Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (15. - 21. 5. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Poslanci Evropského parlamentu zasednou na plenárním zasedání. Budou se mj. zabývat tématy jako FinTech, eGovernment, bezpečnost potravin, zahraniční vztahy, přeshraniční přenositelnost on-line služeb, silniční doprava v EU či delší životnost výrobků.

§  Na pondělním jednání Vlády ČR se bude řešit aktualizace Plánu rekonstrukce objektů podle směrnice o energetické účinnosti.

§  Členové Rady pro obecné záležitosti se budou v úterý zabývat mj. Bílou knihou o budoucnosti Evropy a otázkou právního státu v Polsku.

§  V Senátu PČR proběhne v úterý schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, kde se bude mimo jiné projednávat Národní program reforem ČR 2017 a Konvergenční program ČR.

§  V Evropském parlamentu se ve čtvrtek uskuteční společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kde budou poslanci hlasovat o zprávě k On-line platformám a k Jednotnému digitálnímu trhu.

§  Ve čtvrtek proběhne schůze Poslanecké sněmovny PČR, na které bude komisařka Věra Jourová poslance informovat o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie.

 

Pondělí 15. května

§  V rámci Rady zasedne: Rada pro spolupráci EU–Tádžikistán; Rada pro zahraniční věci, program: Globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany; Africký roh; Vztahy mezi EU a Afrikou; Východní partnerství.

§  V rámci Rady dále zasednou: Poradci/Atašé; Skupina přátel předsednictví; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Rozpočtový výbor; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o mládeži; Evropská konference o kvalitě; Skupina vládních expertů EU v oblasti lidské demence.

§  V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům SPOLEČNÁ ROZPRAVA - Politika soudržnosti EU: Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU; Budoucí perspektivy technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. ZPRÁVY: FinTech: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru; Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020; Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin; Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním.

§  V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Thorbjornem Jaglandem, generálním tajemníkem Rady Evropy.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: ROZPRAVA: Nový Evropský konsensus o rozvoji – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost.

§  V EP proběhne společná schůze Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVA: Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU.

§  V EP se uskuteční společná schůze Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Provádění Evropského fondu pro strategické investice; Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství.

§  V EP proběhne jednání výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ: Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: ROZPRAVA: Výklad komisaře za zemědělství a rozvoj venkova, Phila Hogana, o evropském sboru solidarity; Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s komisařem za zemědělství a rozvoj venkova, Philem Hoganem; Ekologická výroba a označování ekologických výrobků, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007; Představení zprávy ze služební cesty výboru AGRI z Agroforum Mare Balticum (Estonsko), která se konala 18. – 20. dubna 2017.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Skupina ad hoc Budoucnost Výboru; Konference věnovaná dvoustranné dohodě o investicích mezi EU a Čínou; NAT – Získávání energie z odpadů v rámci oběhového hospodářství – slyšení a 2. schůze studijní skupiny; 28. setkání hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU; TEN/630 – 2. schůze studijní skupiny Budování evropské ekonomiky založené na datech; NAT/706 – Získávání energie z odpadů v rámci oběhového hospodářství – slyšení a 2. schůze studijní skupiny; Konference věnovaná dvoustranné dohodě o investicích mezi EU a Čínou.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Jaké je řešení pro Evropu.

§  Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti; Zajištění účasti vysokých zahraničních představitelů na Pražské konferenci k obraně a bezpečnosti „Evropská vize. Evropská odpovědnost.“

 

Úterý 16. května

§  V rámci Rady zasedne: Rada pro Evropský hospodářský prostor; Rada pro obecné záležitosti, program: přípravy na zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. června 2017; aktuální stav provádění předchozích závěrů Evropské rady; Bílá kniha o budoucnosti Evropy; otázka právního státu v Polsku.

§  V rámci Rady dále zasednou: Skupina ANTICI; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), náčelníci generálních štábů EU; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro finanční věci.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o mládeži; Evropská konference o kvalitě; Skupina vládních expertů EU v oblasti lidské demence.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Evropský semestr Jarní balíček: Doporučení pro jednotlivé země; Přezkum nařízení o obecné blokové výjimce pro státní podporu (nařízení Komise 651/2014); Evropská politika sousedství: zpráva; 7. zpráva o pokroku Unie v oblasti bezpečnosti; 12. zpráva o přemísťování a přesídlování.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY Zvládnutí globalizace do roku 2025; Provádění Evropského fondu pro strategické investice. HLASOVÁNÍ: Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska); Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska); Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz; Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016; Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě. ROZPRAVY: Strategie EU pro Sýrii; Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016; Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016; Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou; Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši. SPOLEČNÁ ROZPRAVA: Dohoda EU-Norsko: Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021; Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce TEN; 28. setkání hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU; CCMI/151 Průmyslové změny v odvětví výroby řepného cukru v EU – krátké slyšení a 2. schůze studijní skupiny; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost TEN; SC/048 – Nové udržitelné hospodářské modely – slyšení a 1. schůze; ECO/419 – Společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob – 3. schůze studijní skupiny; 2. schůze studijní skupiny – SOC/557 – Pravidla EU pro koordinaci sociálního zabezpečení; CCMI/151 Průmyslové změny v odvětví výroby řepného cukru v EU – krátké slyšení a 2. schůze studijní skupiny; SC/048 – Nové udržitelné hospodářské modely – slyšení a 1. schůze.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Regenerace přístavních měst a přístavních oblastí.

§  V senátu proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se uskutečnilo dne 29. dubna 2017; Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva o České republice 2017; Národní program reforem ČR 2017; Konvergenční program ČR (duben 2017); Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii – Aktualizovaný akční plán; Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES.

 

Středa 17. května

§  V rámci Rady zasedne: COREPER I.; COREPER II.; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro finanční služby (FSC); Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat; Poradci/Atašé pro finance; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro právo obchodních společností; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro terorismus (TWP).

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017. SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ: Projev generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese. HLASOVÁNÍ: Texty, o nichž byla ukončena rozprava. ROZPRAVA: Příprava summitu G7; Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu; Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě; Silniční doprava v Evropské unii.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce NAT; BUDOUCNOST EVROPY - ŠVÉDSKO; TEN/628 – Návrh na změnu nařízení o provozování leteckých služeb; 2. schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI); Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí NAT; ECO/410 – Nerovné rozdělení bohatství v Evropě – 2. schůze; Přípravná schůze na 4. schůzi Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze komise COTER.

 

Čtvrtek 18. května

§  V rámci Rady proběhne: Neformální zasedání ministrů energetiky, 18. – 19. 5. 2017, program: výměna názorů o návrhu energetické účinnosti, který je součástí balíčku "čistá energie pro všechny"; zasedání věnované výzvám, jimž ostrovy čelí při přechodu na čistou energii.

§  V rámci Rady dále zasedne: Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ; Rada pro zahraniční věci, program: Globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany; Spolupráce EU–NATO; Boj proti terorismu; Řídící výbor Evropské obranné agentury.

§  Mimo to se v rámci Rady sejde: Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis; Skupina pro kodex chování; zdanění podniků); Ad hoc Pracovní skupina pro posilování Bankovní unie; Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro terorismus (TWP); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Evropský diplomatický program - Modul IV 2017; Konference ředitelů platebních agentur EU; Stálá skupina pro ukazatele a referenční hodnoty (SGIB); Plenární zasedání klubu v Benátkách; Setkání zástupců celní unie.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Evropský program pro ekonomiku sdílení; Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. HLASOVÁNÍ: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC); Texty, o nichž byla ukončena rozprava. ROZPRAVA: Závažné interpelace.

§  V EP se uskuteční společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ: On-line platformy a jednotný digitální trh.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: HLASOVÁNÍ:  Základní pilíře politiky soudržnosti EU po roce 2020; Posilování zapojení partnerů a zviditelňování činnosti evropských strukturálních a investičních fondů. ROZPRAVA: Specifické opatření na poskytování dodatečné pomoci státům, které postihly přírodní katastrofy.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/700 – Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti – 3. schůze studijní skupiny; 4. schůze Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina; Komunikační skupina; BUDOUCNOST EVROPY – FRANCIE; Přípravná schůze se zástupci Komise na Konferenci na téma ženy a doprava, která se bude konat v listopadu 2017; Schůze Střediska pro sledování jednotného trhu SMO; Předsednictvo řídícího výboru pro strategii Evropa 2020; Mimořádná schůze předsednictva specializované sekce SOC v Praze; Konference Erasmus 30; Schůze rozpočtové skupiny; REX/486 – 1. schůze studijní skupiny Klíčová úloha obchodu a investic při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje; 4. schůze Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina; Konference na téma „Odpovědný výzkum a inovace ve zdravotnictví“.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: "Inovace v péči: Jak zlepšit kvalitu života a služby pro stárnoucí populaci?"; Aliance o budoucnosti politiky soudržnosti v EU.

§  Proběhne schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie.

 

tek 19. května

§  V rámci Rady proběhne: Neformální zasedání ministrů energetiky, 18. – 19. 5. 2017, program: výměna názorů o návrhu energetické účinnosti, který je součástí balíčku "čistá energie pro všechny"; zasedání věnované výzvám, jimž ostrovy čelí při přechodu na čistou energii.

§  V rámci Rady dále zasedne: Rada pro zahraniční věci.

§  Mimo to se v rámci Rady sejdou: COREPER I.; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS); Pracovní skupina pro boj proti podvodům; Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky (AGRIFIN); Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst; Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro služební řád; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Evropský diplomatický program - Modul IV 2017; Konference ředitelů platebních agentur EU; Stálá skupina pro ukazatele a referenční hodnoty (SGIB); Plenární zasedání klubu v Benátkách; Neformální setkání na vysoké úrovni o energetické účinnosti ve Středomoří; TPC - služby a investice; Pracovní skupina pro energii v hostitelské zemi.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost Evropy – FINSKO, ŠPANĚLSKO, LUCEMBURSKO, KYPR; Konference na téma „Odpovědný výzkum a inovace ve zdravotnictví“; Stálá studijní skupina Začlenění Romů – 1. schůze a slyšení; NAT/699 – pracovní cesta do Španělska v souvislosti s programy rozvoje venkova pro období 2007– 2013 (následné hodnocení); „Pozor na mezery – více než vzdělání“; Stálá studijní skupina Začlenění Romů – 1. schůze a slyšení.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Seminář Komise SEDEC "Kultura pro sociální začlenění, sociální inovace a mezikulturní dialog"; NEREUS Valné shromáždění.

 

Sobota 20. května

§  Žádné akce.

 

Neděle 21. května

§  V rámci Rady proběhne: Neformální zasedání ministrů zemědělství, 21. – 23. 5. 2017, program: společná zemědělská politika.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 12. 5. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek