Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (7. - 13. 11. 2016)


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 •  V pondělí zasedá Euroskupina na téma bankovní unie, růst a pracovní místa a inflace.
 •  V pondělí projedná Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu směrnici o vysílání pracovníků. Debatu na toto téma povede i Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu v úterý.
 •  V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat tématy jako zdanění podniků, daňové jurisdikce, investiční a pojistné produkty pro retail, aktualizovaná unijní pravidla správy fiskálních záležitostí, DPH, boj proti daňovým únikům a podvodům, zdravotnictví a fiskální udržitelnost, bankovní unie, rozpočet EU.
 • Ve středu Evropská komise projedná balíček Rozšíření, sdělení k ochranným obchodním nástrojům, tržní status Číně a návrh změn antidumpingové legislativy.
 • Ve středu Průmyslový výbor Evropského parlamentu projedná geoblocking a označování energetickými štítky.
 • Ve čtvrtek zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Poslanci se budou zabývat zapojením spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020, harmonizovanými podmínkami pro uvádění stavebních výrobků na trh a hlasovat o zprávě k Celnímu kodexu Unie či diskutovat o Výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017.
 • V pátek zasedá Rada pro zahraniční věci.

 

Pondělí 7. listopadu

 

 • Zasedá Euroskupina, témata: bankovní unie, růst a pracovní místa, inflace, situace v Řecku, na Kypru a ve Španělsku.
 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání Přátel předsednictví.
 • V rámci slovenského předsednictví se uskuteční zasedání tajemníků GR 5 EUPAN.
 • Řádná schůze výbor pro zahraniční věci, program: Stručná zpráva o parlamentních volbách v Gruzii (8. a 30. října 2016), Stručná zpráva o prezidentských volbách v Moldavsku (30. října 2016), Výměna názorů s předsedou Rozpočtového výboru Jeanem Arhuisem o pracovní cestě rozpočtového výboru do Gazy.
 • Společná schůze výboru pro zahraniční věci a výboru pro rozvoj, program: Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU.
 • Řádná schůze výboru pro zahraniční věci a výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu.
 • Řádná schůze výboru pro rozvoj, program: Mezivládní pracovní skupina Spojených národů pro nadnárodní společnosti a jiné podniky s ohledem na lidská práva (výměna názorů), Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, Vyšetřovací mise Výboru pro rozvoj do Tanzánie, 19.-22. září 2016
 • Řádná schůze výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Osobní zpráva Evropského dvora auditorů č. 18/2016 (absolutorium za rok 2015): Systém EU na certifikaci udržitelných biopaliv, Osobní zpráva Evropského dvora auditorů č. 17/2016 (absolutorium za rok 2015): Instituce EU mohou udělat více na ulehčení přístupu k jejich veřejné správě, Navázání na delegaci výboru CONT do Řecka (září 2015) – současný stav prioritních projektů financovaných EU vybraných pracovní skupinou pro Řecko, Přezkum Filmové ceny LUX: navázání na odstavec 59 usnesení týkajícího se postupu udílení absolutoria Evropským parlamentem za rok 2013.
 • Řádná schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: Zdraví a bezpečnost v rámci pracovních míst nové generace, Evropský pilíř sociálních práv, Výměna názorů s Augustem Lopezem-Clarosem, ředitelem Global Indicators Group, o zprávě Skupiny Světové banky o podnikání na rok 2017.
 • Řádná schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Výměna názorů s panem Geertem Dancetem, ředitelem ECHA, výměna názorů s Evropskou komisí na 3. a 4. RDE balíček, obnovení souhlasu s aktivním skladováním bentazonu.
 • Řádná schůze výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: Veřejné slyšení na téma "Úloha zemědělství chránícího půdu při zlepšování zemědělské produktivity a ekosystémových služeb", Společná schůze výborů AGRI a FEMM na téma "Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech".
 • Řádná schůze výboru pro právní záležitosti, program: Normy občanského práva o robotice, Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě, Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Povolená použití děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch nevidomých a zrakově postižených osob či osob s jinými poruchami čtení a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise, Zpráva z pracovní cesty Výboru pro právní záležitosti do Řecka ve dnech 19. až 21. září 2016, Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven poslanecké imunity, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 • Řádná schůze výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Veřejné slyšení na téma reformy modré karty.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: mimořádná schůze skupiny I, zasedání Smíšeného poradního výboru EU-Černá Hora (Budva), konference „Osobní služby a služby pro domácnost v Evropě: jaké jsou nové výzvy pro podniky?“, slavnostní zahájení konference „Young European Council“.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční konference „Věda a regiony“, konzultace stakeholderů na téma „Překonání investiční mezery: Jak uchopit výzvy?“, seminář „Pojďme mluvit o Evropě“ (Franice, Bastia).
 • Vláda ČR se na své schůzi bude zabývat následujícími body s evropskou problematikou: Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/24 Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie, Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní a nelegislativní povahy s cílem zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020.

 

Úterý 8. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, témata: zdanění podniků, daňové jurisdikce, investiční a pojistné produkty pro retail, aktualizovaná unijní pravidla správy fiskálních záležitostí, DPH, boj proti daňovým únikům a podvodům, zdravotnictví a fiskální udržitelnost, bankovní unie, rozpočet EU, jednání EU-Norsko.
 • V Radě proběhnou následující zasedání: Zasedání skupiny ANTICI, Zasedání skupiny MERTENS, Zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Zasedání Vojenského výboru Evropské unie, Zasedání Výboru pro finanční služby, Zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, Zasedání atašé ve finančních službách.
 • V Bratislavě se uskuteční následující akce: Zasedání generálních ředitelů zodpovědných za lesní hospodářství, Zasedání ředitelů OBEP, Konference „Formování budoucnosti duševního vlastnictví“.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro zahraniční věci, program: Výměna názorů s vysokou představitelkou, místopředsedkyní Federicou Mogheriniovou o provádění globální strategie EU, Výměna názorů s Bakirem Izetbegovićem, členem Předsednictva Bosny a Hercegoviny, Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Výměna názorů s velvyslancem Spojených států při Evropské unii Anthonym L. Gardnerem o spolupráci mezi EU a USA v otázkách zahraniční politiky, Výměna názorů s místopředsedkyní ukrajinské vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Ivannou Klympuš-Cincadzovou, Výměna názorů s generálním tajemníkem Organizace islámské spolupráce Iyadem bin Aminem Madanim, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, Návrh usnesení doprovázející Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro rozvoj, program: hlasování - Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce, Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015, Přístup k energii v rozvojových zemích. Rozprava - Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Středisko pro mezinárodní obchod (ITC), Evropský plán vnějších investic, Pracovní program a priority GŘ ECHO na rok 2017.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: hlasování - Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním. Rozprava – absolutorium za rok 2015, všeobecný rozpočet Evropské unie.
 • Řádná schůze hospodářského a měnového výboru, program: Hospodářský dialog a výměna názorů s ministrem financí Irska Michaelem Noonanem.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: Výměna názorů s Michaelem O’Flahertym (ředitelem Agentury pro základní práva (FRA). Hlasování - Normy občanského práva o robotice, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, Prováděcí zpráva o programu Erasmus+, Zavedení záruky k získání dovedností. Rozprava - Změna nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům, Slyšení v návaznosti na Evropské setkání mládeže (EYE), Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: hlasování - Nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití, obnovení souhlasu s aktivním skladováním bentazonu, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi, Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T, Výměna informací, systém včasného varování a postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek. Rozprava – výměna názorů s Evropskou komisí na téma transmisivní spongiformní encefalopatie, výměna názorů s komisařem Katainenem na téma cirkulárního ekonomického plánu (oběhové hospodářství), výměna názorů s panem Guidem Rasim, výkonným ředitelem EMA, Nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: hlasování - Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích. Rozprava - Kontrola: vystoupení Komise (GŘ AGRI) týkající se návrhu aktu v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim podpory Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízen, a kterým se mění nařízení (EU) č. 907/2014, Kontrola: vystoupení Komise (GŘ SANTE) týkající se návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité, Seminář na téma "Úvahy o výzvách pro zemědělství v EU po roce 2020: příprava příští reformy SZP" (viz samostatný návrh programu), Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro právní záležitosti, program: Ověřování pověřovacích listin (článek 3), Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141), Žádost, aby byl pan Jean-François Jalkh zbaven poslanecké imunity, Žádost o zbavení Jeana-Françoise Jalkha poslanecké imunity. Hlasování - Insolvenční řízení a insolvenční správci, Dohoda mezi Spojenými státy americkými a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění). Rozprava - Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, . Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži, Prováděcí nařízení Komise (EU) č. .../.. ze dne XXX, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech, Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 42), Přepracování nařízení Brusel IIa (seminář).
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU, Rozsudek Soudního dvora Evropské unie z 22. září 2016: Spojené věci C-14/15 a C-116/15 (Evropský parlament proti Radě Evropské unie) Žaloba o neplatnost – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Automatizovaná výměna údajů – Registrace vozidel – Daktyloskopické údaje – Právní rámec uplatnitelný po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy – Odvozený právní základ, Hodnocení hrozby organizovaného zločinu využívajícího internet (iOCTA), strukturovaný dialog se komisařem Julianem Kingem. Hlasování - Smlouvy na dodávku digitálního obsahu, Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Rozprava - Práva dětí a 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte, Studie s názvem Kybernetické šikanovaní mezi mladými lidmi, zadaná tematickou sekcí C – práva občanů a ústavní věci, Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva, Dohoda mezi Spojenými státy americkými a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, Služební cesta delegace výboru LIBE do Washingtonu, USA, 16. – 20. května 2016.
 • Řádná schůze výboru pro ústavní záležitosti, program: hlasování - Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“, Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015, Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu. Rozprava - Mini slyšení o setkání evropské mládeže (EYE), Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie, Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy, Ústavní vztah Spojeného království s Evropskou unií: dopady výsledků referenda ze dne 23. června 2016.
 • Řádná schůze vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, program: slyšení pana Henize Zourka, bývalého ředitele GŘ ENTR, pana Carla Pettinelliho, ředitele GŘ GROW, Evropská komise, pana Jose Delbekeho, generálního ředitele GŘ CLIMA, Evropská komise.
 • Řádná schůze vyšetřovacího výboru pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, program: Boj proti praní peněz: aktuální stav provádění právních předpisů EU (výměna názorů s Věrou Jourovou, komisařkou odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: LMO - Středisko pro sledování trhu práce, téma: digitalizace (schůze), INT - Právo v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu (kontrola účelnosti právních předpisů, schůze), NAT - Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (schůze studijní skupiny), Zasedání Smíšeného poradního výboru EU-Černá Hora (Budva), Schůze platformy občanské společnosti EU-Ukrajina (Kyjev), Kulatý stůl na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin - Jak může udržitelné odvětví těžby přispět k hospodářskému a průmyslovému růstu České republiky (Praha), Zasedání Styčné skupina pro organizace a sítě organizované občanské společnosti, Konference „Young European Council“.
 • Ve Výboru regionů proběhne konference na téma „Evropská politika sousedství“.

 

Středa 9. listopadu

 

 • V Radě proběhnou následující zasedání: Zasedání COREPER I, Zasedání COREPER II, Zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), Zasedání Výboru pro finanční služby, Zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Pod záštitou slovenského předsednictví se uskuteční následující akce: Neformální zasedání pracovní skupiny pro obchodní otázky (Bratislava), Mezinárodní konference na téma zajištění přeshraniční spolupráce mezi justičními orgány v rámci EU (Bratislava), Konference „Jednotný digitální trh v potravinovém řetězci“ (Brusel), Zasedání pracovní skupiny manažerů kvality HMA (Bratislava), Zasedání Výboru vrcholných představitelů inspekce práce (SLIC), Pracovní zasedání Středoevropské skupiny pro biocidy (Bratislava), Zasedání pracovní skupiny pro transparentnost (IG TRANS) pod WPIEI (Bratislava), Mezinárodní workshop „Kariéra – výzkumník“ (Bratislava).
 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Sdělení ve vztahu k ochranným obchodním nástrojům – uznání tržního statusu Číně, návrh změn antidumpingové legislativy EU, Balíček rozšíření.
 • Řádná schůze výboru pro mezinárodní obchod, program: Současný stav probíhajícího trialogu, Delegace ad hoc do Buenos Aires, Argentina, 31. října – 4. listopadu, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Služební cesta do Valencie a Alicante, Španělsko, 10. – 11. října 2016, Palmový olej a likvidace dešťových pralesů, Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu, Představení studie s názvem Obchodní politika EU a obchodování svolně žijícími druhy, Den obchodní politiky (veřejné slyšení).
 • Řádná schůze rozpočtového výboru, program: Prováděcí zpráva o programu Kreativní Evropa, Fondy EU pro rovnost žen a mužů, Externí investiční plán, prezentace studií (zavedení € a jeho dopady do rozpočtů členských států atd.).
 • Řádná schůze hospodářského a měnového výboru, program: Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016, Výměna názorů s členy Evropské fiskální rady, Veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou, Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Kanady o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži, Strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.
 • Řádná schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: Workshop o energetické chudobě, Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Zpráva o probíhajících jednáních (Označování energetickými štítky/Tamburrano a ETS/Federley), Návštěva společného podniku pro ITER v Cadarache (24. října 2016), informace, Výměna názorů na kosmickou strategii s panem Marošem Šefčovičem, místopředsedou pro energetickou unii, a s paní Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, v rámci strukturovaného dialogu (15:00–16:30), Předložení výroční zprávy agentury ACER o sledování trhu a výměna názorů.
 • Řádná schůze výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem snimi, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP), EYE 2016 – mládežnická slyšení.
 • Řádná schůze výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: Oznámení pozice Rady v prvním čtení ke čtvrtému železničnímu balíku – tržní pilíř: závazek vyplývající ze služeb ve veřejném zájmu, vedení, normalizace účtů, Strategie pro evropské letectví, Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Pracovní skupina pro cestovní ruch – Trvale udržitelný cestovní ruch a statistiky týkající se cestovního ruchu, výměna názorů s komisařem Katainenem na téma dopravní investice EFSI, Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Normy občanského práva o robotice, Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
 • Řádná schůze výboru pro regionální rozvoj, program: hlasování - Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, Fond solidarity Evropské unie: posouzení. Rozprava - Výměna názorů s místopředsedou Enricem Rossim a ředitelem pro politiku soudržnosti Nicolasem Brookesem, Konference okrajových a přímořských regionů, Opravný rozpočet č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace položek za účelem zohlednění nejnovějšího vývoje v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a závazky v důsledku globálního převodu, rozšíření EFSI, změna plánu pracovních míst agentury Frontex a aktualizace prostředků z příjmů (vlastní zdroje).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: Zasedání Monitorovacího výboru Latinská Amerika, Konference o rozvoji venkova „Cork + 20: zaostávání venkovských oblastí již není možné připustit!“ (spolupořádaná VR), Konference na téma „Družstevní banky a inovace v oblasti financování malých a středních podniků“, Schůze platformy občanské společnosti EU-Ukrajina (Kyjev), Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Řecko), Zasedání rozšířeného užšího předsednictva, Konference „Young European Council“.
 • Výbor regionů spolupořádá spolu s EHSV konferenci o rozvoji venkova „Cork + 20: zaostávání venkovských oblastí již není možné připustit!“, dále se uskuteční seminář na téma „Kohezní politika EU – akademická perspektiva jejího provádění“ a seminář na téma „Zmírnění klimatických dopadů na oblast zemědělství“.

 

Čtvrtek 10. listopadu

 

 • V Radě zasedá COREPER II a poradci pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Bratislavě se uskuteční následující akce: Mezinárodní konference na téma zajištění přeshraniční spolupráce mezi justičními orgány v rámci EU, Zasedání správní rady CEPOL, Konference na téma „Vzájemný informační systém o sociální ochraně EU (MISSOC)“.
 • Společná schůze výboru pro zahraniční věci a výboru pro ústavní záležitosti, program: Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro mezinárodní obchod, program: Některé postupy pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé, Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem pro posílení dvoustranných vztahů a modernizaci celní unie, hlasování - Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky, Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Provádění Evropského fondu pro strategické investice. Rozprava – Činnost monitorovacích skupin, Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie.
 • Pokračuje řádná schůze rozpočtového výboru, program: hlasování - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na výplaty záloh v rámci souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017, Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, Prováděcí zpráva o programu Erasmus+, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, rozpočet Evropské unie na rok 2016. Rozprava - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu, Opravný rozpočet č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace položek za účelem zohlednění nejnovějšího vývoje v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a závazky v důsledku globálního převodu, rozšíření EFSI, změna plánu pracovních míst agentury Frontex a aktualizace prostředků z příjmů (vlastní zdroje), Opravný rozpočet k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 (aktualizace položek).
 • Pokračuje řádná schůze hospodářského a měnového výboru, program: hlasování - Finalizace Basilejské dohody III, Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020. Rozprava - Evropský systém pojištění vkladů.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: hlasování - Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. Rozprava - Evropský účetní dvůr (EÚD), výměna názorů s panem Alexem Brenninkmeijerem, členem Účetního dvora, Výroční zpráva EÚD za rok 2015 (kapitoly o konkurenceschopnosti a růstu a o programu Horizont 2020), Výměna názorů o partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) s panem Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, v rámci strukturovaného dialogu (11:15–12:30), Veřejné slyšení na téma „Kosmická strategie pro Evropu“.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020, Legislativní přezkum: - harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Hlasování - Stanovení celního kodexu Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou. Rozprava - Výroční zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017, Legislativní přezkum: - směrnice 2014/53 o rádiových zařízeních.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: hlasování - Společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi, Normy občanského práva o robotice, Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Rozprava - Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků, Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, Změna nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, prezentace pana Balko na zvláštní zprávu ECA o železniční nákladní přepravě.
 • Pokračuje řádná schůze výboru pro regionální rozvoj, program: Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Výměna názorů s Annou Lisou Boniovou, generální tajemnicí Eurocities, Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech.¨
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: ECO - Prodloužení doby trvání EFSI (EFSI 2.0) (veřejné slyšení, schůze studijní skupiny), Mimořádná schůze předsednictva, Schůze předsednictva skupiny I, II, III, Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Řecko), Konference „Young European Council“.

 

tek 11. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci.
 • V Radě se uskuteční následující zasedání: Zasedání COREPER I, Zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, Zasedání Přátel předsednictví.
 • Pod záštitou slovenského předsednictví proběhnou v Bratislavě tyto konference: Konference na téma „Dohoda OSN o právech osob se zdravotním postižením – přetavení doporučení do činů“, Výroční zasedání/ konference Evropského fóra zdravotně postižených.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se sejde studijní skupina ECO - Prodloužení evropského statistického programu (2018–2020), dále proběhnou následující akce: Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Řecko), Delegace EHSV na konferenci o globálních změnách klimatu (Marrákeš), Slavnostní zakončení konference „Young European Council“.
 • Národní konvent EU bude tentokráte debatovat o revizi telekomunikačního rámce.

 

Sobota 12. listopadu

 

 • V Bratislavě budou pokračovat konference: Konference na téma „Dohoda OSN o právech osob se zdravotním postižením – přetavení doporučení do činů“, Výroční zasedání/ konference Evropského fóra zdravotně postižených.
 • Delegace Evropského hospodářského a sociálního výboru bude pokračovat ve svém vystoupení na konferenci o globálních změnách klimatu v Marrákeši.

Neděle 13. listopadu

 • V Bratislavě začne několikadenní konference parlamentních výborů pro záležitosti EU národních parlamentů členských států EU (plenární zasedání COSAC a posledním dnem bude pokračovat konference na téma „Dohoda OSN o právech osob se zdravotním postižením – přetavení doporučení do činů“ (Bratislava).

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 4. 11. 2016.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek