorvatska kEU, Uplatňování směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“), Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014, Zpráva o používání směrnice o poštovních službách. Po ukončení hlasování proběhne rozprava na téma Nové příležitosti pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci. Posledním bodem jednání budou Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států.
 • Ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu, Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, Rozpočet na rok 2016 – mandát k zahájení třístranných jednání a Strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany. Po ukončení hlasování proběhne výměna názorů ohledně směrnice o audiovizuálních mediálních službách a První globální zpráva: Hodnocení dopadu Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů - prezentace zástupců UNESCO Francesca Bandarina a Danielle Clicheové. V neposlední řadě proběhne výměna názorů s komisařem Navracsicsem o novém způsobu prezentace významu Evropy, výměna názorů na politiku v oblasti sportu a prezentace studie tematické sekce B na téma „Kvalifikace / dvojí kariéra sportovců“.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV zasedá předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost. Uskuteční se také 1. schůze studijní skupiny Posílení dvoustranných obchodních vztahů mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie a mimořádná schůze skupiny III na téma „Naděje pro Evropu – Kultura, města a nové scénáře“. V rámci EHSV proběhne také informační návštěva „HEC Montréal“ a informační návštěva „Faculty of Economics from the Technical University of Ostrava“. V neposlední řadě proběhne diskuse s občanskou společností – „Měla by dohoda o TTIP obsahovat kapitolu věnovanou energetice?“.

 

Středa 22. června

 • V Radě zasedne Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci, Vojenský výbor Evropské unie, Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • V Radě proběhne schůze attaché pro finanční služby a schůze pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne konference na téma Průmyslové technologie 2016 - Vytvoření inteligentní Evropy.
 • V Evropském parlamentu zasedá pracovní skupina předsednictva.
 • V Evropském parlamentu bude prvním dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude rozprava na téma Masakry ve východním Kongu. Dále se europoslanci zaměří na Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace a na Předávání osobních údajů Číně: jaká je ochrana občanů EU? Dalším bodem programu bude rozprava na téma Dopad amerických sankcí na obchodní činnost podniků z EU v Íránu a společná rozprava na téma Majetková práva mezinárodních párů. Posledním bodem programu bude Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV zasedne rozšířené užší předsednictvo v rámci semináře v Overrijse. Dále proběhne slyšení a 1. schůze studijní skupiny Zemědělsko-potravinářské dodavatelské řetězce a zasedání předsednictva CCMI a jeho členů náležících ke skupinám I, II a III. V rámci EHSV proběhne také zasedání poradní komise pro průmyslové změny a 2. setkání skupiny ad hoc „Jednodušší provádění pravidel pro náhrady členům“ sIT. V neposlední řadě se také uskuteční informační návštěva německých studentů a 1. schůze na téma Nejdůležitější faktory ovlivňující SZP po roce 2020.

 

Čtvrtek 23. června

 

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a attaché pro finanční služby.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne třídenní Fórum energetické infrastruktury, aby diskutovalo o důležitých otázek týkajících infrastruktury a energetické politiky EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Afghánistánem, setkání delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem a setkání delegace pro vztahy s Mercosurem.
 • V Evropském parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání. Prvním bodem programu bude společná rozprava na téma Energie, kde bude prezentována zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti. Dále budou europoslanci hlasovat. Hlasovat se bude o následujících návrzích: Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného, Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rámcová dohoda), Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rozšíření v roce 2004), Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (přistoupení Bulharska a Rumunska), Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství, Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství, Protokol k Dohodě mezi EU a Monakem, kterou se stanoví automatická výměna informací o finančních účtech, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Masakry ve východním Kongu, Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Vnější vztahy. Dále se uskuteční slyšení a 1. schůze studijní skupiny Směrem k uplatňování nepřímých pobídek („nudge“) v politikách EU. V neposlední řadě proběhne informační návštěva z Univerzity Giustino Fortunato“.

 

tek 24. června

 

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze předsedů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 6. plenární shromáždění a schůze řídícího výboru podpůrné skupiny pro lepší samoregulaci a společnou regulaci. Proběhne také 2. schůze studijní skupiny Hrozby a překážky pro jednotný trh.

Sobota 25. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 26. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/6/2016.< Archív novinek