Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (20.3. - 26. 3. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 §  V pondělí zasedá Euroskupina s programem rozpočtových plánů a v úterý na ni naváže zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci s následujícím programem: snížená sazba DPH pro elektronické publikace, mechanismus přenesení daňové povinnosti k DPH a Evropský semestr.

§  V pondělí společně zasednou Výbory pro vnitřní trh a ochranu pracovníků a Průmyslový výbor Evropského parlamentu na téma online platformy a jednotný digitální trh.

§  V Poslanecké sněmovně ČR se v úterý koná schůze Výboru pro evropské záležitosti. Na programu je mj. prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb.

§  Ve středu Evropská komise schválí: Strategie jednotného trhu: Posílení národních soutěžních úřadů ke schopnosti být efektivnějšími při vynucování práva; Unie kapitálových trhů: Akční plán pro retailové finanční služby.

§  V Zaměstnaneckém výboru Evropského parlamentu bude vedena ve čtvrtek diskuse s komisařkou Thyssenovou na téma vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Téma vysílání bude i na programu Právního výboru Evropského parlamentu v tentýž den.

§  Na sobotu připadá 60. výročí podpisu Římských smluv. Hlavy států a předsedové vlád EU se proto setkají v Římě, aby si výročí podpisu připomněli. Očekává se, že při této příležitosti přijmou prohlášení.

Pondělí 20. března 

§  Zasedání Euroskupiny, program: Návrhy rozpočtových plánů a provádění Paktu o stabilitě a růstu; Návrhy rozpočtových plánů a provádění Paktu o stabilitě a růstu; Řecko; Informování o plánech emisí dluhopisů.

§  Společná schůze Zahraničního výboru a Výboru pro mezinárodní obchod, program: ROZPRAVA: Dopad rozhodnutí ESD ve věci Rada v. Front polisario (C104/16P) o obchodních vztazích EU a spolupráci s Marokem.

§  Společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: On-line platformy a jednotný digitální trh.

§  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Přeshraniční zásilkové služby; Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti; Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020; Nová agenda dovedností pro Evropu; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.

Úterý 21. března

 §  V úterý zasedne Rada pro hospodářské a finanční věci, program: Snížená sazba DPH pro elektronické publikace; Mechanismus přenesení daňové povinnosti k DPH; Evropský semestr (Rada přijme bez rozpravy doporučení týkající se hospodářských politik eurozóny na rok 2017); Zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20.

§  Pokračuje schůze Zahraničního výboru z předchozího dne: HLASOVÁNÍ: Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii; Záruční fond pro vnější činnosti; Uzavření protokolu k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

§  Společná schůze Zahraničního výboru, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru, program: Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD.

§  Výbor pro rozvoj, program: ROZPRAVA: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie; Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích; Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami; Možné dopady brexitu na politiky EU v oblasti rozvojové a humanitární pomoci; Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou.

§  Pokračování schůze Výboru pro zahraniční obchod z předchozího dne, program: ROZPRAVA: Makrofinanční pomoc Moldavské republice. HLASOVÁNÍ: Záruční fond pro vnější vztahy; Vyhodnocení vnějších aspektů hodnotící zprávy a managementu jako nástroje s cílem usnadnit obchod a bojovat proti nezákonnému obchodu; Implementace Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou; Směrem k novému rámci obchodu mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie; (pravděpodobně) Uzavření dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP 2014-2021, Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014-2021, Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem. ROZPRAVA: Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC); Současný stav vyjednávání o mezinárodním obchodu; reforma duálního pouzžití: Jak "future-proof" kontroluje EU export?".

§  Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. HLASOVÁNÍ: Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP); FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G. ROZPRAVA: Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu; Evropský program pro ekonomiku sdílení; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví; Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku; Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění); Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012.

§  V Poslanecké sněmovně ČR 62. schůze výboru pro evropské záležitosti, program: Informace ministra spravedlnosti k vývoji projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, kterým se zavádí nařízením; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 6. – 15. března 2017.

§  V Senátu ČR proběhne 7. schůze Výboru pro záležitosti EU.

Středa 22. března

§  Ve středu zasedne Evropská komise a bude projednávat a schvalovat tyto body programu: Strategie jednotného trhu: Posílení národních soutěžních úřadů ke schopnosti být efektivnějšími vynucovateli; Unie kapitálových trhů: Akční plán pro retailové finanční služby.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Veřejné slyšení: Rámec pro obnovu a řešení ústředních protistran; Výměna názorů s Werner Hoyer, předsedou Evropské investiční banky (EIB) a předsedou jejího představenstva; Strukturovaný dialog s Margrethe Vestager, Komisařkou pro hospodářskou soutěž. HLASOVÁNÍ: O zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností zvyšujících zapojení spotřebitelů a o dalších finančních službách koncových uživatelů při vytváření politiky Unie v oblasti finančních služeb na období 2017-2020; O zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního reportování a auditů po dobu období 2014-20; Evropské fondy rizikového kapitálu a Evropské fondy sociálního podnikání; Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky. VEŘEJNÉ SLYŠENÍ s Elke König, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB).

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání; Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní; Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění); Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, pro jednotný status pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a pro obsah poskytnuté ochrany a změna směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. HLASOVÁNÍ: Přijetí stanoviska/stanovisek ve formě dopisu k žádosti/žádostem o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Iniciativa pro Evropský sbor solidarity; Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb; Evropský program pro ekonomiku sdílení; Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020; Digitalizace evropského průmyslu. ROZPRAVA: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu; Autorské právo na jednotném digitálním trhu. HLASOVÁNÍ: Účast Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) realizovaném společně několika členskými státy; Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu; Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012; Evropský program pro ekonomiku sdílení. ROZPRAVA: Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění); Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G; Pracovní cesta delegace výboru ITRE na 11. zasedání Fóra pro správu internetu (IGF) v Mexiku (6.-8. prosince 2016), stručná zpráva; Veřejné slyšení na téma „Čistá energie pro všechny Evropany“.

§  Společná schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Smlouvy na dodávku digitálního obsahu.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku; Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí (přepracované znění); Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů; Přeshraniční fúze a rozdělení; On-line platformy a jednotný digitální trh; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Reforma autorských práv – zavedení nových povinných výjimek; Prezentace posouzení evropského přínosu ke „Společným minimálním standardům pro občanskoprávní řízení” – Dr. T. Evas, výzkumné služby Evropského parlamentu, ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu, oddělení pro posuzování celoevropského přínosu; Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí; Prováděcí nařízení Komise (EU) …/... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie.

§  Společná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Statut podniků sociální a solidární ekonomiky.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Konference PESSIS III; Seminář skupiny Zaměstnavatelé (Slovinsko); NAT Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019 – 1. schůze studijní skupiny; CCMI Průmyslové změny v EU řepném cukrovarném průmyslu.

§  REX Setkání Adamczyk s delegací z Oděsy.

§  Ve Výboru regionů proběhne 122. Plenární zasedání.em na automatizované zpracování osobních dat); Výměna informací, systém včasného varování a postup posouzení rizik nových psychoaktivních látek; Minimální ustanovení o skutkových podstatách trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici pojmu "drogy"; (možná) Švýcarské Referendum a volnost pohybu; Právní stát v Polsku – aktuální situace.

§  Vláda ČR bude tento den jednat o následujících bodech: Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice. (Schůzi vlády bude předcházet jednání Výboru pro evropskou unii).

Čtvrtek 23. března

§  V rámci Rady zasednou: Atašé ve finančních službách; Atašé ve finančních službách; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro nešíření; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor a Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhne následující program: Evropská konference pro mládež; Evropo, pojďme spolupracovat!; Neformální zasedání ředitelů pro rozvoj venkova; Setkání zvláštního výboru ATHENA; EPSO síť odborníků v oblasti personálního výběru; Evropský sociální fond: minulost, současnost a budoucnost – konference a Setkání ředitelů odpovědných za oblast mládeže.

§  Pokračuje schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu z předchozího dne, program: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ s Danièle Nouy, předsedkyní dozorčí rady ECB; Dvojí zdanění mechanismů řešení sporů v EU.

§  Pokračuje schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci z předchozího dne, program: ROZPRAVA: Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; VÝMĚNA NÁZORŮ s komisařkou Marianne Thyssenovou; Kontrolní hodnocení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

§  Společná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Výboru pro kulturu a vzdělání, program: ROZPRAVA: Lepší služby v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass); Nová agenda v oblasti dovednosti pro Evropu.

§  Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: Řízení energetické unie; Energetická účinnost; Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Studie na téma „Posouzení evropského provádění programu Horizont 2020“, prezentace odborníků EPRS; Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9.

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jichž mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu; Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství; Provádění Evropského fondu pro strategické investice; Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. KONTROLA: Prezentace GŘ MOVE ohledně zprávy o uplatňování nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě; VÝMĚNA NÁZORŮ s koordinátory transevropské dopravní sítě (TEN-T) Patem Coxem, Carlem Secchim a Kurtem Bodewigem na téma „Podpora inteligentních dopravních systémů a inovativního financování; řešení dekarbonizace“.

§  Pokračování schůze Výboru pro kulturu a vzdělání z předchozího dne, program: Výměna názorů s Evropským účetním dvorem; "Jazyky a vzdělávání menšin: Nejlepší způsoby a úskalí" - prezentace odboru politiky a výměna názorů.

§  Pokračuje schůze Výboru pro právní záležitosti z předchozího dne, program: ROZPRAVA: Jednotný patent – aktuální stav. HLASOVÁNÍ: Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech; Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech; Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu; Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení; Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; Ochrana zranitelných dospělých osob; Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě; Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu; Některé aspekty práva obchodních společností (kodifikované znění); Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění). ROZPRAVA: Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie; Některé aspekty mediace v občanských a obchodních věcech (směrnice o mediaci); Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; Kontrola uplatňování práva EU v roce 2015; Promlčecí lhůty pro nehody v silničním provozu; Prezentace studie o vnímání duševního vlastnictví – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO); Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 42).

§  Pokračuje schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci z předchozího dne, program:  ROZPRAVA: Nové nařízení Europol (EU) 2016/794 - Dohoda týkající se Dánska spojení s Europolem po 1. květnu 2017; Normy pro přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany; Evropské středisko pro boj proti převaděčství (EMSC); Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaných zaměstnání. HLASOVÁNÍ: Přiměřenost ochrany poskytované EU-U.S.. Privacy Shield, Použití ustanovení schengenského prověřování v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice; Automatizovaná výměna dat vzhledem k daktyloskopickým údajům v Lotyšsku; Automatizovaná výměna údajů s ohledem na údaje o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litvě, České republice, Estonsku, Maďarsku, na Kypru, v Polsku, Švédsku, na Maltě a v Belgii; Automatizovaná výměna dat s ohledem na daktyloskopické údaje, na Slovensku, v Bulharsku, Francii, České republice, Litvě, Nizozemsku, Maďarsku, na Kypru, Estonska, Malty, Rumunska a Finska; Automatická výměna dat týkajících se vozidel registrovaných ve Finsku, Slovinsku, Rumunsku, Polsku, Švédsku, Litvě, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku; Automatizovaná výměna údajů ve vztahu k údajům o registraci vozidel v Malty, Kypru a Estonska. ROZPRAVA: První LIBE Security dialog; Zpráva o provádění dohody mezi EU a USA Program sledování financování terorismu (TFTP); Zpráva o provádění dohody mezi EU a USA jmenné evidence cestujících (PNR).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Mimořádná schůze skupiny III – ČLENSTVÍ V EU: VÝDOBYTKY A BUDOUCÍ VÝZVY – Malta; CCMI Setkání ohledně odvětví skla a keramiky v EU: předsedkyně CCMI paní Studničná, pan Gibellieri a česká delegace na návštěvě generálního ústředí Všeobecné federace práce Belgie (FGTB) – monitorování stanoviska; NAT Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, 1. schůze studijní skupiny; 1. schůze zájmové skupiny Doprava; Politika EU a arabského světa ve vztahu k USA; Konference na téma „Lepší propojenost regionů v Evropě prostřednictvím letecké dopravy – základní předpoklad udržitelného hospodářského růstu“.

§  Ve Výboru regionů pokračuje 122. Plenární zasedání z předchozího dne a dále se uskuteční následující akce: Politika metropolitních měst v budoucí soudržnosti - konference a Pozvánka ke konzultaci zúčastněných stran zpravodajem z výboru regionů.

tek 24. března

§  V rámci maltézského předsednictví bude v pondělí probíhat: Neformální zasedání ředitelů pro rozvoj venkova; EPSO síť odborníků v oblasti personálního výběru; Evropský sociální fond: minulost, současnost a budoucnost – konference a Setkání ředitelů odpovědných za oblast mládeže.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Mimořádná schůze skupiny III – ČLENSTVÍ V EU: VÝDOBYTKY A BUDOUCÍ VÝZVY – Malta.

 

§  Ve Výboru regionů proběhne Konference o inovativních energetických řešeních pro evropské regiony a města.

Sobota 25. března

§  V sobotu bude 60. výročí podpisu Římských smluv. Hlavy států a předsedové vlád EU se proto setkají v Římě, aby si výročí podpisu připomněli. Očekává se, že při této příležitosti přijmou prohlášení. 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 124.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

 

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)


       Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 17. 3. 2017.

Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek