Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27.6. - 3.7. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři si vymění názory na situaci na trhu a na stávající opatření na jeho podporu. Ministři poté vezmou na vědomí zprávu o aktuálním stavu prací na návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
 • V pondělí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude na programu jednání využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii a Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Dále bude prezentována Studie na téma „Přezkum programu Horizont 2020 se zaměřením na priority Evropského parlamentu“.
 • V pondělí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne vystoupení Komise na téma Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy.
 • V úterý a středu zasedá Evropská rada. Evropská rada projedná výsledek referenda ve Spojeném království o setrvání v EU, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Lídři se také budou věnovat migraci a prohlubování jednotného trhu, přičemž se zaměří na digitální agendu. Potvrdí také doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru 2016 a posoudí první výsledky Evropského fondu pro strategické investice.
 • Ve středu pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne Evropské datové fórum. Fórum se zaměří na velká data a vznikající datovou ekonomiku. Fórum se bude zvláště věnovat malým a středním podnikům působícím v oblasti ICT a dat jako důležitým aktérům inovací a hospodářské soutěže.
 • Ve středu pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor veřejné slyšení na téma „Rozpočet EU zaměřený na výkonnost a výsledky“. Jedním z řečníků je Petr Zahradník, člen EHSV za skupinu Zaměstnavatelů, který je zpravodajem ke stanovisku EHSV na téma výkonnost rozpočtu EU.

Pondělí 27. června

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Rada si vymění názory na situaci na trhu a na stávající opatření na podporu trhu. Ministři poté vezmou na vědomí zprávu o aktuálním stavu prací na návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Komise předloží Radě sdělení týkající se konzultace k rybolovným právům pro rok 2017. Ministři by rovněž měli dosáhnout obecného přístupu k návrhu nařízení o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva. Očekává se, že Rada přijme závěry o: plýtvání potravinami a jejich ztrátách, akčním plánu pro prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) a nařízení EU o těžbě dřeva.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Radě proběhne schůze attaché pro finanční služby a schůze pracovní skupiny e-právo.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference InnoGrid2020+ o inovacích v rámcí digitální energetiky. Konference se zaměří na inteligentní sítě, pokud je o technologické inovace a také na využití velkých dat.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupiny předsednictva, schůze delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a schůze delegace pro vztahy s Palestinou.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci bude na programu jednání souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany, Strategie EU vůči Íránu po podepsání dohody o jaderném programu a Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Dále proběhne výměna názorů na vztahy mezi EU a Švýcarskem s hlavními vyjednavači Jacquesem de Watteville, státním tajemníkem švýcarského federálního ministerstva financí, a Christianem Lefflerem, zástupcem generálního tajemníka ESVČ odpovědným za hospodářské a globální záležitosti. Ve výboru proběhne také elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu.
 • V Rozpočtovém výboru EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, Společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU, Rozpočet na rok 2016: oddíl III – Komise, Rozpočet na rok 2016: ostatní oddíly, Politika v oblasti nemovitostí. Dalším programem jednání bude Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne prezentace Studie na téma „Zadávání veřejných zakázek – studie o administrativní kapacitě v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů“. Dalším bodem programu bude jmenování jednoho člena Evropského účetního dvora: slyšení pana Brincata, kandidáta nominovaného maltskými orgány. Ve výboru proběhne také hlasování. Europoslanci budou hlasovat o vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH. Po ukončení hlasování se výbor zaměří na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 11/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Posílení správní kapacity v Bývalé jugoslávské republice Makedonii: omezený pokrok ve složité situaci. Dalším bodem jednání bude pracovní cesta výboru CONT do Itálie (18-20. července 2016) a zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 4/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Evropský inovační a technologický institut musí změnit své dodavatelské mechanismy a prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaných cílů.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na programu jednání Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU a Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Dále bude prezentována Studie na téma „Přezkum programu Horizont 2020 se zaměřením na priority Evropského parlamentu“, vystoupení Pinar Temelové, společnost Erdyn.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne rozprava o aktuálních informacích o třístranných jednáních a akcích. Dalším bodem jednání bude Zelená kniha o retailových finančních službách a Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Ve výboru proběhne i elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Směrnici Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. Po ukončení hlasování proběhne vystoupení Komise na téma Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy a na téma Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP budou na programu jednání Závěry nizozemského předsednictví Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Dále se výbor zaměří na Agenturu Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST), Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) a na Smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Ve výboru proběhne také hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH, Vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu, Evropská pohraniční a pobřežní stráž a Boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne veřejné slyšení o makroekonomickém, finančním a měnovém dopadu hospodářského rozvoje v Číně. Dalším bodem jednání bude Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 a Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH. V rámci výboru proběhne také strukturovaný dialog s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V rámci EHSV proběhne projekt EASYCONNECTING. VEHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba a specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba. Dále se také uskuteční zasedání předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství. V neposlední řadě proběhne projekt „Inteligentní ostrovy“: 6. pracovní cesta na ostrov Saaremaa (Estonsko).

 

Úterý 28. června

 

 • Zasedá Evropská rada. Evropská rada projedná výsledek referenda ve Spojeném království o setrvání v EU, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Lídři se také budou věnovat migraci. Zaměří se zejména na situaci v centrálním Středomoří a na spolupráci se třetími zeměmi, z nichž migranti pocházejí nebo z nichž jsou přepravováni. Dále zhodnotí provádění prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 a uzavření západobalkánské trasy. Lídři vyzvou k prohlubování jednotného trhu, přičemž se zaměří na digitální agendu. Potvrdí také doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru 2016 a posoudí první výsledky Evropského fondu pro strategické investice. S ohledem na nadcházející summit NATO konající se ve Varšavě ve dnech 8. a 9. července 2016 bude Evropská rada jednat o spolupráci mezi EU a NATO. Vysoká představitelka EU Federica Mogheriniová představí globální strategii EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
 • V Radě druhým dnem zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.
 • V Radě proběhne schůze Mertens skupiny a schůze pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze generálních sekretariátů politických stran a schůze generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne informační návštěva „Confederation of Swedish Enterprise“. Vrámci EHSV se uskuteční delegace na Business and Climate Summit (Londýn, 28. – 29. června 2016). Dále proběhne schůze výboru pro audit, schůze specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství a informační návštěva „UAM – MAster Democracia y Gobierno“. V neposlední řadě proběhne slyšení (28. 6.) a 2. schůze studijní skupiny (29.6.) TEN/583 Energie vyráběná spotřebiteli a družstva pro výrobu energie spotřebiteli.

 

Středa 29. června

 • Druhým dnem zasedá Evropská rada.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní Evropské datové fórum. Fórum se zaměří na velká data a vznikající datovou ekonomiku. Fórum se bude zvláště věnovat malým a středním podnikům působícím v oblasti ICT a dat jako důležitým aktérům inovací a hospodářské soutěže. Program bude dále zaměřen na nové podnikatelské strategie využívající data, technologické inovace, ale také společenské dopady.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference na téma Digitalizace kulturního dědictví.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin a setkání generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne přípravná schůze skupiny politického monitorování, dále slyšení a poté 2. schůze studijní skupiny Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv a delegace na Business and Climate Summit (Londýn, 28. – 29. června 2016). V rámci EHSV také zasedne předsednictvo specializované sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost a proběhne 3. schůze stálé studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením. Také se uskuteční veřejné slyšení na téma „Rozpočet EU zaměřený na výkonnost a výsledky“ specializované sekce ECO, 1. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika, informační návštěva „University of Barcelona“ a informační návštěva „METRO AG“. V neposlední řadě proběhne 2. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika, 37. schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé, slyšení a poté 2. schůze studijní skupiny Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv – slyšení a poté 2. schůze studijní skupiny.

 

Čtvrtek 30. června

 

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny konkurenceschopnost a růst.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Mercosurem, delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko, delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou a delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhne výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a výměna názorů s Komisi o navazující zprávě týkající se o dohody o obchodu se službami (TiSA). Dalším bodem jednání bude uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem a Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne veřejné slyšení a 3. schůze studijní skupiny REX/464. Zasedne také předsednictvo specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí. V rámci EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny Přezkum směrnice o vysílání pracovníků – 2. schůze studijní skupiny, 163. schůze specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, 2. schůze studijní skupiny Přezkum směrnice o vysílání pracovníků a veřejné slyšení 3. schůze studijní skupiny REX/464.

 

tek 1. července

 

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze předsedů.
 • § V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • § V rámci EHSV se zpravodaj pan Trias Pintó zúčastní coby řečník na konferenci s názvem „The cornerstones on the way for the Economy for the Common Good to become European legislation“, která se bude konat v Mnichově ve dnech 30. června a 1. července 2016 – v návaznosti na stanovisko ECO/378. Proběhne také Evropský den podniků sociální ekonomiky.

Sobota 2. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 3. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09.09.        Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/6/2016.< Archív novinek