Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (13.2. - 19. 2. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  Na plenárním zasedání Evropského parlamentu budou poslanci v pondělí mj. diskutovat o nákladově efektivním způsobu snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií. Na úterním pořadu plenárního zasedání je společná rozprava poslanců o Evropském semestru 2017.  Ve středu povedou poslanci EP rozpravu o Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi Kanadou a EU, občanskoprávních pravidlech pro robotiku, Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu, Evropských strukturálních a investičních fondech. Poslanci ve stejný den budou také hlasovat o Dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.

§  Evropská komise v úterý ve Štrasburku projedná a schválí legislativní návrh reformy pravidel komitologie.

§  V pátek se uskuteční zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, která se bude zabývat mj. přínosem vzdělávání a odborné přípravy k sociální soudržnosti a podpoře společných evropských hodnot.

 

Pondělí 13. února

 

§  V Radě proběhne zasedání Bezpečnostního výboru, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro námořní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost, zasedání Pracovní skupiny pro víza, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro vymáhání práva, zasedání Pracovní skupiny pro výzkum, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy a zasedání skupiny Nicolaidis.

§  Zahájení plenárního zasedání EP, program: Rozprava - Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií, Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU. Krátké představení následujících zpráv: Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu, Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen, Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise, Úloha oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU, Přezkum Evropského konsensu o rozvoji.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze studijní skupiny REX – Nástroje na ochranu obchodu – metodika výpočtu a schůze studijní skupiny NAT – Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti.

 

Úterý 14. ledna

§  V Radě se uskuteční Zasedání Bezpečnostního výboru, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro audiovizuální média, zasedání Pracovní skupiny pro azyl, zasedání Pracovní skupiny pro energetiku, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, zasedání Pracovní skupiny pro Latinskou Ameriku a Karibik, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro pozemní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro transatlantické vztahy, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí a zasedání Pracovní skupiny radů pro finanční věci.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty (Štrasburk): Legislativní návrh reformy pravidel komitologie.

§  Pokračování plenárního zasedání EP, program: Rozprava - Společná rozprava: Budoucnost EU (Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie, Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy, Rozpočtová kapacita pro eurozónu). Hlasování - Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení), Texty, o nichž byla ukončena rozprava. Rozprava - Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko, Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad, Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016, Společná rozprava - Evropský semestr 2017 (Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017, Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017), Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: slyšení a schůze studijní skupiny NAT – Vesnice a malá města coby katalyzátor rozvoje venkova, schůze studijní skupiny INT – Platební neschopnost podniků, schůze studijní skupiny TEN – Přezkum směrnice o energetické účinnosti, schůze studijní skupiny SOC – Stav provádění právní úpravy legální migrace, schůze rozpočtové skupiny, schůze stálé studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením a stálé studijní skupiny Imigrace a integrace (IMI).

 

Středa 15. února

 

§  V Radě se uskuteční: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Ad hoc pracovní skupiny pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko, zasedání Politicko-vojenská skupiny, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro Asii-Oceánii, zasedání Pracovní skupiny pro azyl, zasedání Pracovní skupiny pro celní spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro Codex Alimentarius, zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví – autorské právo, zasedání Pracovní skupiny pro leteckou dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro systém všeobecných preferencí, zasedání Pracovní skupiny pro terorismus (mezinárodní aspekty), zasedání skupiny Nicolaidis.

§  Pokračování plenárního zasedání EP, program: Rozprava - Společná rozprava - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU (Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU). Hlasování - Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou, Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem, Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení), Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků), Texty, o nichž byla ukončena rozprava. Rozprava - Boj proti terorismu, Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází, Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, Občanskoprávní pravidla pro robotiku, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, Společná rozprava - Evropské strukturální a investiční fondy (Investice do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů, Zpožděná realizace operačních programů ESI fondů – dopady na politiku soudržnosti a další postup).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční: schůze skupiny II a schůze studijní skupiny ECO – Financování terorismu – kontroly pohybu hotovosti.

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Čtvrtek 16. února

 

§  V Radě proběhne: zasedání atašé ve finančních službách, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Rozpočtového výboru zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro daňové otázky – přímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky, zasedání Pracovní skupiny pro dopravu – intermodální otázky a sítě, zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví – autorské právo, zasedání Pracovní skupiny pro léčiva a zdravotnické prostředky, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro OSN, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro strukturální opatření, zasedání Pracovní skupiny pro trestní právo hmotné, Pracovní skupiny pro spolupráci v trestních věcech, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii a zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat neformální zasedání Strategického výboru pro imigraci, hranice a azyl (SCIFA).

§  Ukončení plenárního zasedání EP, program: Rozprava - Strategie pro evropské letectví, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Hlasování - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Texty, o nichž byla ukončena rozprava. Rozprava - Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného. Hlasování - Texty, o nichž byla ukončena rozprava.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne: schůze studijní skupiny TEN – Přezkum směrnice o energetické náročnosti budov, schůze studijní skupiny ECO – Regulační rámec EU pro finanční služby a schůze studijní skupiny NAT - Udržitelné potravinové systémy.

 

tek 17. února

 

§  Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, program: Evropský sbor solidarity, vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny, přínos vzdělávání a odborné přípravy k sociální soudržnosti a podpoře společných evropských hodnot.

§  V Radě se uskuteční: zasedání COREPER I, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro civilní ochranu, zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví, zasedání Pracovní skupiny pro finanční zemědělské otázky, zasedání Pracovní skupiny pro OBSE a Radu Evropy, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro trestní právo hmotné, Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat: neformální zasedání Strategického výboru pro imigraci, hranice a azyl (SCIFA), Kvantová Evropa 2017: Směrem k vlajkové lodi kvantové technologie.

 

Sobota 18. února

 

§  žádné akce.

 

Neděle 19. února

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 13. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou                             výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy                         ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského             sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti                       One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální                              rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství                              (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu                            evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v               oblasti komunikace v členských státech.

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 10. 2. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek