Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (26. 9. - 2. 10. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, členové budou mj. diskutovat o provádění Evropského fondu pro strategické investice, přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Členové průmyslového výboru Evropského parlamentu budou diskutovat o roamingu.

 • V úterý se v Evropském parlamentu koná veřejné slyšení „Kauza Panamské dokumenty – diskuse s investigativními novináři stojícími za jejím odhalením“.

 • Evropská komise schválí ve středu interní institucionální dohodu ohledně rejstříku transparentnosti.

 • Ve středu se v EHSV uskuteční konference na téma Na cestě ke spravedlivějšímu trhu práce v rámci EU.

 • Ve čtvrtek hlasují členové Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu např. o multimodální dopravě v rámci nových koridorů TEN-T, Nákladově efektivním snížení emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií a celé řadě směrnic týkající se odpadů.

 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro konkurenceschopnost, hlavními body jednání budou: sdílená ekonomika, ocelářský průmysl a „prověrka“ konkurenceschopnosti: přístup evropských podniků k financování, jednotný patent.

 • V pátek zasedá Rada pro životní prostředí.

 

Pondělí 26. září

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Zvláštního výboru pro zemědělství, atašé ve finančních službách, Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Bratislavě proběhne konference ICT Proposers Day 2016 a uskuteční se neformální setkání generálních ředitelů pro rozvoj venkova.

 • V Evropském parlamentu proběhnou jednání politických skupin. Dále budou zasedat i jednotlivé Výbory.

 • Schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS): zaměstnanecké penzijní pojištění a předsedou smíšeného výboru evropských orgánů dohledu, a z tohoto titulu druhým místopředsedou Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB); Slyšení s Andreou Enriou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví; Slyšení s panem Christopherem Grundlerem, ředitelem Úřadu pro dopravu a kvalitu ovzduší, a panem Jimem Blubaughem, ředitelem mezinárodní divize Úřadu pro dopravu a kvalitu ovzduší, Agentura USA pro ochranu životního prostředí (EPA); Zpráva o pracovní cestě EMIS do Společného výzkumného střediska, Ispra, Itálie (18.–19. července 2016).

 • Schůze Hospodářského a měnového výboru (ECON): Slyšení s Gabrielem Bernardinem, předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a předsedou smíšeného výboru evropských orgánů dohledu, a z tohoto titulu druhým místopředsedou Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB); Slyšení s Andreou Enriou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví; Slyšení se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; Hlasování – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9; Dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim (stanovisko k Brexitu).

 • Schůze Výboru pro mezinárodní obchod (INTA): Výměna názorů s Mezinárodní organizací práce o situaci uplatňování pracovních norem; Hlasování – Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé;  Hlasování – Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; Hlasování – Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU; Předložení zprávy z pracovní cesty, delegace ad hoc na 14. ministerskou konferenci UNCTAD v Nairobi, Keňa, 18.–22. července 2016; Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království; Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru; Informační setkání s Komisí ohledně perspektivy pro budoucí obchodní vztahy s Tureckem.

 • Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO): Provádění Evropského fondu pro strategické investice; Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu; Hlasování – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016; Hlasování – Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru; Evropský program pro ekonomiku sdílení.

 • Schůze Výboru pro právní záležitosti (JURI): Prezentace Stálého výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého o pokroku ve věci úmluvy „Judgements Project“;  Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě; Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/13/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování; Evropská úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí; Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise; Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům; Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu; Zpráva o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu; Prohlášení o zájmech komisařů – pokyny; Jednotná politika EU pro kulturní a tvůrčí odvětví; Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření – Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) …/… ze dne XXX o rovnocennosti požadavků některých třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám s požadavky stanovenými v kapitole 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU; Hlasování – Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980; Hlasování – Rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980; Hlasování – Návrh rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980; Hlasování – Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři; Hlasování – Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; Hlasování – Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina); Hlasování – Ověřování právního základu – Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008; Hlasování – zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru;  Žádost, aby byl pan Jean-Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity.

 • Schůze Rozpočtového výboru (BUDG): Hlasování – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů;  Hlasování – Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku po zemětřesení na ionských ostrovech v listopadu 2015;  Hlasování – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson; Hlasování – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/001 FI/Microsoft – Finsko; Hlasování – Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly;  Hlasování – Agentura Evropské unie pro otázky azylu; Hlasování – Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie; Hlasování – Rozpočet na rok 2016 (vybrané oddíly); Hlasování – Politika v oblasti nemovitostí; Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva; Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020; Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu;

 • Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT): Hlasování – Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada; Hlasování – Absolutorium 2014: Vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS); Hlasování – Absolutorium 2014: Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC); Hlasování – Absolutorium 2014 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER); Hlasování – Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 (všechny oddíly); Hlasování – Prohlášení o zájmech komisařů; Úloha oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU; Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 4/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Evropský inovační a technologický institut musí změnit své dodavatelské mechanismy a prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaných cílů; Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 11/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Posílení správní kapacity v Bývalé jugoslávské republice Makedonii: omezený pokrok ve složité situaci; Studie na téma: „Reforma veřejného sektoru a jak je využíván rozpočet EU na podporu této reformy“; Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu; Studie na téma „Zadávání veřejných zakázek – studie o administrativní kapacitě v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů“.

 • Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE): Hlasování – Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu;  Hlasování – Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu; Přezkum prováděcích pravomocí Evropské komise: „Spravedlivé využívání“ roamingových služeb: prezentace návrhu prováděcího aktu Komise; Výměna názorů o ITER s panem Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, jako součást strukturovaného dialogu.

 • Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE): Výměna názorů s Gillesem de Kerchovem, protiteroristickým koordinátorem EU (CTC), o boji proti terorismu a o nedávných útocích ve členských státech; Agentura Evropské unie pro otázky azylu; Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva; Automatizovaná výměna údajů týkající se údajů o DNA v Dánsku; Automatizovaná výměna údajů týkající se daktyloskopických údajů v Dánsku. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem; Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem; Hlasování – Návrh rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody Evropským policejním úřadem (Europolem) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem; Hlasování – Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina);

 • Schůze Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL): Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb; Evropský pilíř sociálních práv; Zavedení záruky k získání dovedností; Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení; Potřeba strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů; Prováděcí zpráva o programu Erasmus +; Hlasování – Příjetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;  Hlasování – Nové příležitosti pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci; Hlasování – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016.

 • Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN): Oznámení o postojích Rady v prvním čtení k nařízení o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a k nařízení o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách; Hlasování – Zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve Střední a Východní Evropě;  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb; Strategie pro evropské letectví; Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě; Normy občanského práva o robotice; Změna nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření; Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách.

 • Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI): Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech

 • Schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT): Hlasování – Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 (všechny oddíly); Prováděcí zpráva o programu Kreativní Evropa; Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016.

 • Schůze Podvýboru pro lidská práva (DROI): Informace o dialogu o lidských právech mezi EU a Kolumbií; Informace o dialogu o lidských právech mezi EU a Mexikem; Výměna názorů s členy interdisciplinární skupiny nezávislých expertů Claudií Pazovou a Franciskem Coxem o zmizení 43 studentů učitelství v Ayotzinapě; Informace o cestě podvýboru DROI do Gambie; Práva žen ve státech Východního partnertství a dalších sousedních zemích; Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015;

 • Schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE): Evropská obranná unie; Briefing ze služební cesty podvýboru SEDE do Mali (18. – 21. 7. 2016); Regionalizace mise SAHEL v rámci SBOP – výměna názorů s úřadujícím vedoucím oddělení pro integrované strategické plánování z ESVČ Jacquesom Fradinem.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne setkání Poradní skupiny EU pro asociační dohodu se státy střední Ameriky, veřejné slyšení na téma EU 2030 a politika klimatu (sdílení úsilí), schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 a změna EuVECA a EuSEF – 1. schůze studijní skupiny.

 • Ve Výboru regionů proběhne briefing na téma Krize západního kapitalismu a uskuteční se konference na téma Financování investic v turistickém odvětví za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti evropských teritorií.

 • Rada bezpečnosti OSN bude v 5. informačním kole vybírat budoucího generálního tajemníka OSN.

 

Úterý 27. září

 

 • Zasedá skupina ANTICI, skupina MERTENS a Bezpečnostní výbor.

 • V Bratislavě proběhne Neformální zasedání ministrů obrany, setkání generálních ředitelů civilní obrany a zasedání Poradního fóra EFSA.

 • Slovenské předsednictví zaštiťuje konferenci na téma Měnící se trendy v pašování zboží (Brusel).

 • V Evropském parlamentu se setkají generální sekretáři politických skupin.

 • Uskuteční se Veřejné slyšení ke „kauze Panamské dokumenty – diskuse s investigativními novináři stojícími za jejím odhalením“, tisková konference za účasti EP p. Ježka.

 • Dále výbor EP DEVE přezkoumá Evropský konsensus o rozvoji.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne schůze specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC), fórum na téma Vícestupňová správa pro stakehlodery v oblasti implementace Pařížské dohody o klimatu (Nantes, Francie), spolupráce / ochrana spotřebitele – 1. schůze studijní skupiny, diskuze na téma Evropský pilíř sociálních práv (Lublaň) a seminář COFACE věnovaný pilíři sociálních práv.

 • Ve Výboru regionů se uskuteční zasedání Komise pro přírodní zdroje (NAT).

   

  Středa 28. září

   

 • Zasedá COREPER I, II, Politický a bezpečnostní výbor, Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, Vojenský výbor EU, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, atašé ve finančních službách a skupina Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě se uskuteční konference Digitální shromáždění 2016 a proběhne setkání Řídící rady Evropské chemické agentury.

 • Evropská komise schválí následující dokumenty: Návrh EK na interní institucionální dohodu ohledně registru transparentnosti, Doporučení EK k pokračování transferů do Řecka na základě Dublinského systému, 6. zpráva EK o relokaci a přesídlení, 3. zpráva EK o pokroku v implementaci dohody EU-Turecko, Europass (Nová agenda dovedností – společný rámec pro opatření zajišťující lepší služby v oblasti dovedností a kvalifikace).

 • V Evropském parlamentu se setká generální ředitelka GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin.

 • EP ECON má schůzi ve formátu koordinátoři (za účasti guvernéra Banque de France).

 • Schůze Výboru pro rozpočet (BUDG): Hlasování – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů Hlasování – Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku po zemětřesení na iónských ostrovech v listopadu 2015 Hlasování – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson Hlasování – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/001 FI/Microsoft – Finsko Hlasování – Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Hlasování – Agentura Evropské unie pro otázky azylu Hlasování – Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie, Hlasování – Rozpočet na rok 2016 (vybrané oddíly) Hlasování – Politika v oblasti nemovitosti, Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne Konference na téma Na cestě ke spravedlivějšímu trhu práce v rámci EU (na panelu vystoupí i zástupkyně SPČR, pí. Drbalová), zasedání Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), schůze Střediska pro sledování trhu práce (LMO), diskuze na téma Evropský pilíř sociálních práv (Vídeň), návštěva prezidenta EHSV v Bratislavě (Georges Dassis), setkání s odboráři a Evropské fórum nových nápadů (Sopoty).

 • Ve Výboru regionů zasedá Komise pro hospodářskou politiku (ECON) a uskuteční se Summit regionů: příspěvek evropských regionů do budoucnosti.

 

Čtvrtek 29. září

 

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl), hlavními body jednání budou: ekonomika sdílení, ocelářský průmysl a „prověrka“ konkurenceschopnosti: přístup evropských podniků k financování, Politický a bezpečnostní výbor a skupina Přátel předsednictví.

 • Do Bratislavy přijedou na výjezdní zasedání členové COREPER II, rovněž výjezdní zasedání Pracovní skupiny pro celní unii a atašé trip – telekomunikační atašé.

 • V Bánské Bystrici proběhne konference na téma Současné tendence v řízení a marketingu evropských destinací.

 • EP BUDG, EP LIBE a EP AGRI pokračují ve svých schůzích.

 • Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO): Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Hlasování – Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, Evropská obranná unie, Normy občanského práva o robotice, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.

 • Schůze Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO): Implementace Dohody o opatřeních ve vztahu k národním parlamentům, Situace na poli fundamentálních práv v Evropské unii v roce 2015, Implementace zprávy Evropa pro občany, Ústavní vztah Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropské unii: následky referenda z 23. 6. 2016, Transparentnost, zodpovědnost a integrita v institucích Evropské unie, role whistle-blowerů v ochraně finančních zájmů Evropské unie.

 • Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI): Hlasování – Transmastné kyseliny, Hlasování – Strategie v oblasti letectva pro Evropu, Logistika v EU a multimodální doprava v rámci nových koridorů TEN-T, Nákladově efektivní snížení emisí a investice do nízkouhlíkových technologií, Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech po době životnosti, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EÚ o odpadu z elektrických a elektronických zařízení, Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů, Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadu.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne schůze specializované sekce Vnější vztahy (REX), reforma společného evropského azylového systému II – 1. schůze studijní skupiny, návštěva prezidenta EHSV v Bratislavě (Georges Dassis) a bude pokračovat Evropské fórum nových nápadů (Sopoty).

 • Ve Výboru regionů zasedne Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER).

 

tek 30. září

 

 • Proběhne zasedání Rady pro životní prostředí, Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci.

 • V Bratislavě proběhne neformální výjezdní zasedání Výboru pro obchodní politiku a setkání agentů před Soudním dvorem EU.

 • V Evropském parlamentu se uskuteční tisková konference před nadcházejícím plenárním zasedáním.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční schůze specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) a proběhnou diskuze na téma Evropský pilíř sociálních práv (Praha, Tallinn, Madrid a Helsinky), poslední dnem bude pokračovat Evropské fórum nových nápadů (Sopoty).

 • Ve Výboru regionů proběhne výroční schůze Konference regionálních a místních orgánů pro východní partnerství.

   

  Sobota 1. října

 • Žádné události.

Neděle 2. října

 • Žádné události. 

 


Probíhající veřejné konzultace:


 


Do 30. 09.       Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;


Do 02. 10.       Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU


Do 02. 10.       Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic


Do 02. 10.       Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného


Do 07. 10.       Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)


Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013


Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013


Do 14. 10.       Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky


Do 15. 10.       Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016


Do 16. 10.       Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace


Do 16. 10.       Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)


Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce


Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu


Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel


Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel


Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů


Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)


Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zb


Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu


Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů 

Nové konzultace


< Archív novinek