Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 6. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se budou poslanci zabývat mj. označováním energetické účinnosti štítky, digitální ekonomikou: Evropský program pro ekonomiku sdílení, on-line platformami a jednotným digitálním trhem, politikou soudržnosti po roce 2020.

§  Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat mj. legislativní návrh týkající se dalších změn nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR).

§  V Evropském parlamentu proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, který bude hlasovat o zprávě k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

§  Na středečním zasedání Výboru pro Evropskou unii se bude diskutovat o Bílé knize o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.

§  Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve čtvrtek veřejné slyšení na téma Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění.

§  V rámci maltského předsednictví proběhne v pátek akce s názvem Digitální agenda.

§  CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá spolu s partnerskými organizacemi v pátek v Evropském domě v Praze debatu s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“.

 

Pondělí 12. června

§  Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov; Poradci/Atašé; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX).

§  V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA); SPOLEČNÁ ROZPRAVA - Politika soudržnosti EU: Základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020; Zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů. Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří. ZPRÁVY: Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace; Potřeba vypracovat strategii EU pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu; Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii.

§  V EP proběhne společná schůze Hospodářského a měnového Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami.

§  V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: Výměna názorů s Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise zodpovědným za lepší právní regulaci, meziinstitucionální vztahy, právní stát a Chartu základních práv, v rámci strukturovaného dialogu.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: Prezentace zástupců Komise (GŘ AGRI a GŘ SANTE) na téma probíhajících obchodních jednání s Mercosur; Prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) na téma jednání o zeměpisných označeních s Čínou; Prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) na téma zemědělského aspektu různých jiných probíhajících a budoucích obchodních jednání.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami. HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb; Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu; Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva; Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; Prošetření prohlášení o zájmech kandidátky na komisařku Marije Gabrielové; Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven poslanecké imunity; Žádost, aby byla Mylène Troszczynskiová zbavena poslanecké imunity; Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity. ROZPRAVA: Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity; Žádost, aby byla paní Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity; Žádost, aby byla paní Marie-Christine Boutonnetová zbavena poslanecké imunity.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Stálá studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením: účast delegace stálé studijní skupiny na konferenci států, které jsou stranami úmluvy OSN / uspořádání doprovodné akce – New York; SOC/563 – Financování organizací občanské společnosti ze strany EU – 1. schůze; Akce organizace CIDSE věnovaná udržitelnému životnímu stylu / udržitelnému rozvoji konaná v sídle EHSV.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: CAFA.

 

Úterý 13. června

§  V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Rozpočtový výbor; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro obecné záležitosti včetně hodnocení (GENVAL); Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: EnRoute - zelenější města.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: 6. Zpráva o pokroku dosaženém při provádění EU-Tureckého prohlášení; 4. Zpráva o partnerském rámci pro migraci; 13. Zpráva o přesídlení a znovuusídlení; 4. Zpráva o zprovoznění evropské hraniční a pobřežní stráže; Legislativní návrh týkající se dalších změn nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR).

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Označování energetické účinnosti štítky; Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033. (Oslava 30. výročí programu Erasmus) HLASOVÁNÍ: Texty, o nichž byla ukončena rozprava. ROZPRAVY: Situace v Demokratické republice Kongo; Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016; Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016; Glyfosfát a postupy povolování.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce SOC; Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství SOC; Stálá studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením: účast delegace stálé studijní skupiny na konferenci států, které jsou stranami úmluvy OSN / uspořádání doprovodné akce – New York; ZPRÁVA O MIGRACI A PODNIKÁNÍ ZA ROK 2016; Mimořádná schůze předsednictva specializované sekce TEN v Bruselu v roce 2017; Schůze podskupiny pro budovy.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Reflexe na Evropu ze srdce Transylvánie.

 

Středa 14. června

§  V rámci Rady EU zasedne: COREPER I.; COREPER II.; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Asia-Oceania Working Party (COASI); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro systém všeobecných preferencí; Pracovní skupina pro terorismus (TWP); Pracovní skupina pro zboží dvojího užití; Pracovní skupina vedoucích rostlinolékařských služeb; Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Sociální začlenění prostřednictvím konferencí a ocenění; Komunita pro sémantickou interoperabilitu (SEMIC); Digitální agenda; INTERACT (Audity fondů EU); Výbor Evropského sociálního fondu.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017. SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ: Projev prezidenta Republiky Pobřeží slonoviny Alassana Ouattary. HLASOVÁNÍ: Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016; Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti. ROZPRAVY: Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti; Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě; Provádění Evropského fondu pro strategické investice; Hodnocení provádění programu Horizont 2020. SPOLEČNÁ ROZPRAVA: Digitální ekonomika: Evropský program pro ekonomiku sdílení; On-line platformy a jednotný digitální trh. Zdanění přístavů.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce TEN; Stálá studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením: účast delegace stálé studijní skupiny na konferenci států, které jsou stranami úmluvy OSN / uspořádání doprovodné akce – New York; Euromed – 2. schůze monitorovacího výboru Euromed; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost TEN; Schůze skupiny ad hoc Evropská občanská iniciativa; INT/821 – Prosazování pravidel hospodářské soutěže – 2. schůze; REX/487 Rozvojová partnerství EU a výzva, kterou představují mezinárodní daňové dohody; REX/490 – Hospodářská, sociální a kulturní práva v evropsko-středomořském regionu – 1. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Zahájení evropského hnutí Barnahus.

§  Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná dne 22. – 23. června 2017; Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016; Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025; Informace vlády ČR o přípravě rámcové pozice k diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017. Po něm následuje jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Zhodnocení přijaté revize směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní a nástin dalšího postupu České republiky včetně podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie; Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu; Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2017.

 

Čtvrtek 15. června

§  V rámci Rady EU zasedne: Euroskupina; COREPER II.; Pracovní skupina vedoucích rostlinolékařských služeb; Skupina Nicolaidis; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX).

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Sociální začlenění prostřednictvím konferencí a ocenění; Digitální agenda; INTERACT (Audity fondů EU); Výbor Evropského sociálního fondu; Kreativní Evropa Pracovní setkání; Neformální zasedání ředitelů EU pro vodní zdroje a námořních ředitelů EU; Výroční zasedání Rady guvernérů ESM; Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika); Neformální zasedání EUDiA; Schůze vedoucích pracovníků SIRENE; Zasedání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci mezi EU a USA.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Přeshraniční fúze a rozdělení; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. HLASOVÁNÍ: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce NAT; INT/816 – Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění – veřejné slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Stálá studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením: účast delegace stálé studijní skupiny; na konferenci států, které jsou stranami úmluvy OSN / uspořádání doprovodné akce – New York; Stálá studijní skupina sekce TEN Služby obecného zájmu (2. schůze v roce 2017); Druhá schůze zájmové skupiny Doprava (Rotterdam); Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí NAT; 650. (mimořádná) schůze předsednictva EHSV BUREAU; INT/816 – Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění – veřejné slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Druhá schůze zájmové skupiny Doprava (Rotterdam); Výjezdní schůze rozšířeného užšího předsednictva.

 

tek 16. června

§  V rámci Rady EU zasedne: Rada pro hospodářské a finanční věci; Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky (AGRIFIN); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro koordinaci – OECD; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro služební řád; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Digitální agenda; Výbor Evropského sociálního fondu; Kreativní Evropa Pracovní setkání; Neformální zasedání ředitelů EU pro vodní zdroje a námořních ředitelů EU; Schůze vedoucích pracovníků SIRENE; Zasedání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci mezi EU a USA; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst (Attachés Trip).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/824 - Copyright / Accessibility - 1st SG meeting; INT/816 – Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění – veřejné slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Druhá schůze zájmové skupiny Doprava (Rotterdam); 650. (mimořádná) schůze předsednictva EHSV BUREAU; NAT/698 – Vesnice a malá města coby katalyzátor rozvoje venkova – výzvy a příležitosti – 2. schůze.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Mimořádná schůze a studijní návštěva skupiny ALDE; Výjezdní seminář skupiny ELS; EU - Co se musí změnit?

§  CEBRE vás zve na akci: Debata: Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?

 

Sobota 17. června

§  Ve Výboru regionů pokračuje akce EU - Co se musí změnit?

 

Neděle 18. června

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 9. 6. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek