Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (19. - 25. 9. 2016)


  Shrnutí nejdůležitějších událostí


 • V pondělí začíná v New Yorku zasedání Valného shromáždění OSN, které potrvá až do čtvrtka.

 • V pondělí a v úterý proběhnou v Bratislavě setkání tzv. Pražského procesu – ministerská konference, setkání vysokých státních úředníků.

 • V úterý CEBRE spoluorganizuje debatu na téma revize směrnice o vysílání pracovníků (Praha), zároveň proběhne setkání zakladatelů CEBRE s europoslanci (Praha).

 • Ve středu začíná plenární zasedání EHSV. Na programu je např. schválení stanoviska k mezivládní dohodě v oblasti energetiky – přezkum rozhodnutí z roku 2012 (zpravodaj p. Novotný); stanovisko Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech a priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh.

 • Ve čtvrtek vystoupí na plenárním zasedání EHSV předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, dalším řečníkem bude mj. i Markus Beyrer, generální ředitel BUSINESSEUROPE.

 • Ve čtvrtek proběhne v Poslanecké sněmovně PČR schůze Výboru pro evropské záležitosti, který se vyjádří k řadě evropských dokumentů v oblasti energetiky.

 • V pátek proběhne v Bratislavě neformální zasedání ministrů obchodu. 

 

Pondělí 19. září

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

 • V Bratislavě se uskuteční následující akce: neformální zasedání finančních atašé, zasedání vysokých státních úředníků Pražského procesu, konference „Rozšiřování EU: proč je důležitá lepší komunikace“ a neformální zasedání Výboru pro sociální ochranu.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne zasedání rozšířeného předsednictva, uskuteční se čtyři diskuze na téma Evropský pilíř sociálních práv (Bratislava, Budapešť, Riga, Vilnius), v Montevideu (Uruguay) proběhne evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění a proběhne pracovní cesta do Portugalska v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu.

 • Ve Výboru regionů zasedá Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu.

 • V New Yorku začíná zasedání Valného shromáždění OSN.

 

 • Úterý 20. září

   

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti, Politický a bezpečnostní výbor, Přátelé předsednictví, skupina ANTICI, skupina MERTENS, Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

 • V Bratislavě proběhne ministerská konference Pražského procesu.

 • Generálního ředitelství pro komunikaci bude mít tiskovou konferenci.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne schůze předsednictva spolu s přípravnými schůzemi všech tří skupin (skupiny I, II a III), dále schůze Výboru pro audit a schůze kvestorů. Bude pokračovat pracovní cesta do Portugalska v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu.

 • CEBRE spoluorganizuje debatu na téma revize směrnice o vysílání pracovníků (Praha), zároveň proběhne setkání zakladatelů CEBRE s europoslanci (Praha).

 • Pokračuje zasedání Valného shromáždění OSN.

   

  Středa 21. září

   

 • Zasedá COREPER I, II, Vojenský výbor EU, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Výbor pro obchodní politiku ve formátu experti (služby a investice), Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, atašé ve finančních službách.

 • V Bratislavě se uskuteční ministerská konference o evropské spolupráci v oblasti vědy a techniky.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná plenární zasedání, předtím proběhnou ještě přípravné schůze všech tří skupin (skupiny I, II a III).

 • Program plenárního zasedání EHSV: stanovisko k Pařížské klimatické konferenci; Mezivládní dohody v oblasti energetiky – přezkum rozhodnutí z roku 2012 (zpravodaj p. Novotný); Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech; Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh; Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020; Nová opatření pro správu a provádění, které jsou zaměřeny na rozvoj – hodnocení evropských strukturálních a investičních fondů a související doporučení; Práva stálých domácích pečovatelů; Systém vstupu/výstupu; Dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění); Ustanovení týkající se finančního řízení pro členské státy s finančními obtížemi; Ochrana před karcinogenními chemickými látkami; Právní předpisy, jež obstojí i v budoucnu (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví); Postoj EHSV, pokud jde o konkrétní klíčové otázky, jež vyvstaly v rámci jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti; Udržitelný rozvoj – mapování vnitřních a vnějších politik EU (průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise); Právní rámec Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí; Veřejná daňová transparentnost (podávání zpráv podle jednotlivých zemí). Dále bude pokračovat pracovní cesta do Portugalska v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu.

 • Výbor regionů pořádá ve španělském Gijónu evropský dialog s občany.

 • Zasedá Vláda České republiky, bude se věnovat následujícím tématům souvisejícím s evropskou problematikou: Návrh na sjednání Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé (1210/16); Návrh na sjednání Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé (1209/16).

 • Proběhne schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, evropská témata, kterým se bude Výbor věnovat, jsou následující: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (č. 325).

 • Pokračuje zasedání Valného shromáždění OSN.

 

Čtvrtek 22. září

 

 • Zasedá skupina Přátel předsednictví a Politický a bezpečnostní výbor.

 • V Bratislavě se uskuteční následující akce: Konference „Dokončení evropského energetického trhu: perspektiva střední a východní Evropy“; Zasedání expertů EIA/SEA; Výjezdní zasedání pracovní skupiny pro všeobecné záležitosti; Neformální zasedání Výboru pro zaměstnanost.

 • Evropská komise uspořádá dvě konference: Konference „Obchodní dohody EU v praxi“ (Bratislava) a Konference „Chytrá urbánní mobilita: možnosti pro kooperaci a financování“ (Praha).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude pokračovat plenární zasedání; program: Jaderný ukázkový program; Diskuse o stavu Evropské unie za účasti Jeana-Clauda JUNCKERA, předsedy Evropské komise, projev pronese Markus BEYRER, generální ředitel BUSINESSEUROPE, Luca VISENTINI, generální tajemník EKOS, Conny REUTER, spolupředseda styčné skupiny s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti; Bezpečnost dodávek zemního plynu; Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu.

 • Dále v EHSV proběhne: Sdílení úsilí do roku 2030 a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) – 1. schůze studijní skupiny; Přípravná schůze na 1. schůzi SPV EU-Chile a Pracovní cesta do Portugalska v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu.

 • Ve Výboru regionů proběhne schůze Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci.

 • V Poslanecké sněmovně zasedá Výbor pro evropské záležitosti; témata výběrem: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu /kód dokumentu 11483/16, KOM(2016) 482 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu /kód dokumentu 11494/16, KOM(2016) 479 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu /kód dokumentu 11333/16, KOM(2016) 501 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku; Sdělení doprovázející opatření rámcové strategie pro energetickou unii: legislativní návrh o každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030, legislativní návrh o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu /kód dokumentu 11522/16, KOM(2016) 500 v konečném znění/.

 • Pokračuje zasedání Valného shromáždění OSN.

 

tek 23. září

 

 • Proběhne zasedání COREPERu I, Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě se proběhne neformální zasedání ministrů obchodu.

 • Evropská komise uspořádá konferenci „Informační den k Horizontu 2020: chytrá města a komunity“ (Brusel).

 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude pokračovat započatými diskuzemi na téma Evropský pilíř sociálních práv (Bukurešť, Dublin).

 • Ve Výboru regionů proběhne schůze Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci.

   

  Sobota 24. září

 • Žádné události.

Neděle 25. září

 • Žádné události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 19. 09.       Veřejná konzultace týkající se snížených sazeb DPH na elektronické publikace

Do 20. 09.       Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21. 09.       Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30. 09.       Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02. 10.       Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 02. 10.       Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Do 02. 10.       Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

Do 07. 10.       Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013

Do 14. 10.       Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Do 15. 10.       Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 16. 10.       Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace

Do 16. 10.       Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 16. 9. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek