Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (27.2. - 05. 3. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V pondělí zasedá Rady pro energetiku. Ministři budou projednávat mj. balíček předpisů týkajících se čisté energie a Energetická unie.

§  V pondělí se poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu budou zabývat mj. zvyšováním zapojení partnerů a zviditelňováním výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů. Poté poslanci tohoto výboru na společné schůzi s Výborem pro kulturu a vzdělání povedou rozpravu o lepších službách pro oblast dovedností a kvalifikací a Nové agendě dovedností pro Evropu.

§  Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se v pondělí bude jednat o investicích do evropského energetického průmyslu a podpoře připojení k internetu. Ve stejný den se bude Výbor pro dopravu a cestovní ruch zabývat digitalizací evropského průmyslu.

§  V úterý se bude ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu konat veřejné slyšení na téma nástrojů EU na ochranu obchodu. Poslanci budou také diskutovat o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy ES.

§  Poslanci Průmyslového výboru Evropského parlamentu budou v úterý hlasovat o pravidlech pro velkoobchodní trhy s roamingem a akčním plánu EU pro eGovernment. Dále budou diskutovat o energetické náročnosti budov, podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a Evropském fondu pro strategické investice.

§  Na programu úterní schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch je mj. rozprava o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, evropský program pro ekonomiku sdílení, internetová konektivita pro růst konkurenceschopnosti a soudružnost a podpoře připojení k internetu v místních komunitách.

§  V úterý bude zahájeno pokračování schůze Poslanecké sněmovny PČR, na které se bude mj. diskutovat o Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou a EU.

§  Evropská komise ve středu povede orientační debatu o Bílé knize o budoucnosti EU a projedná a schválí Zprávu o pokroku bezpečnostní unie, Zprávu o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU-Turecko, Zprávu o plném zprovoznění evropských hranic a pobřežní stráže, Zprávu o přemisťování a přesídlení, Zprávu o rámci partnerství v oblasti migrace.

§  V pátek bude zasedat Rada pro zaměstnanost, sociální politiku a ochranu spotřebitele. Na programu schůze je mj. rozprava o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Evropský semestr 2017.

 

Pondělí 27. února

 

§  Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku – oblast Energetika, program: Balíček předpisů týkajících se čisté energie, Energetická unie.

§  V Radě se uskuteční zasedání atašé ve finančních službách, společné zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci a skupiny přátel předsednictví, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny právníků-lingvistů, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro hranice, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro mládež, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro výzkum, zasedání Pracovní skupiny pro zboží dvojího užití a zasedání Pracovní v radů pro finanční věci.

§  Schůze Zahraničního výboru Evropského parlamentu, program: Výměna názorů s černohorským ministrem zahraničních věcí Srdjanem Darmanovićem, Rozprava - Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016, Výměna názorů se zástupci ESVČ o situaci ve Venezuele. Hlasování - Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie, Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016, Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016. Rozprava - Uzavření protokolu k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění), Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie, Informace o pracovní cestě delegace výboru AFET do Indie ve dnech 21. až 24. února 2017.

§  Schůze Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, program: Rozprava - Současný stav probíhajících třístranných jednán, Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním, Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh, Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, program: Rozprava - Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů, Absolutorium za rok 2015: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola, Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), Udělení absolutoria za rok 2015: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA), Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (AA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (EUROPOL), Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX), Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Průmysl založený na biotechnologiích (BBI), Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY), Udělení absolutoria za rok 2015: Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL), Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH), Udělení absolutoria za rok 2015: společný podnik „Iniciativa inovačních léčiv 2“ (IMI), Udělení absolutoria za rok 2015: Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER), Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR), Zvláštní zpráva EÚD 34/2016 (udělení absolutoria za rok 2016): boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU, jak zlepšit účinné využívání zdrojů v potravinovém řetězci.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, program: Rozprava - Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání, FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru, Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020.

§  Společná schůze Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti: Rozprava - Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami.

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, program: Rozprava - Zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů, Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění), Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020, Výměna názorů s Christou Sedlatschekovou, ředitelkou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA).

§  Společná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), Nová agenda dovedností pro Evropu.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, program: Rozprava - Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh, Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, program: Rozprava - Studie na téma „Investice do evropského energetického průmyslu“, prezentace Luca Van Nuffela a Jessicy Yearwoodové, Podpora připojení k internetu v místních komunitách, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie, Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU.

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, program: Rozprava - Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich, Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení, Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie, Digitalizace evropského průmyslu, Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, program: Rozprava - Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh, Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 SFEU, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) o vývoji situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka (COM(2016)724), Prezentace zprávy z pracovní cesty výboru AGRI z 19.-20. ledna 2017 na akci „Berlin International Green Week“, jež se konala v Německu.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, program: Slyšení týkající se situace v oblasti základních práv v Maďarsku, Hlasování - Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich, Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku, Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku, Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva, Změna nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému Entry/Exit.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční TEN - Ženy a doprava – Platforma pro změnu (zasedání přípravné skupiny) a schůze smíšeného poradního výboru EU-Srbsko.

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 – 2022.

 

Úterý 28. ledna

§  Zasedání Rady pro životní prostředí.

§  V Radě se dále uskuteční zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání ad hoc pracovní skupiny pro posílení bankovní unie, zasedání Politicko-vojenská skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro africké, karibské a tichomořské státy, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro hranice, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro pozemní dopravu a zasedání Pracovní skupiny pro právo obchodních společností.

§  Společná schůze Zahraniční výboru, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, program: Rozprava - Evropský fond pro trvale udržitelný rozvoj (EFSD) a vytvoření záruk EFSD a záručního fondu EFSD.

§  Schůze Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu, program: Hlasování - Palmový olej a likvidace deštných pralesů, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11., Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise. Rozprava - Záruční fond pro vnější činnosti, Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu.

§  Schůze Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, program: Rozprava - Makrofinanční pomoc Moldavské republice, Činnost monitorovacích skupin. Hlasování - Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl, Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii INTA, Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy ES. Rozprava - Delegace ad hoc do Mexika, 20–22. února 2017, Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty, Výměna názorů s Komisí na téma dohod o volném obchodu s Malajsií a sdružením ASEAN, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem, Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění), Záruční fond pro vnější činnosti. Veřejné slyšení - Nástroje EU na ochranu obchodu.

§  Schůze Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, program: Rozprava - Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, program: Rozprava - Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Zvláštní zprávy Účetního dvora Evropské komise, Zvláštní zpráva EÚD č. 36/2016 (udělení absolutoria za rok 2016): Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013, Zvláštní zpráva EÚD č. 31/2016 (absolutorium za rok 2016): „Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn“, Udělení absolutoria za rok 2015: Prezentace doporučení Rady, Edward Scicluna, ministr financí Malty Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, program: Rozprava - Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, Strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, Hybridní nesoulady s třetími zeměmi. Hlasování - Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Rozprava - Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku, Schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků a změna směrnic 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES, Schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků, Subjekty, jimž byla udělena výjimka, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu, Pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky týkající se vlastních prostředků a způsobilých závazků, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, vykazovací povinnosti a povinnost zveřejňovat informace.

§  Společná schůze Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, program: Hlasování - Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, program: Hlasování - Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. Rozprava - Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Prezentace nařízení o agenturách Evropskou komisí, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie, Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě, Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů. 

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, program: Hlasování - Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Rozprava - Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti. Výměna názorů s Evropskou komisí o ochraně potravin.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, program: Hlasování - Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem, Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Rozprava - Energetická náročnost budov, Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování), Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Studie na téma „Trendy v oblasti spotřeby energie a energetické účinnosti v EU-28 v letech 2000–2014“, prezentace Paola Bertoldiho (Společné výzkumné středisko).

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, program: Hlasování - Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR), Návrh usnesení výboru TRAN o německém systému pro výběr mýtného – hlasování, Návrh usnesení o silniční dopravě v Evropské unii – hlasování. Rozprava - Kontrola Komise: technická způsobilost motorových vozidel (směrnice 2014/45) – podvody týkající se počítadel ujetých kilometrů, Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu, Výměna názorů s koordinátory transevropské dopravní sítě (TEN-T) Pawelem Wojchiechowským, Laurensem-Janem Brinkhorstem a Matthieuem Groschem na téma „Rozšíření spolupráce se třetími zeměmi a řešení přeshraničních problémů“, Slyšení na téma „Hospodářské ztráty dopravních společností způsobené posílenými hraničními kontrolami“, Evropský program pro ekonomiku sdílení, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G, Podpora připojení k internetu v místních komunitách.

§  Schůze Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, program: Hlasování - Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020. Výměna názorů s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețu, Výměna názorů s Radou samosprávných obcí a regionů, Rozprava - Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, program: Hlasování - Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech, Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení, Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU, Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání, Palmový olej a likvidace deštných pralesů. Krátká prezentace právní služby Evropského parlamentu a zástupce Komise na téma důsledků rozsudku Soudního dvora, jenž se týká Západní Sahary, pro dohodu o volném obchodu s Marokem - zemědělské produkty (věc C-104/16P Rada v. Front Polisario). Krátká prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) o možných odvetných opatřeních ze strany USA proti dovozu z EU, jež by mohla následovat kvůli zákazu hormonálně ošetřeného hovězího masa v EU. Výměna názorů s komisaři Philem Hoganem a Margrethe Vestagerovou o uplatňování politiky hospodářské soutěže v zemědělském odvětví.

§  Schůze Výboru pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu, program: Hlasování - Evropský rok kulturního dědictví, Zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033, Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G. Rozprava - Autorské právo na jednotném digitálním trhu, Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů, Provádění Evropského fondu pro strategické investice, Strukturovaný dialog s Evropským fórem mládeže.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, program: Rozprava - Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech, Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech, Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení, Kontrola uplatňování práva EU v roce 2015, Ochrana zranitelných dospělých osob, Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů, Přeshraniční restituční nároky na umělecká díla a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek, Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se přijetí pracovního programu na rok 2017 a financování programu Spravedlnost, Prováděcí nařízení Komise (EU) …/... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie, Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 42). Hlasování - Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP), Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020, Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU, Přílohy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění), Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).

§  Schůze Výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu Evropského parlamentu, program: Hlasování - Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu, Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne TEN – Správa energetické unie (schůze studijní skupiny), TEN - Provádění bílé knihy o dopravě (schůze studijní skupiny), schůze Střediska pro sledování trhu práce.

§  Bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny PČR, body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení, Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení, Návrh poslanců Martina Plíška, Pavla Blažka, Martina Lanka, Radka Vondráčka, Stanislava Grospiče a Pavly Golasowské na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení, Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, Informace členky Evropské komise Věry Jourové.

§  Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, program: Priority maltského předsednictví v Radě EU, Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, které se konalo dne 3. února 2017, Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 9. - 10. března 2017, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU, Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko). 

 

Středa 1. března

 

§  V Radě se uskuteční: zasedání COREPER I, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Výboru pro finanční služby, zasedání Pracovní skupiny pro strukturální opatření, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání skupiny pro kodex chování (zdanění podniků), zasedání Výboru pro vzdělávání, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro Asii-Oceánii, zasedání Pracovní skupiny pro azyl, zasedání Pracovní skupiny pro celní unii, zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví – autorské právo, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, zasedání Pracovní skupiny pro lesní hospodářství, zasedání Pracovní skupiny pro ochranu a informování spotřebitele, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci a zasedání Pracovní skupiny pro služební řád.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: workshop na téma strukturovaná spolupráce mezi zdravotnickými systémy, setkání vysokých úředníků pro spravedlnost a vnitřní věci EU - USA.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Orientační debata o Bílé knize o budoucnosti EU, Zpráva o pokroku bezpečnostní unie, Zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU-Turecko, Zpráva o plném zprovoznění evropských hranic a pobřežní stráže, Zpráva o přemisťování a přesídlení, Zpráva o rámci partnerství v oblasti migrace.

§  Zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017, Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě, Rozdíly v odměňování žen a mužů, Nedávná částečná dekriminalizace domácího násilí v Rusku, Porušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění ze země v šestiměsíční lhůtě, Vyvážené zastoupení mužů a žen u Soudního dvora Evropské unie, Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, eDemokracie v EU: potenciál a výzvy.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční: SC – Přechod k udržitelnější budoucnosti Evropy – strategie pro rok 2050 (veřejné slyšení a schůze podvýboru ke stanovisku z vlastní iniciativy), REX – Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (slyšení), schůze Střediska pro sledování jednotného trhu, CCMI – Digitalizace (schůze studijní skupiny).

 

Čtvrtek 2. března

 

§  V Radě proběhne neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, neformální zasedání ministrů obchodu, zasedání COREPER II, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání Horizontální pracovní skupiny pro drogy, zasedání Politicko-vojenská skupin, zasedání Pracovní skupiny a pro azyl, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví – autorské právo, zasedání Pracovní skupiny pro leteckou dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci a zasedání Pracovní skupiny pro vnitřní/vnější rybářskou politiku.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat workshop na téma strukturovaná spolupráce mezi zdravotnickými systémy a setkání vysokých úředníků pro spravedlnost a vnitřní věci EU - USA.

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Provádění programu Kreativní Evropa, Provádění programu „Evropa pro občany“, Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů. Hlasování - Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Libanonem (přistoupení Chorvatska), Dohoda mezi EU a Lichtenštejnskem o doplňujících pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky, Návrhy usnesení - Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti, Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům, eDemokracie v EU: potenciál a výzvy, Provádění programu Kreativní Evropa, Provádění programu „Evropa pro občany“, Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze monitorovacího výboru Mezinárodní obchod, INT – Účinnost politik pro malé a střední podniky (schůze studijní skupiny).

 

 

 

 

tek 3. března

 

§  Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, program: Koordinace systémů sociálního zabezpečení, Evropský semestr 2017, Posilování dovedností žen a mužů, Trojstranná sociální vrcholná schůzka.

§  V Radě se bude konat: neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, neformální zasedání ministrů obchodu, zasedání atašé ve finančních službách, zasedání skupiny přátel předsednictví., zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Pracovní skupiny pro obecné záležitosti, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro strukturální opatření, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání skupiny Nicolaidis, zasedání Politicko-vojenská skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro audiovizuální média, zasedání Pracovní skupiny pro Codex Alimentarius, zasedání skupiny pro daňové otázky – přímé zdanění, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne setkaní expertů pro rozvoj měst.

 < Archív novinek