Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (31. 10. - 6. 11. 2016)


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V úterý a ve středu instituce EU nepracují.

§  Ve středu se koná schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Senátoři se budou zabývat např. návrhem nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů či strategií pro nízkoemisní mobilitu. Eurokomisařka Věra Jourová bude na schůzi informovat o aktuálním stavu projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

§  Ve čtvrtek se poslanci na schůzi Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR budou mj. věnovat autorskému právu či problematice vysílání pracovníků.

 

Pondělí 31. října

 

§  V Radě zasedá Vojenský výbor Evropské unie a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční schůze skupiny EU-Rusko.

§  Ve Výboru regionů začne on-line výukový kurz na téma „Rozpočet EU, financování regionů a měst“, dále se uskuteční seminář „Pojďme mluvit o Evropě“ (Franice, Puget-Theniers).

 

Úterý 1. listopadu

 

§  Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis zahájí svou třídenní návštěvu Malty.

 

Středa 2. listopadu

 

§  V Bratislavě se uskuteční zasedání EnviCrimeNet.

§  Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru bude pokračovat ve své návštěvě Malty. Dále se v rámci EHSV uskuteční debata o Evropském pilíři sociálních práv ve skotském Glasgow.

§  Vláda České republiky se sejde na pravidelném zasedání. Na programu bude mít následující body s evropskou problematikou: Návrh na sjednání Protokolu o přistoupení k obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru, Návrh na sjednání Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatého ve Štrasburku dne 15. června 2016, Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Rize ve dnech 5. - 6. listopadu 2016, Informace o průběhu a výsledcích 8. ministerské konference procesu Evropské hospodářské komise OSN "Životní prostředí pro Evropu" (Batumi, Gruzie, 8. - 10. června 2016).

§  V Senátu PČR se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 20. - 21. října 2016, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti, Návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností, Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES, Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, Informace o aktuálním stavu projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (za účasti komisařky EK Věry Jourové).

 

Čtvrtek 3. listopadu

 

§  V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, skupina ANTICI, skupina MERTENS, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, atašé ve finančních službách a skupina Přátel předsednictví.

§  V Bratislavě bude pokračovat zasedání EnviCrimeNet, dále zde rovněž proběhne společné zasedání hlavních představitelů v oblasti zdravotnictví, ošetřovatelství a stomatologie.

§  Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru ukončí svou návštěvu Malty. V EHSV proběhnou následující schůze: REX - Posílení dvoustranných obchodních vztahů mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie (schůze studijní skupiny), SOC - Na cestě k ucelené politice EU v oblasti přistěhovalectví za účelem zaměstnání s ohledem na modrou kartu EU, CCMI - Automobilový průmysl na prahu nového paradigmatu? (schůze studijní skupiny, veřejné slyšení), Schůze rozpočtové skupiny.

§  Ve Výboru regionů začne dvoudenní seminář ECON na téma „Chytřejší regulace, chytřejší růst“ (Rakousko, Leibnitz).

§  V Poslanecké sněmovně PČR se sejde Výbor pro evropské záležitosti, program: Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů /kód dokumentu 12258/16, KOM(2016) 594 v konečném znění/, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu /kód dokumentu 12254/16, KOM(2016) 593 v konečném znění/, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení/kód dokumentu 12264/16, KOM(2016) 595 v konečném znění/, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti /kód dokumentu 12270/16, KOM(2016) 596 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu /kód dokumentu 12253/16, KOM(2016) 592 v konečném znění/, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - odvod vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU (v kapitole 398 – VPS) - výdaje na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU vyjma společné zemědělské politiky, Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 /kód dokumentu 12184/16, KOM(2016) 604 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014 – 2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky /kód dokumentu 12183/16, KOM(2016) 603 v konečném znění/, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES /kód dokumentu 10678/16, KOM(2016) 450 v konečném znění/, Zpráva Komise – Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě /kód dokumentu 11889/16, KOM(2016) 469 v konečném znění/, Zpráva Komise – Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty /kód dokumentu 11890/16, KOM(2016) 471 v konečném znění/, Sdělení Komise o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity, v souladu s protokolem č. 2 /kód dokumentu 11529/16, KOM(2016) 505 v konečném znění/, Návrh nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) /kód dokumentu 10767/16, KOM(2016) 411 v konečném znění/, Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. září – 31. října 2016.

 

tek 4. listopadu

 

§  V Radě zasedá COREPER II, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro obchodní politiku ve formátu zástupci, atašé ve finančních službách a poradci pro spravedlnost a vnitřní věci.

§  Skončí konference EnviCrimeNet.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující zasedání: SOC - Rámec EU pro znovuusídlování (schůze studijní skupiny), ECO - Přezkum víceletého finančního rámce 2014–2020 v polovině období (schůze). Dále se uskuteční návštěva prezidenta EHSV George Dassise a předsedy sekce TEN v Řecku (Eretria) – seminář Udržitelné plánování a řízení cestovního ruchu v evropských ostrovních destinacích.

§  Výbor regionů pořádá následující semináře: ECON seminář „Chytřejší regulace, chytřejší růst“ (Rakousko, Leibnitz), seminář na téma „Mladý leadership v regionech: inovativní podnikání a chytrá specializace“ (Řecko, Kréta), seminář Together.

 

Sobota 5. listopadu

 

Neděle 6. listopadu

§  Začne čtyřdenní společná zahraniční cesta Výboru pro evropské záležitosti (Senát PČR) a Výboru pro obranu (PSP ČR) do Turecka. Bude se probírat i evropská problematika (jednání na ministerstvu pro EU).

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 28. 10. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.