Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (31.1. - 05. 2. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V rámci schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude v pondělí konat veřejné slyšení na téma využití půdy a lesnictví pro splnění cílů EU v oblasti snižování emisí do roku 2030.

§  V úterý povede Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu rozpravu na téma řešení zeměpisného blokování, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU.

§  Poslanecká sněmovna PČR a Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR se budou v úterý mj. zabývat ratifikací vládního návrhu k vyslovení souhlasu s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou mezi Kanadou a EU. Senátoři se budou rovněž zabývat návrhem CCCTB a mechanismem řešení sporů týkajících se dvojího zdanění.

§  Ve středu Evropská komise projedná a schválí zprávu o stavu Energetické unie, o které povedou rozpravu poslanci Evropského parlamentu na svém středečním plenárním zasedání.

§  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se bude ve čtvrtek konat schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci. Hlavním tématem schůze bude čerpání evropských fondů.

§  V pátek se na Maltě koná neformální zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU. Na programu je zejména vnější rozměr migrace (trasa přes centrální Středomoří) a 60. výročí Římských smluv.

 

 

Pondělí 30. ledna

 

§  V Radě proběhne zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání poradců a atašé FISCAUX, zasedání atašé ve finančních službách.

§  Schůze Zahraničního výboru EP, program: Výměna názorů s Børge Brende, norským ministrem zahraničních věcí, Rozprava - Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: Rozprava - Udělení absolutoria za rok 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost, Zvláštní zpráva EÚD 26/2016 (Udělení absolutoria za rok 2015): efektivnější podmíněnost a dosažení zjednodušení stále zůstává výzvou, Udělení absolutoria za rok 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: Rozprava - Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření, Výměna názorů s Komisí o BREF LCP v rámci směrnice o emisích, Účast Unie v partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) prováděném společně několika členskými státy, Veřejné slyšení na téma "Splnění cílů EU v oblasti snižování emisí do roku 2030: úloha využívání půdy a odvětví lesnictví (LULUCF)".

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti EP, program: Slyšení na téma využití možností Smlouvy z Marrákeši, Výměna názorů s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání, Žádost o zbavení imunity následujících osob: Rolandas Paksas, Béla Kovács, Marine Le Pen, António Marinho e Pinto.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, program: Skupina na vysoké úrovni v oblasti informačních systémů a interoperability, Prezentace Evropského policejního úřadu (Europol), Rozprava - Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody, Zpráva Amnesty International na téma hotspotů v Itálii, Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie.

§  Schůze Výboru pro ústavní záležitosti EP, program: Workshop na téma složení Evropského parlamentu, Výměna názorů - Ústavní vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií: důsledky výsledků referenda ze dne 23. června 2016.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Eurofound – 2. pracovní cesta (Dánsko), CCMI (schůze předsednictva), CCMI (schůze).

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie ve dnech 2. a 3. února 2017 ve Vallettě, Informace o průběhu a výsledcích 23. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která se konala ve dnech 8. – 9. prosince 2016 v Hamburku, Zpráva o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Úterý 31. ledna

§  V Radě se bude konat zasedání atašé ve finančních službách, zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

§  Schůze Zahraničního výboru EP, program: Výměna názorů s João Vale de Almeida, vedoucím delegace EU při OSN, Rozprava - Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie, Veřejné slyšení - Nordstream 2 a jeho geopolitické důsledky, Hlasování - Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost, Přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU, Plánováno Strategické partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé.

§  Společná schůze Zahraničního výboru EP a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: Hlasování - Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu.

§  Společná schůze Zahraničního výboru EP a Výboru pro rozvoj EP, program: Společná schůze, program: Hlasování - Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, program: Rozprava - Udělení absolutoria za rok 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Vedení afrického mírového projektu, Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům, Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015, Systematické problémy v rámci sdíleného řízení strukturálních fondů v Rumunsku a Maďarsku.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, program: Hlasování - Kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC), Biologické pesticidy s nízkým rizikem, Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, Výměna názorů s Dr. Andrea Ammonem, jednajícím ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Výměna názorů s Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) o akrylamidu v potravinách.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti EP, program: Prezentace studie Útvaru posouzení dopadů (EPRS ex-post) "Evropské posouzené provádění směrnice 2008/52/EU o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech" (Jan Tymowski), Rozprava - Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP), Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Hlasování - Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Změna směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, Návrh nařízení Rady o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. Prezentace studie Útvaru pro posuzování (EPRS ex-post) "Ex-post analýza evropského rámce v oblasti přeshraničních fúzí a rozdělení", Rozprava - Přeshraniční fúze a rozdělení, Návrh nařízení Rady o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí, Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, program: Mise LIBE (eu-LISA) do Estonska (Tallin) - 3. - 4. listopadu, Hlasování - Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu, Podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy-)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením, Dohoda mezi EU a Lichtenštejnským knížectvím o doplňujících pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020, Rozprava - Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění), Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich, Společná cesta vpřed (JWF) o migraci mezi Afghánistánem a Evropskou unií a standardních operačních postupech mezi EU a Republikou Mali, Studie "Vhodné pro daný účel? O směrnici o zjednodušení a kriminalizaci humanitární pomoci nelegálních migrantů", Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní, Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání, Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti, Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022.

§  Schůze Výboru pro ústavní záležitosti EP, program: Výměna názorů s Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise, zodpovědným za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv, Předsednictví Rady.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat: REX - Modernizace nástrojů na ochranu obchodu (schůze studijní skupiny), REX (schůze předsednictva), REX (schůze), ECO – Ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran (schůze studijní skupiny), TEN – Správa energetické unie (schůze studijní skupiny), ECO – Nerovné rozdělení bohatství v Evropě (schůze studijní skupiny), SPV- EU-Turecko (schůze smíšeného poradního výboru), Budoucnost Výboru (schůze ad hoc skupiny).

§  Ve Výboru regionů proběhne SEDEC (schůze komise), ENVE - „Přezkum právních předpisů o odpadech – regiony a města usilují o vybudování oběhového hospodářství“ (konference komise).

§  V Parlamentu ČR bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny, body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení, Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení, Návrh poslanců Martina Plíška, Pavla Blažka, Martina Lanka, Radka Vondráčka, Stanislava Grospiče a Pavly Golasowské na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení, Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, Informace členky Evropské komise Věry Jourové.

§  V Senátu Parlamentu ČR se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti EU, program: Priority maltského předsednictví v Radě EU, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu, Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se koná dne 3. února 2017, Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 - 2020, Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob, Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii, Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

 

Středa 1. února

 

§  V Radě se bude konat následující: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání skupiny přátel předsednictví.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční setkání skupiny na vysoké úrovni na téma gender mainstreaming.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Příprava neformálního setkání hlav států a předsedů vlád zemí EU (Malta), Orientační debata o "postupech komitologie" - více demokracie v postupech pro přijetí delegovaných a prováděcích aktů, Zpráva o stavu energetické unie.

§  Zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, program: Rozprava - Stav energetické unie, Situace v Jižním Súdánu, Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu, Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů, Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru, Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva, Biologické pesticidy představující nízké riziko, Provádění programu Erasmus+, Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (přednesení zprávy).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční: TEN - Balíček předpisů v oblasti Čistá energie pro všechny (schůze studijní skupiny), INT – Umělá inteligence (slyšení + schůze studijní skupiny), REX – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (schůze studijní skupiny), schůze poradní skupiny EU k dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou.

§  Ve Výboru regionů proběhne ENVE (schůze komise).

 

Čtvrtek 2. února

 

§  V Radě se uskuteční zasedání atašé ve finančních službách a zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci.

§  V rámci maltského předsednictví bude pokračovat setkání skupiny na vysoké úrovni na téma gender mainstreaming.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání (Brusel), program: Rozprava - Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie, Přeshraniční aspekty osvojení. Hlasování - Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita, Přeshraniční aspekty osvojení, Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru, Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva, Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie, Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu, Provádění programu Erasmus+, Návrhy usnesení - Biologické pesticidy představující nízké riziko.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat: TEN - Přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie (schůze studijní skupiny) a ECO - „Jaká je budoucnost eura?“ (veřejné slyšení).

§  Ve Výboru regionů se uskuteční schůze komise NAT.

§  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se bude konat schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, program: aktuální informace o čerpání evropských fondů.

 

 

tek 3. února

 

§  Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU (Malta), program: vnější rozměr migrace (trasa přes centrální Středomoří), 60. výročí Římských smluv.

§  Zasedání atašé ve finančních službách, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny přátel předsednictví.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: ECO – Reforma bankovnictví – kapitálové požadavky a změny rámce pro řešení krizí (schůze studijní skupiny) a SOC (schůze).

§  Ve Výboru regionů se bude konat schůze komise CIVEX.

 

Sobota 4. února

 

§  žádné akce.

 

Neděle 5. února

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 13. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou                             výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

 

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 27. 1. 2017.
                                                       Kontakt:
brussels@cebre.cz


< Archív novinek