Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (28. 11. - 4. 12. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí a v úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Na programu jednání jsou tato témata: zeměpisné blokování (geoblocking), nová kosmická strategie pro Evropu, podpora mladých vědců a výzkumných pracovníků.

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, tématem jednání bude rozvojová politika EU, migrace, vztahy mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy.

 • Na Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku se bude v pondělí mj. projednávat realizace Pařížské dohody o ochraně klimatu, snížení emisí skleníkových plynů, Energetická unie a proběhne výměna názorů s komisařem pro digitální ekonomiku a společnost Güntherem Oettingerem.

 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude v pondělí mj. zabývat směrnicí o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

 • Výbor pro zahraniční věci bude v úterý hlasovat o dohodě CETA. Výbor pro mezinárodní obchod bude v úterý projednávat obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou a Kanadou (CETA) a obchodní vztah k Ukrajině.

 • Na společném zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a generálním ředitelem GŘ pro zaměstnanost a sociální věci Michelem Servozem o sociálních a pracovních aspektech obchodních dohod.

 • Na společném zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti se bude diskutovat problematika smluv na dodávky digitálního obsahu.

 • Evropská komise ve středu projedná a schválí následující dokumenty: jednotný digitální trh – balíček DPH (e-commerce, e-knihy), balíček Energetické unie (energetická účinnost, obnovitelné zdroje, bioenergetická udržitelnost atd.), zpráva o stavu Energetické unie, Evropský akční obranný plán (vč. Evropského obranného fondu), komuniké k ESFI – současný stav, evaluace.

 • Evropský parlament se na svém středečním zasedání bude zabývat rozpočtem na rok 2017, revizí víceletého finančního rámce.

 • Senát Parlamentu České republiky bude na svém středeční schůzi probírat Novu agendu dovedností pro Evropu.

 • Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, bude se zabývat tématy dopravy a telekomunikace.

 • Evropský parlament bude na svém čtvrtečním zasedání hlasovat o rozpočtu na rok 2017, Celním kodexu Unie nebo třeba o uvolnění prostředků pro nepředvídané události či pro migrační krizi.

 

Pondělí 28. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost, témata: zeměpisné blokování (geoblocking), nová kosmická strategie pro Evropu, podpora mladých vědců a výzkumných pracovníků.

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci, témata: rozvojová politika EU, migrace, vztahy mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví), zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Stálého výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Atašé ve finančních službách, zasedání Přátel předsednictví.

 • V rámci slovenského předsednictví započne v Bratislavě třídenní zasedání předních představitelů farmaceutických agentur.

 • Řádná schůze Podvýboru pro lidská práva, program: Situace v Džibutsku, Výměna názorů o lidských právech v Ázerbájdžánu, Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii, Výměna názorů při příležitosti Mezinárodního dne obhájců lidských práv žen, Výměna názorů s neteří Tenzina Deleka Rinpocheho o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu.

 • Řádná schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: (za přítomnosti Rady, Komise a ESVČ) Možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou: důsledky pro společnou bezpečnostní a obrannou politiku - výměna názorů s profesorem Luisem Simónem, Institut evropských studií, Svobodná univerzita v Bruselu, Výměna názorů na ofenzivu Mosulu: - Jean-Louis De Brouwer, ředitel pro Evropu, východní sousedství a Blízký východ, GŘ ECHO, Evropská komise - Kawa Hassan, ředitel Programu pro Blízký východ a severní Afriku, EastWest Institute, Informace o pracovní cestě podvýboru SEDE na Ukrajinu (1. až 4. listopadu 2016), Bezpečnostní situace ve východní Evropě a Střední Asii z perspektivy USA - výměna názorů s velvyslancem Johnem E. Herbstem, Atlantická rada, ředitel střediska Dinu Patriciu Eurasia Center, Washington.

 • Řádná schůze Výboru pro rozvoj, program: Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii.

 • Společná schůze Výborů pro rozvoj a rozpočtovou kontrolu, program: Zprávy o řízení vnější pomoci za rok 2015.

 • Společná schůze Výborů pro rozvoj a životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Jeden rok plnění Agendy 2030 v době globálních výzev a zapojení nových aktérů.

 • Řádná schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: Současný stav probíhajících třístranných jednání, Ad hoc delegace do Dháky (Bangladéš), 14–18. listopadu 2016, Výměna názorů s mladými lidmi z Evropského setkání mládeže (EYE), kteří prezentovali nápady na téma „spravedlivý obchod“, „obchod pro všechny“ a Transatlantické obchodní a investiční partnerství, Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem pro posílení dvoustranných vztahů a modernizaci celní unie, Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů.

 • Řádná schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: Zpráva předsedající pro výbor o výsledku trialogu o společné zprávě výborů CONT a LIBE s názvem Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva – 23. listopadu 2016 (podle článku 73. odst. 4RP), Výroční zpráva o kontrole finanční činnosti EIB za rok 2015, Rozpočtová kontrola financovaní MVO z rozpočtu EU, Hospodaření s finančními prostředky EU v třetích krajinách – analýza výsledků výkaznictví a klíčových ukazatelů výkonnosti se zřetelem na zprávy o řízení vnější pomoci za rok 2015.

 • Řádná schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Dialog o měnové politice s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim, Volby čtvrtého místopředsedy výboru, Veřejné slyšení Maria Draghiho, předsedy Evropského výboru pro systémová rizika, Dokumenty s klíčovými informacemi pro strukturalizované retailové investiční produkty a investiční produkty založené na pojištění, pokud jde o datum uplatnění.

 • Řádná schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES, Výměna názorů s Evropskou komisí o komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou.

 • Řádná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020, Výměna názorů s panem Güntherem Oettingerem, komisařem pro digitální ekonomiku a společnost, v rámci strukturovaného dialogu (16:00-17:30), Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Informace o pracovní cestě výboru ITRE do Portugalska a Španělska (2–4. listopadu 2016).

 • Řádná schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Digitalizace evropského průmyslu.

 • Řádná schůze Výboru pro Zemědělství a rozvoj venkova, program: (za přítomnosti Rady a Komise) Slyšení na téma „Inovativní zemědělství účinně využívající zdroje - unijní a celosvětové osvědčené postupy, Prezentace studie „Opatření proti nerovnováze na trhu: Jaké jsou vyhlídky po zavedení kvót na mléko v evropském mlékárenském průmyslu?“, Kontrola: výměna názorů o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

 • Řádná schůze Výboru pro kultura a vzdělávání, program: Prezentace GŘ COMM týkající se přehledu o filmové ceně LUX, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Veřejné slyšení na téma „Krize tištěných sdělovacích prostředků“, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Digitalizace evropského průmyslu.

 • Řádná schůze Výboru pro právní záležitosti, program: Rozprava - Prezentace prozatímní výzkumné zprávy na téma „Jakým způsobem by se unijní model záruky životnosti mohl zavést na celém území Evropské unie?“, Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení, Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku, Informace o schůzích správní rady a rozpočtového výboru Úřadu EU pro duševní vlastnictví, Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření - Prováděcí nařízení Komise (EU) …/... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96. Rozprava - Ověřování pověřovacích listin (článek 3), Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141), Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity, Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity.

 • Řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Slyšení meziparlamentního výboru o parlamentní kontrole Europolu.

 • Mimořádná schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, program: Slyšení s Idou Aukenovou, dánskou ministryní životního prostředí v letech 2011 až 2014, Výměna názorů s bývalými zpravodaji, stínovými zpravodaji a zpravodaji požádanými o stanovisko z Evropského parlamentu o právních předpisech týkajících se emisí z motorových vozidel a typového schválení.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: SMO – schůze Střediska pro sledování jednotného trhu, INT – Balíček týkající se autorských práv (schůze studijní skupiny), Schůze zájmové skupiny Sociální ekonomika, Kulatý stůl na téma „Strategický plán implementace Evropského inovačního partnerství na surové materiály“, Schůze rozšířeného užšího předsednictva sk. II, Výroční shromáždění fóra občanské společnosti Východního partnerství.

 • Ve Výboru regionů proběhne zasedání NAT –Komise pro přírodní zdroje a konzultace stakeholderů na téma „Směrem k udržitelné potravinové politice“.

 • Vláda České republiky se na své schůzi bude zabývat následujícími body s evropskou problematikou: Odvolání a jmenování zástupce člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku, Informace o určení orgánů Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) dle čl. 35 odst. 1 Nařízení evropské komise Rady (EU) č.223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) ze dne 11. března 2014, Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu, Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 15. - 16. prosince 2016 v Bruselu.

 • Delegace Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v Bruselu zúčastní meziparlamentního setkání (EP LIBE) na téma „Parlamentní kontrola Europolu v rámci unijní mezinárodní bezpečnostní politiky“.

 

Úterý 29. listopadu

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost, témata: zeměpisné blokování (geoblocking), nová kosmická strategie pro Evropu, podpora mladých vědců a výzkumných pracovníků.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Atašé ve finančních službách, zasedání Přátel předsednictví.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad těmito akcemi: Mezinárodní konference Nová Evropa 2016 (Smolenice), Seminář na téma „Obchodní politika EU na křižovatce“ (Brusel), Zasedání předních představitelů farmaceutických agentur (Bratislava), Workshop na téma „EU Authorised Economic Operators Programme“ (Senec).

 • Řádná schůze Výboru pro zahraniční věci, program: Hlasování - Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Uzavření dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Gruzií, Japonskem, Norským královstvím, Kyrgyzskou republikou, Arménskou republikou, Republikou Kazachstán, Korejskou republikou, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými, Agentura Evropské unie pro otázky azylu, Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Alžírskou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské republiky na programech Unie. Rozprava - Přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU, výměna názorů s Andrewem McDowellem, viceprezidentem EIB, ohledně přispění Evropské investiční banky k vnějším politikám EU, výměna názorů s Retnou Marsudiovou, ministryní zahraničních věcí Indonésie, výměna názorů na vztahy mezi EU a Švýcarskem se státním tajemníkem Jacquem De Wattewillem, hlavním vyjednavačem ve vztazích mezi EU a Švýcarskem, a Christianem Lefflerem, zástupcem generálního tajemníka pro evropské a globální záležitosti Evropské služby pro vnější činnost, Zpráva o zprávě Evropské komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016, Zpráva o zprávě Evropské komise o Albánii za rok 2016, Debriefing o parlamentních volbách v Moldávii.

 • Společná schůze Výborů pro zahraniční věci a rozvoj, program: Výměna názorů na politickou a humanitární situaci v Sýrii se Staffanem de Misturou, zvláštním velvyslancem OSN pro Sýrii, a Stephenem O'Brienem, zástupcem generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorem naléhavé pomoci.

 • Pokračování schůze Výboru pro rozvoj, program: Rozprava - Sdělení Komise o partnerství AKT-EU po roce 2020 a o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji, Informace ze zasedání Rady pro zahraniční věci / rozvoj ve dnech 14.–15. listopadu 2016, Slyšení o řádné správě a plnění cíle udržitelného rozvoje č. 16 (Mír, spravedlnost a řádná správa). Hlasování - Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

 • Pokračování schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: Rozprava - Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, Provádění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou, Činnost monitorovacích skupin, Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení, Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků, jménem Evropské unie, Pracovní cesta do Valencie a Alicante, Španělsko, 10.–11. října 2016. Hlasování - Některé postupy pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé, Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

 • Společná schůze Výborů pro mezinárodní obchod a zaměstnanost a sociální věci, program: Výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a generálním ředitelem GŘ pro zaměstnanost a sociální věci Michelem Servozem o sociálních a pracovních aspektech obchodních dohod.

 • Společná schůze Výborů pro mezinárodní obchod a zemědělství a rozvoj venkova, program: Výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o dopadech probíhajících a zamýšlených jednání o obchodních dohodách na zemědělství.

 • Pokračování schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: Absolutorium za rok 2015: všeobecný rozpočet EU – Evropská komise, Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 22/2016 (absolutorium za rok 2015): Programy pomoci EU na vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě, Bulharsku a na Slovensku: od roku 2011 byl dosažen určitý pokrok, ale přicházejí závažné výzvy, Služební cesta výboru CONT do Itálie (18. – 20. července 2016).

 • Pokračování schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, Hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem, Přezkoumání delegovaných aktů a vykonávacích opatření, Veřejné slyšení na téma Finanční technologie: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru, Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností, kterými se zvyšuje zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politiky Unie v oblasti finančních služeb, na období 2017 – 2020, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU.

 • Řádná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Stanovisko o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Výměna názorů s komisařkou Cecilií Malmströmovou.

 • Pokračování schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Hlasování - Biologické pesticidy s nízkým rizikem, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi. Rozprava - Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Další postup po Evropském zasedání pro mládež (EYE) – výměna nápadů s mladými lidmi, Výměna názorů s panem Ladislavem Mikem, zástupcem generálního ředitele pro bezpečnost potravin, o návrhu vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory, Výměna názorů s Evropskou komisí o komunálních odpadových vodách, Biologické pesticidy s nízkým rizikem, Výměna názorů s panem Danielem Callejem Crespem, generálním ředitelem pro životné prostředí, o cílech trvale udržitelného rozvoje.

 • Pokračování schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: Hlasování - Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem, Změna rozhodnutí 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program. Rozprava - Zpráva o průběhu Evropského setkání mládeže (EYE), Kosmická strategie pro Evropu – výměna názorů s panem Johannem-Dietrichem Woernerem, generálním ředitelem Evropské kosmické agentury, Veřejné slyšení na téma „Budoucnost politiky EU v oblasti výzkumu: bilance a výhledy do budoucna“.

 • Pokračování schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozprava - Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku, Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020, Legislativní přezkum: - výsledky evropského spotřebitelského summitu z roku 2016 o kontrole účelnosti právních předpisů týkajících se spotřebitelů a marketingu. Hlasování - Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu.

 • Společná schůze Výborů pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a právní záležitosti, program: Smlouvy na dodávku digitálního obsahu.

 • Řádná schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: Rozprava - Seminář o předběžných podmínkách (tematická sekce B), Výměna názorů s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețuovou o nejvýznamnějších úspěších politiky soudržnosti v roce 2016, Budoucí perspektivy technické pomoci v rámci politiky soudržnosti, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech, Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015. Hlasování - Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu.

 • Pokračování schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: Hlasování - Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU, Návrh usnesení podle čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Rozprava - Prezentace zprávy o pracovní cestě výboru AGRI do Slovinska ve dnech 21. až 23. září 2016, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání, Výměna názorů se členy Komise pro přírodní zdroje při Výboru regionů o budoucí politice rozvoje venkova.

 • Pokračování schůze Výboru pro právní záležitosti, program: Hlasování - Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, Přeshraniční aspekty adopcí, Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Normy občanského práva o robotice, Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění). Rozprava - Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě, Reforma autorských práv (slyšení), Právo duševního vlastnictví a směrnice o biotechnologiích: aktuální otázky a budoucí vývoj (slyšení), Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“), Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu. Seminář - Provádění směrnice o mediaci, Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 42).

 • Pokračování schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program:
  Rozprava - Úřad evropského veřejného žalobce, Slyšení v návaznosti na Evropské setkání mládeže 2016 (EYE2016), Delegace ad hoc výboru LIBE do Libanonu, 19.–22. září 2016, Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, Předcházení radikalizaci a násilnému extremismu a jejich potírání (opatření v návaznosti na zprávu poslankyně Datiové 2015/2063(INI)). Hlasování - Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU.

 • Pokračování schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: Demokracie online v Evropské unii: potenciál a výzvy, Evropský systém pojištění vkladů, Návrh na změnu Meziinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové disciplíně, spolupráci v rozpočtových otázkách a řádném finančním hospodaření. Meziparlamentní schůze výborů - Vyšetřovací pravomoci Evropského parlamentu, Revíze volebního práva Evropské unie, Budoucí institucionální vývoj Evropské unie, Slyšení na téma „Jaké jsou ústavní možnosti pro budoucí vývoj Unie?“.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční ECO – schůze specializované sekce Ekonomická a měnová unie, ECO – schůze předsednictva, SOC – Věci manželské/věci rodičovské zodpovědnosti/mezinárodní únosy dětí (schůze), Schůze skupiny Budoucnost EHSV, Výroční shromáždění fóra občanské společnosti Východního partnerství.

 • V rámci Výboru regionů proběhne workshop na téma „Index sociálního pokroku v regionech“ a seminář na téma „Jsem, co jsem. Podpora práv LGBT komunity v EU“.

 • Bude zahájena schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ (2. čtení), Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem.

 • Delegace Výboru pro evropské záležitosti se v Bruselu zúčastní meziparlamentního setkání pořádaného výborem AFCO na téma „budoucnosti institucionálního rámce EU, reformy volebního práva EU a legislativní iniciativy ohledně vyšetřovacího práva EP“.

 

Středa 30. listopadu

 

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Bezpečnostního výboru ve formátu odborníci, téma: zabezpečení informací, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Atašé ve finančních službách.

 • Slovenské předsednictví organizuje následující akce: Zasedání uživatelů Evropského společného hodnotícího rámce (Bratislava), Výjezdní zasedání Pracovní skupiny Vojenského výboru Evropské unie (Bratislava), Konference o sociální ekonomice a sociálních podnicích (Bratislava), Plenární zasedání Evropské sítě pro implementaci práva životního prostředí (Bratislava), Zasedání předních představitelů farmaceutických agentur (Bratislava), Workshop na téma „EU Authorised Economic Operators Programme“ (Senec), Neformální zasedání Pracovní skupiny vědeckých poradců Evropské zdravotnické agentury (Bratislava).

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Evropský akční obranný plán
  (vč. Evropského obranného fondu), jednotný digitální trh – balíček DPH (e-commerce, e-knihy), balíček Energetické unie (energetická účinnost, obnovitelné zdroje, bioenergetická udržitelnost atd.), zpráva o stavu Energetické unie, komuniké k ESFI – současný stav, evaluace.

 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh, Revize VFR, Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou, Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů, Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016), Společná rozprava - Fond solidarity (Fond solidarity Evropské unie: hodnocení), Situace v Itálii po zemětřeseních, Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny, Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (Krátké přednesení následující zprávy), Jednominutové projevy.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční mimořádná schůze sk. II, dále pak ECO – Inkluzivní ostrovy (schůze studijní skupiny),IT – schůze skupiny a Schůze domácí poradní skupiny EU-Gruzie.

 • Výbor regionů zasedá COTER – Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU.

 • Bude zahájena schůze Senátu, body týkající se evropské problematiky: Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 20. – 21. října 2016 (senátní tisk č. 356), Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015 (senátní tisk č. 346), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (senátní tisk č. N 92/10), Nová agenda pro dovednosti pro Evropu (senátní tisky č. N 97/10, J 98/10 a J 99/10).

 

Čtvrtek 1. prosince

 

 • Zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, témata: doprava.

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Bezpečnostní výbor, téma: komise pro bezpečnostní akreditaci, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci a skupina Přátel předsednictví.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad následujícími akcemi: Konference na téma „Strategic Energy Technology Plan 2016 – Central European Energy Conference X (Bratislava), Zasedání předsedů výborů pro hospodářské záležitosti parlamentů členských států Evropské unie, téma: energetická unie (Bratislava), Zasedání generálních ředitelů veřejných služeb zaměstnanosti (Bratislava), Workshop na téma „EU Authorised Economic Operators Programme“ (Senec), Konference o sociální ekonomice a sociálních podnicích (Bratislava), Plenární zasedání Evropské sítě pro implementaci práva životního prostředí (Bratislava), Zasedání Pracovní skupiny pro trestné činy z nenávisti (Bratislava), Neformální zasedání Pracovní skupiny vědeckých poradců Evropské zdravotnické agentury (Bratislava).

 • Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti, Situace v Demokratické republice Kongo. Slavnostní zasedání - Projev prezidenta Tuniské republiky Bádžího Kaída Sibsího. Hlasování - Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou, Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – datum použitelnosti, Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, Fond solidarity Evropské unie: hodnocení, Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou, Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů, Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017, Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize, Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017, Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh, Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2016, Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti a snížení prostředků na platby a prostředků na závazky, Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích č. 2014/335/EU, Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu, Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu, Návrhy usnesení - Situace v Itálii po zemětřeseních, Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny, Situace v Demokratické republice Kongo, Návrhy usnesení - Přístup k energii v rozvojových zemích, Využívání řízení o evropském platebním rozkazu.

 

 

Kompletní přehled je k dispozici ZDE. < Archív novinek