Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (3. - 9. 4. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Tento týden bude probíhat ve Štrasburku plenární zasedání. Poslanci budou diskutovat a hlasovat o zprávách k vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu; o prospektu, o právech obchodních společností či o pravidlech pro velkoobchodní trhy s roamingem.

§  V pondělí a v úterý se koná na Maltě dvoudenní neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví.

§  V úterý se bude Komise zabývat přípravou diskuzních dokumentů o sociálním rozměru Evropy do roku 2025 a o prohlubování hospodářské a měnové unie do roku 2025 (proces Bílá kniha).

§  Ve středu a ve čtvrtek se na Maltě koná neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost. Ministři se budou zabývat podporou začínajících a rozvíjejících se firem.

Pondělí 3. dubna

§  V pondělí proběhne Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví.

§  V Radě EU zasedne Rada pro zahraniční věci, program: strategii EU pro Sýrii; Jemen; Libye; výměna názorů s generálním tajemníkem Ligy arabských států. A dále Rada pro zemědělství a rybolov, program: Souhrnné nařízení; Implementace v ekologických oblastech.

§  Dále se v rámci Rady sejdou: Atašé ve finančních službách; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor a Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).

§  Evropský parlament zahájí plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Charakteristické znaky rybářských plavidel. ZPRÁVY: Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech; Palmový olej a odlesňování deštných pralesů.

§  Schůze Zahraničního výboru, program: Strategický dialog s Johannesem Hahnem, evropským komisařem pro jednání Evropské politiky sousedství a vyjednávání rozšíření, o implementaci nástroje evropské politiky sousedství v letech 2017 / 2018-2020.

§  V Rozpočtovém výboru proběhne: HLASOVÁNÍ: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 - oddíl I - Evropský parlament; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ve Spojeném království, na Kypru a v Portugalsku; Pozměňovací návrh rozpočtu 1 pro souhrnný rozpočet 2017 přiložený k návrhu o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ve Spojeném království, na Kypru a v Portugalsku; Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 - Technická pomoc z podnětu Komise); Makrofinanční pomoc Moldavské republice; Podpora připojení k internetu v místních komunitách; 2017 Rozpočet: Oddíl III - Komise; 2017 Rozpočet: Ostatní oddíly; Politika v oblasti budov.

§  Na společné schůzi Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu bude následující program: ROZPRAVA: Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavádění technických vylepšení pro daný fond a Evropské centrum pro investiční poradenství; Provádění Evropského fondu pro strategické investice.

§  Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne: HLASOVÁNÍ: Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.

§  Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku proběhne: HLASOVÁNÍ: Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavádění technických vylepšení pro daný fond a Evropské centrum pro investiční poradenství; Provádění Evropského fondu pro strategické investice.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce SOC; SOC Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství a INT – Balíček týkající se služeb – 2. schůze studijní skupiny.

Úterý 4. dubna

§  V Radě pokračuje Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví.

§  V úterý začne Mezinárodní summit: Podpora budoucnosti Sýrie a regionu – Konference v Bruselu, program: Naplňování závazků; trvalé řešení konfliktu.

§  Dále v Radě zasedá: Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Skupina ANTICI; Atašé ve finančních službách; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) a Pracovní skupina pro životní prostředí.

§  Na programu Evropské komise je příprava diskuzních dokumentů o sociálním rozměru Evropy do roku 2025 a o prohlubování hospodářské a měnové unie do roku 2025 (proces Bílá kniha).

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Zdravotnické prostředky: Zdravotnické prostředky; Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. HLASOVÁNÍ: Texty, o nichž byla ukončena rozprava. ROZPRAVY: Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU; Revize VFR: Víceletý finanční rámec na období 2014–2020; Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události. Fondy peněžního trhu; Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce REX; INT – Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky – 2. schůze; REX - Specializovaná sekce Vnější vztahy; Zasedání vyšších úředníků EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států); TEN – 2. schůze studijní skupiny – Spolupracující inteligentní dopravní systémy a 1. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika.

§  V Poslanecké sněmovně ČR bude probíhat 56. schůze, body s evropskou tématikou: návrh pořadu: Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/3/ - vrácený Senátem.

Středa 5. dubna

§  Pokračuje Mezinárodní summit: Podpora budoucnosti Sýrie a regionu – Konference v Bruselu, program: Naplňování závazků; trvalé řešení konfliktu.

§  Dále v Radě zasedne: Coreper II; Coreper I; Skupina přátel předsednictví; Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina veterinárních odborníků – Postupimská skupin; Skupina Nicolaidis a Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).

§  V rámci maltézského předsednictví proběhne: 5 + 5 Schůze ministrů financí a Evropská agentura pro zvláštní potřeby a inkluzívního vzdělávání - Zvýšení úspěchu pro všechny studenty Konference & půlroční zasedání.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu; Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi. HLASOVÁNÍ: Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu; Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament; Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech; Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech; Některé aspekty práva obchodních společností; Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku; Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii; Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku; Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku; Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku; Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice; Texty, o nichž byla ukončena rozprava. ROZPRAVY: Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina; Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce NAT; TEN – 1. schůze studijní skupiny – Použití pravidel v oblasti státní podpory na vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); SOC pracovní cesta do Říma (Itálie) v souvislosti s legální migrací (hodnocení); NAT - Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí a SOC – Udržitelné sociální zabezpečení a ochrana / digitální věk – 1. schůze.

 

Čtvrtek 6. dubna

§  V rámci Rady proběhne Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.

§  Dále v Radě zasednou: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění; Pracovní skupina pro konzulární záležitosti; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor a Výbor pro vzdělávání.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhne: 5 + 5 Schůze ministrů financí; Evropská agentura pro zvláštní potřeby a inkluzívního vzdělávání - Zvýšení úspěchu pro všechny studenty Konference & půlroční zasedání a Neformální schůze COHOM.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Mezinárodní den Romů; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu). HLASOVÁNÍ: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu); Texty, o nichž byla ukončena rozprava. INTERPELACE.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce ECO; TEN – 1. schůze studijní skupiny – Dopady digitalizace a robotizace dopravy na tvorbu politik EU; CCMI – Odvětví padělaných a pirátských výrobků – slyšení a 1. schůze studijní skupiny; ECO - Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost; REX – druhá schůze studijní skupiny Obnovené partnerství se zeměmi AKT a CCMI – Odvětví padělaných a pirátských výrobků – slyšení a 1. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů proběhne: Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) – setkání, program: Další kroky pro udržitelnou budoucnost Evropy; Migrace.

 

tek 7. dubna

§  V Radě v pátek zasedne Euroskupina a neformální zasedání ministrů Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN).

§  Dále se v Radě sejde: Skupina přátel předsednictví; Právní poradci; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro obecné záležitosti včetně hodnocení (GENVAL); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU a Pracovní skupina pro veřejné zdraví.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhne: Evropská agentura pro zvláštní potřeby a inkluzívního vzdělávání - Zvýšení úspěchu pro všechny studenty Konference & půlroční zasedání; Generální ředitelé odpovědní za politiku soudržnosti a Přímé zahraniční investice (FDI).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo CCMI; NAT stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy; SOC – Ochrana zaměstnanců před karcinogeny nebo mutageny při práci – 2. schůze; Členové CCMI náležející ke sk. II + delegáti kat. 2; Členové CCMI náležející ke sk. I + delegáti kat. 1; Členové CCMI náležející ke sk. III + delegáti kat. 3 a CCMI - Poradní komise pro průmyslové změny.

§  Ve Výboru regionů proběhne: „Pohled do budoucnosti: Inovace v regionálních a místních systémech odborného vzdělávání a přípravy“.

 

Sobota 8. dubna

§  V Radě proběhne Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí

Neděle 9. dubna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 29. 3. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek