Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 6. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Vláda ČR se bude v pondělí mj. zabývat plánem rekonstrukce objektů v rámci směrnice o energetické účinnosti a vytvořením funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR.

§  Evropská komise bude ve středu projednávat otázky týkající se budoucnosti evropské obrany do roku 2025, programu obranného průmyslového rozvoje, globální strategie EU či letectví.

§  Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro obecné záležitosti, Rada pro telekomunikace a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

§  Ve čtvrtek proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci budou diskutovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace, přístupu zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy podporující vyjednávání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí, prosazování směrnice o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování povolovacích schémat a požadavky na služby a hlasovat autorském právu na jednotném digitálním trhu.

§  Na schůzi Poslanecké sněmovny PČR je na programu návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

 

Pondělí 5. června

§  Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice; Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti; Návrh na uskutečnění bilaterální návštěvy spolkového ministra pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouské republiky Sebastiana Kurze v České republice dne 14. června 2017 a uskutečnění „Prague European Summit“ v Praze ve dnech 13. – 15. června 2017. Jednání Výbory pro EU: SCHVÁLENÍ: Mandát pro ministra vnitra Milana Chovance na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 9. června 2017 v Lucemburku. INFORMOVÁNÍ: Informace k vývoji projednávání návrhu nařízení zavádějící posílenou spolupráci na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

§

Úterý 6. června

§  V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); AD HOC pracovní skupina na posílení bankovní unie; ERAC – GPC; Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Mezinárodní dobrovolná činnost – příležitosti pro všechny; 25. schůze Poradního výboru Evropský hospodářský prostor; Monitorovací výbor EU-Japonsko; 30. schůze řídicího výboru pro strategii Evropa 2020 s národními HSR a obdobnými organizacemi.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference ENVE: Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství; Schůze poroty EER; Přeshraniční spolupráce na podporu obnovitelných zdrojů energie v EU.

§  Schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení.; Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - druhé čtení.; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

§  Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá Konferenci ALDE: "Úloha lidských práv a demokracie při provádění dohody mezi EU a Kubou".

 

Středa 7. června

§  V rámci Rady EU zasedne: COREPER I.; COREPER II.; Poradci/Atašé pro finance; Atašé ve finančních službách; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Horizontální pracovní skupina na kybernetické otázky; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro boj proti podvodům; Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV); Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Rozpočtový výbor.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Reflexní dokument o budoucnosti evropské obrany do roku 2025 (proces bílé knihy); Sdělení o Zahájení Evropského obranného fondu; Návrh nařízení, kterým se zřizuje program obranného průmyslového rozvoje, jehož cílem je podpora konkurenceschopnosti a inovační kapacity obranného průmyslu EU; Provádění globální strategie EU: Sdělení o úsilí posilovat státní, hospodářskou, environmentální/klimatickou a společenskou odolnost ve třetích zemích; Unie kapitálových trhů: přezkum v polovině období; Letectví: otevřená a spojená Evropa.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost Evropy – IRSKO, DÁNSKO; Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; 25. schůze Poradního výboru Evropský hospodářský prostor; SOC/554 – Právo osob se zdravotním postižením volit ve volbách do EP – 1. schůze studijní skupiny; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba INT; Účast delegace EHSV na konferenci „Relaunching Europe Bottom-up“, 7. června 2017 v Gdaňsku; SOC/560 – Udržitelné sociální zabezpečení a ochrana / digitální věk – 2. schůze; Schůze monitorovacího výboru Transatlantické vztahy; Přípravná schůze týkající se příspěvku EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2018.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: "Promluvte se svými sousedy! Vícejazyčnost v příhraničních regionech "; Účast VR na Evropských dnech rozvoje; Udržitelný rybolov v Černém moři; Využití potenciálu bioekonomie evropských regionů.

 

Čtvrtek 8. června

§  V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti, 8. – 9. 6. 2017, program: politika soudržnosti.; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 8. – 9. 6. 2017, program: telekomunikace.; Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 8. – 9. 6. 2017.

§  Mimo to se v rámci Rady EU sejde: Bezpečnostní výbor; Atašé ve finančních službách; Poradci pro právní záležitosti; Rozpočtový výbor; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků); Skupina pro vývozní úvěry; ERAC – SFIC; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mořské právo; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Setkání správní rady pro veřejné služby zaměstnanosti; Symposium „Sociální dopad bolesti“; Konference a setkání e-IRG (reflexní skupina pro elektronické infrastruktury); 72. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce a Tematický den; Pracovní skupina komunikačních odborníků - Pracovní skupina manažerů kvality (WGCP – WGQM); Setkání generálních ředitelství EUPAN (Evropské sítě veřejné správy).

§  V EP proběhne schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: ROZPRAVA: Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944 / SZBP; Rozpravy o misi SEDE v Gomě, Demokratická republika Kongo (DRC); Provádění globální strategie v rámci SBOP - současná situace - výměna názorů s generálním tajemníkem Evropské agentury pro bezpečnost a spolupráci Pedro Serrano; Rozprava o misi SEDE v Japonsku.

§V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcí opatření.  HLASOVÁNÍ: Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění). HLASOVÁNÍ: Kosmická strategie pro Evropu; Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání; Autorské právo na jednotném digitálním trhu. ROZPRAVA: Komise představí zprávu REFIT o spotřebitelském a marketingovém právu; Přístup zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy podporující vyjednávání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování povolovacích schémat a požadavky na služby, a kterým se mění směrnice 2006/123 / ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím informačního systému pro vnitřní trh; Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku.

§  V EP proběhne společná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o předcházení a potírání násilí páchaného na ženách a domácím násilí

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce REX; Podnikatelská činnost a zaměstnanost Romů; Specializovaná sekce Vnější vztahy REX; 2. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika; Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora + přípravná schůze.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Seminář Věda se setkává s regiony: klíčové aspekty pro úspěšnost projektů přeshraniční spolupráce; Přípravné schůze skupin SES; ALDE; ELS; EA; EKR; Schůze politických koordinátorů komise SEDEC – za zavřenými dveřmi; 14. schůze komise SEDEC SEDEC-VI; Cena REVES Excellence 2017.

§  Schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - třetí čtení; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - třetí čtení; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - třetí čtení.

 

 

tek 9. června

§  V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti, 8. – 9. 6. 2017, program: politika soudržnosti.; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 8. – 9. 6. 2017, program: telekomunikace.; Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 8. – 9. 6. 2017.

§  Mimo to se v rámci Rady EU sejde: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat; Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Setkání správní rady pro veřejné služby zaměstnanosti; Symposium „Sociální dopad bolesti“; Konference a setkání e-IRG (reflexní skupina pro elektronické infrastruktury); 72. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce a Tematický den; Pracovní skupina komunikačních odborníků - Pracovní skupina manažerů kvality (WGCP – WGQM); Setkání generálních ředitelství EUPAN (Evropské sítě veřejné správy); Neformální ministerské zasedání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: PESSIS III: Evropská sociální síť zaměstnavatelů; Mají pracovníci s nízkou kvalifikací v Evropě budoucnost?; Budoucnost Evropy – LITVA; Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora + přípravná schůze.

 

Sobota 10. června

§  Žádné akce.

Neděle 11. června

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 2. 6. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek