Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. - 17.7. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • Od pondělí do pátku bude v Bruselu probíhat 14. kolo vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Ve středu se uskuteční setkání zúčastněných stran, kde proběhne diskuze o přístupu na trh a spolupráci v oblasti regulace a pravidel, které jsou součástí TTIP. V pátek bude Evropská komise pořádat mediální briefing v rámci 14. kola vyjednávání TTIP.
 • V úterý proběhne Summit EU-Čína v Pekingu. Jednání se uskuteční v rámci společně dohodnuté strategické agendy pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020. Vedoucí představitelé posoudí provádění prohlášení EU a Číny z roku 2015 týkající se změny klimatu a budou se také věnovat přípravě nadcházejícího summitu skupiny G20, který se uskuteční v Číně ve dnech 4. a 5. září 2016.
 • V úterý zasedá Rada pro hospodářství a finanční věci.
 • V úterý bude ve Výboru pro právní záležitosti EP na programu jednání o Přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu a o Smlouvě na online prodej zboží a další prodeje na dálku.
 • V úterý ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne výměna názorů s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, jako součást strukturovaného dialogu. Výbor se také zaměří na Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a na Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice.
 • V úterý a ve středu proběhne neformální zasedání ministrů energetiky.
 • Ve středu se bude ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP hlasovat o Předběžné zprávě o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu.
 • Ve středu a ve čtvrtek proběhne ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP vystoupení Komise, které se bude týkat online platforem a akčního plánu EU v oblasti „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy. Ve výboru také proběhne společná schůze s JURI, na které se budou projednávat Smlouvy na dodávku digitálního obsahu a Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku.
 • V pátek proběhne mezinárodní Summit Setkání Asie-Evropa (ASEM) v Mongolsku. Diskuse na summitu se zaměří na téma „20 let procesu ASEM: partnerství pro budoucnost prostřednictvím konektivity“. Partneři budou diskutovat o aktuálním stavu světové ekonomiky. Summit bude příležitostí k výměně názorů o způsobech, jak řešit stávající a budoucí výzvy, pokud jde o mezinárodní stabilitu, udržitelný rozvoj, terorismus, změnu klimatu a migraci.

 

Pondělí 11. července

 

 • Proběhne dvoudenní neformální zasedání ministrů životního prostředí.
 • V Radě zasedá Euroskupina a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Radě proběhne zasedání pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst - vnitřní trh.
 • V rámci Evropské komise bude zahájeno 14. kolo vyjednávání TTIP, které bude probíhat až do pátku.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů se Samuelem Zbogarem, nově jmenovaným vedoucím delegace EU do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a výměna názorů s Huguesem Mingarellim, nově jmenovaným vedoucím delegace EU na Ukrajinu. Dalším bodem jednání bude Strategické sdělení EU s cílem bojovat s propagandou třetích stran zaměřenou proti Unii a Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Dále proběhne společná rozprava a výměna názorů s hlavním zpravodajem pro návrh rozpočtu na rok 2017 Jensem Geierem. Posledním bodem jednání bude Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP bude na programu jednání přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů, oznámení Komise a sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci. Dále proběhne rozprava na téma Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a na téma Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly. Výbor se také zaměří na Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020, na Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva a na Dohodu mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne v rámci Předsednictví Rady Evropské unie návštěva Petera Žigy, slovenského ministra hospodářství a návštěva Romana Brecelyho, slovenského ministra dopravy, stavebnictví a regionálního rozvoje. Dalším bodem programu bude Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP bude na programu jednání oznámení postoje Rady v prvním čtení k technickým požadavkům pro plavidla vnitrozemské plavby, Společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a Zpráva o používání směrnice o poštovních službách. Výbor také bude projednávat Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu a Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES).
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP proběhne prezentace studií o soudním uplatňování rodinného práva EU ve vztahu k nařízení Brusel IIa "Přeshraniční umisťování dětí v EU" a "Soudní příslušnost ve věcech manželských - úvahy o revizi nařízení Brusel IIa" (studii zadala tematická sekce C) a výměna názorů s Věrou Jourovou, evropskou komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, týkající se revize nařízení Brusel IIa. Dále bude na programu jednání Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, Zpráva o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu, Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise. Výbor bude také projednávat Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a Insolvenční řízení a insolvenční správci. Dále proběhne neveřejná schůze.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude na programu jednání rozprava na téma „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“. Dále bude výbor projednávat Potřebu strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů a Situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015.
 • V Rozpočtovém výboru EP proběhne společná schůze s Hospodářským a měnovým výborem.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP bude na programu jednání Rozpočtová kapacita pro eurozónu.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání Ochrana soukromí na internetu zajištěním větší digitální autonomie v Evropě, Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně pobývají na území EU, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a Návrh prováděcího rozhodnutí Komise v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 95/46 / ES o odpovídající ochraně zajišťované štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA. Dále proběhne společná schůze s výborem ECON týkající se návrhu na změnu směrnice v boji proti praní špinavých peněz a aktů v přenesené pravomoci o vysoce rizikových třetích zemích.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV zasedne rozšířené užší předsednictvo a proběhne 3. schůze skupiny Nová opatření pro správu a provádění, které jsou zaměřené na rozvoj.

 

Úterý 12. července

 

 • Proběhne Summit EU-Čína v Pekingu. Jednání se uskuteční v rámci společně dohodnuté strategické agendy pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020. Vedoucí představitelé posoudí provádění prohlášení EU a Číny z roku 2015 týkající se změny klimatu. Budou se také věnovat přípravě nadcházejícího summitu skupiny G20, který se uskuteční v Číně ve dnech 4. a 5. září 2016.
 • Zasedá Rada pro hospodářství a finanční věci.
 • Proběhne dvoudenní neformální zasedání ministrů pro energetiku.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a skupina Mertens.
 • Pokračuje 14. kolo vyjednávání TTIP.
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Kontrola uplatňování práva Unie, Výroční zpráva za rok 2014, Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění). Po ukončení hlasování proběhne slyšení na téma Promlčecí doba u dopravních nehod: současný stav a cesta vpřed a výměna názorů s Lucií Žitňanskou, ministryní spravedlnosti Slovenské republiky, a Ivanem Sečíkem, státním tajemníkem ministerstva kultury Slovenské republiky, o prioritách slovenského předsednictví. Dalším bodem jednání bude Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku a Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami. Výbor se také zabývat Ochranou proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění) a Jednotnou politikou EU pro kulturní a tvůrčí odvětví. V rámci výboru bude také prezentována Zpráva z pracovní cesty Výboru pro právní záležitosti do Gruzie ve dnech od 29. března do 1. dubna 2016 a Zpráva z pracovní cesty Výboru pro právní záležitosti do Pekingu, Čína, ve dnech 16. - 20. května 2016.
 • Ve výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů o současné situaci ve Venezuele a výměna názorů s ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslavem Lajčákem o prioritách slovenského předsednictví v Radě EU v souvislosti s otázkami rozšíření. Dále proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu, Lidská práva a migrace v třetích zemích, Odpovědnost společností za vážné porušování lidských práv ve třetích zemích a Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu. Po ukončení hlasování se výbor zaměří na Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek plynu.
 • Ve Výboru pro rozvoj EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice a Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé. Po ukončení hlasování bude Výbor projednávat Řádnou správu věcí veřejných ve vnějších vztazích EU: úloha rozvojové politiky v měnícím se mezinárodním kontextu. V rámci Výboru proběhne také veřejné slyšení na téma „Transparentnost v řízení finančních a přírodních zdrojů v rozvojových zemích“. Dalším bodem programu budou Priority slovenského předsednictví v oblasti humanitární pomoci a Uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.
 • V rozpočtovém výboru EP bude na programu jednání Rozpočtová kapacita pro eurozónu.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Změna nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků a Zpráva o používání směrnice o poštovních službách. Po ukončení hlasování proběhne Prezentace Romana Brecelyho, ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Výbor bude také projednávat 17. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi a Nové příležitosti pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci. Ve Výboru také proběhne výměna názorů na téma Investice do zaměstnanosti a růstu – maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních a rozprava na téma Zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve Střední a Východní Evropě.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Strategie EU pro vytápění a chlazení, Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Evropské statistiky cen zemního plynu a elektřiny a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům a Příspěvek výboru ITRE k usnesení výboru ENVI o konferenci COP 22 v Marrákeši. Po ukončení hlasování proběhne výměna názorů s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, jako součást strukturovaného dialogu. Výbor se také zaměří na Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a na Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života, Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?, a Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů (GMAs) - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Po ukončení hlasování bude prezentována Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/13/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Posledním bodem jednání bude Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne společná rozprava na téma Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Dále bude na programu jednání Pracovní dokument Komise "Uprchlická krize z hospodářského hlediska” a Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem ze strany Europolu. Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně pobývají na území EU, Zavedení dočasných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít vízum při překračování vnějších hranic členských států, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni a Boj proti korupci a kroky navazující na usnesení o organizovaném zločinu. Po ukončení hlasování proběhne prezentace priorit slovenského předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Výbor se dále zaměří na Smlouvy o dodávání digitálního obsahu, Zřízení mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva a Dohodu mezi EU a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne schůze kvestorů a schůze předsednictva. Dále se uskuteční školení IT o portálu členů a o on-line systému proplácení výdajů, letní škola podnikatelství – organizace Think Young a proběhne přípravná schůze na 35. schůzi SPV EU-Turecko.

 

Středa 13. července

 

 • Proběhne třídenní neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví.
 • V Radě zasedá Vojenský výbor Evropské unie, Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pokračuje 14. kolo vyjednávání TTIP. Proběhne setkání zúčastněných stran, kde proběhne diskuze o přístupu na trh a spolupráci v oblasti regulace a pravidel, které jsou součástí TTIP.
 • Ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Předběžné zprávě o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu. Dále proběhne slyšení Dr. Ulricha Eichhorna, hlavního manažera pro technologie, skupiny Volkswagen.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP bude na programu jednání Současný stav probíhajících třístranných jednání, Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU a Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Výbor také bude projednávat Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie a Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. Ve Výboru proběhne veřejné slyšení na téma Vzestup Afriky? Reakce obchodní politiky na výzvy v oblasti udržitelného růstu.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Rozpočtová kapacita pro eurozónu, Posouzení Fondu solidarity Evropské unie. Dalším bodem jednání bude Řízení rejstříku a složení expertních skupin Komise, Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 8/2016: Výkonnost železniční nákladní dopravy v EU.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP bude na programu jednání Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly, Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování, Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH a Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: realizace priorit na rok 2016. Dále se výbor bude zabývat Výroční zprávou Evropské centrální banky za rok 2015. Ve výboru proběhne také hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Činnosti a dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění (přepracované znění) a Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování. Po ukončení hlasování proběhne výměna názorů s komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Jonathanem Hillem a veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotné rady pro řešení krizových situací. Posledními body programu budou Hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou Rady ECOFIN a ministrem financí Slovenské republiky Petrem Kažimírem a Zavedení programu na podporu strukturálních reforem pro období let 2017 až 2020.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP bude na programu jednání Konference smluvních států Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016, Přezkum statutu agentur, za něž odpovídá výbor EMPL a Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly. Výbor se také zaměří na Investice do pracovních míst a růstu – maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních a Provádění dohody týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřené Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013. Ve Výboru bude prezentována studie na téma Studie o TTIP a pracovních místech a Studie o TTIP a pracovních normách. Dále proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Sociální odpovědnost podniků, Sociální dumping v Evropské unii, Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků (MSP) vytvářet pracovní místa?, Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost a Rozpočtová kapacita pro eurozónu.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP budou na programu jednání aktuální informace o třístranných jednáních a akcích. Dále proběhne vystoupení Komise na téma Evropská politika standardizace, včetně plánu prioritních standardů v oblasti IKT a vystoupení Komise týkající se přístupu k on-line platformám. Dalším bodem jednání bude Strategie pro evropské letectví, Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly. Ve výboru také proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o Kontrole nabývání a držení zbraní. Po ukončení hlasování bude dalším bodem jednání Zelená kniha o retailových finančních službách.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupina předsednictva.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne, proběhne 518. plenární zasedání a informační návštěva „Delegazione di Confartigianato Imprese Cuneo“.

 

Čtvrtek 14. července

 

 • Proběhne dvoudenní neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pokračuje 14. kolo vyjednávání TTIP.
 • Ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP proběhne slyšení Paula Greeninga, ředitele pro emise a paliva, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), slyšení zástupců Mitsubishi Motors Corporation a slyšení Stavrose Dimase komisaře pro životní prostředí v letech 2004 až 2010.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhne prezentace ministra hospodářství Slovenské republiky Petera Žigy zastupujícího úřadující předsednictví Rady ohledně priorit slovenského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu. Dále se uskuteční elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020, Strategie EU vůči Íránu po podepsání dohody o jaderném programu. Po ukončení hlasování se výbor zaměří na Činnost monitorovacích skupin a proběhne prezentace studie o „statusu Číny jako tržního hospodářství: potenciální hospodářské dopady pro EU“.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Zelená kniha o retailových finančních službách, Strategie pro evropské letectví, Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. Po ukončení hlasování proběhne společná schůze s JURI, na které se budou projednávat Smlouvy na dodávku digitálního obsahu a Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku. Dále bude představen Program předsednictví Rady, který představili místopředseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini a ministr hospodářství Slovenské republiky Peter Žiga a proběhne Vystoupení Komise na téma Akční plán EU v oblasti „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy. Dalším bodem jednání budou Normy občanského práva o robotice, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 a Provádění Evropského fondu pro strategické investice.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Irákem.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne 518. plenární zasedání a Informační schůzka Evropský pilíř sociálních práv – návštěvy zemí.

 

 

tek 15. července

 

 • Proběhne mezinárodní summit v Mongolsku - Setkání Asie-Evropa (ASEM). Diskuse na summitu se zaměří na téma „20 let procesu ASEM: partnerství pro budoucnost prostřednictvím konektivity“. Partneři budou diskutovat o aktuálním stavu světové ekonomiky. Summit bude příležitostí k výměně názorů o způsobech, jak řešit stávající a budoucí výzvy, pokud jde o mezinárodní stabilitu, udržitelný rozvoj, terorismus, změnu klimatu a migraci.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku, Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Pokračuje 14. kolo vyjednávání TTIP, Evropská komise bude pořádat mediální briefing.
 • V rámci EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny Po pařížské konferenci a 2. schůze studijní skupiny Systém vstupu/výstupu. V rámci EHSV také proběhne Úloha EHSV v rozhodovacím procesu EU.

Sobota 16. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 17. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09.09.        Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 16.09.        Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Do 20.09.        Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21.09.        Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 02.10.        Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Do 02.10.        Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

Do 07.10.        Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 15.10.        Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 8/7/2016.< Archív novinek