Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (13.3. - 19. 3. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  Od pondělí do čtvrtka bude ve Štrasburku probíhat plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu jsou mimo jiné rozpravy o dopadu velkých objemů dat na základní práva, o Bílé knize o budoucnosti EU či rozpravy o autocertifikaci zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Hlasovat se bude o souhlasu Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného o překážkách bránící občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu.

§  V pondělí také proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, která má na programu rozpravu o autorském právu na jednotném digitálním trhu, rozpravu o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací nebo rozpravu o spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

§  Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR bude v pondělí pořádat setkání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se sejde ve středu poradní skupina Dohody o volném obchodu EU-Kolumbie a Peru. Ve čtvrtek proběhnou schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí, schůze SOC – Ochrana zaměstnanců před karcinogeny nebo mutageny při práci nebo schůze ECO – Odchylky v oblasti DPH – přenesení daňové povinnosti. V pátek se sejde studijní skupina TEN kvůli zprávě o stavu energetické unie.

 

Pondělí 13. března

 

§  Zasedání Rady přidružení EU–Alžírsko, program: Přezkoumání priorit partnerství, jednání o regionální situaci a předcházení terorismu a radikalizaci a o boji proti nim, podepsání tří dohod o financování ze strany EU.

§  V Radě zasedne: Atašé ve finančních službách, Skupina přátel předsednictví, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ), Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ), pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro námořní dopravu, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci, pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina pro životní prostředí, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)a Skupina Nicolaidis

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Setkání generálních ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání (DG HE) a Neformální schůze ředitelů na téma: vzdělávání & odborná příprava.

§  Zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: ROZPRAVA: Rtuť; Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti; Rovnost žen a mužů (Rovnost žen a mužů v Evropské unii v období 2014–2015, Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Fondy EU pro rovnost žen a mužů); Dopady velkých objemů dat na základní práva; Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu; Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely; Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité).

§  Společná schůze Rozpočtového a Hospodářského a měnového výboru, program: Rozprava - Strukturovaný dialog s místopředsedou Komise Jyrkim Katainenem o pracovním programu Komise (včetně EFSI) v souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, v rámci strukturovaného dialogu.

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Rozprava - Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP).

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: Výměna názorů s komisařem Vytenis Andriukaitis, zodpovědného za zdraví a bezpečnost potravin, v rámci strukturovaného dialogu, Hlasování – Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu doplňující obchodní koncese podle Dohody o přidružení, Rozprava - Finanční předpisy o souhrnném rozpočtu Unie.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Konference předsednictví – oslavy 60. výročí Římských smluv a tisková konference, schůze studijní skupiny CCMI – Evropský obranný akční plán a schůze studijní skupiny NAT – Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti.

§  Ve Výboru regionů proběhne schůze zvláštní Komise pro finanční a administrativní záležitosti (CAFA).

§  Po jednání Výboru pro evropskou unii bude následovat schůze vlády České republiky, ve které bude probírán: Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Evropského centra pro schopnosti manuální neutralizace výbušných zařízení (European Centre for Manual Neutralization Capabilities).

§  Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR pořádá: Setkání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem.

 

Úterý 14. března

 

§  V Radě zasedne: Skupina ANTICI, Skupina MERTENS, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Zasedání skupiny IPC/CPM AFFAIRS, Strategický výbor pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA), Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky, Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik, Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí, Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ), Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky, Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro životní prostředí, Pracovní skupina radů pro finanční věci, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX) a Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Setkání generálních ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání (DG HE), Neformální schůze ředitelů na téma: vzdělávání & odborná příprava a Vytváření sítí mezi příslušnými orgány pro vytváření cen a úhrady.

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Provádění globální strategie EU: Unijní strategie pro Sýrii.

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: RORPRAVA - Kontrola nabývání a držení zbraní; Oběhové hospodářství (Vozidla s ukončenou životností, baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení, Skládky odpadů, Odpady, Obaly a obalové odpady), HLASOVÁNÍ - Texty, o nichž byla ukončena rozprava, PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA - Bílá kniha o budoucnosti EU, ROZPRAVY - Rozpravy o otázkách zahraniční politiky za přítomnosti místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; Ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva; Řešení pohybů uprchlíků a migrantů: úloha vnější činnosti EU; Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016; Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016; Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Předsednictvo specializované sekce NAT, schůze studijní skupiny a slyšení REX Vnější rozměr sociální ekonomiky, NAT Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, schůze studijní skupiny TEN – Přezkum směrnice o energetické náročnosti budov, schůze studijní skupiny REX – Evropský konsensus o rozvoji, schůze NAT – Případné přepracování SZP a schůze studijní skupiny a slyšení REX – Vnější rozměr sociální ekonomiky.

 

Středa 15. března

 

§  V Radě zasedne: COREPER I., COREPER II., Skupina přátel předsednictví, Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice), Zasedání skupiny IPC/CPM AFFAIRS, Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina pro Afriku (COAFR), Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI), Pracovní skupina pro azyl, Pracovní skupina pro Codex Alimentarius, Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro terorismus (TWP), Pracovní skupina pro terorismus (TWP), Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN), Skupina Nicolaidis a Výbor pro vzdělávání.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Vytváření sítí mezi příslušnými orgány pro vytváření cen a úhrady, Evropská konfederace odborových svazů (výkonný výbor), Evropská síť veřejné správy (schůze sekretariátu) a Setkání generálních ředitelů pro sport.

§  Bude pokračovat plenárního zasedání Evropského parlamentu, program: ROZPRAVY - Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017, HLASOVÁNÍ - Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného; Dohoda mezi EU a Brazílií: změna koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii; Překážky bránící občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu; Texty, o nichž byla ukončena rozprava, ROZPRAVY - Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii; Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí; Fondy peněžního trhu; Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: Předsednictvo specializované sekce TEN, veřejné slyšení a 1. schůze studijní skupiny SOC – Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období, Euromed – schůze monitorovacího výboru Euromed, Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost TEN, Zahajovací konference projektu Biohec / stanovisko EHSV týkající se oběhového hospodářství, Schůze domácí poradní skupiny Dohoda o volném obchodu EU-Kolumbie a Peru a SOC – Hodnocení.

 

Čtvrtek 16. března

 

§  V rámci Rady zasednou: Atašé ve finančních službách, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro azyl, Pracovní skupina pro celní unii (CUG), Pracovní skupina pro hranice, Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, Pracovní skupina pro leteckou dopravu, Pracovní skupina pro mořské právo, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro strukturální opatření, Pracovní skupina pro víza, Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX) a Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: Neformální Rada pro zahraniční věci, neformální schůze Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Schůze Politicko-vojenské skupiny, plenární zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace a schůze Pracovní skupiny pro výzkum.

§  Pokračuje plenárního zasedání Evropského parlamentu s následujícím programem: ROZPRAVY - Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, HLASOVÁNÍ - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Texty, o nichž byla ukončena rozprava, ROZPRAVY - Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: EHTEL, Schůze zájmové skupiny EHSV Spotřebitelé a životní prostředí, schůze SOC – Ochrana zaměstnanců před karcinogeny nebo mutageny při práci, schůze ECO – Odchylky v oblasti DPH – přenesení daňové povinnosti a evaluace SOC Pracovní cesta do Varšavy k legální migraci.

 

tek 17. března

 

§  V rámci Rady zasednou: Atašé ve finančních službách, poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Výbor pro obchodní politiku (TPC), Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro hranice, Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy, Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro víno a alkohol, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF a Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: neformální schůze Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Schůze Politicko-vojenské skupiny, plenární zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace, schůze Pracovní skupiny pro výzkum a konference Úřadu evropského veřejného žalobce.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: schůze studijní skupiny TEN Zpráva o stavu energetické unie, schůze studijní skupiny ECO – Financování terorismu – kontroly pohybu hotovosti, schůze studijní skupiny INT – Umělá inteligence a schůze studijní skupiny REX – Obnovené partnerství se zeměmi AKT.

§  Ve vládě ČR proběhne Workshop k posouzení územního dopadu – Přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu.

 

Sobota 18. března

 

§  žádné akce.

 

Neděle 19. března

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 10. 3. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek