Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (10. - 16. 4. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Na pondělní schůzi Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou poslanci diskutovat mj. o digitalizaci evropského průmyslu, podpoře připojení k internetu v místních komunitách nebo o evropské gigabitové společnosti a 5G. Na úterní schůzi se bude o těchto bodech hlasovat.

§  Členové Výboru pro Evropskou unii v pondělí schválí pozice ČR k vystoupení Spojeného království z Evropské unie a rámcovou pozici k Bílé knize o budoucnosti Evropy.

§  Během středeční schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat o zprávách k on-line platformám a jednotnému digitálnímu trhu a jednat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

§  Ve středu proběhne v Senátu ČR schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Senátoři se budou mimo jiné zabývat povinnostmi v oblasti DPH při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, společným systémem DPH, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu či energetickými otázkami (směrnice o energetické účinnosti, směrnice o energetické náročnosti budov, vnitřní trh s elektřinou).

 

Pondělí 10. dubna

§  Zasedá Skupina přátel předsednictví, Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výzkum & Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX).

§  V rámci maltézského předsednictví budou v pondělí probíhat tyto akce: Setkání Generálních ředitelů pro školy; Neformální setkání Atašé ve finančních službách & Neformální setkání Výboru pro zaměstnanost.

§  Schůze Zahraničního výboru, program: ROZPRAVA: Debata o parlamentních volbách v Arménii ze dne 2. dubna 2017 s Heidi Hautala, předsedkyní delegace Evropského parlamentu na volební pozorovatelské mise; Rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé; Výměna názorů na situaci v Sýrii.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: ROZPRAVA: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/87/ES ke zvýšení nákladově-efektivního snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (ETS); Slyšení kandidáta na funkci výkonného ředitele ECDC; Opatření EU pro udržitelnost; Výměna názorů s panem Hans Bruyninckx, výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVA: Digitalizace evropského průmyslu; Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012; Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich; Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES; Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě; Evropský program pro ekonomiku sdílení; Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Přípravná skupina TEN Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu; Schůze skupiny ad hoc Budoucnost Výboru; Schůze kontaktní skupiny EU-Čína, Brusel, budova EHSV, JDE; 29. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 & TEN – 1. schůze studijní skupiny Budování evropské ekonomiky založené na datech.

§  Ve Vládě ČR proběhne 217. jednání Výboru pro Evropskou unii, program: SCHVALOVÁNÍ: Pozice České republiky k vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Rámcová pozice k Bílé knize o budoucnosti Evropy; Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016. Po jednání následuje jednání vlády, bod s evropskou tématikou: Jednání vlády, program s body EU: Předběžná zpráva o ekonomických dopadech financování závazků vůči Evropské kosmické agentuře (ESA).

 

Úterý 11. dubna

§  V úterý v Radě zasedá: Skupina ANTICI; Skupina přátel předsednictví; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro strukturální opatření & Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF

§  V rámci maltézského předsednictví budou probíhat tyto akce: Setkání Generálních ředitelů pro školy; Neformální setkání Atašé ve finančních službách; Neformální setkání Výboru pro zaměstnanost

§  Schůze Zahraničního výboru, program: HLASOVÁNÍ: Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané v některém z členských států osobou z třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti; Žádná státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii; Finanční pravidla použitelná pro souhrnný rozpočet Evropské unie; Dohoda o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé o stabilizaci k zaměření se na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii; Makrofinanční pomoc pro Moldavskou republiku. VÝMĚNA NÁZORŮ s Igorem Crndak, ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny; VÝMĚNA NÁZORŮ s Valentin Inzko, vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu.

§  Schůze Podvýboru pro lidská práva, program: OZPRAVA: Slyšení o dětských sňatcích; Řešení případů porušování lidských práv v souvislosti s válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně genocidy.

§  Společná schůze Zahraničního výboru, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru, program: ROZPRAVA: Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a stanovení EFSD záruky a EFSD záručního fondu.

§  Schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: ROZPRAVA: Budoucnost kontroly konvenčních zbraní v Evropě; Kosmická strategie pro Evropu; Platforma podpory mise: první krok k centru sdílení služeb? Válka v Sýrii a situace po nedávném chemickém útoku v provincii Idlib.

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Sociální ochrana a návrh Komise týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení. HLASOVÁNÍ: Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu.

§  Schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: HLASOVÁNÍ: HIV/AIDS, tuberkulóza a hepatitida C; Iniciativa týkající se účinného využívání zdrojů: snižování potravinového odpadu, zlepšování bezpečnosti potravin; Delší životnost produktů: výhody pro spotřebitele a podniky. ROZPRAVA: HIV/AIDS, tuberkulóza a hepatitida C.

§  Schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Digitalizace evropského průmyslu; Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012; Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich; Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES; Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě; Evropský program pro ekonomiku sdílení; Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G; Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. ROZPRAVA: Slyšení na téma „Ženy v dopravě – role žen ve vyřešení nedostatku kvalifikovaného personálu v dopravě“; VÝMĚNA NÁZORŮ s koordinátory transevropské dopravní sítě (TEN-T) Péterem Balázsem, Karlou Peijsovou a Brianem Simpsonem na téma „Umožnění mutimodality a účinné logistiky nákladní dopravy”; Kosmická strategie pro Evropu. KONTROLA: prezentace Komise o návrhu aktu v přenesené pravomoci o přijetí a přezkumu technických specifikací pro interoperabilitu.

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s výkonným ředitelem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Dr. Bernhard Url, na TÉMA nedávných i současných aktivit EFSA relevantních pro odvětví zemědělství; Důsledky politiky v oblasti změny klimatu na zemědělství EU. Opatření přijatá v návaznosti na COP21 – Pařížská konference o změně klimatu OSN‘- VYSTOUPENÍ Kaley Hart & Ben Allen, IEEP (UK). ROZPRAVA: 2018 Rozpočet - mandát pro trialog.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Trojrozměrný tisk, výzva v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a občanské odpovědnosti; Provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí: cesta vpřed; Ověření pověřovacích listin (článek 3); Spory týkající se parlamentu (článek 141); Žádost o zbavení poslanecké imunity António Marinho e Pinto; Žádost o zbavení poslanecké imunity Mylène Troszczynski; Žádost o zbavení poslanecké imunity Rolandas Paksas; Žádost o zbavení poslanecké imunity Marine Le Pen; Žádost o ochranu výsad a imunity Stanislav Polčák.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Zřízení systému ‚Eurodac‘ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č 604/2013, k identifikaci ilegální pobývajícího příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a na žádosti o porovnání s údaji systému EURODAC s vynucovacími orgány členských států a Europol pro účely vynucování práva (přepracované znění); Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a přenesení síly podle nařízení (EU) 98/2013 Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin; SPOLEČNÁ ROZPRAVA: Doporučení Komise o zefektivnění návratů při provádění směrnice 2008/115 / ES Evropského parlamentu a Rady; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politiky v Evropské unii - obnovené akčního plánu. HLASOVÁNÍ: Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Evropské unie; Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Europolem. SLYŠENÍ o „navržených pravidel pro respektování soukromého života a ochranu osobních údajů v odvětví elektronických komunikací v EU“. Více o slyšení zde.

§  Schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: ROZPRAVA: Složení Evropského parlamentu; Legitimní opatření k ochraně informátorů působící ve veřejném zájmu při projednávání důvěrných informací o společnostech a orgánech veřejné správy.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce TEN; Schůze zájmové skupiny EHSV Zemědělci; TEN - Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost & Den evropské občanské iniciativy 2017.

§  Výbor regionů také zve na akci: Den Evropské občanské iniciativy 2017: Já se účastním!

 

Středa 12. dubna

§  V Radě ve středu zasedne: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; COREPER I; COREPER II; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP) & Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

§  Na programu Evropské komise je 11. Zpráva o přemísťování a přesídlování; 6. Zpráva o pokroku Bezpečnostní Unie; Sdělení o ochraně dětí v oblasti migrace.

§  Schůze Podvýboru pro lidská práva, program: ROZPRAVA: Korupce a lidská práva ve třetích zemích; Zpětná vazba od DROI mise na HRC/Ženeva; Výměna názorů se Stavrosem Lambrinidisem, zvláštním zástupcem EU pro lidská práva.

§  Schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: ROZPRAVA: Workshop „Implementace EU systému kontroly vývozu zbraní“; Soukromé bezpečnostní agentury; Přezkoumání struktury pro řešení krizí EU a civilně-vojenských koordinací.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: HLASOVÁNÍ: Provádění evropského fondu pro strategické investice; Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavádění technických vylepšení pro daný fond a pro Evropské centrum pro investiční poradenství; Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a stanovení záruky EFSD a EFSD záručního fondu. ROZPRAVA: Částečné obnovení členů Účetního dvora - HU kandidát; Hodnocení, hlasování a přijetí návrhu zprávy; Zvláštní zpráva EÚD 5/2017 (Absolutorium 2016): Zaměstnávání mladých lidí - mají politiky EU svůj vliv? Posouzení záruky pro mladé a Iniciativy pro zaměstnanost mládeže;  Nové režimy financování mezi Evropskou unií a Světovou bankou a její dopady na rozpočet EU;  CONT mise do Jordánska a Libanonu (20-23 září 2016); CONT mise do Turecka (2-4 listopadu 2016).

§  Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů; Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů; Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi.

§  Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: ROZPRAVA: Stanovování pravidel pro dodávání produktů na trh s označením CE hnojení; Schůze koordinátorů; PREZENTACE Phil Wynn Owen, člen Evropského účetního dvora, o zvláštní zprávě č 31/2016: Dát alespoň jedno euro z pěti z rozpočtu EU na boj proti změně klimatu: ambiciózní práce v plném proudu, ale ve vážném nebezpečí nedostatečnosti; Organická produkce a označování organických produktů, změna nařízení (EU) č XXX/XXX Evropského parlamentu a Rady a zrušení nařízení Rady (ES) č 834/2007; Integrovaná zemědělská statistika; Schválení doporučení vydaných AGRI koordinátorů.

§  Schůze Výboru pro právní záležitosti, program: HLASOVÁNÍ: On-line platformy a jednotný digitální trh. ROZPRAVA: Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. SPOLEČNÉ BODY: Přeshraniční výměna kopií některých děl v přístupném formátu a jiných předmětů chráněných autorským právem a právem s ním souvisejících ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené či jinak tiskově znevýhodněné mezi Unií a třetími zeměmi; Povolená použití děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a práv s ním souvisejících ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené či jinak tiskově znevýhodněné a měnící směrnice 2001/29 / ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a souvisejících práv v informační společnosti.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Unijní přesídlovací rámec; Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané v některém z členských států státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti; Zřízení společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany; Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva 2018-2022.

§  Společná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí páchanému na ženách a domácímu násilí.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne následující akce: SDO schůze Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR).

§  V Poslanecké sněmovně ČR je na programu 56. schůze bod: Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (1).

§  V Senátu ČR proběhne 12. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, body s evropskou tématikou: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016. Proběhne také 8. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016; Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018-2022; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy; Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Čtvrtek 13. dubna

§  žádné akce.

tek 14. dubna

§  žádné akce.

Sobota 15. dubna

§  žádné akce.

Neděle 16. dubna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně informátorů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

 

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 7. 4. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek