Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (6.3. - 12. 3. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu se bude v pondělí jednat o Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Evropském programu pro ekonomiku sdílení, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, FinTech: vlivu techniky na budoucnost finančního sektoru, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G.

§  Ve středu zasedne trojstranná sociální vrcholná schůzka na programu je budoucnost Evropy: vytyčení cesty k růstu, zaměstnanosti a spravedlnosti.

§  V Poslanecké sněmovně ČR proběhne ve čtvrtek Schůze výboru pro evropské záležitosti. Na programu je celá řada témat z digitální agendy EU a Energetické unie.

§  Ve čtvrtek a v pátek zasedá Evropská rada, program: Pracovní místa, růst a konkurenceschopnost, Migrace (trasa přes centrální Středomoří), Vnější bezpečnost a obrana, Situace na západním Balkáně, Volba předsedy, neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád zemí EU za účelem přípravy oslav 60. výročí podpisu Římských smluv.


Pondělí 6. března

 

§  Mezinárodního ministerského zasedání Rady pro spolupráci EU–Kyrgyzstán, program: Strategie EU pro Střední Asii, Spolupráce, Politické otázky (demokratické reformy, občanská společnost a lidská práva), Hospodářský rozvoj

§  Zasedání Rady pro zahraniční věci, program: Přijmutí závěrů hodnotící pokrok, Strategický výhled angažovanosti EU ve společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP), Migrace, Vztahy EU–Egypt, Západní Balkán, Mírový proces na Blízkém východě. Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, program: Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři, Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020.

§  V Radě zasedne: COREPER II., Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro námořní dopravu, Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele, Pracovní skupina pro schengenské záležitosti, Pracovní skupina pro sport, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX), Pracovní skupina pro výzkum, Pracovní skupina pro životní prostředí, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX) a Skupina Nicolaidis.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozprava – Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Evropský program pro ekonomiku sdílení, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G.

§  Schůze Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, program: Veřejné slyšení na téma „Úloha právníků, účetních a bankéřů v tzv. Panama Papers“ (část III).

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze předsednictva REX, schůze REX, Skupina politického monitorování a schůze TEN - Balíček předpisů v oblasti Čistá energie pro všechny.

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: schůze vlády a Evropského hospodářského společenství – Politická monitorovací skupina.

 

Úterý 7. března


§  Zasedání Rady pro obecné záležitosti, program: Příprava zasedání Evropské rady, Evropský semestr 2017, Návrh doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny, Institucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů.

§  V Radě zasedne: Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví), Zasedání poradců a atašé AGRI, Zasedání atašé ve finančních službách, Zasedání skupiny MERTENS, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), ERAC – GPC, Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT), Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik, Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb. Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ), Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro schengenské záležitosti, Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina pro životní prostředí a Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Setkání úředníků na nejvyšší úrovni Unie pro Středomoří a 53. zasedání Rady guvernérů Nadace Anny Lindhové (ALF), Pracovní schůze národních agentur mládeže a Evropská síť pro předcházení trestné činnosti (EUCPN Excom) & zasedání rady.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze předsednictva SOC a schůze SOC.

 

Středa 8. března

 

§  V Radě zasedne: COREPER I., Zasedání atašé ve finančních službách, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), ERAC – SFIC, Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS), Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro Afriku (COAFR), Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI), Pracovní skupina pro celní unii (CUG), Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky, Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo, Pracovní skupina pro komodity (PROBA), Pracovní skupina pro leteckou dopravu, Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM), Pracovní skupina pro přípravu mezinárodních konferencí o rozvoji, Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci, Pracovní skupina pro schengenské záležitosti, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX) a Výbor pro vzdělávání.

§  V Evropské radě proběhne: Trojstranná sociální vrcholná schůzka, program: Budoucnost Evropy: vytyčení cesty k růstu, zaměstnanosti a spravedlnosti.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Setkání úředníků na nejvyšší úrovni Unie pro Středomoří a 53. zasedání Rady guvernérů Nadace Anny Lindhové (ALF), Pracovní schůze národních agentur mládeže, Evropská síť pro předcházení trestné činnosti (EUCPN Excom) & zasedání rady a Oběhové hospodářství – Územní soudržnost – Ostrovní povaha.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Příprava Evropské rady

§  Společná schůze Zahraničního výboru, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru, program: Rozprava - Evropský fond pro trvale udržitelný rozvoj (EFSD) a vytvoření záruk EFSD a záručního fondu EFSD.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze předsednictva ECO, ECO - Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, schůze INT – Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, Domácí poradní skupina EU-Ukrajina, Schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2018, schůze studijní skupiny TEN – Přezkum směrnice o energetické účinnosti a schůze studijní skupiny TEN – Spolupracující inteligentní dopravní systémy.

 

Čtvrtek 9. března

 

§  V Radě zasedne Skupina přátel předsednictví.

§  Zasedne Evropská rada, program: Pracovní místa, růst a konkurenceschopnost, Migrace (trasa přes centrální Středomoří), Vnější bezpečnost a obrana, Situace na západním Balkáně, Volba předsedy.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat: Pracovní schůze národních agentur mládeže, CPMR Islandská komise – Valné shromáždění, Kulturní diplomacie: Podpora mezinárodního kulturního dialogu, rozmanitosti a udržitelnosti a Setkání e-IRG.

§  Schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: Rozprava – Soukromé bezpečnostní agentury. Výměny názorů. Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Hlasování – Zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů pomocí technických opatření, Účast Evropské unie v partnerství pro Výzkum a Inovaci v oblasti Středomoří (PRIMA) prováděné společně několika členskými státy, Palmový olej a odlesňování deštných pralesů. Výměna názorů s panem Karmenu Vella, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, jako součást strukturovaného dialogu.

§  Schůze Hospodářského výboru EP, program: Volba místopředsedů, výměna názorů s Komisí a evropskými orgány dohledu.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Jednotný trh, výroba a spotřeba (schůze předsednictva), Oběhové hospodářství: rok po přijetí – společná práce pro budoucnost, Budoucnost Výboru (schůze ad hoc skupiny), SOC – Zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (schůze studijní skupiny), INT – Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, NAT – Informační zpráva „Hodnocení programů rozvoje venkova 2007–2013“ (schůze studijní skupiny), TEN – Přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie (schůze studijní skupiny) a TEN – Urychlení inovací v oblasti čisté energie (přípravná skupina).

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady v Bruselu.

§  V Poslanecké sněmovně ČR proběhne Schůze výboru pro evropské záležitosti, program: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán 5G pro Evropu, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čistá energie pro všechny Evropany, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady.

 

tek 10. března

 

§  V Radě zasedne: Skupina přátel předsednictví a Pracovní skupina pro koordinaci – FAO.

§  Pokračuje zasedání Evropské rady, program: Pracovní místa, růst a konkurenceschopnost, Migrace (trasa přes centrální Středomoří), Vnější bezpečnost a obrana, Situace na západním Balkáně, Volba předsedy, neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád zemí EU za účelem přípravy oslav 60. výročí podpisu Římských smluv.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne CPMR Politické předsednictvo (Konference okrajových přímořských regionů Evropy) a Neformální zasedání vyšších úředníků ministerstev kultury a vyšších úředníků pro kulturu ministerstev zahraničních věcí.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Zaměstnavatelé (Brusel) (mimořádná schůze předsednictva skupiny), Oběhové hospodářství: rok po přijetí – společná práce pro budoucnost, Evropská občanská iniciativa (ad hoc schůze skupiny) a Podniky sociální ekonomiky (schůze stálé studijní skupiny).

§  Schůze vlády České republiky, body s evropskou problematikou: Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady v Bruselu.

 

Sobota 11. března

 

§  žádné akce.

 

Neděle 12. března

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 3. 3. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek