Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (6.2. - 12. 2. 2017)


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  Průmyslový výbor Evropského parlamentu a Výbor pro vnitřní trh EP se budou v pondělí zabývat přezkumem rámce pro elektronickou komunikaci. V průmyslovém výboru zároveň proběhne workshop o energetické nezávislosti EU a bezpečnosti dodávek a diverzifikaci zdrojů.

§  Ve středu Komise přijme Zprávu o přemísťování a přesídlování.

§  Ve středu na plenárním zasedání Evropského výboru regionů budou členové diskutovat mj. o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 

§  O autorském právu povedou rozpravu ve čtvrtek také poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, kteří budou dále debatovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o evropských digitálních zárukách. Pondělí 6. února

 

§  Zasedání Rady pro zahraniční věci, program: Ukrajina, Libye, Egypt, Mírový proces na Blízkém východě.

§  V Radě proběhne zasedání atašé ve finančních službách, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro hranice, zasedání Pracovní skupiny pro námořní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky zasedání Pracovní skupiny pro technickou harmonizaci - motorová vozidla, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů, zasedání Pracovní skupiny pro výzkum, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání Výboru pro kulturní otázky, zasedání Výboru pro vzdělávání.

§  Schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu EP, program: Představení studie s názvem Ruská národní bezpečnostní strategie a vojenská doktrína a jejich vliv na EU, Rostoucí vliv Ruska na jižním Kavkaze - nejnovější vývoj událostí.

§  Schůze Výboru pro rozvoj EP, program: Rozprava - Náležitá péče Evropské investiční banky v oblasti daní v souvislosti s poskytováním úvěrů třetím zemím, Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Humanitární situace v Myanmaru.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru EP, program: Dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim, Hlasování - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017, Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Rozprava - Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP, program: Hlasování - Přijetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017, Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP, program: Workshop o energetické nezávislosti EU, bezpečnosti dodávek a diverzifikaci zdrojů. Rozprava - Evropské normy - provádění nařízení (EU) č 1025/2012, Zpětná vazba na probíhající jednání (velkoobchodní roaming/Kumpula-Natri), Přezkum rámce pro elektronickou komunikaci, prezentace ředitele Anthony Whelana z Evropské komise.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, program: Rozprava - Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění), Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Hlasování - Digitalizace evropského průmyslu. Rozprava - Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G, Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti, Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP), Legislativní Kontrola: Regulovaných profesí v EU.

§  Schůze Výboru pro regionální rozvoj EP, program: Hlasování - Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015, Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech. Seminář o technické pomoci v rámci politiky soudržnosti (pořádaný tematickou sekcí B Strukturální politika a politika soudržnosti). Rozprava - Podpora připojení k internetu v místních komunitách, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G, Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: INT – Účinnost politik pro malé a střední podniky (slyšení a schůze studijní skupiny), REX – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou (schůze studijní skupiny), NAT (schůze), CCMI – Evropský obranný akční plán (schůze studijní skupiny). 

 

Úterý 7. ledna

§  Zasedání Rady pro obecné záležitosti, program: posouzení komentovaného návrhu pořadu jednání přípravy zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. března 2017, hospodářství, bezpečnost a vnější vztahy.

§  V Radě se uskuteční: zasedání skupiny ANTICI, zasedání poradců a atašé ve finančních službách, zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Pracovní skupiny pro africké, karibské a tichomořské státy, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro energetiku, zasedání Pracovní skupiny pro Evropské sdružení volného obchodu, zasedání Pracovní skupiny pro hranice, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro pozemní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro technickou harmonizaci – motorová vozidla, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat: schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 za účasti národních HSR a obdobných institucí, ECO – Inkluzivní ostrovy (slyšení a schůze studijní skupiny na Maltě), SDO (schůze).

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: schůze předsednictva Evropského výboru regionů, COTER (schůze pracovní skupiny), ELS (schůze předsednictva), SES (schůze předsednictva). 

 

Středa 8. února

 

§  V Radě se uskuteční: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Ad hoc pracovní skupiny pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro Asii-Oceánii, zasedání Pracovní skupiny pro celní unii, zasedání Pracovní skupiny pro daňové otázky, zasedání Pracovní skupiny pro finanční služby, zasedání Pracovní skupiny pro námořní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro obchodní otázky, zasedání Pracovní skupiny pro přípravu mezinárodních konferencí o rozvoji, zasedání Pracovní skupiny pro schengenské záležitosti, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost, zasedání Pracovní skupiny pro vnitřní/vnější rybářskou politiku, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Společný akční plán Valetta (zasedání vysokých činitelů), FRONTEX (setkání správní rady).

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Zpráva o přemísťování a přesídlení.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční: Monitorovací výbor Latinská Amerika (schůze), ECO – Inkluzivní ostrovy (slyšení a schůze studijní skupiny na Maltě), SOC – Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období (pracovní cesta do Bonnu), SOC – Zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (schůze studijní skupiny).

§  Plenární zasedání Evropského výboru regionů, program: Prezentace priorit maltského předsednictví, Reforma společného evropského azylového systému – balíček opatření, II. část a rámec Unie pro znovuusídlování, Rámec pro partnerství se třetími zeměmi v oblasti migrace, Návrh nového Evropského konsensu o rozvoji – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost, Investice regionů a měst do inteligentního udržitelného rozvoje, Překlenutí investiční mezery: jak vyřešit problémy, Fiskální kapacita a automatické stabilizátory v hospodářské a měnové unii, Usnesení Roční analýza růstu na rok 2017 vypracovaná Evropskou komisí, Chybějící dopravní spojení v příhraničních regionech, Obnova přístavních měst a oblastí, Autorské právo na jednotném digitálním trhu.

§  Ve Výboru regionů se dále uskuteční: ELS (schůze skupiny), SES (schůze skupiny).

§  Schůze vlády, body s evropskou problematikou: Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Čtvrtek 9. února

 

§  V Radě proběhne: zasedání COREPER II, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Pracovní skupiny veterinárních odborníků – Postupimská skupina, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání Horizontální pracovní skupiny pro drogy, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro Codex Alimentarius, zasedání Pracovní skupiny pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, zasedání Pracovní skupiny pro integraci, migraci a vyhoštění, zasedání Pracovní skupiny pro leteckou dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí.

§  V rámci maltského předsednictví bude pokračovat: Společný akční plán Valetta (zasedání vysokých činitelů) a FRONTEX (setkání správní rady).

§  Schůze Zahraničního výboru EP, program: Hlasování - Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou. Rozprava - Záruka EU Evropské investiční bance proti ztrátám z finančních operací podporujících investiční projekty mimo Evropskou unii, Záruční fond pro vnější vztahy. Výměna názorů o vztazích mezi EU a Indií s Gunnarem Wiegandem, EEAS generální ředitel pro Asii a Tichomoří, a Manjeevem Singh Purinem, indickým velvyslancem při EU, Výměna názorů s Ivanem Surkosem, nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Egyptě.

§  Schůze Podvýboru pro lidská práva EP, program: Briefing ESVČ o situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, Aktuální informace o hodnocení evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) v polovině trvání, Briefing ESVČ před služební cestou podvýboru DROI do Rady OSN pro lidská práva (Ženeva), Výměna názorů o současné situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku.

§  Společná schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, Zahraničního výboru a Výboru pro ústavní záležitosti EP, program: Hlasování - Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Hlasování - Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi. Rozprava - Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů. Výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou odpovědnou za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, o balíčku služeb. Rozprava - Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Přeshraniční doručování balíkových služeb, Prezentace studie: Evropské digitální záruky.

§  Schůze Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP, program: Výměna názorů s paní Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Rozprava - Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu, Návrhy doporučení v návaznosti na šetření o měření emisí v automobilovém průmyslu.

§  Schůze Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: Veřejné slyšení na téma „Úloha právníků, účetních a bankéřů v aféře týkající se panamských dokumentů“ (2. část).

§  Pokračování plenární zasedání Evropského výboru regionů, program: Přezkum telekomunikačního balíčku, Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy, Usnesení k 60. výročí podepsání Římských smluv, Politika Evropské unie pro Arktidu, Účinný systém hospodaření s vodou – přístup k inovativním řešením, Směrem k nové strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu – integrovaný přístup, Hodnocení programu LIFE v polovině období, Podpora mladých evropských zemědělců, Potřeba vypracovat strategii EU týkající se alkoholu a cesta k jejímu přijetí.

 

tek 10. února

 

§  V Radě se uskuteční: Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání Horizontální pracovní skupiny pro drogy, zasedání Politicko-vojenská skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro africké, karibské a tichomořské státy, zasedání Pracovní skupiny pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, zasedání Pracovní skupiny pro integraci, migraci a vyhoštění, zasedání Pracovní skupiny pro jaderné otázky, zasedání Pracovní skupiny pro lesní hospodářství, zasedání Pracovní skupiny pro mládež, zasedání Pracovní skupiny pro obecné záležitosti, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů, zasedání Pracovní skupiny pro zdraví rostlin – Skupina Roosendaal.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: REX - Evropský konsensus o rozvoji (schůze studijní skupiny), TEN (schůze).

 

Sobota 11. února

 

§  žádné akce.

 

Neděle 12. února

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 13. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou                             výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy                         ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského             sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti                       One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální                              rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství                              (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v               oblasti komunikace v členských státech.

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 3. 2. 2017.

                                                       Kontakt: brussels@cebre.cz. 

 

 < Archív novinek