Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ekonomická doporučení pro Českou republiku


Ekonomická doporučení: vodítka nejen pro krátkodobý výhled

 

17. června 1016, Praha: Evropská komise se v letošních doporučeních pro Českou republiku soustředí na udržitelnost veřejných financí, regulační a administrativní překážky bránící investicím a správu systému výzkumu a vývoje včetně propojení akademické sféry se sférou podnikatelskou. Doposud se doporučení zaměřovala spíše na krátkodobé cíle. V tomto již šestém cyklu se Komise vyjádřila i k dlouhodobým cílům týkajícím se vývoje státních financí a české ekonomiky. Doporučení odpovídají programovému prohlášení vlády, záleží však na politické podpoře, která se jednotlivým iniciativám dostane, a na následné realizaci, shodli se zástupci institucí EU, Úřadu vlády ČR, odborů, zaměstnavatelů a privátní sféry, kteří o doporučeních diskutovali v Evropském domě 15. června. 

 

Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, který představil jednotlivá doporučení a zdůraznil, že česká ekonomika je sice zdravá, ale její výhled do budoucna může ohrozit stárnutí populace, jež bude klást nadměrné požadavky na důchodový a zdravotní systém. Ve fiskální oblasti vybídl český Parlament ke schválení legislativy k rozpočtové odpovědnosti. Dále doporučil zlepšit investiční prostředí, zejména odstraněním administrativních a regulatorních překážek. Zopakoval potřebu zlepšit výkon veřejné správy, posílit protikorupční legislativu, zlepšit procedury související se zadáváním veřejných zakázek, zvýšit atraktivitu školství a usnadnit návrat matek na pracovní trh. Doporučil také zlepšit správu vědy a výzkumu a usnadnit propojení akademického sektoru s podniky.

 

Doporučení cílí na důležité oblasti, které mohou pomoci stimulovat dlouhodobý hospodářský růst, vysokou zaměstnanost i celkově posílit konkurenceschopnost ČR. „Podstatnou informací je, že k letošnímu návrhu doporučení se vláda plně hlásí. Doporučení v zásadě odpovídají prioritám vlády a tedy i krokům, které jsou již prováděny anebo připravovány“, uvedl Miroslav Benáček z Úřadu vlády ČR. Zdůrazňuje, že zásadní bude shoda na konkrétních návrzích provedení jednotlivých reformních kroků, jejich přijetí a hlavně uvedení do praxe. V tom se shoduje s Bohuslavem Čížkem ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který upozornil, že implementaci nemůžeme chápat jako pouhé přijetí zákona, ale musí mít i prokazatelný efekt, který podpoří podnikatelské prostředí. Doporučení v oblasti veřejných financí jsou dle Svazu příliš přísná a Čížek dodal, že v nich naopak chybí silnější a adresná doporučení v oblasti snižování nákladů spojených s dodržováním daňových předpisů pro poctivé plátce daní, plnění Akčního plánu energetické účinnosti, cílenějšího směrování rozvoje e-governmentu či zlepšení dovedností a jejich sladění s požadavky trhu práce a potřebami podniků.

 

Odbory si chválí proces přípravy doporučení a způsob zapojení sociálních partnerů. „V tomto trendu je nutné pokračovat“, zdůraznil Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. V doporučeních postrádá zmínku o mzdové oblasti a upozornil, že sociální koheze v ČR je velmi vážný problém, přestože současná ekonomická situace v ČR je příznivá. Zdůraznil, že ČR je využívána jako investiční příležitost a produktivita je vyvážena ven. Za relativně zdravou – alespoň tedy z hlediska stavu veřejných financí a v kontextu situace v jiných zemích Evropské unie – považuje českou ekonomiku i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin. „ČR ale nesmí usnout na vavřínech a měla by přijmout pro příští rok vyrovnaný rozpočet“. Za největší problém české ekonomiky vidí nedostatečnou mobilizaci kapitálu z domácích zdrojů, která má potenciál zvýšit v příštích letech HDP až o 2,5 procentního bodu ročně. Souhlasí s odbory, že je ČR nejvíce odtokovou ekonomikou a je závislá na zahraničním kapitálu. V neposlední řadě zdůraznil, že úroveň produktivity v ČR je žalostná. Důvodem je slabá koruna, která exportéry nepodněcuje k investicím do inovací, nedostatečná generační obměna managementu v české firemní sféře a zejména samotná struktura tuzemského hospodářství, které je stále silně orientováno na průmyslovou výrobu, ovšem nikoli hi-tech, a na „montování“ a zajišťování subdodávek pro německou ekonomiku.

Řečníci se shodli, že doporučení cílí na klíčové oblasti české ekonomiky, nicméně důležitá bude politická podpora pro jejich přijetí a implementaci. Upozornili, že doporučení by měla být dlouhodobá a směřovat k zajištění stability při rozhodování o veřejných financích. V doporučeních chybějí například oblasti jako otázka mezd, produktivita práce či vyčíslení byrokracie kladené na podnikatele. Doporučení potvrdí ve dnech 28-29. června Evropská rada a formálně je schválí ministři financí na svém červencovém zasedání.

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf < Archív novinek