Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (9. - 15. 1. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V pondělí se uskuteční společná schůze Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu s cílem diskutovat provádění a revizi Evropského fondu pro strategické investice.

§  Evropská komise přijme v úterý Strategii jednotného trhu (balíček služeb zahrnující úpravy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb, test přiměřenosti regulovaných povolání a pokyny potřebné k reformě regulovaných povolání, karty poskytovatelů služeb) a balíček ochrany dat a ekonomiky založené na datech.

§  Poslanci Parlamentu ČR budou na své úterní schůzi projednávat v prvním čtení vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.

§  Ve středu se koná schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Senátoři se budou zabývat mj. pilířem sociálních práv, realizací Národního programu reforem 2016 a roční analýzou růstu pro rok 2017.

§  Na schůzi Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se bude ve čtvrtek projednávat mj. akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 a závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii.

 

 

Pondělí 9. ledna

 

§  Zasedání skupiny ANTICI, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání poradců a atašé AGRI, zasedání poradců a atašé FISCAUX.

§  Řádná schůze Výboru pro zahraniční věci EP, program: Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Výměna názorů s Nicholasem Westcottem (výkonný ředitel pro Blízký východ a severní Afriku, ESVČ) na téma vztahů EU a Maroka po rozsudku ESD ve věci Rada v. Fronta Polisario. Rozprava - Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost.

§  Společná schůze Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru EP, program: Rozprava - Provádění Evropského fondu pro strategické investice a návrhy na jeho revizi.

§  Společná schůze Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro právní záležitosti EP, program: Výměna názorů s Güntherem Oettingerem, členem Evropské komise, o převodu portfolia pro rozpočtové a lidské zdroje.

§  Řádná schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: Hlasování - Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise, Úloha oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU, Fondy EU pro rovnost žen a mužů. Absolutorium za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – udělení absolutoria ostatním orgánům.

§  Řádná schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP, program: Slyšení na téma „Závěry pracovní skupiny pro zemědělské trhy“.

§  Společná schůze Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání EP, program: Rozprava - Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru EP se uskuteční: SOC – schůze předsednictva, SOC - Vysoce kvalitní vzdělání pro všechny (schůze studijní skupiny), ECO – Hospodářská politika eurozóny (schůze studijní skupiny), Konference „Současnost a budoucnost Evropské unie“.


§  V rámci schůze Vlády ČR se budou projednávat následující body s evropskou problematikou: Poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy, spojeného s Cenou Václava Havla za lidská práva, Souhrnné vyhodnocení projektu „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“, Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. listopadu 2016 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 v Bruselu.

 

Úterý 10. ledna

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Strategie jednotného trhu: balíček služeb zahrnující úpravy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb, test přiměřenosti regulovaných povolání a pokyny potřebné k reformě regulovaných povolání, karty poskytovatelů služeb; Balíček ochrany dat a ekonomiky založené na datech: jednotný digitální trh – balíček dat (Sdělení o ekonomice založené na datech, volném toku dat a lokalizaci dat), návrh na sladění směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a evropských pravidel o ochraně osobních údajů, pokud jsou zpracovány institucemi EU, do nových obecných pravidel ochrany údajů, strategie rozhodnutí o odpovídající ochraně týkajícího se výměny osobních dat se třetími zeměmi; Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům; Sdělení o BOZP.

§  Zasedání COREPER II, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Atašé ve finančních službách.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: SOC – schůze specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství, ECO - Změna nařízení o kapitálových požadavcích (schůze), TEN - Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období - původně „Inteligentní města“ (schůze studijní skupiny).

§  V rámci zahájení schůze Poslanecké sněmovny se budou projednávat následující body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Návrh na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (prvé čtení), Návrh zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie (prvé čtení), Návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (prvé čtení), Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině (prvé čtení), Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé (prvé čtení), Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (prvé čtení), Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, Informace členky Evropské komise Věry Jourové. 

 

Středa 11. ledna

 

§  Zasedání Výboru pro finanční služby EP, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Vojenského výboru Evropské unie.

§  V rámci zahájení Maltského předsednictví se uskuteční: Zahajovací ceremonie Maltského předsednictví (Valetta), Neformální setkání politických ředitelů (Floriana).

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: TEN – schůze, NAT - Úloha zemědělství v mnohostranných, dvoustranných a regionálních obchodních jednáních s ohledem na ministerskou konferenci WTO v Nairobi (schůze studijní skupiny).

§  V Senátu ČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti EU. Senátoři se budou zabývat mj. pilířem sociálních práv, realizací Národního programu reforem 2016 a roční analýzou růstu pro rok 2017.

 

 

Čtvrtek 12. ledna

 

§  Výbor pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, skupina MERTENS.

§  V rámci Maltského předsednictví se bude konat Neformální setkání politických ředitelů (Floriana).

§  Společná schůze Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Rozprava – Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu.

§  Řádná schůze Rozpočtového výboru EP, program: Prezentace M. Montiho - závěrečná zpráva a doporučení skupiny vlastních zdrojů na vysoké úrovni. Rozprava – Změna nařízení (EU, Euroatom) č. 1311/2013, které stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014 – 2020, Mobilizace bezpečnostní rezervy, kterou se mění rozhodnutí (EU) 2015/435, Návrh na změnu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v záležitostech týkajících se rozpočtu a řádném finančním řízení. 

§  Řádná schůze Hospodářského a měnového výboru EP, program: Rozprava – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Annual Growth Survey 2017, Zavedení programu EU na podporu konkrétních činností, které posilují zapojení spotřebitelů a jiných finančních služeb zaměřených na koncové uživatele v evropské politice týkající se oblasti finančních služeb na období 2017 – 2020, Absolutorium 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Absolutorium 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Absolutorium 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropské fondy rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání, Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016.

§  Společná schůze Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, program: Předcházení zneužití finančního systému k praní peněž nebo financování terorismu.

§  Řádná schůze Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: Hlasování – Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008, Závěry hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. Výměna názorů s Komisí o statistice odpadů.

§  Řádná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP, program: Hlasování - Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. Rozprava - Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012, Evropský program pro ekonomiku sdílení. Zpráva z probíhajících jednání (spektrum/Toia, velkoobchodní roaming / Kumpula-Natri, ETS/Federley).

§  Řádná schůze Výboru pro právní záležitosti, program EP (dopoledne): Rozprava - Autorské právo na jednotném digitálním trhu, Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů. Hlasování - Normy občanského práva o robotice, Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

§  Řádná schůze Výboru pro právní záležitosti EP, program (odpoledne): Výměna názorů s Owenem Bonnicim, ministrem spravedlnosti, kultury a místní samosprávy, a Christianem Cardonou, ministrem pro hospodářství, investice a malé podniky o prioritách maltského předsednictví. Rozprava - Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Ochrana zranitelných dospělých osob, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP), Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020, Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami.

§  Řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP program: Hlasování – Třetí krajiny, jejichž státní příslušníci musí mít víza při překračování vnějších hranic členských států, a krajiny, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od těchto povinností (Gruzie). Prezentace priorit maltského předsednictví Rady EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Prezentace návrhu UNHCR pro Evropu: Lepší ochrana uprchlíků v EU a na celém světě, s odkazem na současnou situaci v Evropě. Jednotný formát víz. Rozprava – Absolutorium 2015: Zpráva o absolutoriu ohledně plnění rozpočtu agentur EU za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční hospodaření a kontrola, Absolutorium 2015: všeobecný rozpočet EU – Evropská komise, Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů, Absolutorium 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva, Absolutorium 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT), Absolutorium 2015: Evropská jednotka pro justiční spolupráci (EUROJUST), Absolutorium 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL), Absolutorium 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX), Absolutorium 2015: Evropský policejní úřad (EUROPOL), Absolutorium 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Absolutorium 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Dohoda mezi EU a Lichtenštejnským knížectvím o dodatečných pravidlech v souvislosti s nástrojem pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 – 2020, Přiměřenost ochrany poskytované štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, Vytvoření nového obchodního rámce mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie, Oznámení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě EU: 8. zpráva o přesidlování a přemisťování, Oznámení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě EU: 4. zpráva o pokroku dosaženém ve vykonávání vyhlášení EU a Turecka, Doporučení Komise členským státům o obnovení odevzdávání osob do Řecka podle nařízení (EU) č. 604/2013.

§  Společná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: Hlasování – Boj proti podvodům, které poškozují finanční zájmy Unie, prostřednictvím trestného práva.

§  Řádná schůze Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP, program: Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu, Návrhy doporučení v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu, Prezentace Viktora Stromečka, státního tajemníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje (Slovenská republika), Prezentace Graziana Delria, ministra infrastruktury a dopravy (Itálie).

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: NAT – schůze předsednictva, REX - Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci (dopolední schůze studijní skupiny), REX - Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci (odpolední schůze studijní skupiny a slyšení), SC - Přechod k udržitelnější budoucnosti Evropy (schůze podvýboru).

 

tek 13. ledna

 

§  Zasedá COREPER I, Výbor pro obchodní politiku ve formátu zástupci, Politický a bezpečnostní výbor a Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne následující: TEN - Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období - původně „Inteligentní ostrovy“ (schůze přípravné skupiny), INT – schůze sekce a INT – schůze předsednictva.

§  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bude pokračovat schůze, body týkající se evropské problematiky: Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů (třetí čtení).

 

 

Sobota 14. ledna

 

§  žádné akce.

 

Neděle 15. ledna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

 

 

 

 

         Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 6. 1. 2017.
                                                              Kontakt:
brussels@cebre.cz


< Archív novinek