Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (23. - 29. 1. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Hlavními body programu jednání budou otázky mezinárodního obchodu (dopad dohod o volném obchodu na zemědělské produkty) a zpráva o balíčku předpisů týkajících se mléka.

§  Členové Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu se budou v pondělí zabývat tématikou jako závazná roční snížení emisí skleníkových plynů a mechanismem monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. V úterý budou hlasovat o zprávě k revidované směrnici o odpadech.

§  Ve středu Evropská komise mj. projedná a schválí zprávu o provádění a sdělení o plýtvání energiemi, zprávu o dočasných kontrolách na vnitřních hranicích a o pokroku bezpečnostní unie.

§  Ve středu bude v Evropském hospodářském a sociálním výboru zahájeno plenární zasedání. Součástí programu je mj. rozprava o překážkách na jednotném trhu, balíčku autorských práv a evropském pilíři sociálních práv.

§  Ve středu povede Průmyslový výbor Evropského parlamentu rozpravu na téma digitalizace evropského průmyslu a energetického balíčku, priority maltského předsednictví pro telekomunikační politiku, jednotný digitální trh, pro průmyslovou politiku, politiku MSP a pro energetickou politiku. Den poté budou europoslanci hlasovat o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Evropské unii a řešení geo-blokování a dalších forem diskriminace na vnitřním trhu.

§  Ve čtvrtek pořádá Výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu rozpravu na téma vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

§  Ve čtvrtek se koná společná schůze Průmyslového výboru EP a Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP k problematice on-line platforem a jednotnému digitálnímu trhu.

§  V pátek se sejdou ministři financí a hospodářství na zasedání Rady ECOFIN.

 

Pondělí 23. ledna

 

§  Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti (Malta).

§  Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, program: otázky mezinárodního obchodu (dopad dohod o volném obchodu na zemědělské produkty), zpráva o balíčku předpisů týkajících se mléka.

§  V Radě proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání skupiny Přátel předsednictví.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční neformální ministerské zasedání ministrů a státních tajemníků pro evropské záležitosti, program: priority maltského předsednictví, společná budoucnost Evropy.

§  Schůze Výboru pro mezinárodní obchod EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na druhé straně, Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním, Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Mise výboru CONT do Itálie (18.- 20. července 2016), Náklady za každé euro z rozpočtu EU k provádění politik EU v různých členských státech: Zvládnutí nákladů na implementaci evropských dotací, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 25/2016 (Absolutorium 2015): Land Parcel Identification System: užitečný nástroj pro stanovení způsobilosti zemědělské půdy, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 28/2016 (Absolutorium 2015): Řešení vážných přeshraničních hrozeb pro zdraví v EU.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Rozprava - Prezentace evropského posouzení dopadu směrnice o odpadech z těžebního průmyslu 2006/21/ES, Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES).

§  Schůze Výboru pro regionální rozvoj EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství, Zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů, Výměna názorů s parlamentním tajemníkem pro předsednictví EU v roce 2017 a fondy EU a úřadujícím předsedou Rady Ianem Borgem o prioritách maltského předsednictví.

§  Schůze Výboru pro kulturu a vzdělání EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G, Informace o třístranném jednání o Evropském roku kulturního dědictví (neveřejné jednání).

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Prezentace - Současný stav integrace Romů v členských státech, Rozprava - Otázka k písemnému zodpovězení Komisi ze dne 15. listopadu 2016 od Gérarda Depreze "Rozhodnutí o návratu k SIS/Eurodac (P-008561/2016), Otázka k písemnému zodpovězení Komisi ze dne 15. listopadu 2016 od Gérarda Depreze "Výstrahy za účelem odpeření vstupu nebo pobytu" (E-008576/2016), Strukturovaný dialog s paní Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví.

 

Úterý 24. ledna

§  Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti (Malta).

§  V Radě se bude konat: zasedání skupiny MERTENS, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI.

§  V rámci maltského předsednictví bude pokračovat neformální ministerské zasedání ministrů a státních tajemníků pro evropské záležitosti.

§  Schůze Zahraničního výboru EP, program: výměna názorů se Stefanem Severem, zástupcem UNHCR v Jordánském hášimovském království o aktuálním stavu a perspektivách pro uprchlíky, včetně přesídlení, Výměna názorů o současném stavu a rostoucím napětí v zemích západního Balkánu, Výměna názorů s Ahmedem Saidem, předsedou Výboru pro zahraniční věci egyptského Parlamentu, Výměna názorů s Gerogem Vellou, maltským ministrem zahraničních věcí, o prioritách maltského předsednictví Rady EU o politice rozšiřování, Rozprava - Strategické partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé, Výměna názorů s Danielem J. Costello, velvyslancem Kanady při EU, a Christianem Lefflerem, zástupcem generálního tajemníka a hlavním vyjednavačem EU-Kanada SPA, o dohodě o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou, Workshop o vztazích mezi EU a Turkmenistánem.

§  Společná schůze Zahraničního výboru EP a Výboru pro rozvoj EP, program: rozprava - Řešení přesunu uprchlíků a migrantů: úloha vnější činnosti EU.

§  Schůze Výboru pro mezinárodní obchod EP, program: rozprava - Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Záruka EU Evropské investiční bance proti ztrátám v souvislosti s finančními operacemi na podporu finančních projektů mimo Unii, Hlasování - Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce, Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé, Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů, Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků, jménem Evropské unie, Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. Rozprava - Ochrana před dumpingovým a dotovaným dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, Aktuální stav pokroku směřujícího k vytvoření mnohostranného investičního soudu, Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Prezentace Christiana Cardona, ministra hospodářství, investic a malých podniků zastupujícího úřadujícího předsedu Rady, o prioritách maltského předsednictví v oblasti mezinárodní obchodní politiky, Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení, Veřejné slyšení - Obchodní a investiční vyhlídky v Íránu.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: Absolutorium 2015: Agentury, Workshop na téma financování evropských politických stran a nadací, Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Absolutorium 2015: Společné podniky.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: Hlasování - Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech. Výměna názorů s Josém Herrerou, ministrem pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a politiku v oblasti změny klimatu (maltském předsednictví), Výměna názorů s Chrisem Fearnem, ministrem zdravotnictví (maltské předsednictví). Hlasování - Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017. Rozprava - Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin.

§  Schůze Výboru pro regionální rozvoj EP, program: výměna názorů s členkou Evropského účetního dvora Ilianou Ivanovovou o zprávě EÚD o finančních nástrojích, Rozprava - Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU, Pracovní setkání na téma Klíčové prvky budoucí politiky soudržnosti EU – první úvahy (tematická sekce B). Hlasování - Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017, Zpožděná realizace operačních programů ESI fondů – dopady na politiku soudržnosti a další postup. Rozprava - Výměna názorů s generálním ředitelem pro oblast městské a regionální politiky Evropské komise Marcem Lemaîtrem, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.

§  Schůze Výboru pro kulturu a vzdělání EP, program: Hlasování - Prováděcí zpráva o programu Kreativní Evropa, Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Digitalizace evropského průmyslu, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017. Prezentace ministra školství a zaměstnanosti Evaristy Bartola a ministra spravedlnosti, kultury a místní samosprávy Owena Bonniciho o prioritách maltského předsednictví, Rozprava - Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Veřejné slyšení a výměna názorů na téma „Další a dálkové akademické vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního vzdělávání“.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti EP, program: volba předsedy a místopředsedů.

§  Řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, program: Rozprava - Podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy-)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením (možné zařazení bodu na program jednání), Rozsudek C-698/15 a C-203/15 Tele2 Sverige AB (uchovávání údajů), Vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, Seznam třetích zemí a organizací, se kterými by měl Europol uzavřít dohody, Strukturovaný dialog s panem Dimitrisem Avramopoulosem, komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství, Dopady velkých objemů dat na základní práva: soukromí, ochrana údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva, Mise výboru LIBE ve Švédsku (19. - 20. září 2016).

§  Schůze Výboru pro ústavní záležitosti EP, program: volba předsedy a místopředsedů.

§  Schůze Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP, program: slyšení pana Floriana Heubergera, vedoucího technického servisu a pana Olivera Hoffmana, vedoucího vývoje Powertrain, Audi AG.

§  Schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: veřejné slyšení na téma „Úloha právníků, účetních a bankéřů v aféře týkající se panamských dokumentů“ (1. část).

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat schůze předsednictva EHSV.

§  V rámci schůze Zahraničního výboru PSP ČR se budou projednávat následující body s evropskou problematikou: Informace o aktuální situaci po vyslovení nesouhlasu se setrváním Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v EU v referendu konaném v červnu 2016, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 /sněmovní tisk 967/. 

 

Středa 25. ledna

 

§  V Radě se uskuteční zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), zasedání atašé ve finančních službách, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Vojenského výboru Evropské unie.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Akční plán EU pro oběhové hospodářství: zpráva o provádění a sdělení o plýtvání energiemi, Dočasné kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru (současný stav), Zpráva o pokroku bezpečnostní unie, Zpráva o plném zprovoznění evropských hranic a pobřežní stráže.

§  Společná schůze Zahraničního výboru EP a Výboru pro ústavní záležitosti EP, program: Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva.

§  Schůze Výboru pro rozvoj EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Hlasování - Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii, Přezkum Evropského konsensu o rozvoji, Rozprava - Dopady dohody CETA na rozvojové země, Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Priority maltského předsednictví v oblasti humanitární pomoci, UN Habitat III Konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst, 16. - 20. října 2016, Quito (Ekvádor).

§  Schůze Rozpočtového výbor EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Hlasování - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Annual Growth Survey 2017, Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v roční analýze růstu 2017, Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou, Rozpočet 2016: Oddíl III - Komise, Rozpočet 2017: Oddíl III - Komise, Rozpočet 2017: ostatní sekce, Stavební politika, Workshop na téma galaxie finančních prostředků a nástrojů z celého rozpočtu EU.

§  Schůze Rozpočtového výbor EP a Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

§  Schůze Rozpočtového výbor EP a Hospodářského a měnového výboru EP, program: Rozpočtová kapacita pro eurozónu.

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání, Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství, Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020, Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní, Evropský program pro ekonomiku sdílení. Hlasování - Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF), Absolutorium za rok 2015: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Rozprava - Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Digitalizace evropského průmyslu, Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Digitalizace evropského průmyslu, Výměna názorů s místopředsedou Marošem Šefčovičem na téma čistého energetického balíčku a příprav na výroční sdělení o stavu energetické unie, jako součást strukturovaného dialogu, Účast Evropské unie v partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) prováděném společně několika členskými státy, Prezentace studie STOA "Jazyková rovnost v digitálním věku - směrem k projektu Human Language" (spolu s výborem CULT), Předsednictví Rady Evropské unie: priority pro politiku Telecom a jednotný digitální trh, priority pro výzkum, inovace a kosmický výzkum, Předsednictví Rady Evropské unie: priority pro průmyslovou politiku a politiku malých a středních podniků, priority pro energetickou politiku.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Rozprava - Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi IMCO, Výroční zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Prezentace programu předsednictví Rady s maltským ministrem pro hospodářství, investice a malé podniky Christianem Cardonou, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Evropský program pro ekonomiku sdílení, Digitalizace evropského průmyslu.

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP, program: prezentace o prioritách maltského předsednictví, které se zúčastní maltský ministr dopravy a infrastruktury Joe Mizzi a ministr cestovního ruchu Dr. Edward Zammit Lewis, Prezentace Komise, GŘ MOVE, o třech složkách REFIT o bezpečnostních pravidlech pro osobní lodě, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA), Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR), Prezentace výkonného ředitele Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) pana Myllyho. Rozprava - Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Přezkum: prezentace Komise o aktech v přenesené pravomoci o hlavních směrech pro rozvoj TEN-T, Informace o vývoji třístranných jednání: uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (neveřejné jednání). 

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP, program: volba předsedy a místopředsedů, Výměna názorů s brazilským ministrem zemědělství, chovu dobytka a výživy Blairem Maggim, Prezentace zástupců Komise (DG SANTE) o epidemii chřipky v sektoru drůbeže. Hlasování - Minimální normy pro ochranu chovaných králíků, Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise. Rozprava - Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU, Ekologická výroba a označování ekologických výrobků, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX (nařízení o úředních kontrolách) a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční plenární zasedání, program: Vypracování stanovisek výboru postupem bez rozpravy - TEN: Evropská gigabitová společnost, TEN: Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění), TEN: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, SOC: Zřízení rámce Unie pro opětovné usídlování, SOC: Rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (přepracované znění), INT: Hrozby a překážky pro jednotný trh (stanovisko z vlastní iniciativy), INT: Balíček týkající se autorských práv, INT: Certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy, Horizont 2020 (hodnocení). Vypracování stanovisek výboru postupem s rozpravou - Diskuse v souvislosti s přijetím stanoviska EHSV SOC/542 k evropskému pilíři sociálních práv, které se zúčastní paní Marianne THYSSEN, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a paní Maria João RODRIGUES, poslankyně EP a bývalá portugalská ministryně práce, SOC: Evropský pilíř sociálních práv, Prezentace priorit maltského předsednictví, které se zúčastní pan Ian BORG, maltský parlamentní tajemník pro fondy EU a předsednictví v roce 2017.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru dále proběhne: Plenární zasedání: schůze skupiny I, Plenární zasedání: schůze skupiny II, Plenární zasedání: schůze skupiny III.

§  Na schůzi vlády ČR se budou projednávat tyto body s evropskou problematikou: Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016.

§  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskuteční schůze výboru pro evropské záležitosti, program: Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku /kód dokumentu 14820/16, KOM(2016) 757 v konečném znění/, Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 14821/16, KOM(2016) 756 v konečném znění/, Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 14822/16, KOM(2016) 755 v konečném znění/, Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy /kód dokumentu 14823/16, KOM(2016) 758 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži /kód dokumentu 15075/16, KOM(2016) 747 v konečném znění/, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 /kód dokumentu 14082/16, KOM(2016) 731 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii /kód dokumentu 14617/16, KOM(2016) 732 v konečném znění/, Sdělení Komise – Roční analýza růstu na rok 2017 /kód dokumentu 14357/16, KOM(2016) 725 v konečném znění/, Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2017 /kód dokumentu 14364/16, KOM(2016) 729 v konečném znění/, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU /kód dokumentu 14875/16, KOM(2016) 723 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský obranný akční plán /kód dokumentu 15160/16, KOM(2016) 950 v konečném znění/, Informace k návrhu textu závěrů Konference předsedů parlamentů EU, která se bude konat 23. – 25. dubna 2017 v Bratislavě, pokud jde o Skupinu pro společnou parlamentní kontrolu Europolu.

 

Čtvrtek 26. ledna

 

§  Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra (Malta), program: záležitostí týkající se azylu, systémy pro hranice a bezpečnost. 

§  Zasedání Euroskupiny, program: Řecko, Dohled po ukončení programu v Irsku a Portugalsku, Konzultace s eurozónou podle článku IV Dohody o MMF, Evropský semestr: doporučení pro eurozónu v roce 2017, Návrhy rozpočtových plánů Španělska a Litvy, Provedení rozpočtového paktu, Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o jednotném mechanismu dohledu.

§  Zasedání skupiny Přátel předsednictví a zasedání Politického a bezpečnostního výboru. 

§  Schůze Výboru pro rozvoj EP, program: Přístup ke vzdělání v mimořádných krizových situacích: Monitorovací delegace výboru DEVE v Libanonu, 31. října - 2. listopadu 2016, Provádění svěřeneckého fondu Afrika, Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Humanitární situace v severovýchodní Nigérii a oblasti kolem pánve jezera Čad, Evropský rok rozvoje 2015.

§  Schůze Rozpočtového výboru EP, program: Rozprava - Záruky EU k Evropské investiční bance proti ztrátám z finančních operací podporujících investiční projekty mimo Evropskou unii, Záruční fond pro vnější vztahy, Správný finanční mix pro evropské regiony: vyrovnávání finančních nástrojů a grantů v politice soudržnosti EU, Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemsko.

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP, program: Výměna názorů, jíž se zúčastní Evarist Bartolo (ministr školství a zaměstnanosti), Helena Dalliová (ministryně pro sociální dialog, ochranu spotřebitele a občanské svobody) a Michael Farrugia (ministr pro rodinu a sociální solidaritu), Rozprava - Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Výměna názorů s Jamesem Callejou, ředitelem Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Výměna názorů s Juanem Menéndezem-Valdésem, ředitelem Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND), Výměna názorů s Madlen Serbanovou, ředitelkou Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF).

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP, program: Hlasování - Využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Evropské unii, Řešení geo-blokování a dalších forem diskriminace na základě státní příslušnosti zákazníků, jejich bydliště nebo sídla v rámci vnitřního trhu. Veřejné slyšení - "Přezkum rámce elektronických komunikací".

§  Společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, program: On-line platformy a jednotný digitální trh.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, program: Hlasování - Výroční zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017, Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi, Kontrola nabývání a držení zbraní. Rozprava - FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru, Veřejné slyšení - Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012, Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti.

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP, program: Rozprava - Strategie pro evropské letectví, Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Přeshraniční zásilkové služby, Prezentace pana Hericse, zpravodaje zvláštní zprávy Účetního dvora 23/2016 nazvané „Námořní doprava v EU: v neklidných vodách – mnoho neúčinných a neudržitelných investic.

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP, program: Výměna názorů s maltským parlamentním tajemníkem pro zemědělství, rybolov a práva zvířat Roderickem Gladesem o prioritách maltského předsednictví, Rozprava - Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese na základě dohody o přidružení, Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin, Kontrola: Výklad Komise (GR AGRI) návrhu delegovaného nařízení, kterým se mění delegované nařízení 639/2014 o pravidlech přímých plateb zemědělcům včetně ekologizace.

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, program: Vypracování stanovisek výboru postupem s rozpravou - TEN: Připojení k internetu v místních komunitách, TEN: Akční plán 5G pro Evropu, REX: Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), Diskuse na téma Současný stav evropského hospodářství a perspektiva prohloubení HMU, které se zúčastní pan Pierre MOSCOVICI, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, Prezentace iniciativy Argonauti.

 

tek 27. ledna

 

§  Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci.

§  Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra (Malta), program: Úřad evropského veřejného žalobce, nařízení o insolvenci.

§  Zasedání Výboru pro obchodní politiku, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání skupiny Přátel předsednictví.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: TEN - Digitální agenda (schůze studijní skupiny).

 

Sobota 28. ledna

 

§  žádné akce.

 

Neděle 29. ledna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Archív novinek