Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (16. - 22. 1. 2017)


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Hlavními body programu jednání bude výměna názorů ministrů ohledně výhledu na první polovinu roku 2017, Sýrie a mírový proces na Blízkém východě.

§  Na programu pondělního zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu bude oznámení kandidátů na volbu do funkce předsedy Evropského parlamentu.

§  Evropská komise si v úterý vyslechne prezentaci skupiny na vysoké úrovni na téma Zprávy o vlastních zdrojích Maria Montiho.

§  V úterý bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu jednání je mj. projednání vládního návrhu v prvním čtení k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou.

§  Ve středu se koná schůze Senátu PČR. Senátoři se budou mj. zabývat pracovním programem Komise na rok 2017 a politikou rozšíření EU za rok 2016.

§  V rámci pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu budou poslanci ve čtvrtek diskutovat mj. o evropském pilíři sociálních práv.

 

 

Pondělí 16. ledna

 

§  Zasedání Rady pro zahraniční věci, program: výměna názorů ministrů ohledně výhledu na první polovinu roku 2017, Sýrie, mírový proces na Blízkém východě.

§  V Radě proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru a zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční: Fórum na téma vedení politiky pro spravedlnost a učení (St Julians).

§  Zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Oznámení kandidátů na volbu do funkce předsedy Evropského parlamentu.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční jednání: ECO – Regulační rámec EU pro finanční služby (schůze studijní skupiny), INT - Kosmická strategie pro Evropu (slyšení a schůze studijní skupiny), NAT - Hodnocení programu LIFE v polovině období (schůze studijní skupiny), REX – Zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD  (schůze studijní skupiny), schůze Předsednictva Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020, schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2018.

§  Ve Výboru regionů se bude konat schůze Konference předsedů.

§  V rámci schůze Vlády ČR se budou projednávat následující body s evropskou problematikou: Podpora rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím širší spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Návrh na doplnění usnesení vlády České republiky ze dne 4. března 2015 č. 161 k návrhu na sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány.

 

Úterý 17. ledna

§  V Radě proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru a zasedání Atašé ve finančních službách.

§  V Evropské komisi se bude konat prezentace skupiny na vysoké úrovni na téma Zprávy o vlastních zdrojích Maria Montiho, předsedy skupiny.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční setkání generálních ředitelů EU (Sliema).

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: volba předsedy Parlamentu, volba místopředsedů Parlamentu.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat: schůze rozpočtové skupiny, ECO – Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (schůze studijní skupiny), ECO – Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění (schůze studijní skupiny), schůze monitorovacího výboru AKT-EU, Roční analýza růstu na rok 2017 (schůze podvýboru), veřejné slyšení - Balíček týkající se reformy systému zdanění právnických osob s důrazem na společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob, mimořádná schůze rozšířeného předsednictva.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční zasedání na téma: Akční plán pro sendajský rámec pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030: Uplatňování přístupu založeného na znalosti rizik ve všech politikách EU.

§  V rámci pokračování schůze Poslanecké sněmovny PČR se budou projednávat následující body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 620/ (prvé čtení), Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie /sněmovní tisk 621/ (prvé čtení), Návrh poslanců Martina Plíška, Pavla Blažka, Martina Lanka, Radka Vondráčka, Stanislava Grospiče a Pavly Golasowské na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ (prvé čtení), Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/  (prvé čtení - jednání přerušeno), Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ (prvé čtení), Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, Informace členky Evropské komise Věry Jourové.            

 

Středa 18. ledna

 

§  V Radě proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání skupiny Přátel předsednictví.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční konference na téma digitální a vysokoškolské vzdělávání.

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Volba místopředsedů Parlamentu (případné třetí a poslední kolo), Volba kvestorů Parlamentu, Hlasování - Početní složení stálých výborů, Rozprava - Představení priorit maltského předsednictví Rady, Rozprava - Závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016, Jmenování členů výborů, Krátké přednesení následující zprávy: Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: schůze monitorovacího výboru AKT-EU, CCMI – Digitalizace (slyšení a schůze studijní skupiny), SOC – Nařízení o Eurofound, Cedefop a EU-OSHA (schůze studijní skupiny), REX - Úloha Turecka v uprchlické krizi (schůze studijní skupiny), REX - Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (schůze studijní skupiny).

§  Schůze Senátu PČR, senátoři se budou zabývat následujícími body s evropskou tématikou: Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 15. prosince 2016, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016.

 

 

Čtvrtek 19. ledna

 

§  V Radě proběhne zasedání COREPER II, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání skupiny MERTENS.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční: workshop maltského předsednictví na téma změna klimatu (Golden Sands), konference na téma digitálního školství (Balzan) a workshop na téma civilní ochrana - námořní výzvy (St Julians).

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Evropský pilíř sociálních práv, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu), Hlasování - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu), Jmenování členů výborů, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody, Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie, Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku, Řešení výzev provádění celního kodexu EU, Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, Rozprava - Biologické pesticidy představující nízké riziko.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: TEN - Evropské energetické společenství (schůze studijní skupiny).

 

tek 20. ledna

 

§  V Radě proběhne zasedání COREPER I, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání poradců a atašé pro daně, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci.

§  V rámci Maltského předsednictví se uskuteční: neformální setkání ředitelů a expertů na téma lepší regulace (Valletta), konference na téma digitálního školství (Balzan), workshop na téma civilní ochrana - námořní výzvy (St Julians).

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: INT – Námořní a přímořský cestovní ruch (schůze studijní skupiny).

§  V Senátu PČR proběhne panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy", kterou pořádá Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 

 

Sobota 21. ledna

 

§  žádné akce.

 

Neděle 22. ledna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou                             výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 13. 1. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek