Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 9. 2016)


 

  Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci povedou např. rozpravu o Zprávě „Na cestě k novému uspořádání trhu s energií“, Zprávě o „Provádění tematického cíle zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ a o Zprávě k politice soudržnosti a strategii výzkumu a inovací. 

 • V úterý na plenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci vyslechnou zprávu o vyšetřování v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu.

 • V úterý by měla Evropská komise schválit půlroční revizi Víceletého finančního rámce, regulaci Evropského fondu pro strategické investice 2.0 a Externí investiční plán

 • Ve středu si europoslanci vyslechnou prohlášení předsedy Komise ke stavu Unie.

 • Ve čtvrtek Evropská komise schválí Revizi telekomunikačních pravidel a copyright.

 • V pátek se v Bratislavě uskuteční neformální setkání 27 hlav států a předsedů vlád.

 

Pondělí 12. září

 • V Bruselu proběhne neformální zasedání ministrů pro místní rozvoj.

 • V Bratislavě bude pokračovat víkendové neformální zasedání mistrů zemědělství a rybolovu.

 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a atašé ve finančních službách.

 • Evropský parlament zahájí své plenární zasedání ve Štrasburku. Poslanci budou diskutovat na téma: Zpráva o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, Zpráva o politice soudržnosti a strategii výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace, Zpráva o evropské územní spolupráci – osvědčené postupy a inovativní opatření, Zpráva o strategii EU pro alpský region, Zpráva na téma „Na cestě k novému uspořádání trhu s energií“, Zpráva o svěřeneckém fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc, Zpráva o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu, Zpráva o strategii EU pro vytápění a chlazení, Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích, Zpráva o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá seminář Sociální inovace pro inkluzi uprchlíků, zasedání mimořádné schůze skupiny I, hodnocení programu 2020 (studijní skupina a slyšení), studijní skupinu ke Sdílené ekonomice a debatu k Evropskému pilíři sociálních práv.


Úterý 13. září

 

 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro finanční služby, skupina MERTENS, skupina ANTICI, Bezpečnostní výbor ve formátu experti (zabezpečení informací), Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • Posledním dnem skončí neformální zasedání mistrů zemědělství a rybolovu v Bratislavě.

 • V Bratislavě začne prvním dnem výjezdní zasedání zvláštního výboru ATHENA.

 • Uskuteční se konference EU – Střední Asie: Nová dimenze spolupráce (Brusel) a Internet věcí (Bratislava).

 • Evropská komise schválí půlroční revizi Víceletého finančního rámce, regulaci Evropského fondu pro strategické investice 2.0 a Externí investiční plán.

 • Ve Štrasburku bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu na téma: rozprava k výsledkům summitu G20, Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu, Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, práva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Jmenování členů Účetního dvora – Leo Brincat, Lazaros Stavrou Lazarou, Dohoda týkající se provádění Úmluvy o práci v odvětví rybolovu, rozprava k Nedávnému vývoji v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie, Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2017, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie.

 • Proběhnou schůze všech parlamentních frakcí EP.

 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá seminář Sociální inovace pro inkluzi uprchlíků a výjezdní konferenci Udržitelný průmysl v kontextu oběhové ekonomiky (Košice), výjezdní zasedání skupiny I do Košic, schůzi rozpočtové skupiny, konferenci Udržitelný průmysl v kontextu oběhové ekonomiky (Košice) a seminář Sociální inovace pro začlenění uprchlíků.

 • Výbor regionů pořádá seminář Nová implementace ekologické revize – co znamená pro regiony a obce?

 • V Senátu zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie – témata Brexit, nadcházející zasedání v Bratislavě, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu - vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění), Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění), Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí.

   

  Středa 14. září

   

 • Zasedá COREPER I, II, Vojenský výbor EU, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Výbor pro obchodní politiku ve formátu experti (ocel, textil aj.), Výbor pro finanční služby, Politický a bezpečnostní výbor a Stálého výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

 • V Bratislavě bude druhým dnem pokračovat výjezdní zasedání zvláštního výboru ATHENA.

 • Ve Štrasburku bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu na téma: prohlášení předsedy Komise ke stavu Unie, doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii, Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, Zpráva o sociálním dumpingu v Evropské unii, Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost, Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách, Zpráva o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů, Zpráva o nejlepším využití potenciálu malých a středních podniků (MSP) v oblasti tvorby pracovních míst.

 • Proběhnou schůze některých parlamentních frakcí EP.

 • Evropský hospodářský a sociální výbor povede diskuzi na téma Evropský pilíř sociálních práv (Stockholm), organizuje pracovní cestu do Francie v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu, 2. schůzi stálé studijní skupiny Evropské energetické společenství (v roce 2016). Dále se koná schůze a slyšení na téma Směrnice o právech spotřebitelů, schůze Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, schůze na téma.

 • Výbor regionů uspořádá konferenci Evropského úřadu pro životní prostředí.

 

  Čtvrtek 15. září

 

 • Zasedá skupina Přátel předsednictví a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

 • V Bratislavě proběhne neformální zasedání Rozpočtového výboru, regulérní zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor.

 • Uskuteční se konference k politice soudržnosti EU: Poučení z minulosti, současné skutečnosti a budoucí perspektiva (Bratislava).

 • Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku na téma: Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“), Zpráva o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014, Systémy minimálního příjmu v EU – otázka k ústnímu zodpovězení (Thomas Hände).

 • Evropská komise schválí Revizi telekomunikačních pravidel v rámci jednotného digitálního trhu.

 • EHSV pořádá pro bývalé členy cestu do Oxfordu. Koná se zasedání schůze na téma Evropský pilíř sociálních práv, schůze skupiny pro dodávání zásilek, schůze skupiny na téma funkční ekonomika a schůze skupiny Důstojný život: místo závislosti soběstačnost.

 • V Poslanecké sněmovně proběhne Zasedání Výboru pro evropské záležitosti – témata Brexit a nadcházející zasedání v Bratislavě.


 

  Pátek 16. září

 

 • V Bratislavě se proběhne neformální setkání 27 hlav států a předsedů vlád.

 • Zasedá Výbor pro obchodní politiku, skupina Přátel předsednictví a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

 • EHSV pořádá pracovní cestu do Litvy v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu, pro bývalé členy výjezd do Oxfordu a schůzi komunikační skupiny. Dále se koná 1. schůze studijní skupiny TEN/608 Posílení evropského systému kybernetické odolnosti a 1. schůze studijní skupiny ECO/408 – Směrnice o boji proti praní peněz.

   

  Sobota 17. září

 • Zasedá Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

  Neděle 18. září

 • Zasedá Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnost


Probíhající veřejné konzultace:


 


Do 15. 09.       Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)


Do 15. 09.       Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy


Do 16. 09.       Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři


Do 16. 09.       Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS


Do 19. 09.       Veřejná konzultace týkající se snížených sazeb DPH na elektronické publikace


Do 20. 09.       Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech


Do 21. 09.       Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje


Do 30. 09.       Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;


Do 02. 10.       Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU


Do 02. 10.       Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic


Do 02. 10.       Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného


Do 07. 10.       Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)


Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013


Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013


Do 14. 10.       Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky


Do 15. 10.       Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016


Do 16. 10.       Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace


Do 16. 10.       Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)


Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce


Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu


Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel


Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel


Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů


Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží


Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu


Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů


Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)


Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně


Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.


Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv


 


 


Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 9. 9. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek