Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (10. - 16. 10. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začíná v Bruselu Evropský týden regionů a měst (den otevřených dveří Výboru regionů), uskuteční se celá řada konferencí a seminářů.

 • V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Hospodářský výbor Evropského parlamentu a Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu budou projednávat stejné téma, a to zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020.

 • V úterý v Lucemburku zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, ministři se budou mj. zabývat Evropským semestrem 2016 a bojem proti podvodům.

 • Ve středu zasedá Výbor pro Průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Poslanci se budou zabývat mj. pravidly pro velkoobchodní trhy s roamingem.

 • Ve čtvrtek budou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu hlasovat o zprávě k opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, zprávě ke směrnici o bateriích a akumulátorech, zprávě o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, zprávě ke směrnici o odpadech a směrnici o obalech.

 • Ve čtvrtek se v Evropském parlamentu koná Evropský parlament podniků, akci pořádá asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES.

 • Ve čtvrtek a v pátek CEBRE spolupořádá podnikatelskou misi do Belgie. V pátek proběhne B2B jednání českých a belgických firem v Antverpách.


Pondělí 10. října

 

 • V Lucemburku zasedá Euroskupina, témata: Řecko, růst a zaměstnanost, fiskální záležitosti a chystané zasedání ministrů financí a guvernérů G7, dále zasedá i Rady pro zemědělství a rybolov.

 • V Bruselu se uskuteční zasedání poradců Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.

 • V Bratislavě proběhnou následující události: zasedání ředitelů ochrany přírody, zasedání Expertní skupiny EGI Pracovní skupiny pro změnu klimatu, zasedání Expertní skupiny pro zemědělství, lesnictví a využití krajiny, workshop: Ochrana přírody a její financování ze zdrojů EU, neformální zasedání pracovní skupiny COHOM.

 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu, body jednání: Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020, Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015, Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020.

 • Zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, body jednání: Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, hodnocení spotřebitelských trhů, záležitosti unijního celního kódu.

 • Zasedá Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP, body jednání: Slyšení s Dr. Antoniem Erariem, vedoucím oddělení pro mezinárodní regulační záležitosti, odbor dopravy, ministerstvo infrastruktury a dopravy, Itálie, Slyšení pana Alexe Burnse, generálního ředitele Millbrook Group (Spojené království).

 • Mimořádně zasedá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, bodem programu je Slyšení o Dublinu a krizovém relokačním mechanismu.

 • Zasedá Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, body jednání: Uvolnění potenciálu vodní přepravy cestujících, Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úloha rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu, Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky.

 • Zasedá Výbor pro zahraniční věci EP, body jednání: Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru, Hlasování - Strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany, Práva žen ve státech Východního partnerství.

 • Zasedá Výbor pro rozvoj EP, body jednání: Sledování provádění cílů udržitelného rozvoje - úloha datové revoluce, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Přístup k energii v rozvojových zemích, Volební pozorovatelská mise na všeobecné volby v Zambii dne 11. srpna 2016.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: INT – mise do Polska ohledně směrnice o právech spotřebitele, INT – mise do Španělska ohledně směrnice o právech spotřebitele, TEN – Evropský systém posilování kybernetické bezpečnosti, schůze studijní skupiny, REX – Veřejné slyšení, studijní skupina k tématu „Důstojný život – ze sociálního dna po plnou samostatnost“, REX – záležitosti Arktidy, Evropský pilíř sociálních práv – debata (Lucemburk, Záhřeb, Nikósie).

 • Začíná plenární zasedání ve Výboru regionů a Evropský týden regionů a měst (den otevřených dveří VR).

 

Úterý 11. října

 

 • V Lucemburku zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci (Lucemburk), témata: Evropský semestr 2016, výroční zasedání MMF a Skupiny Světové banky, boj proti podvodům, fiskální udržitelnost zdravotní péče, financování opatření v oblasti klimatu atd. a také zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.

 • Zasedá skupina ANTICI, skupina MERTENS, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro finanční služby, Vojenský výbor Evropské unie, Přátelé předsednictví a poradci Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Bratislavě se uskuteční setkání expertů sítě CARPOL a konference Evropské fórum cestovního ruchu.

 • Hospodářský a měnový výbor EP pokračuje v jednání, program: Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, Společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, hlasování - Zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020, Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016, Zelená kniha o retailových finančních službách, Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015.

 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pokračuje v jednání, program: Pokračování schůze, body: hlasování - Evropská obranná unie, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Normy občanského práva o robotice. Rozprava – aplikace spotřebitelského práva, rozmluvy národních úřadů, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU.

 • Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu pokračuje v jednání, program: Slyšení pana Ekharda Zinkeho, předsedy úřadu Kraftfahrt Bundesamt (KBA) (Německo), a pana Leifa-Erika Schulteho, vedoucího technického oddělení TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG (Německo), Slyšení s panem Claudem Lieschem, ředitelem Société nationale de certification et d'homologation (Národní společnost pro certifikaci a akreditaci - SNCH), Lucembursko, Slyšení pana Laurenta Benoita, generálního ředitele, a paní Béatrice Lopezové de Rodas, ředitelky UTAC CERAM (Francie), Slyšení s panem Andrem Rijndersem, vedoucím inženýrem v oblasti emisí a paliv, RDW, Nizozemsko.

 • Zasedá Rozpočtový výbor EP, body jednání: Změna nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, Opravný rozpočet č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 Aktualizace výše prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v otázkách migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a na závazky v důsledku globálního převodu, rozšíření EFSI, úpravy plánu pracovních míst agentury Frontex a aktualizace výše prostředků na straně příjmů (vlastní zdroje), Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na výplaty záloh v rámci souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky, Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Prováděcí zpráva o programu Erasmus +, Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“, hlasování - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Evropský rok kulturního dědictví, Evropská obranná unie, Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, Agentura Evropské unie pro otázky azylu, Rozpočet na rok 2016.

 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP pokračuje v jednání, program: Pokračování schůze, body: hlasování - Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úloha rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu, Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, Uvolnění potenciálu vodní přepravy cestujících, Nové příležitosti pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci, Změna nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření, Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách, Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Rozprava - Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi, Výměna názorů s generálním ředitelem GŘ MOVE panem Henrikem Hololeiem, Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T, Veřejné slyšení na téma Hluk v dopravě a jeho neblahý vliv na zdraví – jak mu předcházet, Prezentace zprávy Beneluxu o nákladní dopravě.

 • Zasedá Výbor pro regionální rozvoj EP, body jednání: Řádná schůze, body: hlasování - Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, Provádění Evropského fondu pro strategické investice. Rozprava - Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu, finanční pravidla rozpočtu EU, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020.

 • Společné zasedání Zahraničního výboru, Výboru pro rozvoj a Výboru pro lidská práva EP, program: Výměna názorů s mladými lidmi z Evropského setkání mládeže (EYE) na úlohu vnější činnosti EU při řešení migračních toků, Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, Hlasování o finalistech Sacharovovy ceny za rok 2016, Výměna názorů s Mohammadem Al-Jefrim, místopředsedou Poradního shromáždění (Šúry) Saúdské Arábie, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky, Výměna názorů se skupinou poslanců sdružení ASEAN, Informace o cestě delegace ad hoc do Kolumbie doprovázející mírovou dohodu, 28. září – 3. října 2016, Informace o volební pozorovatelské misi pro parlamentní volby v Gruzii konané dne 8. října 2016.

 • Výbor pro rozvoj EP pokračuje v jednání, program: Pokračování schůze, body: hlasování - Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Rozprava - Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu, Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015, Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: BUDG – schůze skupiny pro rozpočet, Mise EHSV do Japonska, Schůze administrativního aparátu EHSV, Evropský pilíř sociálních práv – debata (Lisabon).

 • Ve Výboru regionů pokračuje plenární zasedání a den otevřených dveří.

 

Středa 12. října

 

 • Zasedá COREPER I, II, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro finanční služby, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, skupina Přátel předsednictví, poradci Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice).

 • V rámci slovenského předsednictví proběhne Konference ředitelů platebních agentur a zasedání expertní pracovní skupiny ECN.

 • Evropská komise schválí následující dokumenty: Udržitelný rozvoj: zmapování interních a externích politik EU, Zpráva EK ohledně relokace a přemístění (7. zpráva).

 • Zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP, body jednání: Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

 • Zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu, body jednání: hlasování - Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie. Rozprava - Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 18/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): „Výdaje v zemích jižního Středomoří a východního sousedství na vnější rozměr migrace do roku 2014“, Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním, Studie na téma „Turecko: jak byly vynaloženy předvstupní fondy a systém kontroly“, Pracovní cesta výboru CONT do Turecka (2.-4. listopadu 2016), Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 12/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Využívání grantů agenturami: ne vždy vhodné nebo prokazatelně účinné.

 • Zasedá Výbor pro Průmysl, výzkum a energetiku, body jednání: Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program.

 • Zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP, body jednání: hlasování - Strategie pro evropské letectví, Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. Rozprava - Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení, Zavedení záruky k získání dovedností, Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří, Směrnice o vysílání pracovníků.

 • Zasedá Výbor pro právní záležitosti EP, body jednání: Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, Přeshraniční aspekty adopcí, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, Předložení studie tematické sekce C o přeshraničních dopravních nehodách v EU – možný dopad vozidel bez řidiče, Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Žádost, aby byl pan Jean-Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity.

 • Zasedá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, body jednání: Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015, hlasování - Automatizovaná výměna údajů týkající se údajů o DNA v Dánsku, Automatizovaná výměna údajů týkající se daktyloskopických údajů v Dánsku.

 • Zasedá Podvýbor pro bezpečnost a obranu, body jednání: Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice), Evropská obranná unie, Veřejné slyšení na téma: „Mezinárodní úsilí v boji s IS – vojenský a strategický rozměr“, Provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany, Stručné sdělení o bezpečnostní situaci v Kyjevě a na východní Ukrajině.

 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, body jednání: Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU, Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, implementace směrnice o nakládání s hornickým odpadem, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek.

 • Zasedá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, body jednání: Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Společná schůze výborů AGRI, ENVI a DEVE: výměna názorů s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na Světový den výživy 2016.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Zasedání skupiny II v Bratislavě – práva zaměstnanců, férová mobilita, Zasedání sekce farmářů v EHSV, Mise EHSV do Japonska, Pracovní návštěva Řecka – práva zdravotně postižených a Workshop EHSV a VR na téma „Města jako póly současného ekonomického rozvoje“.

 • Ve Výboru regionů pokračuje plenární zasedání a den otevřených dveří.

 • Vláda České republiky na svém pravidelném zasedání projedná: Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody a Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA), Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. října 2016 v Bruselu.

 • Uskuteční se jednání vládního Výboru pro Evropskou unii - Mandát pro ministra vnitra Milana Chovance na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 13. října 2016 v Lucemburku, Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018-2022, Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015.

 

Čtvrtek 13. října

 

 • V Lucemburku pokračuje zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, témata: zaměstnanost a sociální témata a začíná zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • Zasedá skupina Přátel předsednictví.

 • Slovenské předsednictví organizuje následující akce: Zasedání expertní skupiny ENLETS (Bratislava), Zasedání pracovní skupiny v rámci Evropské sítě veřejné správy (Bratislava), Zasedání zaměstnavatelů střední a východní Evropy (Bratislava), Konference: Den úspory energie v budovách (Brusel) a Konference: Podporou inkluze předcházení extremismu (Brusel).

 • Výbor pro mezinárodní obchod pokračuje v jednání, program: hlasování - Společná pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie, Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království. Rozprava - Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Východní partnerství – obchodní dohody s Ukrajinou, Gruzií a Moldávií (stav implementace).

 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu pokračuje v jednání, program: Výroční zpráva Evropského účetního dvora, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Politické iniciativy a finanční podpora EU pro integraci Romů: významný pokrok za poslední desetiletí, avšak potřeba dalšího úsilí v praxi, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 15/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Řídila Komise účelně humanitární pomoc obyvatelstvu zasaženému konflikty v africké oblasti Velkých jezer?.

 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pokračuje v jednání, program: hlasování - Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU, Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice, Normy občanského práva o robotice. Veřejné slyšení – „zdravý rámec pro Evropu“.

 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci pokračuje v jednání, program: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020.

 • Výbor pro právní záležitosti pokračuje v jednání, program: hlasování - Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, Zpráva o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu, Prohlášení o zájmech komisařů – pokyny, Jednotná politika EU pro kulturní a tvůrčí odvětví, Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu. Rozprava - Posuzování stíhání trestných činů spáchaných organizací Dá'iš vůči ženám a dívkám před mezinárodními soudy z hlediska mezinárodního práva veřejného.

 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pokračuje v jednání, program: Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení aktuální migrační, uprchlické a bezpečnostní krize, Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události.

 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu pokračuje v jednání, program: Seminář na téma „Vztahy mezi členskými státy EU a Saúdskou Arábií v oblasti bezpečnosti a obrany“, Hrozby CBRN-E: výzva pro bezpečnost EU.

 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pokračuje v jednání, program: hlasování - Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008, Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, Normy občanského práva o robotice. Veřejné slyšení – „zdravý rámec pro Evropu“.

 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova pokračuje v jednání, program: hlasování - Ochranná opatření proti škůdcům rostlin, Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. Rozpravy - Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité.

 • Vyšetřovací výbor k praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky pořádá veřejné slyšení na téma „Praní špinavých peněz a daňových úniků – kdo a jak určuje pravidla?“.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Zasedání skupiny II v Bratislavě – práva zaměstnanců, férová mobilita, Mise EHSV do Japonska a Pracovní návštěva Řecka – práva zdravotně postižených.

 • Ve Výboru regionů pokračuje den otevřených dveří.

 • CEBRE organizuje podnikatelskou misi do Belgie – delegáti se zúčastní Evropského parlamentu podniků.

 

tek 14. října

 

 • Proběhne zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku, dále pak zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, skupiny Přátel předsednictví a atašé ve finančních službách.

 • V Bratislavě proběhne neformální zasedání vysokých státních úředníků odpovědných za oblast kultury.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční následující akce: Výroční zpráva o růstu (2017) – schůze podvýboru, TEN – schůze studijní skupiny na téma „Jednotný digitální trh a komunikace na bázi online platforem“, Evropský pilíř sociálních práv – debata (Paříž) a Pracovní návštěva Řecka – práva zdravotně postižených.

 • V rámci podnikatelské mise, kterou CEBRE organizuje, proběhne B2B jednání mezi českými a belgickými firmami v Antverpách.

 • Sejde se Národní konvent – kulatý stůl na téma Revize víceletého finančního rámce a aplikace principu European Added Value.


Sobota 15. října

 • Žádná událost.


 

Neděle 16. října

 • Proběhne Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a řízení v EU.

 

Nově vyspané konzultace:

   

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.


Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

 

* pro více informací ohledně vypsaných konzultací napište na email assistant@cebre.cz < Archív novinek