Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 12. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Euroskupina, tématem jednání budou rozpočtové plány a vyhlídky zemí Euroskupiny a situace v Řecku.

 • V pondělí taktéž zasedá Rada pro energetiku.

 • Na jednání Výboru LIBE bude v pondělí za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze představena Listina základních digitálních práv v EU.

 • V úterý se sejde Rada pro hospodářské a finanční věci. Na programu jednání bude mj. Evropský fond pro strategické investice, zlepšení regulatorního prostředí na podporu investic, daň z finančních transakcí, zdanění podniků, posílení bankovní unie nebo Evropský semestr.

 • Evropská komise bude ve středu projednávat záležitosti týkající se mobility učňů, revize Schengenského informačního systému nebo pokroku v oblasti implementace dohody mezi EU a Tureckem.

 • Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční plenární zasedání Výboru regionů. Na programu bude mj. i výměna názorů s viceprezidentem EK Fransem Timmermansem, komisařkou Marianne Thyssenovou, směrnice o vysílání pracovníků, Nová agenda dovedností pro Evropu, ekonomika sdílení a on-line platformy nebo směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Tématem jednání bude např. zaměstnanost a sociální politika (směrnice o vysílání pracovníků, evropský pilíř sociálních práv, evropský semestr 2017, směrnice o přístupnosti).

 • Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

Pondělí 5. prosince

 

 • Zasedá Euroskupina, témata: rozpočtové plány a vyhlídky, Řecko.

 • Zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, témata: energetika.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro finanční služby, zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Přátel předsednictví.

 • V rámci slovenského předsednictví se v Bratislavě uskuteční dvě zasedání: zasedání monitorovacího výboru programu ESPON, zasedání odborné pracovní skupiny spojené s plenárním zasedáním systému OECD pro uplatňování mezinárodních norem na ovoce a zeleninu.

 • Řádná schůze Výboru pro zahraniční věci, program: Hlasování - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, Návrh usnesení doprovázející Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé.

 • Společná schůze Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj, program: Slyšení ohledně situace v oblasti afrických velkých jezer, Výměna názorů s panem Raed Al Saleh, vedoucím syrské civilní obrany (Bílé helmy), Výměna názorů s panem Alaeddin Boroujerdi, předsedou Výboru pro zahraniční politiku a národní bezpečnost Poradního shromáždění Íránské islámské republiky (íránský parlament).

 • Řádná schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: Rozprava – Výměna názorů s právní službou EP o právním významu nástrojů, prohlášení a deklarací v rámci komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) – pokračování výměny, Současný stav probíhajícího trialogu, Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Výměna názorů o uplatňování VSP+ ze strany Srí Lanky, Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh, Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů. Hlasování – Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu, Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé.

 • Řádná schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Částečná obměna členů Účetního dvora – estonský kandidát, Posouzení, hlasování a přijetí návrhů zpráv, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 27/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Správa a řízení v Evropské komisi – osvědčené postupy?, Studie na téma „Efektivnost nákladů: Financování programů EU v oblasti demokracie a právního státu“.

 • Řádná schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Rozprava - Výměna názorů s Marttim Hetemäkim, předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB), Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017, Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí. Hlasováni - Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU.

 • Řádná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: Rozprava - Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Reformy řeckého pracovního trhu. Hlasování - Přijetí stanoviska (stanovisek) ve formě listu k žádosti (žádostem) o mobilizaci EGF, Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

 • Řádná schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozprava - Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích, Výroční zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017, Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP). Hlasování - Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020.

 • Řádná schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: Rozprava - Výměna názorů s komisařkou Bulcovou. Hlasování - Strategie pro evropské letectví, Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T, Změna nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi.

 • Řádná schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: (za přítomnosti Rady a Komise) Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Výměna názorů týkající se návrhu nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění některá odvětvová nařízení (tzv. souhrnný návrh), Vystoupení Komise (GŘ AGRI) týkající se nařízení o propagaci: výsledky výzvy k předkládání návrhů za rok 2016 a pracovní program na rok 2017.

 • Řádná schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: Rozprava - Výměna názorů s Tiborem Navracsicsem, komisařem odpovědným za vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017, Prezentace Evropské komise týkající se ročních pracovních programů (Erasmus+ a Kreativní Evropa). Hlasování - Prováděcí zpráva o programu Erasmus +, Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita.

 • Řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Listina základních digitálních práv v EU, (Prezentace za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze a prof. Heinze Budeho, sociologa, jednoho z autorů Listiny základních digitálních práv), Podávání zpráv o provádění dohod EU o zpětném přebírání osob, zejména s ohledem na probíhající práci smíšených readmisních výborů, Společná cesta vpřed o problematice migrace mezi Afghánistánem a EU, Výměna názorů s Bernardem Cazeneuvem, francouzským ministrem vnitra. Hlasování - Boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům.

 • Řádná schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: Výměna názorů – Ústavní důsledky referend o evropských otázkách, Ústavní vztah Spojeného království s Evropskou unií: důsledky výsledku referenda konaného 23. června 2016, Evropská sociální charta v kontextu vykonávání Charty základních práv EU.

 • Řádná schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, program: Výměna názorů se zástupci národních parlamentů Německa, Franci, Belgie a Spojeného království ohledně parlamentního vyšetřování měření emisí v automobilovém sektoru, Prezentace studie na téma „Emise automobilů – rozdíly mezi legislativou EU a USA“.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: SOC - Vysoce kvalitní vzdělání pro všechny (schůze studijní skupiny), INT - Horizont 2020 (hodnocení), pracovní cesta do Portugalska, Schůze Stálého poradního výboru EU-Turecko.

 

Úterý 6. prosince

 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, témata: Evropský fond pro strategické investice, Zlepšení regulatorního prostředí na podporu investic, Daň z finančních transakcí, Zdanění podniků, Boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, Posílení bankovní unie, Evropský semestr.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad těmito akcemi: Zasedání monitorovacího výboru programu ESPON (Bratislava), Zasedání odborné pracovní skupiny, plenární zasedání systému OECD pro uplatňování mezinárodních norem na ovoce a zeleninu (Bratislava), Mezinárodní odborná konference na téma mezinárodních únosů a odebírání dětí – Child Protection Issues (Bratislava).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: ECO - Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění (schůze studijní skupiny), INT - Kosmická strategie pro Evropu (schůze studijní skupiny), Schůze rozpočtové skupiny, Seminář Mezinárodní organizace práce na téma „Hodnocení pracovněprávních ustanovení v obchodních dohodách: navrhování, provádění a zapojení zainteresovaných stran“, Seminář skupiny I na téma „Transpozice evropského práva – hlavní výzvy pro podnikatelskou sféru“ (Záhřeb), Schůze Stálého poradního výboru EU-Turecko.

 • V rámci Výboru regionů proběhne diskuze na téma „Integrace migrantů ze třetích zemí: role místních a regionálních úřadů“, schůze předsednictva, schůze předsednictev všech politických skupin a výměna názorů a konzultace stakeholderů se zpravodajem Maurem D'Attisem.

 

Středa 7. prosince

 

 • V Radě proběhnou následující zasedání: Zasedání COREPER I, Zasedání COREPER II, Zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), Zasedání Výboru pro finanční služby, Zasedání Vojenského výboru Evropské unie, Zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.

 • V Bratislavě pořádá slovenské předsednictví seminář ESPON a třetím dnem skončí zasedání odborné pracovní skupiny spojené s plenárním zasedáním systému OECD pro uplatňování mezinárodních norem na ovoce a zeleninu.

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Iniciativa mládeže (vč. Evropských sborů solidarity), pokračování Evropských záruk pro mladé lidi (mobilita učňů a vzdělávajících iniciativ), bezpečností agenda EU – akční plán bezpečnosti cestovních dokumentů, revize Schengenského informačního systému týkající se prosazování práva a správy hranic, orientační debata na téma kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody, doporučení EK ohledně podmínek pokračování transferů dle pravidel Dublin III do Řecka, zpráva o pokroku v oblasti implementace dohody mezi EU a Tureckem, zpráva o relokaci a přesídlení.

 • Řádná schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, program: Boj proti daňovým únikům a praní peněz: pokrok dosažený na úrovni EU (výměna názorů s komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierrem Moscovicim), Výměna názorů s politickým analytikem Finančního akčního výboru (FATF) Ashishem Kumarem.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční následující schůze: INT - Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou (schůze přípravné skupiny), SC - Roční analýza růstu na rok 2017 (schůze podvýboru), Práva osob se zdravotním postižením (schůze stálé studijní skupiny), „Jak zemědělcům v EU zajistit přístup k půdě“ – společná konference s Evropským parlamentem (poslankyně EP Maria Heubuch), Společná schůze domácích poradních skupin – Kolumbie a Peru.

 • Ve Výboru regionů začíná plenární zasedání, program: Výměna názorů s viceprezidentem EK Fransem Timmermansem, Program REFIT: místní a regionální hledisko, Cestovní ruch jakožto hybná síla regionální spolupráce v EU, Ekonomika sdílení a on-line platformy – společný pohled měst a regionů, Regulace kolísání cen zemědělských produktů, Technická opatření v odvětví rybolovu, EFSI 2.0, Přezkum směrnice o vysílání pracovníků (za účasti komisařky Marianne Thyssenové), Nová agenda dovedností pro Evropu, Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Dále se pak uskuteční schůze všech politických skupin, schůze všech národních delegací, schůze meziregionální skupiny Budoucnost automobilového odvětví a sejde se i řídící výbor Platformy VR pro monitorování strategie Evropa 2020.

 

Čtvrtek 8. prosince

 

 • Zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, témata: zaměstnanost a sociální politika (směrnice o vysílání pracovníků, evropský pilíř sociálních práv, evropský semestr 2017, směrnice o přístupnosti), zdraví (roční analýza růstu 2017, evropská referenční síť).

 • Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Radě proběhne zasedání Atašé ve finančních službách.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad následujícími akcemi: Výroční konference ENTSO-E 2016 – Energetická unie pro Vás (Brusel), Seminář ESPON (Bratislava), Zasedání skupiny pro monitorování boloňského procesu (Bratislava).

 • Řádná schůze Podvýboru pro lidská práva, program: Společné zasedání s delegacemi národních parlamentů zemí skupiny Euronest na téma „Konflikty ve státech Východního partnerství a situace lidských práv“.

 • Řádná schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu.

 • Řádná schůze Rozpočtového výboru, program: Rozprava - Změna nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 2014-2020, Změna rozhodnutí (EU) 2015/435 o mobilizaci bezpečnostních rezerv, Návrh na změnu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ohledně rozpočtové disciplíny, kooperace v rozpočtových záležitostech a správném finančním řízení, Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva, Roční analýza růstu na rok 2017 (Evropský semestr), Zaměstnanost a sociální aspekty v rámci Roční analýzy růstu na rok 2017 (Evropský semestr). Hlasování - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive – Španělsko, Fondy EU pro rovnost žen a mužů, Prováděcí zpráva o programu Kreativní Evropa, Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“, Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Rozpočet na rok 2016: další požadavky na přesun prostředků.

 • Společná schůze Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: Finanční pravidla uplatnitelná na rozpočet Unie.

 • Řádná schůze Hospodářského a měnového výboru, program: Rozprava – Evropské fondy rizikového kapitálu a Evropské fondy sociálního podnikání, Výměna názorů a ekonomický dialog s Peterem Kažimírem, ministrem financí Slovenské republiky. Hlasování - Fondy peněžního trhu, Společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU.

 • Řádná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: Hlasování - Přijetí stanoviska (stanovisek) ve formě listu k žádosti (žádostem) o mobilizaci EGF, Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří, Evropský pilíř sociálních práv, Potřeba strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů. Rozprava - Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF), Absolutorium za rok 2015: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola, Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

 • Řádná schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: Hlasování - Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice, Nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Rozprava - Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2017, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC), Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům.

 • Řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: Rozprava - Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Změna nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému Entry/Exit, Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení), Oblast základních práv, Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva. Hlasování - Agentura Evropské unie pro otázky azylu, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, případně bod Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení).

 • Řádná schůze Výboru pro ústavní záležitosti.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se proběhnou následující akce: LMO - schůze Středisko pro sledování trhu práce, SDO - schůze Střediska pro sledování udržitelného rozvoje, LMO, SDO - Společná diskuse Střediska pro sledování trhu práce a Střediska pro sledování udržitelného rozvoje na téma „Spravedlivý přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství“, SOC - Rámec EU pro znovuusídlování (schůze studijní skupiny), INT - Horizont 2020 (hodnocení), pracovní cesta do Bulharska, Schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé., Domácí poradní skupina EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií / Peru (fórum), Debata na téma „Výsledky konference o změnách klimatu v Marrákéši.“

 • Bude pokračovat plenární zasedání Výboru regionů, program: Výměna názorů s komisařem Dimitrisem Avramopoulosem o aktuálních problémech migrace, Reforma společného evropského azylového systému, Integrace státních příslušníků třetích zemí, Legální migrace, Usnesení k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2017. Dále proběhnou ve Výboru regionů následující akce: SEDEC - Konzultace stakeholderů na téma „Integrace, kooperace a výkonnost zdravotnického systému“, Schůze meziregionální skupiny Regiony Pobaltí, Schůze meziregionální skupiny Regiony s legislativními pravomocemi, Schůze meziregionální skupiny Zdraví, Schůze meziregionální skupiny Přeshraniční spolupráce, Schůze meziregionální skupiny Karpaty, Schůze meziregionální skupiny Alpský makroregion.

 

tek 9. prosince

 

 • Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Radě se sejde COREPER I, Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro obchodní politiku ve formátu zástupci.

 • Slovenské předsednictví se podílí na následujících akcích: Zasedání kontaktních míst ESPON (Bratislava), Zasedání skupiny pro monitorování boloňského procesu (Bratislava).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne následující: INT - Hrozby a překážky pro jednotný trh (schůze studijní skupiny), Schůze zájmové skupiny Doprava, IMI - Schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace, Začlenění Romů (stálá studijní skupina) - informační diskuze.

 

Sobota 10. prosince

 

 • žádné akce.

 

Neděle 11. prosince

 • žádné akce.

 

 

Nově vypsané konzultace:


Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.


 

Kompletní zprávu o dění v institucích EU naleznete ZDE< Archív novinek