Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (17. - 23. 10. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá v Lucemburku Rada pro životní prostředí. Ministři budou diskutovat o snížení emisí, či biologické rozmanitosti. Tentýž den zasedá také Rada pro zahraniční věci, tématem bude např. situace v Sýrii, migrace či globální strategie EU.

 • V úterý pokračuje v Lucemburku jednání Rady pro zahraniční věci. Ministři budou diskutovat o ratifikačním procesu dohody CETA.

 • Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Tématy plenárního hlasování jsou např. legislativní návrh ohledně neoprávněného blokování na základě zeměpisné polohy na jednotném digitálním trhu, ochrana spotřebitelských zájmů, služby přeshraničního dodávání balíků, zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (2017–2020), Strategie EU pro vytápění a chlazení, přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách, přezkum velkoobchodního trhu s roamingem v EU.

 • Ve čtvrtek a v pátek proběhne summit Evropské rady. Státníci se budou zabývat tématy jako migrace, obchodní politika EU a vnější vztahy s Ruskem.

 

Pondělí 17. října

 

 • V Lucemburku zasedá Rada pro zahraniční věci, témata: Sýrie, globální strategie EU, migrace, Tunisko a taktéž Rada pro životní prostředí, témata: snížení emisí, voda, biologická rozmanitost.

 • Uskuteční se zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, poradců Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a atašé ve finančních službách.

 • V Bratislavě se uskuteční zasedání generálních ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání. Dále proběhnou v Bratislavě následující konference: konference eSkills for jobs 2016, konference ERRA o investicích a regulaci v energetice a konference – Úloha regionů v evropském biohospodářství.

 • Uskuteční se řádná schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu Evropského parlamentu, témata: Slyšení pana Haralda Westera, vedoucího technického pracovníka, Fiat Chrysler Automobiles, Zpráva o pracovních cestách výboru: ve dnech 18. - 19. července 2016 do Společného výzkumného střediska ve městě Ispra (Itálie) a ve dnech 21. - 22. září 2016 do měst Florange (Francie), Lucemburk a Lambsheim (Německo).

 • Uskuteční se řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, témata: Odborná skupina na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu, Výměna názorů s francouzským ochráncem práv panem Jacquesem Toubonem (Le Défenseur des Droits de la République Francaise), Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem, Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem, Výměna informací, systém včasného varování a postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě: Třetí zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě: Šestá zpráva o relokaci a znovuusídlení, Doporučení Komise určené Řecké republice o zvláštních naléhavých opatřeních, které má Řecko přijmout s ohledem na obnovení přemisťování podle nařízení (EU) č. 604/2013, Zpráva o pokroku společného evropského azylového systému se slovenským předsednictvím v návaznosti na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 13. října 2016.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne společné zasedání domácí poradní skupiny EU-Moldávie, zasedání rozšířeného užšího předsednictva, bude jednat studijní skupina SOC - Věci manželské/věci rodičovské zodpovědnosti/mezinárodní únosy dětí a ve Varšavě se uskuteční diskuze o Evropském pilíři sociálních práv.

Úterý 18. října

 

 • V Lucemburku zasedá Rada pro zahraniční věci, tématem jednání bude CETA, dále zasedá i Rada pro obecné záležitosti, témata: zasedání Evropské rady, přezkum víceletého rozpočtového rámce EU na období 2014–2020, interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Vojenských výbor Evropské unie, skupina MERTENS, poradci Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a atašé ve finančních službách.

 • V Nitře začne dvoudenní konference Slovenské terminologické sítě.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru zasedne předsednictvo a rovněž předsednictva všech tří skupin.

 • Ve Výboru regionů podnikne komise ENVE výjezdní zasedání do Švédska.

 • V Senátu PČR proběhne zasedání Výboru pro evropské záležitosti, témata: výsledky zářijového bratislavského summitu, zasedání Evropské rady, situace na Ukrajině, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění), Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro opětovné osídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, dohoda CETA.

 

Středa 19. října

 

 • Zasedá COREPER I, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, skupina Přátel předsednictví a atašé ve finančních službách. Proběhne tripartitní sociální summit.

 • V Bratislavě se uskuteční Konference o odborném vzdělávání a přípravě: „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

 • Evropská komise schválí následující dokumenty: rámec partnerství k migraci (zpráva), robustní obchodní politikou směrem k růstu a prosperitě (komuniké).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční plenární zasedání. Pořad jednání: stanoviska - Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv, Závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením Evropské unii – Nová strategie pro osoby se zdravotním postižením v Evropské unii, Přepracované znění nařízení Dublin III, Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu, Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků, Vrakování lodí a recyklační společnost, Agenda 2030 – Odhodlání Evropské unie globálně podporovat cíle udržitelného rozvoje, Podpora spravedlivějších zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězců, Odstranění překážek udržitelné akvakultury v Evropě (průzkumné stanovisko na žádost Komise), Charakteristické znaky rybářských plavidel (přepracované znění), Ochrana tuňáků v Atlantiku, Legislativní návrh ohledně neoprávněného blokování na základě zeměpisné polohy na jednotném digitálním trhu, Zákony na ochranu zájmů spotřebitele, Služby přeshraničního dodávání balíků, Politika hospodářské soutěže v roce 2015, Zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (2017–2020), Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, Energie vyráběná spotřebiteli a družstva pro výrobu energie spotřebiteli: příležitosti a výzvy v zemích EU, Mořská energie: obnovitelné zdroje energie, které je třeba rozvíjet, Strategie EU pro vytápění a chlazení, Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách, Přezkum velkoobchodního trhu s roamingem v EU, Osobní lodě – bezpečnostní pravidla a normy, Osobní lodě – registrace a ohlašovací formality Lodě typu ro-ro a vysokorychlostní plavidla – provoz v liniové dopravě, Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek, Nové uspořádání trhu s elektřinou a potenciální dopady na zranitelné spotřebitele (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví), Rozpočet EU založený na výkonnosti a zaměřený na výsledky: klíčový prvek pro řádné finanční řízení (stanovisko z vlastní iniciativy), Přezkum směrnice o boji proti praní peněz.

 • Dále budou v EHSV separátně zasedat skupiny I, II a III. Prezident EHSV Georges Dassis se setká s předsedou Výboru pro evropské záležitosti Národnej rady Slovenské republiky Ľubošem Blahou.

 • Komise ENVE Výboru regionů bude pokračovat ve svém výjezdním zasedání ve Švédsku. V Tunisu proběhne konference na téma Výměna informací o migraci mezi regionálními a lokálními autoritami (Tunis).

 • Začne schůze Senátu PČR, body s evropskou problematikou: závěry bratislavského summitu, nadcházející jednání Evropské rady, Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ČS příslušného k posuzování žádosti o mez. ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění), Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí, Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu.

 

Čtvrtek 20. října

 

 • Začne dvoudenní summit Evropské rady, tématy budou migrace, obchodní politika EU a vnější vztahy (Rusko).

 • V Bratislavě se uskuteční zasedání kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU a Evropského auditního dvora.

 • Uskuteční se řádná schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, témata: Slyšení pana Alexandra Dobrindta, spolkového ministra dopravy a digitální infrastruktury (Německo), Slyšení pana Olafa Liese, ministra pro ekonomiku, zaměstnanost a dopravu spolkové republiky Dolní Sasko (Německo).

 • Uskuteční se řádná schůze Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu, témata: hlasování - Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice), Evropská obranná unie, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky, Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru. Rozprava - Uzavření dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Gruzií, Japonskem, Norským královstvím, Kyrgyzskou republikou, Arménskou republikou, Republikou Kazachstán, Korejskou republikou, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými, Agentura Evropské unie pro otázky azylu, Výměna názorů s předsedou vlády Srí Lanky, Výměna názorů s novým stálým představitelem EU v Turecku.

 • Uskuteční se řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, řádná schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu a řádná schůze Výboru pro ústavní záležitosti.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude pokračovat plenární zasedání. Program: Pokračování zasedání, témata: Sdělení o evropské normalizaci, Diskuse o programu Horizont 2020 v souvislosti s přijetím stanoviska INT/792 za účasti pana Carlose Moedase, evropského komisaře odpovědného za výzkum, vědu a inovace, Hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví), Spolupráce se třetími zeměmi v oblasti podpory legální migrace do EU (informační zpráva).

 • V EHSV se dále uskuteční následující akce: NAT - Sdílení úsilí do roku 2030 a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (studijní skupina), INT - Konzultace belgické občanské společnosti ohledně práva v oblasti ochrany spotřebitele (kontrola účelnosti právních předpisů), přípravná schůze na summit Euromed 2016 a Evropský pilíř sociálních práv – diskuse (Belgie).

 • Výbor regionů spolupořádá Konferenci EuroPCom 2016: veřejná komunikace.

 • V Poslanecké sněmovně PČR zasedá Výbor pro evropské záležitosti, tématem jednání bude zasedání Evropské rady.

 • V Senátu PČR se uskuteční setkání s Věrou Jourovou, členkou Evropské komise zodpovědnou za spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví, pořádané Výborem pro záležitosti EU.

 

tek 21. října

 

 • Bude pokračovat Evropská rada.

 • Uskuteční se zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

 • V Bratislavě proběhnou zasedání Výboru pro obchodní politiku a zasedání evropských vedoucích úřadů pro bezpečnost potravin.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru zasedá Stálá studijní skupina Podniky sociální ekonomiky. Dále proběhne vyhlášení Ceny pro občanskou společnost za rok 2016.

 • Druhým dnem bude pokračovat konference EuroPCom 2016: veřejná komunikace pod záštitou Výboru regionů.

 

Sobota 22. října

Neděle 23. října

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 14. 10. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek