Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (24. - 30. 4. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Na úterní schůzi Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se bude hlasovat o označování energetické účinnosti štítky nebo o digitalizaci evropského průmyslu. Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude řešit vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a hlasovat například o akčním plánu EU pro „eGovernment“ nebo řešení zeměpisného blokování na vnitřním trhu.

§  Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu, který bude mít tentokrát na svém programu mimo jiné otázku usnadňování přístupu k půdě zemědělcům, aktuální situaci v Turecku, ochranné známky EU či provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu.

§  Ve středu bude probíhat plenární zasedání EHSV, na kterém se bude řešit svoboda sdělovacích prostředků a lidská práva a také budoucnost Evropy a úloha občanské společnosti.

§  V sobotu se v rámci Evropské rady uskuteční mimořádné zasedání k článku 50, kde EU-27 přijme pokyny pro jednání o brexitu, které vymezí rámec pro jednání a stanoví obecné postoje a zásady EU v průběhu jednání.

 

Pondělí 24. dubna

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Evropský den spotřebitele a hospodářské soutěže; Setkání národních protidrogových koordinátorů.

§  V EP proběhne společná schůze Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Výboru pro rozpočet, program: HLASOVÁNÍ: Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: ROZPRAVA: Úsilí EU v oblasti udržitelnosti; Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce; Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočet, program: HLASOVÁNÍ: Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9; Základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020; Rámec Unie pro znovuusídlování; Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění).

§  V EP proběhne společná schůze Výboru pro rozpočet a Hospodářského a měnového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Provádění Evropského fondu pro strategické investice; Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství.

§  V EP se koná schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě; FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru.

§  V EP se koná schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: ROZPRAVA: Výměna názorů s Komisí ohledně jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci; Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o posouzení monitorovacích programů členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí; Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Riziková připravenost v odvětví elektřiny; Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracování).

§  Dále proběhne společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: On-line platformy a jednotný digitální trh.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích; Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Kosmická strategie pro Evropu; VÝMĚNA NÁZORŮ s komisařem Andrusem Ansipem, odpovědným za jednotný digitální trh.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: ROZPRAVA: Územní typologie (Tercet); Prezentace pracovního dokumentu útvarů Evropské komise o přidané hodnotě předběžných podmínek v rámci evropských strukturálních a investičních fondů SWD(2017)0127; Výměna názorů s Evropskou komisí o výsledcích 4. fóra nejvzdálenějších regionů.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT – Získávání energie z odpadů – 1. schůze studijní skupiny; TEN – 1. schůze studijní skupiny Ochrana osobních údajů; Rozšířené užší předsednictvo EHSV.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Přípravná schůze skupiny SES na schůzi komise ENVE; Přípravná schůze skupiny ALDE na schůzi komise ENVE; Přípravná schůze skupiny ELS na schůzi komise ENVE; Přípravná schůze skupiny EA na schůzi komise ENVE; Přípravná schůze skupiny EKR na schůzi komise ENVE; 13. schůze koordinátorů komise ENVE; Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku.

§  Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na mimořádné zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 v Bruselu; Národní program reforem České republiky 2017. Po něm následuje jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů.

 

Úterý 25. dubna

§  V úterý se v Radě uskuteční Neformální zasedání ministrů životního prostředí, program: klimatické změny a přechod na oběhové hospodářství. A dále Rada pro obecné záležitosti, program: politika soudržnosti, evropské strukturální a investiční fondy, provádění makroregionálních strategií EU.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Pracovní skupina pro podzemní vody; Evropští zbrojní experti; Konference Evropského spotřebitelského centra.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie; Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami; Odolnost jako strategická priorita vnější činnosti EU; Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu. ROZPRAVA: souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; Korupce a lidská práva ve třetích zemích; Podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu; Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích; Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie; Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie; Vyšetřovací mise Výboru pro rozvoj do Čadu, 20. – 22. února 2017.

§  V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: ROZPRAVA: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems; Aktuální zprávy z třístranných jednání týkajících se mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím („ELM“) a Záručního fondu pro vnější vztahy (GFEA) podle článku 69f – COD 2016/0275 a COD 2016/0274 (bude potvrzeno); skupina monitorující provádění vybraných nástrojů v okruhu 4 „Globální Evropa“ (evropský nástroj sousedství, nástroj předvstupní pomoci, humanitární pomoc) – neveřejné jednání. HLASOVÁNÍ: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Rozpočet na rok 2017: oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2017: ostatní oddíly; Politika v oblasti nemovitostí. ROZPRAVA: Slyšení o financování evropských strukturálních a investičních fondů a o vztahu mezi těmito a dalšími investičním fondy.

§  V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma: Aktualizace CRR, CRD, BRRD a SRMR – nový balíček právních předpisů o bankovnictví; Veřejné slyšení o suverénních investičních fondech. HLASOVÁNÍ: FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru.

§  Dále v EP proběhne jednání výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě; Výměna názorů s Ilianou Ivanovovou o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: ROZPRAVA: Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu; Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení; Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou/systémem EMAS; Výměna názorů s ECDC o stávající situaci ohledně epidemie viru zika a jejích dopadů v rámci EU; Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu; Výměna názorů s Komisí a agenturou EMA ohledně dopadu nezákonných farmaceutických praktik na zdraví občanů; Veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: HLASOVÁNÍ: Označování energetické účinnosti štítky; Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Digitalizace evropského průmyslu; Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie; Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G. ROZPRAVA: Kosmická strategie pro Evropu; Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9; Priority výboru ITRE v rozpočtu na rok 2018: výměna názorů se zpravodajem výboru BUDG; Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracování); Vnitřní trh s elektřinou (přepracování); VÝMĚNA NÁZORŮ s Energetickým společenstvím.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. HLASOVÁNÍ: Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb; Evropský program pro ekonomiku sdílení; Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020; Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti. ROZPRAVA: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; VÝMĚNA NÁZORŮ s komisařkou Elżbietou Bieńkowskou, odpovědnou za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky; Výměna názorů s komisařkou Věrou Jourovou, odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze kvestorů; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny III; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny II; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny I; Využití praktického vyučování k začlenění těžko dosažitelných skupin na pracovišti; schůze výboru pro audit; Školení IT o portálu členů, vyhledávání stanovisek a o on-line systému proplácení výdajů; Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru BUREAU.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: ENVE-VI Správa a financování opatření v oblasti klimatu: místní orgány berou otěže do svých rukou; Den otevřených dveří 2017 – Organizační schůzka k akci 6. května; Občanský dialog v Oulu, Finsko (seminář).

§  V Poslanecké sněmovně proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti, program: Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném summitu prezidentů a premiérů Evropské unie k brexitu, který se bude konat v Bruselu dne 29. dubna 2017.

 

Středa 26. dubna

§  V rámci Rady proběhne Neformální zasedání ministrů obrany, program: Politika EU v oblasti obrany a Společná bezpečnostní a obranná politika (CSDP). Dále bude pokračovat Neformální zasedání ministrů životního prostředí, program: klimatické změny a přechod na kruhové hospodářství.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Pracovní skupina pro podzemní vody; Evropští zbrojní experti; Konference Evropského spotřebitelského centra; Interreg roční setkání 2017; Úřad pro oblast zdraví a bezpečnosti (OHSA) – Tripartitní setkání na téma BOZP; Setkání generálních ředitelů pro civilní ochranu.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Evropský pilíř sociálních práv, spolu s iniciativami v oblasti přístupu k sociální ochraně pro všechny, revize Směrnice o písemném prohlášení, provádění Směrnice o pracovní době a výzvy v otázce rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterým čelí pracující rodiny. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy do roku 2025 (Bílá kniha). Strategie jednotného trhu: balíček Dodržování. Interpretace Sdělení o přístupu ke spravedlnosti (provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí). Glyfosát: Současný stav.

§  V Evropském parlamentu proběhne plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Situace v Maďarsku; Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum; Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem; Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020; Evropský rok kulturního dědictví. Společná rozprava - Absolutorium za rok 2015 (52 zpráv). Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech; Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl. ZPRÁVA: Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Plenární zasedání EHSV, program: Diskuse na téma Svoboda sdělovacích prostředků a lidská práva; Diskuse o budoucnosti Evropy a úloze občanské společnosti. Přípravná schůze: Den otevřených dveří – 6. května. Schůze evropské strany SPV EU-Turecko – odpoledne v den plenárního zasedání.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční Konzultace se zainteresovanými stranami ke stanovisku ke kosmické strategii.

§  Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá akci s názvem: Panama Papers, rok poté: Boj proti praní špinavých peněz a daňovým dumpingům.

 

Čtvrtek 27. dubna

§  Ve čtvrtek bude v Radě pokračovat Neformální zasedání ministrů obrany, program: Politika EU v oblasti obrany a Společná bezpečnostní a obranná politika (CSDP). Dále zasedá Rada pro obecné záležitosti (článek 50), program: příprava zasedání Evropské rady 29. dubna, na které se bude zabývat návrhem pokynů pro jednání o brexitu.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Interreg roční setkání 2017; Úřad pro oblast zdraví a bezpečnosti (OHSA) – Tripartitní setkání na téma BOZP; Setkání generálních ředitelů pro civilní ochranu; EU globální strategie: Aspekt bezpečnosti a obrany; Výbor pro rostlinné léčivé přípravky – Pracovní skupina pro vědecké poradenství; Evropský výbor národních archivářů - Evropská skupina pro archivnictví; Setkání ministrů Evropské unie a Středomoří pro oblast vod; Neformální setkání atašé pro životní prostředí a změnu klimatu; Neformální zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI).

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: SPOLEČNÁ ROZPRAVA: - Výroční zprávy EIB: Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky; Výroční zpráva o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky za rok 2015. ROZPRAVA: Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko. HLASOVÁNÍ: Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová; Minamatská úmluva o rtuti; Hybridní nesoulady s třetími zeměmi; Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem; Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu; Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb; Ochranná známka EU; Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu; Výroční zpráva o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky za rok 2015; Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020; Evropský rok kulturního dědictví; Udělování absolutorií; Situace ve Venezuele.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Vězeňské systémy a podmínky; Eu-LISA - prodloužení funkčního období výkonného ředitele. Společná rozprava ve spolupráci s delegacemi EP se Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě: Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění EU-Tureckého prohlášení; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě První výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku; Zpráva Komise Radě o provádění nařízení (EU) 2016/369 o poskytování pomoci při mimořádných událostech v Unii; Trasa západního Balkánu.

§  Schůze Vyšetřovací výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: ROZPRAVA: PANEL 1: Praní peněz a daňové úniky: dopad na hospodářství a finance členských států EU: Studie na téma „Dopad systémů odhalených v tzv. Panama Papers na hospodářství a finance vzorku členských států“. PANEL 2: Povinnosti členských států EU ve vztahu k platnému právu EU a/nebo mezery v právní úpravě EU? Předběžný přehled výkonnosti příslušných správních a soudních orgánů v souvislosti s vyšetřováním případů daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňových podvodů a praní peněz; Studie na téma „Boj proti daňové trestné činnosti: spolupráce mezi útvary finanční rozvědky“.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost EU; Pokračování Plenární zasedání EHSV, program: Diskuse o energetickém balíčku a o stavu energetické unie.

§  Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá akci s názvem: Panama Papers, rok poté: Boj proti praní špinavých peněz a daňovým dumpingům.

 

tek 28. dubna

§  V Radě EU proběhne Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí - Gymnich, program: aktuální mezinárodní vývoj.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Interreg roční setkání 2017; EU globální strategie: Aspekt bezpečnosti a obrany; Výbor pro rostlinné léčivé přípravky – Pracovní skupina pro vědecké poradenství; Evropský výbor národních archivářů - Evropská skupina pro archivnictví; Neformální setkání atašé pro životní prostředí a změnu klimatu; Neformální zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT – Začlenění činností v oblasti letectví do ETS – 2. schůze studijní skupiny; Skupina ad hoc Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2018; Komunikace on-line a sociální média (základy); REX Rozvojová partnerství EU a výzva, kterou představují mezinárodní daňové dohody – slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Průběžné hodnocení programu Horizont 2020; Skupina ad hoc Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2018; REX Rozvojová partnerství EU a výzva, kterou představují mezinárodní daňové dohody – slyšení a 1. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Námořní agenda EU: Územní pohled; Konference skupiny EKR o místním přístupu.

 

Sobota 29. dubna

§  V Radě bude v sobotu pokračovat Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí - Gymnich, program: aktuální mezinárodní vývoj.

§  V rámci Evropské rady proběhne Mimořádné zasedání (k článku 50), program: EU-27 přijme pokyny pro jednání o brexitu, které vymezí rámec pro jednání a stanoví obecné postoje a zásady EU v průběhu jednání.

 

Neděle 30. dubna

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 21. 4. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek