Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (3. - 9. 7. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V úterý proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu jmenování členky Evropské komise za Bulharsko - Mariya Gabrielová. Ve středu budou europoslanci hlasovat o vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě.

§  Evropská komise se bude ve středu zabývat přípravou summitu G20, který se koná v pátek a v sobotu v Hamburku. 

§  Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém vystoupí hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier v rámci diskuse o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU a zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas v rámci diskuse o prioritách estonského předsednictví. EHSV bude také přijímat usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy či k pracovnímu programu Komise pro rok 2018.

 

Pondělí 3. července

§  V rámci Rady EU proběhne: Poradci/Atašé pro zemědělství; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Horizontální pracovní skupina na kybernetické otázky; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG).

§  Koná se 23. konference EPSO (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele).

§  V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: Makrofinanční pomoc Moldavské republice; Evropské normy; Společná rozprava - Marrákešská smlouva: přístup zrakově postižených osob k dílům a jiným chráněným předmětům; Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení; Přeshraniční výměna kopií některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení; Krátké přednesení následujících zpráv: Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti; Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy; Soukromé bezpečnostní společnosti; Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví; Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy; Úloha rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru.

§  V EP proběhne schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program:

§  SLYŠENÍ s Věrou Jourovou, členkou Evropské komise odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví.

§  Zasedá rozšířené užší předsednictvo EHSV.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: 14. schůze komise ENVE a konference na téma „Čisté energetické politiky pro ekologizaci měst a regionů: energetická unie a udržitelný rozvoj na místní/regionální úrovni“ ENVE-VI; Všechno co EU potřebuje, jsou mladí.

 

Úterý 4. července

§  V rámci Rady EU proběhne: Skupina ANTICI; Atašé ve finančních službách; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Rozpočtový výbor; Výbor pro vzdělávání.

§  Pokračuje konference EPSO (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele).

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Hodnocení maltského předsednictví Rady; Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček. HLASOVÁNÍ: Jmenování členky Evropské komise – Mariya Gabrielová (BG); Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů; Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu; Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba; Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie. ROZPRAVY: Příprava pracovního programu Komise na rok 2018; Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025; Zvolení Saudské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen; Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie; Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy.

§  V EHSV zasedá Schůze kvestorů; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny; Skupina ad hoc Budoucnost Výboru; NAT/713 – 2. schůze studijní skupiny – Využívání půdy k udržitelné produkci potravin a ekosystémovým službám (průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví); Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru BUREAU.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Výjezdní schůze komise ENVE – schůze politických koordinátorů; 14. schůze komise ENVE a konference na téma „Čisté energetické politiky pro ekologizaci měst a regionů: energetická unie a udržitelný rozvoj na místní/regionální úrovni“ ENVE-VI.

 

Středa 5. července

§  V rámci Rady EU proběhne: COREPER I.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro mořské právo; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Skupina Nicolaidis.

§  Pokračuje konference EPSO (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele).

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Příprava summitu G20.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. června 2017; Představení priorit estonského předsednictví Rady. HLASOVÁNÍ: Memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem; Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě. ROZPRAVY: Zpráva o Turecku za rok 2016; Společná rozprava - Udržitelný rozvoj; Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU; Promlčecí lhůty u dopravních nehod; Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení; Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Příprava zasedací místnosti (skupina II); 527. plenární zasedání: schůze předsednictva skupiny Různé zájmy (skupina III); 527. plenární zasedání: přípravná schůze předsednictva skupiny I; 527. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci Skupina II; 527. plenární zasedání: schůze skupiny Různé zájmy Skupina III; 527. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé Skupina I; 527. plenární zasedání EHSV PLEN.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Jak Evropa pomáhá městům a regionům podporovat inteligentní rozvoj.

 

Čtvrtek 6. července

§  V rámci Rady EU proběhne: COREPER II.; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Atašé ve finančních službách; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro kulturní otázky; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina pro vývozní úvěry.

§  Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí.

§  V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu). SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ: Projev prezidenta Argentinské republiky Mauricia Macriho. HLASOVÁNÍ: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. ZÁVAŽNÉ INTERPELACE.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 527. plenární zasedání EHSV PLEN; Schůze Výboru pro audit 2017 – 3. Schůze; ECO/432 – Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) – změna – 1. schůze přípravné; NAT/712 – Klimatická spravedlnost – 2. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: 14. schůze komise CIVEX CIVEX-VI.

 

tek 7. července

§  Summit skupiny G20 v německém Hamburku, 7.–8. 7. 2017, program: Lídři budou diskutovat o nejdůležitějších otázkách hospodářské, finanční, obchodní a rozvojové politiky a také politiky zaměstnanosti a politiky v oblasti klimatu. Dalšími klíčovými tématy globálního významu, jimiž se bude summit zabývat, jsou migrační a uprchlické toky a boj proti terorismu.

§  Zasedání v Radě: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro pojištění; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro životní prostředí; Rozpočtový výbor.

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/822 – Finanční služby pro spotřebitele – 2. schůze studijní skupiny.

 

Sobota 8. července

§  Summit skupiny G20 v německém Hamburku, 7.–8. 7. 2017.

 

Neděle 9. července

§  V rámci Poslanecké sněmovny se uskuteční akce: Předseda VEU V. Hampl se zúčastní zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti) v rámci předsednictví Estonska v Radě EU.

 

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

Do 10. 9          Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

Do 18. 9          Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

Do 22. 9.         Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

Do 29. 9.         Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

Do 16. 10.       Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 30. 6. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek