Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (17. - 23. 4. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Ve středu se uskuteční schůze Senátu. Senátoři budou jednat o vládním návrhu k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU, dále o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, balíčcích o energetické účinnosti, obnovitelných zdrojích a správě energetické unie a balíčku pro trh s elektřinou. Vláda se ten den bude zabývat společným systémem daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu.

§  V Poslanecké sněmovně zasedá ve čtvrtek Výbor pro evropské záležitosti, který bude jednat o energetických záležitostech (podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, vnitřní trh s elektřinou, Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou).

§  V pátek pořádá Národní konvent kulatý stůl na téma: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání.

§  Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru bude tento týden problematika Digitálního balíčku o DPH v rámci jednotného digitálního trhu (DPH pro elektronické obchodování, elektronické publikace a elektronické knihy) a energetika.

 

Pondělí 17. dubna

§  Žádné akce.

Úterý 18. dubna

§  Žádné akce.

Středa 19. dubna

§  Zasedá Skupina přátel předsednictví; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Horizontální pracovní skupina pro otázky týkající se kybernetiky; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro sociální otázky; Výbor pro vzdělávání.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Schůze Medicínské autority: Strategický přezkum a učení: Pracovní skupina k problematice vymáhání práva (WGEO); BLUEMED - mísa výzkumu a inovací pro udržitelný růst; Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (EJN).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: TEN – 2. schůze studijní skupiny Uspořádání trhu s elektřinou; NAT – Případné přepracování SZP – slyšení a 2. schůze studijní skupiny; ECO – Digitální balíček o DPH v rámci jednotného digitálního trhu (DPH pro elektronické obchodování, elektronické publikace a elektronické knihy) – schůze přípravné skupiny; Schůze přípravné skupiny TEN – Ceny energie a energetické náklady; NAT – Případné přepracování SZP – slyšení a 2. schůze studijní skupiny.

§  Ve středu bude zahájeno jednání vlády, body s evropskou problematikou: Jednání vlády, program: Zpráva o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země (GEO), do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země (GEOSS) a o účasti České republiky v programu Evropské komise pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES, resp. Copernicus).

§  V Poslanecké sněmovně bude ve středu probíhat jednak schůze Podvýboru pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, pracovní jednání na téma "Vývoj a stav koncepce a kondice obranné dimenze EU", „Pozice a priority ČR“. Dále potom Schůze zahraničního výboru, body s evropskou problematikou: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016.

§  V senátu se uskuteční Schůze, body s evropskou problematikou: Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování; Informace vlády ČR o výsledcích jednání mimořádného summitu, který se konal 24. – 25. března 2017 v Římě; Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích); Balíček o energetické účinnosti; Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie; Balíček pro trh s elektřinou; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU; Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu; Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016.

§  Politická skupina pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá událost: Škola demokracie, Itálie.

 

Čtvrtek 20. dubna

§  Ve čtvrtek v Radě zasednou: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění; Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro zboží dvojího užití; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat; Rozpočtový výbor a Skupina pro vývozní úvěry.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Schůze Medicínské autority: Strategický přezkum a učení: Pracovní skupina k problematice vymáhání práva (WGEO); Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (EJN); Seminář ECON; Modrý růst a oceánské řízení v Evropské unii a ve Středomoří. Inovace a námořní cestovní ruch; Setkání komisní skupiny z EIA/SEA národních expertů; a Neformální Strukturální opatření Pracovní skupina.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé; Monitorovací výbor Latinská Amerika a schůze studijní skupiny Vztahy občanské společnosti EU-Latinská Amerika; Schůze studijní skupiny TEN Zpráva o stavu energetické unie; REX – Nový kontext strategických vztahů EU-CELAC a úloha občanské společnosti.

§  Ve Výboru regionu se uskuteční konference s názvem Dont Waste Our Future (Konference při příležitosti prezentování výsledků vzdělávacího projektu v boji proti plýtvání s jídlem).

§  V Poslanecké sněmovně se sejde Výbor pro evropské záležitosti, program: Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 – 2022; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čistá energie pro všechny Evropany; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES.

§  Politická skupina pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá událost: Škola demokracie, Itálie.

 

tek 21. dubna

§  V Radě zasednou Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro přípravu mezinárodních konferencí o rozvoji; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP); a Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Schůze Medicínské autority: Strategický přezkum a učení: Pracovní skupina k problematice vymáhání práva (WGEO); Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (EJN); Seminář ECON; Setkání komisní skupiny z EIA/SEA národních expertů; Neformální Strukturální opatření Pracovní skupina; a Neformální setkání ředitelů bezpečnostní politiky EU.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Rozšířené předsednictvo CCMI / konference na téma „Digitální Evropa a průmyslové změny“ na Maltě během maltského předsednictví; Skupina ad hoc Budoucnost Výboru; TEN – 2. schůze studijní skupiny Zpracování osobních údajů; Schůze studijní skupiny – SOC – Pravidla EU pro koordinaci sociálního zabezpečení; Schůze monitorovacího výboru Západní Balkán; a Rozšířené předsednictvo CCMI / konference na téma „Digitální Evropa a průmyslové změny“ na Maltě během maltského předsednictví.

§  Ve výboru regionů proběhne akce s názvem: Rozvoj podnikání v ostrovních oblastech: Výzvy, příležitosti a politické reakce.

§  Národní konvent pořádá v pátek KULATÝ STŮL na téma: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání.

§  Politická skupina pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá událost: Škola demokracie, Itálie.

 

Sobota 22. dubna

§  Politická skupina pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá událost: Škola demokracie, Itálie.

 

Neděle 23. dubna

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 11. 4. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek